Dosje javnega naročila 001330/2016
Naročnik: JKP Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje
Blago: Dobava materiala za izgradnjo hišnih priključkov in investicijska vzdrževalna dela na omrežju v upravljanju in vzdrževanju naročnika
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 263.360,74 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001330/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.05.2016
JN001330/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.05.2016
JN001330/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2016
JN001330/2016-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2016
JN001330/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2016
JN001330/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.07.2016
JN001330/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2016
JN001330/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2016
JN001330/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2016
Zahtevek za revizijo

    JN001330/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JKP Brezovica d.o.o.
Kamnik pod Krimom 6
1352
SI021
Preserje
Slovenija
Odvetnik Andrej Turk
turk.andrej@siol.net
+386 14361901
+386 12362316

Internetni naslovi
http://www.jkp-brezovica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/154819/RD_Dobava_materiala_za_izgradnjo_hišnih_priključkov_in_vzdrževanja.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Komunalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava materiala za izgradnjo hišnih priključkov in investicijska vzdrževalna dela na omrežju v upravljanju in vzdrževanju naročnika
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava materiala za izgradnjo hišnih priključkov in investicijska vzdrževalna dela na omrežju v upravljanju in vzdrževanju naročnika
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Kanalizacijske PVC cevi, fazonski kosi, PE cevi, EF obojke in čepi
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Brezovica
II.2.4 Opis javnega naročila
Kanalizacijske PVC cevi, fazonski kosi, PE cevi, EF obojke in čepi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Kanalizacijski PE jaški in pokrovi
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Brezovica
II.2.4 Opis javnega naročila
Kanalizacijski PE jaški in pokrovi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: LTŽ pokrovi, cestne kape, pokrovi iz kompozitnih materialov
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
LTŽ pokrovi, cestne kape, pokrovi iz kompozitnih materialov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.05.2016   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.08.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.05.2016   14:30
Kraj: Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.
Kamnik pod Krimom 6, 1352 PreserjeOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2016   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.05.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.05.2016   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da v točki "19.MERILA" navajate:
"Naročnik bo izvedel pogajanja. Predmet pogajanj bo ponudbena cena.", vas prosimo, da
pojasnite protokol pogajanj.
Zanima nas predvsem:
- kdaj bodo pogajanja izvedena?
- koliko krogov pogajanj predvidevate?
- ali boste skladnost kvalitete ponujenih materialov z vašimi zahtevami, opredeljenimi v
ponudbenem predračunu preverjali pred pogajanji?
Verjetno bi bilo smiselno najprej kvalitetno oceniti ponudbe, zahtevati vzorce itd. in izločiti
morebitne neustrezne ponudbe, preden se pogajanja izvedejo?
Najlepša hvala za pojasnila že vnaprej.
Lep dan!


ODGOVOR

Naročnik bo pogajanja izvedel s ponudniki, ki bodo predložili dopustne ponudbe. Datum in čas pogajanj ter protokol pogajanj bo naročnik v naprej pisno opredelil v povabilu na pogajanja.

Datum objave: 23.05.2016   14:07
VPRAŠANJE

Datum prejema: 23.05.2016 11:52

Spoštovani,
zanima nas ali je lahko ponubeni predračun priložen tudi na CD-ju in ne na USB ključku, kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji. Prav tako nas zanima ali lahko kataloge shranimo na
isti CD? Certifikate, izjave o lastnostih itd. pa če prav razumemo priložimo na vašo zahtevo?
Je potrebno ponudbi priložiti tudi vzorec menične izjave?
Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR
Zaželen je USB ključek, dovoljen je tudi CD.
Na elektronskem mediju mora biti priložen najmanj ponudbeni predračun, lahko je tudi ostala dokumentacija. K ponudbi ni potrebno prilagati certifikatov.
Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se priloži neizpolnjen, parafiran s strani ponudnika.
Datum objave: 24.05.2016   12:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

še enkrat vas pozivamo, da skladno z zakonodajo in predvsem prakso DKOM glede fakultativnih pogajanj v okviru postopka oddaje javnega naročila male vrednosti (odločitvi DKOM št. 018-247/2014 in 018-316/2011) jasno napišete, kako bodo pogajanja potekala.

Sklep DKOM št. 018-247/2014:
"Ker so pogajanja fakultativna faza postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, se postavlja vprašanje, ali lahko naročnik pogajanja le napove, ali jih mora tudi podrobneje urediti (določiti protokol oziroma posebna pravila). Državna revizijska komisija je v zvezi s tem zavzela stališče (sklep št. 018-316/2011), da mora naročnik pogajanja urediti v obvestilu o naročilu ali v razpisni dokumentaciji (ta sklep se sicer nanaša na ukinjeni postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi, vendar gre za identične določbe). Določba, v skladu s katero naročnik pogajanja le napove, a jih podrobneje ne uredi, ogroža enakopravno obravnavo ponudnikov iz 9. člena ZJN-2 in nasprotuje načelu transparentnosti javnega naročanja iz 8. člena ZJN-2. Zgolj vnaprej predpisan postopek pogajanj namreč zagotavlja, da se ponudniki s pravili postopka seznanijo in presodijo, ali so ta pravila zakonita in nediskriminatorna, pa tudi, da (v končni fazi) lahko preverijo, ali jih je naročnik upošteval. V nasprotnem primeru bi pravila lahko izgubila naravo objektivnosti. Naročniki se lahko o ponudbah pogajajo (kar v odprtem postopku v smislu zniževanja cen ali drugih pogojev ni mogoče) in pri tem postopno zmanjšujejo število rešitev, seveda le z enakopravno, nediskriminatorno in transparentno obravnavo in na takšen način omejujejo dostop do naročila, omejevanja pa ne gre razumeti v smislu neupravičenega dostopa do javnega naročila, temveč v skladu z vnaprej znanimi pravili. Zgolj na podlagi določbe, da bodo v postopek vključena pogajanja, ni mogoče ugotoviti, o čem se bo naročnik pogajal, koliko krogov pogajanj bo opravil, na kakšen način bo potekal postopek itd. Takšna ohlapna določitev pogajanj pomeni možnost arbitrarnega ravnanja naročnika, ki lahko pravila pogajanj sproti prilagaja razmeram v postopku. Na ta način naročnik ravna diskriminatorno in netransparentno, odločitev o oddaji naročila pa ni sprejeta na podlagi vnaprej določenih pravil."

Najlepša hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik je pojasnil, da bo pravila pogajanj podal pred pričetkom v povabilu, kar smiselno ustreza odločitvam DKOM. Ne glede na navedeno naročnik objavlja protokol pogajanj:

"Naročnik bo pogajanja vodil izključno glede ponudbene cene. Pogajanja se bodo vodila v več krogih, v katerih bodo k oddaji ponudbe povabljeni vsi ponudniki, ko so ponudili dopustne ponudbe. Pogajanja se bodo vodila toliko časa dokler bo eden izmed ponudnikov ponudil za vsaj 2% nižjo ceno od najnižje ponujene v prejšnjem krogu oziroma ob prvi oddaji ponudb. Naročnik bo pogajanja vodil skupno z vsemi ponudniki, pri čemer jim bo razkril ponudbene vrednosti, ki so jih predložili vsi ponudniki v prejšnjem krogu, ter jih pozval k dodatnem popustu. Pogajanja se bodo zaključila v enem dnevu. Ponudniki bodo ponudbeni popust oziroma novo ponudbeno ceno podali na enotnih obrazcih."