Dosje javnega naročila 001328/2016
Naročnik: JKP Brezovica d.o.o., Kamnik pod Krimom 6, 1352 Preserje
Blago: Dobava kamenih agregatov
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 125.050,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN001328/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.05.2016
JN001328/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2016
JN001328/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.05.2016
JN001328/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2016
JN001328/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.06.2016
JN001328/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.07.2016
JN001328/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 05.07.2016
Zahtevek za revizijo

    JN001328/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
JKP Brezovica d.o.o.
Kamnik pod Krimom 6
1352
SI021
Preserje
Slovenija
Odvetnik Andrej Turk
turk.andrej@siol.net
+386 14361901
+386 12362316

Internetni naslovi
http://www.jkp-brezovica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/154820/RD_Dobava_kamenih_agregatov.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Komunalna dejavnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava kamenih agregatov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
65000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava kamenih agregatov
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Brezovica
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava kamenih agregatovpi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.05.2016   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.08.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.05.2016   14:15
Kraj: Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o.
Kamnik pod Krimom 6, 1352 PreserjeOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.05.2016   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.05.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.05.2016   10:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kdaj lahko pričakujemo, da bo objavljen tudi popis, glede na to, da je rok za oddajo ponudbe kratek.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Tekom današnjega dne
Datum objave: 17.05.2016   08:14
VPRAŠANJE
Prosimo za predračun saj je rok za oddajo ponudbe kratek

ODGOVOR
Predračun je v objavi, žal do izteka včerajšnjega delovnega dne še ni bil lektoriran in bo zagotovo objavljen danes dopoldan.
Datum objave: 19.05.2016   11:58
VPRAŠANJE
Datum prejema: 18.05.2016 14:36

Spoštovani
Zanima nas s kakšnimi vozili bi se ta material lahko dovažal na gradbišča, kakšen je dostop na gradbišča? Bi bila to vozila z nosilnostjo 14 ton ali več

ODGOVOR:
Vsa predvidena gradbišča oziroma njihove deponije so dostopne po državnem cestnem omrežju.
Datum objave: 20.05.2016   12:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da v točki "19.MERILA" navajate:
"Naročnik bo izvedel pogajanja. Predmet pogajanj bo ponudbena cena.", vas prosimo, da
pojasnite protokol pogajanj.
Zanima nas predvsem:
- kdaj bodo pogajanja izvedena?
- koliko krogov pogajanj predvidevate?
- ali boste skladnost kvalitete ponujenih materialov z vašimi zahtevami, opredeljenimi v
ponudbenem predračunu preverjali pred pogajanji?
Verjetno bi bilo smiselno najprej kvalitetno oceniti ponudbe, zahtevati vzorce itd. in izločiti
morebitne neustrezne ponudbe, preden se pogajanja izvedejo?
Najlepša hvala za pojasnila že vnaprej.
Lep dan!


ODGOVOR

Naročnik bo pogajanja izvedel s ponudniki, ki bodo predložili dopustne ponudbe. Datum in čas pogajanj ter protokol pogajanj bo naročnik v naprej pisno opredelil v povabilu na pogajanja.

Datum objave: 22.05.2016   10:17
VPRAŠANJE, 20.5.2016, 13:04

Spoštovani,

zanima nas ali je lahko ponubeni predračun priložen tudi na CD-ju in ne na USB ključku, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Prav tako nas zanima kaj mora biti priloženo na elektronkem mediju, je dovolj ponudbeni predračun kot je navedeno v razpisni dokumentaciji ali moramo priložiti tudi tehnične specifikacije za posamezen material.

Je potrebno ponudbi priložiti tudi vzorec menične izjave in ali moramo proizvajalca kamnitih agregatov navesti kot podizvajalca?

Hvala za odgovore in lep pozdrav.

ODGOVOR


Zaželen je USB ključek, dovoljen je tudi CD.
Na elektronskem mediju mora biti priložen najmanj ponudbeni predračun, lahko je tudi ostala dokumentacija.

Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se priloži neizpolnjen, parafiran s strani ponudnika.

Proizvajalca kamnitih agregatov ni potrebno navajati kot podizvajalca.

Datum objave: 23.05.2016   14:06
VPRAŠANJE

Datum prejema: 23.05.2016 11:49

Pozdravljeni,

zanima me ali zadostimo razpisnim pogojem, če namesto agregata 0-64 ponudimo agregat 0-63 in če namesto agregata 0-90 ponudimo agregat 0-125.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

NE


Datum objave: 24.05.2016   12:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
še enkrat vas pozivamo, da skladno z zakonodajo in predvsem prakso DKOM glede
fakultativnih pogajanj v okviru postopka oddaje javnega naročila male vrednosti (odločitvi
DKOM št. 018-247/2014 in 018-316/2011) jasno napišete, kako bodo pogajanja potekala.

Sklep DKOM št. 018-247/2014:
"Ker so pogajanja fakultativna faza postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, se
postavlja vprašanje, ali lahko naročnik pogajanja le napove, ali jih mora tudi podrobneje
urediti (določiti protokol oziroma posebna pravila). Državna revizijska komisija je v zvezi s
tem zavzela stališče (sklep št. 018-316/2011), da mora naročnik pogajanja urediti v obvestilu
o naročilu ali v razpisni dokumentaciji (ta sklep se sicer nanaša na ukinjeni postopek zbiranja
ponudb po predhodni objavi, vendar gre za identične določbe). Določba, v skladu s katero
naročnik pogajanja le napove, a jih podrobneje ne uredi, ogroža enakopravno obravnavo
ponudnikov iz 9. člena ZJN-2 in nasprotuje načelu transparentnosti javnega naročanja iz 8.
člena ZJN-2. Zgolj vnaprej predpisan postopek pogajanj namreč zagotavlja, da se ponudniki
s pravili postopka seznanijo in presodijo, ali so ta pravila zakonita in nediskriminatorna, pa
tudi, da (v končni fazi) lahko preverijo, ali jih je naročnik upošteval. V nasprotnem primeru bi
pravila lahko izgubila naravo objektivnosti. Naročniki se lahko o ponudbah pogajajo (kar v
odprtem postopku v smislu zniževanja cen ali drugih pogojev ni mogoče) in pri tem postopno
zmanjšujejo število rešitev, seveda le z enakopravno, nediskriminatorno in transparentno
obravnavo in na takšen način omejujejo dostop do naročila, omejevanja pa ne gre razumeti v
smislu neupravičenega dostopa do javnega naročila, temveč v skladu z vnaprej znanimi
pravili. Zgolj na podlagi določbe, da bodo v postopek vključena pogajanja, ni mogoče
ugotoviti, o čem se bo naročnik pogajal, koliko krogov pogajanj bo opravil, na kakšen način
bo potekal postopek itd. Takšna ohlapna določitev pogajanj pomeni možnost arbitrarnega
ravnanja naročnika, ki lahko pravila pogajanj sproti prilagaja razmeram v postopku. Na ta
način naročnik ravna diskriminatorno in netransparentno, odločitev o oddaji naročila pa ni
sprejeta na podlagi vnaprej določenih pravil."

Najlepša hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik je pojasnil, da bo pravila pogajanj podal pred pričetkom v povabilu, kar smiselno ustreza odločitvam DKOM. Ne glede na navedeno naročnik objavlja protokol pogajanj:

"Naročnik bo pogajanja vodil izključno glede ponudbene cene. Pogajanja se bodo vodila v več krogih, v katerih bodo k oddaji ponudbe povabljeni vsi ponudniki, ko so ponudili dopustne ponudbe. Pogajanja se bodo vodila toliko časa dokler bo eden izmed ponudnikov ponudil za vsaj 2% nižjo ceno od najnižje ponujene v prejšnjem krogu oziroma ob prvi oddaji ponudb. Naročnik bo pogajanja vodil skupno z vsemi ponudniki, pri čemer jim bo razkril ponudbene vrednosti, ki so jih predložili vsi ponudniki v prejšnjem krogu, ter jih pozval k dodatnem popustu. Pogajanja se bodo zaključila v enem dnevu. Ponudniki bodo ponudbeni popust oziroma novo ponudbeno ceno podali na enotnih obrazcih."