Dosje javnega naročila 001439/2016
Naročnik: OBČINA VRANSKO, Vransko 59, 3305 Vransko
Gradnje: UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE KNJIŽNICE IN MULTIMEDIJSKE UČILNICE V OŠ VRANSKO-TABOR
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 116.593,54 EUR

JN001439/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.05.2016
JN001439/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.06.2016
JN001439/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.07.2016
JN001439/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.01.2017
JN001439/2016-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 26.01.2017

    JN001439/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA VRANSKO
Vransko 59
3305
SI
Vransko
Slovenija
marija.jerman@vransko.si, Marija Jerman
marija.jerman@vransko.si
+386 37032800
+386 37032816

Internetni naslovi
http://www.vransko.si/
http://www.vransko.si/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE KNJIŽNICE IN MULTIMEDIJSKE UČILNICE V OŠ VRANSKO-TABOR
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212330
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila obsega ureditev prostorov za potrebe knjižnice in multimedijske učilnice v OŠ Vransko-Tabor - izvedba gradbeno obrtniških, strojnih in elektro del.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212330
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Vransko, OŠ Vransko-Tabor
II.2.4 Opis javnega naročila
UREDITEV PROSTOROV ZA POTREBE KNJIŽNICE IN MULTIMEDIJSKE UČILNICE V OŠ VRANSKO-TABOR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 27.06.2016
Konec: 31.08.2016
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot določeno v dokumentaciji v zvezi z naročilom.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.06.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.06.2016   11:00
Kraj: V prostorih naročnika, Občina Vransko, Vransko 59, 3305 Vransko

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Prisotni morajo imeti s seboj pooblastila za navzočnost pri odpiranju ponudb.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.05.2016   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.05.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.05.2016   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahtevate, da imamo bonitetno oceno od SB1 do SB6. Ponudnik naročnika poziva k spremembi razpisne dokumentacije glede pogoja za izkazovanje ekonomsko-finančne sposobnosti v delu »bonitetna ocena od SB1 do SB6" in sicer na način, da bo moč izkazovati ustrezno ekonomsko in finančno sposobnost (bonitetno oceno) tudi z bonitetno oceno SB7, saj je sporen pogoj diskriminatoren in določen prestrogo, kot bomo pojasnili v nadaljevanju. Zahtevana bonitetna ocena je v neskladju s prakso Državne revizijske komisije in povprečno zahtevano oceno v gradbeni dejavnosti celo pri bolj zahtevnih projektih. Opozarjamo, da SB7 še vedno pomeni povprečno poravnavanje obveznosti, tako meni tudi Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Zakon o javnem naročanju, govori o tem, da lahko naročnik od ponudnikov med drugim zahteva, kot dokaz o njegovem finančni sposobnosti tudi bonitetno oceno, pri čemer pa se mora upoštevati, da morajo biti pogoji v zvezi s tem, v povezavi in sorazmerju s predmetnim javnim naročilom. Pri postavitvi takih pogojev, pa mora upoštevati tudi temeljno načelo javnih naročil, to je enakopravne obravnave med ponudniki, kot dooča 7. člen ZJN-3 v drugem odstavku. Namen bonitetne ocene je torej ugotavljanje finančne stabilnosti poslovanja ponudnika in s tem njegove finančne zmožnosti za izvedbo naročila, vendar pa mora biti zahtevana bonitetna ocena še vedno sorazmerna oziroma takšna, da se z njo zasleduje njen osnovni namen ugotavljanja finančne stabilnosti ponudnika.

Po vpogledu v dokument Metodologija za določanje bonitetnih ocen poslovnih subjektov (gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov), Kratek opis metodologije, Ljubljana, maj 2014 (vir: http://www.ajpes.si/) je bonitetna ocena SB7, ki jo predlagamo, povprečna, sprejemljiva in sorazmerna s predmetom javnega naročanja, saj, upoštevaje predmet, načelo sorazmernosti in načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, povprečna bonitetna ocena (SB7) v polnosti zadostuje zahtevam za izkazovanje ustrezne ekonomske sposobnosti ponudnika. Specifike predmetnega javnega naročila namreč niso take, ki bi zahtevale drugačno, boljšo ekonomsko sposobnost ponudnikov. To toliko bolj velja za predmetno javno naročilo, ki bi lahko glede na registracijo glavne dejavnosti spadalo pod tip vrste dejavnosti F 41.200 - Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, ta pa imajo glede na metodologijo AJPES ponderirano slabšo bonitetno oceno. Povprečna napovedana verjetnost neplačila za gospodarske družbe oziroma samostojne podjetnike v sedmem bonitetnem razredu (bonitetna ocena SB7) je približno enaka povprečni napovedani verjetnosti neplačila kot velja za vse slovenske gospodarske družbe oziroma vse slovenske samostojne podjetnike. Družba z bonitetno oceno SB7 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila ne odstopa bistveno od povprečja za vse slovenske družbe.

Bonitetna ocena kot pogoj zgolj statistično predvideva finančno in ekonomsko sposobnost izvedbe javnega naročila. Bonitetna ocena zgolj kaže verjetnost, da na strani ponudnika ne bo nastopil dogodek insolventnosti v naslednjem letu. Bistven kriterij v tem primeru je gotovo povprečna ekonomska poslovna sposobnost, medtem ko je zahteva po nadpovprečni sposobnosti diskriminatorna in po prepričanju ponudnika favorizira ponudnike, ki nimajo osnovne dejavnosti gradbeništvo, saj je sektorski vpliv na izračun velik. Poleg tega je pogoj nesorazmeren s časovno komponento predmetnega javnega naročila. Naročnik je z določitvijo zahteve po bonitetni oceni v sodelovanje za predmetni javni razpis vključil le tista podjetja, ki so dosegla nadpovprečno oceno v zvezi z določenimi finačnimi oziroma poslovnimi kazalniki in je s takšno zahtevo iz kroga potencialnih ponudnikov izločil vse tiste gospodarske subjekte, ki spadajo v “razred plačnikov” in npr. dosegajo povprečno bonitetno oceno. Pri tem pa naročnik ni izkazal, kako naj bi takšna bonitetna ocena predstavljalo zagotovilo, da bo izvajalec dejansko tudi sposoben naročilo (bolj kvalitetno) izvesti. Z bonitetno oceno se nedvomno izkazuje poslovno in finančno uspešnost podjetja, zato je razumljivo (in legitimno), da si želi naročnik pridobiti ponudnika, ki je pozitivno ocenjen, vendar pa glede na konkretni predmet javnega naročila ni mogoče najti razloga, ki bi opravičeval izključitev vseh tistih ponudnikov, ki so dosegli nižjo oceno (in bili še vedno pozitivno ocenjeni), torej tistih ponudnikov, ki so imeli v zadnjem bilančnem obdobju povprečno dober položaj na relevantnem tržišču.

Naročnik bi z znižanjem zahtevane bonitetne ocene sledil tudi načelu gospodarnosti javnega naročanja, s čimer zagotavlja porabo javnih sredstev. Omogočanje širšega kroga konkurence namreč onemogoča kakršnakoli njena izkrivljanja in s tem kršenje načel, ki veljajo za javno naročanje. V sled navedenemu naročnika pozivamo k upoštevanju predloga.

Spornost pogoja bonitetne ocene glede na metodologijo AJPES je tudi v tem, da ponudniki še vedno ne poznamo točne metodologije izračuna bonitetne ocene, na kar nimamo vpliva in posledično ne moremo vplivati na izboljšanje konkurenčnega položaja na trgu. Poleg tega je model statističen in je vezan zgolj na zadnji dan v finančnem obdobju, t.j. 31. 12. vsakega leta, kar pomeni, da ponudniki ne moremo izboljšati bonitetne ocene za potrebe določenega javnega naročila, četudi bi to želeli in imamo za to razpoložljiva sredstva na dan oddaje ponudbe.
DKOM je sicer že v več primerih obravnavala problematiko izkazovanja ekonomske in finančne sposobnosti z bonitetno oceno, vendar je v teh primerih obravanavala zgolj primernost, ne pa diskriminatornost, saj se ni nikoli spuščala v metodologijo ocene in tudi ne v vpliv le-te na različne ponudnike.

Glede na zgornje navedbe predlagamo, da naročnik spremeni pogoj iz razpisne dokumentacije. V kolikor naročnik ne bo sledil zgornjim navedbam in spremenil sporni pogoj, bomo vložili zahtevek za revizijo.

ODGOVOR

Spoštovani,
Naročnik je določil ekonomski pogoj, ki ga mora izpolnjevati ponudnik in sicer, da mora ponudnik izkazovati bonitetno oceno najmanj SB6 ali manj. Naročnik je bonitetno oceno določil sorazmerno predmetu javnega naročila. Naročnik je pri tem upošteval obseg dela predmeta naročila in časovni termin v katerem morajo biti izvedena, zato želi s ekonomsko-finančnim pogojem bonitetne ocene SB6 preprečiti, da bi zaradi nelikvidnosti ponudnika predmeta naročila ne mogel izvesti, saj si naročnik ne more privoščiti neizvedbe ali nepravočasne izvedbe zaradi morebitnega tovrstnega stanja ponudnika.
Iz opisa bonitetnih ocen AJPES izhaja, da je pri bonitetni oceni SB6 zmožnost gospodarske družbe za poravnavanje obveznosti je še vedno nadpovprečna, a je zaradi eksponentnega naraščanja verjetnosti neplačila po bonitetnih razredih približno 60-im odstotkom vseh slovenskih družb pripisana višja bonitetna ocena. Družba je ob normalnih tržnih razmerah še vedno sposobna poravnavati svoje obveznosti, a je močno občutljiva na razmere v poslovnem okolju. Poslabšanje splošnega makroekonomskega okolja ali razmer v panogi lahko pripelje družbo v položaj, ko ne bo sposobna poravnavati svojih obveznosti. Družba z bonitetno oceno SB6 dosega takšne vrednosti kazalnikov, ki odražajo dejavnike tveganja za nastop dogodka neplačila, da je modelsko ocenjena verjetnost nastopa dogodka neplačila še vedno nižja kot v povprečju za vse slovenske družbe, a zaradi eksponentnega naraščanja pomembno višja kot v petem bonitetnem razredu.

Naročnik je kot finančno-ekonomski pogoj določil bonitetno stopnjo, kjer je poravnavanje obveznosti sicer nadpovprečna, vendar z zelo veliko občutljivostjo za neplačilo zaradi razmer poslovnega okolja. Naročnik je tako upoštevajoč načelo sorazmernosti in povezanosti s predmetom naročila določil višino bonitetne ocene, ki izkazuje verjetnost, da bo ponudnik lahko dela izvedel skladno z zahtevami in v predvidenih rokih, ne glede na razmere v poslovnem okolju. Vsekakor pa je pogoj skladen s pravno prakso Državne revizijske komisije. DKOM še nikoli ni naročniku naložila, da mora kot najboljšo bonitetno oceno določiti SB7, kot je to navedeno v vprašanju, pač pa, da ima naročnik pravico zahtevati vsaj SB 6 ali boljše (glej npr. odločitev DKOM v zadevah: 018-228/2011, 018-160/2013 in 018-46/2014) in druge. Naročnik pogoja ne bo spremenil.Datum objave: 25.05.2016   08:14
Spoštovani,

Popis gradbeno-obrtniških del je pravilen, vključen je samo pogled "Razdeli". Ponudnik naj za lažji pregled klikne zavihek "Ogled", nato na klikne na ikono "Razdeli" na način, da se odstrani razdelitev pogleda.


Datum objave: 25.05.2016   08:17
VPRAŠANJE
v gradbeno obrtniških delih imate razdeljen popis.(2 popisa gledaš istočasno), prosim, če ga popravite in preverite vsebino, da ne bo prišlo do napak.
l.p

ODGOVOR
Spoštovani,

popis gradbeno-obrtniških del je pravilen, vključen je samo pogled "Razdeli". Ponudnik naj za lažji pregled klikne zavihek "Ogled", nato na klikne na ikono "Razdeli" na način, da se odstrani razdelitev pogleda.

Datum objave: 26.05.2016   14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji so zahtevanje reference kadra na projektu - objektu za dogovornega vodje posameznih del (strojna dela, elektro dela) in navajate, da se kot rok šteje datum izdaje uporabnega dovoljenja.

Pri ureditvah prostorov, rekonstrukcijah, sanacijah .... ni predviden tehnični pregled in posledično ni postopka pridobitve uporabnega dovoljenja, prosimo, da dovolite predložitev reference kadra za odgovornega vodjo posameznih del (strojna dela, elektro dela) na osnovi zapisnika o primopredaji izvršenih del.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik bo kot dokazilo o uspešno izvedenem referenčnem projektu upošteval tudi zapisnik o primopredaji izvršenih del.
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji so zahtevane reference kadra na projektu - objektu s podpisani zapisnikom o tehničnem prevzemu.
Glede na to, da pri ureditvah prostorov, rekonstrukcijah, sanacijah ni predviden tehnični pregled ampak samo primopredaji in kvalitetni pregled.

Prosimo, da dovolite, predložitev reference kadra z primopredajnim zapisnikom izvršenih del.

Hvala

ODGOVOR


Naročnik bo kot dokazilo o uspešno izvedenem referenčnem projektu upošteval tudi zapisnik o primopredaji izvršenih del.
Datum objave: 27.05.2016   08:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje se navezuje na popise GO del in sicer:
a) opozarjamo vas, da formule pri suhomontažnih delih, pri določenih postavkah, niso vnešene, kar pomeni, da te postavke niso upoštevane v rekapitualciji
b) naprošamo za bolj detajlen opis notranjih poličk. (max poličke?)

Za hiter odgovor se vam zahvaljujemo.


ODGOVOR
Spoštovani,
lepa hvala za opozorilo glede formul. Vnesli smo manjkajoče formule pri postavkah 4.05, 4.06, 4.08 in 4.11. Opis notranjih poličk: Notranje okenske police so tipske lesene police proizvajalca »FunderMax«. Police so debeline 20mm v prednjem delu 40mm. Debelina laminata 0.8mm v beli barvi (oznaka FH -0085). Ponudnik pa lahko ponudi tudi enakovredne police drugega proizvajalca.Datum objave: 27.05.2016   08:29
VPRAŠANJE
pozdravljeni

Ali imajo okna razširitvene profile za montažo KRPANK?
l.p

ODGOVOR
Spoštovani,
Okna v prostorih so obstoječa. Nova okna pa morajo biti izvedena enako kot obstoječa. Za izvedbo zunanjih žaluzij je vsekakor potreben razširitveni profil.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

vprašanje se navezuje na popise GO del in sicer:
a) opozarjamo vas, da formule pri suhomontažnih delih, pri določenih postavkah, niso vnešene, kar pomeni, da te postavke niso upoštevane v rekapitualciji
b) naprošamo za bolj detajlen opis notranjih poličk. (max poličke?)

Za hiter odgovor se vam zahvaljujemo.


ODGOVOR