Dosje javnega naročila 002150/2016
Naročnik: MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje Asinhronega modula in Varnostne sheme
ZJN-3: Odprti postopek

JN002150/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.06.2016
JN002150/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.06.2016
JN002150/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.07.2016
JN002150/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.07.2016
Zahtevek za revizijo

    JN002150/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2016/S 106-188511
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MJU
Tržaška cesta 21
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje Asinhronega modula in Varnostne sheme
Referenčna številka dokumenta: 4300-13/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje Asinhronega modula in Varnostne sheme
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje Asinhronega modula in Varnostne sheme
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Na podlagi petega odstavka 46. člena ZJN-3 si naročnik pridržuje možnost oddaje novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, v skladu in na način, kot ga določa ta člen in sicer v obsegu največ 30 % predmetnega naročila, in pod pogoji, ki veljajo za predmetno naročilo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Aktivnost Vzdrževanje informacijskega sistema Asinhroni modul in Varnostna shema je financirana iz operacije »Povezljivost, odprtost, kakovost«, ki jo delno financira Evropska unija in sicer iz Evrops
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.07.2016   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.07.2016   11:00
Kraj: v prostorih Ministrstva za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, Tržaška cesta 19 a, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje, sejna soba.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.06.2016   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MJU
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.06.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.06.2016   11:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

katero podjetje je razvilo omenjeni modul in kdo ga trenutno vzdržuje?

Hvala!

ODGOVOR
Asinhroni modul in Varnostna shema sta bila razvita po pogodbi iz leta 2010, izvajalec je bilo podjetje Comtrade d.o.o.

Tudi pri trenutno veljavni vzdrževalni pogodbi je izvajalec podjetje Comtrade d.o.o.
Datum objave: 06.06.2016   11:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

katero podjetje je razvilo omenjeni modul in kdo ga trenutno vzdržuje?

Hvala!

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Kdo je obstoječi izvajalec storitev vzdrževanja?

ODGOVOR
Obstoječi izvajalec je podjetje Comtrade d.o.o.
Datum objave: 08.06.2016   10:08
VPRAŠANJE
Tehnične zahteve razumemo tako, da se nabora zahtev (lastnosti) za posamezno referenco ne da kumulativno pokriti z več sistemi.
1. Ali to prav razumemo?
2. Prosimo za obrazložitev zakaj kumulativno izpolnjevanje zahtev ni mogoče.
Hvala

ODGOVOR
1. Da
2. Informacijska sistema Asinhroni modul in Varnostna shema sta velika in kompleksna sistema, zato pričakujemo da ima izvajalec izkušnje z delom na primerljivih sistemih. Če bi imel nek izvajalec izkušnje samo z več manjšimi in manj kompleksnimi sistemi, to ne bi dokazovalo njegove tehnične sposobnosti za vzdrževanje informacijskih sistemov, kakršna sta Asinhroni modul in Varnostna shema.Datum objave: 13.06.2016   14:06
VPRAŠANJE
84. člen ZJN-3 v 4. točki določa: "Za oddajo javnega naročila storitve izdelave računalniških programov, arhitekturnih in inženirskih storitev ter prevajalskih in svetovalnih storitev naročnik ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila."

Razpisna dokumentacija in obrazec predračun jasno kažeta na to, da bo večji delež opravljenih storitev izvajalca predstavljala prav izdelava programske opreme (nadgradnje).

Prosimo za pojasnilo zakaj ne upoštevate zakonskega določila, saj sam zakon nikjer ne omenja, da naj bi veljal le za izdelavo nove programske opreme. Aktivnosti izdelave programske opreme v primeru nadgradenj so namreč popolnoma enake kot v primeru izdelave nove programske opreme, pogosto pa je nadgrajevanje obstoječe programske opreme celo zahtevnejše od izdelave nove programske opreme.

Pred objavo novele zakona je bilo veliko govora o nameravani ureditvi naročanja na IT področju v smeri naročanja višje kakovosti storitev, pri katerih ne bo več odločala le cena.
Skladno s tem predlagamo in pričakujemo, da boste merila ustrezno dopolnili.


ODGOVOR

Naročnik bo v zvezi s tem objavil spremembo razpisne dokumentacije.


Datum objave: 22.06.2016   10:08
VPRAŠANJE
V poglavju 9.1.3.2 Kadrovski pogoji oziroma sposobnost za JAVA razvijalec programske opreme so zahtevani certifikati na nivoju Oracle Certified Expert in sicer iz sklopov Web Component Developer (WCD) ter Web Services Developer (WSD).

Za področje Web Component Developer (WCD) obstajajo trije certifikati:
A1.) Sun Certified Web Component Developer (SCWCD)
A2.) Oracle Certified Professional Java EE 5 Web Component Developer (OCPJWCD)
A3.) Oracle Certified Expert Java EE 6 Web Component Developer (OCEWCD)

Podobno velja za področje Web Services Developer (WSD):
B1.) Sun Certified Web Services Developer (SCWCD)
B2.) Oracle Certified Professional Java EE 5 Web Services Developer (OCPJWSD)
B3.) Oracle Certified Expert Java EE 6 Web Services Developer (OCEWSD)

V konkretnem razpisu so zahtevani certifikati A1, A2, B2 in B3.

Več info:
https://en.wikipedia.org/wiki/Oracle_Certification_Program#/media/File:Java_Certification_Path.gif
https://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/ou_product_category.getPage?p_cat_id=264#tabs-3
https://education.oracle.com/pls/web_prod-plq-dad/ou_product_category.getPage?p_cat_id=267#tabs-3

VPRAŠANJA:
1.) Zakaj za Web Component Developer (WCD) ne šteje trenutna različica certifikata A3.) Oracle Certified Expert Java EE 6 Web Component Developer (OCEWCD)?

2.) Zakaj za Web Services Developer (WSD) ne šteje B1.) Sun Certified Web Services Developer (SCWCD)?

3.) Ali za omenjeni razpis zadoščajo preostali izpiti iz serije JAVA EE Certified Expert?
Oracle Certified Expert, Java EE 6 JavaServer Faces Developer
Oracle Certified Expert, EE 6 Java Persistence API Developer
Oracle Certified Expert, Java EE 6 Enterprise JavaBeans Developer

4.) Glede na to, da so pod točko 9.1.3.3 (Administrator podatkovnih baz) dovoljeni certifikati dveh različnih stopenj (Associate in Professional) nas zanima ali analogno velja tudi za pogoje
9.1.3.2 Java razvijalca - torej konkretno ali morata oba java razvijalca zadoščati pogoju po Oracle Certified Expert ali je lahko en kader nižjega ranga Oracle Certified Professional ali celo Oracle Certified Associate?

ODGOVOR
Odgovor za vprašanja 1-3:
Za "JAVA razvijalca programske opreme" so ustrezni tudi certifikati "Oracle Certified Expert Java EE 6 Web Component Developer (OCEWCD)" in "Sun Certified Web Services Developer (SCWCD)" ter vsi ostali iz serije "JAVA EE Certified Expert".

Odgovor za vpršanje 4:
Ni potrebno, da sta oba "JAVA razvijalca programske opreme" na nivoju Oracle Certificate Expert.

Datum objave: 22.06.2016   10:09
VPRAŠANJE
V elektronskem obrazcu ESPD je v oddelku B. Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta navedeno, da je »potrebna navedba vseh oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem« polja, ki so na razpolago za vpis v podatkov v elektronskem obrazcu pa so samo za vpis ene osebe. Kam v obrazec naj vpišemo še ostale osebe za zastopanje?ODGOVOR
Prvi zastopnik se zapiše v polja (kot je predvideno): ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva, položaj/nastopa v vlogi, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, e-naslov in podrobne informacije o zastopstvu. V zadnjem polju, namenjenim podrobnim informacijam o zastopstvu, gospodarski subjekt navede podatke o vseh nadaljnjih zastopnikih in osebah, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.Datum objave: 24.06.2016   14:08
VPRAŠANJE
V točki 9.1.3 se tako za JAVA razvijalca programske opreme kot tudi za Administratorja podatkovnih baz zahteva, da je sodeloval pri vsaj 2 projektih razvoja in vzdrževanja IS, kot dokazilo pa se zahteva vpis v obrazec »Prijava kadra« in »Izjava referenčnega naročnika o kadru«. Ali prav razumemo, da je v obrazec »Prijava kadra« potrebno pri vsakem od prijavljenih strokovnjakov vpisati dva projekta, »Izjavo referenčnega naročnika o kadru« pa je dovolj predložiti le za enega od navedenih dveh projektov?

ODGOVOR
V obrazec Prijava kadra se pri vsakem prijavljenem kadru, vpišeta dva projekta. V kolikor je kader pri istem naročniku sodeloval pri dveh referenčnih projektih, zadostuje ena izjava referenčnega naročnika za oba projekta. V primeru, da je kader izkušnje pridobil na dveh projektih, pri različnih naročnikih je potrebno predložiti dve referenčni izjavi.

VPRAŠANJE
Zahteva po dveh certificiranih Administratorjih podatkovnih baz je nesorazmerna s potrebami, ki izhajajo iz razpisanega obsega storitev in kompleksnosti sistema. Predlagamo, da se pogoj spremeni tako, da se certifikat predloži le za enega od Administratorjev podatkovnih baz, za drugega pa zadostujejo zahtevane izkušnje.

ODGOVOR
Zaradi načrtovanih novih priključitev odjemalcev in zagotavljanja stalne stabilnosti in razpoložljivosti sistema, je potrebno kontinuirano zagotavljati ustrezno podporo sistemu. Poleg tega pa so v naročilu predvidene tudi večje nadgradnje in spremembe sistema, za katere predvidevamo, da bodo zahtevale znaten napor, odzivnost in usposobljenost izvajalca tudi na nivoju baze. Zato zahteve niso nesorazmerne in naročnik v tem delu zahtev ne bo spreminjal.