Dosje javnega naročila 001836/2016
Naročnik: LEKARNA SEVNICA, Trg svobode 14, 8290 Sevnica
Blago: Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica
ZJN-3: Odprti postopek

JN001836/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.05.2016
JN001836/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2016
JN001836/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.06.2016

    JN001836/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
LEKARNA SEVNICA
Trg svobode 14
8290
SI
Sevnica
Slovenija
Groboljšek Kavčič Irena,mag.farm.
info@lekarna-sevnica.si
+386 78161630
+386 78161632

Internetni naslovi
http://www.lekarna-sevnica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/156327/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica
Referenčna številka dokumenta: 2-0003/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42961000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42961000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lekarna Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti (76.člen ZJN-3)

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež. Če mora imeti gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo navesti, za katero dovoljenje oziroma članstvo gre, in predložiti dokazilo o tem dovoljenju oziroma članstvu.
V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bodo izvajali kot podizvajalci.
V primeru skupne ponudbe ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev posebej.
Dokazilo: ESPD obrazec.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tehnična in strokovna sposobnost (76.člen ZJN-3)

a) REFERENCE OZ DOKAZILO
Ponudnik mora imeti dokazilo, iz katerega je razvidno, da je bil sistem, ki ga ponuja, v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb za javno naročilo »Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica«, uspešno nameščen v vsaj dveh lekarnah, lociranih v prostoru EU.


b) IZJAVA O LASTNOSTIH

Proizvajalec predmeta naročila mora imeti ustrezna dokazila, da je bil izdelek razvit (konstruiran) in proizveden v skladu z vsemi zahtevami predpisov EU, ki se nanj nanašajo. Z dokazilom proizvajalec jamči odgovornost za skladnost svojega proizvoda z vsemi zahtevami predpisov EU.


c) TERMINSKI PLAN

Ponudbi je potrebno predložiti terminski plan
Dobavni rok max 90 dni!

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.06.2016   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.06.2016   10:00
Kraj: Lekarna Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani zakonitega zastopnika ponudnika.
Pooblastilo ni potrebno, če se javnega odpiranja ponudb udeleži zakoniti zastopnik sam, ki pa se bo moral izkazati z osebnim dokumentom.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.06.2016   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LEKARNA SEVNICA
Trg svobode 14
8290
Sevnica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.05.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.06.2016   12:35
VPRAŠANJE

Na strani 55 in 56. razpisne dokumentacije v Prilogi 1 v poglavju zahtevane Tehnične specifikacije ste navedli, da mora avtomatiziran lekarniški sistem skladiščenja in prinosa zdravil omogočati "čas izskladiščenja do enakih 5 pakiranj 40 sekund" in da mora imeti "dve robotski roki".

V želji, da vam naročniku ponudimo najkakovostnejši sistem za ugodno ceno nas zanima ali vam lahko ponudimo avtomatiziran lekarniški sistem, ki nekajkrat presega vaš zahtevan čas izskladiščenja v razpisni dokumentaciji in omogoča "čas izskladiščenja do 5 enakih pakiranj v le 8 do 12 sekund", obenem pa ustreza vsem ostalim navedenim tehničnim zahtevam, vendar bi namesto dveh klasičnih robotskih rok, ki zmoreta prenašati vsaka le po največ 1 pakiranje hkrati, vseboval eno najsodobnejšo visokozmogljivo robotsko roko z multi-picking tehnologijo, ki lahko ob klicu 3, 4 ali 5 enakih pakiranj na receptu hkrati izskladiščiti pakiranja v le 8 do 12 sekundah.

Naš sistem bi tako z bistveno cenejšo ponudbo z eno visoko zmogljivo robotsko roko z multi-picking tehnologijo nekajkrat presegal zahtevan čas izskladiščenja zahtevan v razpisni dokumentaciji in tudi sistemov z dvema klasičnima robotskima rokama, ki lahko hkrati z eno robotsko roko izskladiščijo le po 1 pakiranje in s katerima je nenazadnje tudi več vzdrževalnih stroškov, kar bo nedvomno imelo pozitivni finančni vpliv na javna sredstva naročnika ter na dvig kakovosti opravljanja lekarniške službe in zadovoljstvo obiskovalcev lekarne zaradi hitrejšega prinosa zdravil.

ODGOVOR


lahko ponudite sistem ki ima boljše karakteristike kot so zahtevane.

Datum objave: 02.06.2016   12:58
DOPOLNITEV ODGOVORA Z DNE 2.6.2016 12.35

Lahko ponudite sistem ki ima boljše karakteristike kot so zahtevane.
Zahtevamo pa sistem z dvema robotskima rokama, ker je v tem primeru istočasno možna izdaja zdravil in vnos zdravil.

ODGOVOR JE SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE!

Datum objave: 02.06.2016   13:10
VPRAŠANJE
Če prav razumemo odgovor lahko ponudimo sistem z boljšimi karakteristikami, čeprav ima samo eno robotsko roko (ki pa zmore 3 do 4-krat hitreje izskladiščiti do enakih 5 pakiranj od zahtevanih 40 sekund)?


Na vaše vprašanje smo že odgovorili in sicer v dopolnitvi odgovora:

DOPOLNITEV ODGOVORA Z DNE 2.6.2016 12.35

Lahko ponudite sistem ki ima boljše karakteristike kot so zahtevane.
Zahtevamo pa sistem z dvema robotskima rokama, ker je v tem primeru istočasno možna izdaja zdravil in vnos zdravil.

ODGOVOR JE SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE!

Datum objave: 03.06.2016   10:24
VPRAŠANJE
Pri naših sistemih tudi z eno robotsko roko je zagotovo možen istočasni ročni vnos zdravil in istočasna izdaja, saj lahko uporabnik istočasno vnaša pakiranja na vnosni transportni trak, ki neodvisno od robotskih rok prenaša pakiranja v sistem (naš vnosni trak je dejansko dinamična polica v sistemu), obenem pa lahko sistem brez težav istočasno izdaja pakiranja (oba procesa se torej neodvisno vršita istočasno).
Ker naš sistem ustreza tudi tej vaši jasno zapisani zahtevi ("ročni vnos zdravil lahko poteka istočasno kot izdaja zdravil") ali torej lahko ponudimo bolj zmogljiv sistem z eno robotsko roko?

ODGOVOR
Za naročnika sistem z eno robotsko roko ni dovolj zmogljiv (zahtevana so štiri izhodna mesta).

Naročnik utemeljuje svojo zahtevo po potrebi dveh robotskih rok zaradi tega:
- da ne bo prihajalo do ozkih grl pri izdaji ali vnosu zdravil;
- redundance v primeru okvar.


Datum objave: 06.06.2016   14:13
VPRAŠANJE
Ker smo pred več leti tudi sami ponujali sisteme z robotskimi rokami, ki lahko hkrati prenašajo le po 1 pakiranje, smo iz lastnih izkušenj v več tisoč lekarnah po svetu prepričani, da prej prihaja do ozkih grl pri izdaji ali vnosu pri sistemih z dvemi robotskimi rokami, ki lahko izdajajo le po 1 pakiranje, kot pa pri sistemih z le eno robotsko roko, ki zmore iznašati hkrati po 5 pakiranj.

Skladno z arhitekturno skico in ogledom prostora na terenu ocenjujemo, da bi dimenzijsko ustrezal tudi avtomatiziran lekarniški sistem dolžine 6.43m, širine 1.63m in višine 2.95m, ker imate še toliko prostega prostora v dolžino do vrat. Ali lahko ponudimo sistem takšnih dimenzij, ki bi imel najmanjšo kapaciteto 18.800 pakiranj kar je celo več od zahtevanih 17.500 pakiranj?

ODGOVOR

Želimo dve robotski roki!
V razpisni dokumentaciji je podana največja možna dolžina robota, ki še ne ovira prehoda do dvigala in drugih prostorov in ne ovira delovnega procesa.