Dosje javnega naročila 002060/2016
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Ureditev 2. faze otroškega igrišča v Šmartinskem parku
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 890.305,53 EUR

JN002060/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.06.2016
JN002060/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.06.2016
JN002060/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.08.2016
JN002060/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.08.2016
JN002060/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.08.2016
JN002060/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.09.2016
Zahtevek za revizijo

    JN002060/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Irena Stopar Kavčič
irena.stopar@ljubljana.si
+386 13064433
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/156367/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_Šmartinski_park_1.6.2016.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev 2. faze otroškega igrišča v Šmartinskem parku
Referenčna številka dokumenta: 430-601/2016-5
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45236200
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev 2. faze otroškega igrišča v Šmartinskem parku
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45236210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev 2. faze otroškega igrišča v Šmartinskem parku
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 120
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
NAVEDENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
17.06.2016   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.10.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.06.2016   14:00

Dodatne informacije:
Javno odpiranje ponudb bo 17.6.2016 ob 10.00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.

Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

Nepravočasno prispela ponudba se neodprta vrne ponudniku po končanem postopku odpiranja ponudb.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.06.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2016   10:15

1. Pozdravljeni, za dokazovanje referenc ste zapisali "Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (praviloma sklopi del iz rekapitulacije)" Kot sklope v rekapitulaciji smatrate: zemeljska dela, odvodnjavanje, zasaditev, urbana oprema............? Vse pa mora biti izvedeno na "javnem otroškem igrišču"? Pozdrav

ODGOVOR:
Da.

2. Spoštovani, prosimo, da objavite varnosti načrt.
lp

ODGOVOR:
Varnostni načrt bo izdelal koordinator varnosti in zdravja pri delu, za kar je v teku javno naročilo. Varnostni načrt bo izvajalcu predan ob uvedbi v delo.Datum objave: 10.06.2016   11:07
VPRAŠANJE 1:
Spoštovani,
v točki Preddela 1.6. mora ponudnik ovrednotiti dela po varnostnem načrtu, ki pa bo kot navajate, izvajalcu predan ob uvedbi v delo. Te postavke ponudniki torej ne moremo ovrednotiti. Prosimo za nadaljnja navodila.
Pozdrav

ODGOVOR 1:
Naročnik za ovrednotenje del po varnostnem načrtu prilaga grafično prilogo »Varnostni načrt za gradbišče Šmartinski park«, pri čemer se je ponudnik pri ovrednotenju del dolžan ravnati tudi po pravilniku o gradbiščih in skladno s tem pravilnikom je dolžan oceniti in ovrednotiti organizacijo gradbišča tudi glede na svojo tehnologijo izvajanja del. Predlagamo, da si ponudniki tudi ogledajo lokacijo, saj bodo na ta način lažje ovrednotili dela.

VPRAŠANJE 2:
Ali zadostimo pogoju če smo zgradili športno igrišče z vso urbano in športno opremo (klopce, koši za smeti, nogometni goli, koši za košarko, tekališče,...).
Na podlagi dejstva, da se navedene zadeve glede gradbenih del in same montaže ne razlikujejo bistveno od montaže otroških igral bi lahko ta pogoj omilili.

ODGOVOR 2:
Naročnik se strinja, da se športno igrišče upošteva kot istovrsten posel, pri čemer ostali pogoji ostajajo nespremenjeni.

VPRAŠANJE 3:
Glede na stanje v gradbeništvu in na dejstvo, da se je v zadnjih letih otroških igrišč izvedlo malo, vas prosimo, da omilite pogoj reference vsaj na 6 let od oddaje razpisa.

ODGOVOR 3:
Naročnik se strinja, da se pogoj iz točke III/9, Izpolnjevanje pogojev, razširi na obdobje od 1.1.2010, pri čemer ostali pogoji ostajajo nespremenjeni.