Dosje javnega naročila 002213/2016
Naročnik: MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: ODLIMB-23/2016, Vzdrževanje licenčne programske opreme IBM PA
ZJN-3: Odprti postopek

JN002213/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.06.2016
JN002213/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.07.2016
JN002213/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.08.2016
Zahtevek za revizijo

    JN002213/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2016/S 107-190478
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MJU
Tržaška cesta 21
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ODLIMB-23/2016, Vzdrževanje licenčne programske opreme IBM PA
Referenčna številka dokumenta: 4300-26/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje licenčne programske opreme IBM PA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72267100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje licenčne programske opreme IBM PA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Pod točko III.1.2 Poslovno in finančno stanje tega obvestila gre za vsebine kot so navedena v razpisni dokumentaciji v navodilih ponudnikom v poglavju z nazivom "razlogi za izključitev"


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Informacije o elektronski dražbi so navedene v razpisni dokumentaciji v navodilih ponudnikom.
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.07.2016   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 18.10.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.07.2016   10:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-Dražba na spletnem naslovu http://edrazbe.gov.si/edrazba/.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.06.2016   12:00

Dodatne informacije:
Ponudnik mora v ponudbi predložiti zavarovanje za resnost ponudbe (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje).

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MJU
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.06.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2016   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Iz razpisne dokumentacije in navodila ponudnikom je posredno indicirano, da naročnik želi plačilo za vzdrževanje licenc izvesti na obroke in sicer na 8 oz. 12 mescev.
Glede na to, da proizvajalec ne nudi možnosti obročnega plačila za vzdrževanje licenc, nas zanima ali je ponudba lahko v enkratnem znesku z plačilom 30 dni po pravilno izstavljenem računu?
Prosimo za obrazložitev.
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Ne. Upoštevati je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo zapisane določbe dokumentacije glede načina plačevanja vzdrževanja licenčne programske opreme, ki je predmet naročila (mesečno za pretekli mesec).Datum objave: 17.06.2016   15:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. V zvezi z zahtevanim izpolnjenim obrazcem ESPD imam naslednja vprašanja:
1. Del II, B Informacije o predstavnikih gospodarskega subjekta - aplikacija ne dovoli vpisa več kot enega pooblaščenega zastopnika. Kako vpišemo več kot enega zastopnika?
2. Del III, A in B: Kaj je mišljeno pod Ali so informacije na razpolago v elektronski obliki - pri as ali pri organu, pri kateremu se to pridobi?
3. Del III, C: stavek ni dokončan. Kateri so naslednji razlogi za izključitev?
4. Del IV: a, B, B, C, D... nedokončani pogoji za sodelovanje..?!
4. Del IV: C: Tehnično osebje ali tehnični organi, odgovorni za nadzor kakovosti.... Polje za vnos je zelo majhno - kako in kaj lahko tu sploh vpišemo?
5. Del VI: Sklepne izjave - katere točke vse naštejemo pod točko b?
Hvala za odgovore.

ODGOVOR

1. Prvi zastopnik se zapiše v polja: ime, priimek, datum rojstva, kraj rojstva, položaj/nastopa v vlogi, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, država, telefonska številka, e-naslov in podrobne informacije o zastopstvu. V zadnjem polju, namenjenem podrobnim informacijam o zastopstvu, gospodarski subjekt navede tudi vse podatke o 2. in nadaljnjih zastopnikih.
2. Rubrika »Ali so te informacije na razpolago v elektronski obliki?« je v obrazcu ESPD namenjena navedbi sklica na spletno stran, na kateri je prosto dostopno dokazilo glede posameznega izključitvenega razloga ali pogoja za sodelovanje in kjer lahko naročnik sam vpogleda in pridobi to dokazilo. Ta informacija je za naročnika še posebej uporabna v primeru tujih ponudnikov, saj naročnik ne pozna nacionalnih zbirk podatkov in organov, ki jih vodijo v drugih državah.
3. Razlogov za izključitev, ki bi jih bilo mogoče vključiti v delu III, C ESPD, naročnik v konkretnem primeru ni vključil v razpisno dokumentacijo, zato stavek v tem delu ni dokončan.
4. Pogojev za sodelovanje, ki bi jih bilo mogoče vključiti v del IV, A; B, D ESPD, naročnik v konkretnem primeru ni vključil v razpisno dokumentacijo, zato stavki v tem delu niso dokončani. Rubrika "a" v delu IV ESPD pa se nanaša na skupno izjavo gospodarskega subjekta o izpolnjevanju vseh pogojev za sodelovanje, ki v konkretnem primeru prav tako ni relevantna.
4. V tem polju za vnos je dovolj prostora za vpis celotne vsebine pogoja iz točke 10.1.2. navodil ponudnikom, ki je del dokumentacije predmetnega naročila, na katerega se to polje nanaša. Namesto tega se lahko ponudnik sklicuje na točko 10.1.2. dokumentacije.
5. S to izjavo ponudnik privoli, da ga naročnik preveri v posamezni nacionalni bazi podatkov in zagotavlja, da bo predložil tudi potrebne privolitve za preveritev oseb, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nazornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. V zvezi s tem pojasnjujemo, da privolitev ponudnika ni potrebna za preveritev v vseh nacionalnih bazah podatkov. V Sloveniji je preveritev potrebna zgolj za preveritev v Kazenski evidenci, za preveritev v drugih nacionalnih bazah podatkov (t.i. uradne evidence) privolitev gospodarskega subjekta ni potrebna. Predlagamo, da ponudnik v tem delu navede: »vseh delih«.