Dosje javnega naročila 002845/2016
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Gradnje: Ureditev poslovnih prostorov v objektih na lokaciji Masarykova 15, Ljubljana
ZJN-3: Odprti postopek

JN002845/2016-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 20.06.2016
JN002845/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.06.2016
JN002845/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.06.2016
JN002845/2016-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.06.2016
JN002845/2016-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.07.2016
JN002845/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.11.2016

    JN002845/2016-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/158898/Razpisna_dokumentacija_Masarykova_16_06_2016.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev poslovnih prostorov v objektih na lokaciji Masarykova 15, Ljubljana
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova kompleksa visokih stavb .
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Masarykova ulica 15, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je »Ureditev poslovnih prostorov v objektih na lokaciji Masarykova 15, Ljubljana«, ki obsega ureditev poslovnih prostorov v objektih na lokaciji ob Masarykovi cesti.
Predmet obdelave so objekti in deli spodaj navedenih objektov (Situacija območja je prikazana v PRILOGI C, 0 SKUPNE SITUACIJE) te razpisne dokumentacije):
a. A-poslovni objekt ob Masarykovi 15
b. B-vezni pritlični del med objektoma A in C
c. C-skladiščni objekt
d. D-pritlični delavniški objekt
e. E-skladiščni objekt
f. F-samostojni objekt – garaža
g. Dostop-ureditev dostopa

V objektih kompleksa se v uredijo prostori za celotno Službo za EE IN SVTK kot sestavni del SŽ-Infrastruktura. Za navedene selitve je izdelan projekt za izvedbo »Ureditev poslovnih prostorov v objektih na lokaciji Masarykova 15«, PZI št. 11/2015, januar 2016.

Posegi so vsi na nivoju vzdrževalnih del v notranjosti, zato za poseg ni potrebno pridobivati nikakršnih dovoljenj.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 30.09.2016
Konec: 31.12.2018
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.07.2016   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.07.2016   13:00
Kraj: Ljubljana, Kolodvorska 11, sejna soba 606

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.07.2016   13:00

Dodatne informacije:
Možen ogled na lokaciji po predhodni najavi.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.06.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.06.2016   14:52
VPRAŠANJE
Ali se energetske sanacije, pri katerih gre za obnovo stavbnega pohištva, strehe in fasade tudi vrednotijo kot sprejemljive reference?

ODGOVOR
Energetska sanacija - obnova stavbnega pohištva, strehe in fasade se ne štejejo kot sprejemljive reference. Reference morajo obsegati vse vrste GOI del.

VPRAŠANJE
Spoštovani!
Po ZJN-3 so za dokazovanje strokovne sposobnosti dovoljene reference ponudnika za zadnjih pet let, zato vas pozivamo, da v razpisni dokumentaciji ustrezno popravite zahteve po referencah tako ponudnika kot odgovornega vodjo del.

Poleg tega predlagamo naročniku, da določi fiksni znesek vrednosti bančne garancije, saj jo moramo pri banki naročiti vsaj en teden pred rokom za oddajo ponudbe, takrat pa končne ponudbene vrednosti še ne vemo. Prosimo, da v tem delu popravite razpisno dokumentacijo in navedete fiksni znesek bančne garancije za resnost ponudbe.

Lep pozdrav!


ODGOVOR


Ponudniku se ugodi. Razpisna dokumentacija bo ustrezno dopolnjena. Strokovno in kadrovsko ustreznost lahko ponudniki dokazujejo z referenčnimi posli opravljenimi v zadnjih petih letih.

Naročnik določa fiksno vrednosti bančne garancije za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR. Razpisna dokumentacija bo ustrezno dopolnjena.


Datum objave: 22.06.2016   10:01
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo načrtov, shem....
lp,

ODGOVOR


Spoštovani!

Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji na strani št. 3 so načrti in sheme objavljeni na spletni strani Slovenskih železnic, in sicer na naslovu : http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi .


Datum objave: 22.06.2016   14:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali je ESPD potrebno predložiti ponudbi, vsaj ga v razpisni dokumentaciji omenjati, xml. dokumenta pa ni objavljenega?

Lep pozdrav,

ODGOVOR


Spoštovani!

ESPD ni potrebno priložiti ponudbi. Ponudnik naj izpolni in priloži obrazce iz razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav!

Datum objave: 23.06.2016   08:55
VPRAŠANJE
V razpisi dokumentaciji navajate pogoj referenc za izvedbo GO del v vrednosti 500.000,00 eur brez DDV (obnove stavb).
Sprašujemo:
- ali lahko predložimo rudi refrence novogradenj ?
- ali predložimo reference GO del, ali GOI del, glede na to, da so predmet ponudbe tudi strojne inštalacije?
Hvala lepa.

ODGOVOR


Spoštovani!

Ad1) Ne. Reference novogradenj niso ustrezne.
Ad2) Ponudniki naj predložijo tehnične in kadrovske reference za GOI (gradbeno obrtniška inštalacijska dela). Iz zapisov v razpisni dokumentaciji je razvidno, da gre za obnovo visokih gradenj - obnovo stavb. Iz popisov del je zelo natančno razvidno, da gre za gradbeno obrtniška in inštalacijska dela.

Datum objave: 23.06.2016   09:00
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali je ESPD potrebno predložiti ponudbi, vsaj ga v razpisni dokumentaciji omenjati, xml. dokumenta pa ni objavljenega?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani, danes 23.06.2016 je bil poslan v objavo ESDP obrazec.


Datum objave: 23.06.2016   11:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na predložitev referenc OVD-ja nas zanima, ali je potrebno za OVD predložiti referenčna potrdila, ki jih potrdi naročnik (namreč obrazca nimate v razpisni dokumentaciji objavljenega)? Ali zadostuje podpis obrazca 16?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani,
kot je zapisano na 25. strani razpisne dokumentacije mora biti referenca potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Dovolj bo, če ponudnik predloži obrazec št. 16 potrjen (žigosan in podpisan s strani naročnika referenčnega posla). Kar sta zahtevani dve referenci lahko za istega OVD priložite za vsak referenčni posel en obrazec 16.


Datum objave: 23.06.2016   12:37
VPRAŠANJE
Zakaj ste objavili še en popis del?

ODGOVOR

Spoštovani!
Objavili smo popravljen opis del. Pri pregledu smo ugotovili, da je pri objektu C prišlo do napake.

POPRAVEK DOKUMENTA PRILOGA B-3 za objekt C
V ključavničarskih delih točka 7.

Lep pozdrav!

Datum objave: 23.06.2016   12:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na predložitev ESPD obrazca. Nas zanima ali je sedaj potrebno predložiti obrazec, ali ne?

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

Ponudnik se sam odloči ali bo priložil ESDP obrazec ali ne. Naročniku zadostuje, če ponudnik izpolni in priloži vse potrebne in zahtevane obrazce in dokazila iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 27.06.2016   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo vas, da razložite, zakaj reference novogradenj niso ustrezne, če zajemajo vse vrste GOI del.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Obnova objektov se v organizacijskem in tehničnem smislu razlikuje od izvedbe novogradenj. Naročnik želi pridobiti izvajalca, ki se je skladno z zahtevanimi referencami že ukvarjal z istovrstnimi projekti ki so predmet javnega razpisa in jih je tudi uspešno zaključil.

Lp


Datum objave: 27.06.2016   12:19
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo vas, da razložite, zakaj reference novogradenj niso ustrezne, če zajemajo vse vrste GOI del.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Obnova objektov se v organizacijskem in tehničnem smislu razlikuje od izvedbe novogradenj. Naročnik želi pridobiti izvajalca, ki se je skladno z zahtevanimi referencami že ukvarjal z istovrstnimi projekti ki so predmet javnega razpisa in jih je tudi uspešno zaključil.

Lp

Datum objave: 27.06.2016   12:29
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo za objavo skupne rekapitulacije. Zanima nas tudi, kam vpišemo končni popust na celotno ponudbo/predračun?
Lep pozdrav!

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Skupna rekapitulacija je obrazec 5 ponudbeni predračun - rekapitulacija.

Za končni popust lahko dodate vrstico v obrazcu 5.

LpDatum objave: 28.06.2016   09:29
VPRAŠANJE
22.6.2016 ste objavili, da so načrti in sheme objavljeni na spletni strani Slovenskih železnic.
Načrti so res objavljeni v formatu pdf; v kolikor jih povečamo se praktično nič ne vidi. Opozarjam pa, da SHEM NI!!!!. Prosim, jih objavite takoj....

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Objavljen je projekt PZI. Sheme so priložene-to so razdelilne sheme elektro inštalacij. Glede resolucije projektov prilagamo še osnovne dokumente objektov A, B , C in D v aktivni obliki (DWG). Iz imena dokumenta je razvidno kateri pdf dokument zamenjuje dwg dokument.
Dokumenti so objavljeni pod PRILOGO C - DODATEK na spletni strani SŽ - pod Aktualnimi razpisi SŽ, d.o.o.

lp


Datum objave: 28.06.2016   12:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da objavite sheme stavbnega pohištva (lesena vrata, PVC stavbno pohištvo, steklena vrata objekt A) ter sheme oz. detajle ključavničarskih izdelkov (okenske rešetke, ograje, požarna vrata...)

Brez shem je praktično nemogoče kvalitetno izdelati ponudbo.

LP

ODGOVOR
Pozdravljeni!

Natančni popisi v opisu posameznih elementov stavbnega pohištva oz. ključavničarskih del v kombinaciji z načrti in tehničnim poročilom, ki je izdelano po posameznih prostorih, skupaj, so dovolj dobro pripravljeni za izdelavo ponudbe. Ne glede na to, bomo za lažje razumevanje predloženih risb in teksta , predložili še sheme v najkrajšem možnem času.

lp


Datum objave: 28.06.2016   12:04
VPRAŠANJE
Očitno nismo dovolj jasno zapisalai glede shem, potrebujemo namreč sheme stavbnega pohištva (okna, vrata, lesene predelne stene...)
Hvala in lp

ODGOVOR

Natančni popisi v opisu posameznih elementov stavbnega pohištva oz. ključavničarskih del v kombinaciji z načrti in tehničnim poročilom, ki je izdelano po posameznih prostorih, skupaj, so dovolj dobro pripravljeni za izdelavo ponudbe. Ne glede na to, bomo za lažje razumevanje predloženih risb in teksta , predložili še sheme v najkrajšem možnem času.

lp

Datum objave: 28.06.2016   12:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali lahko priložimo kopije referenčnih potrdil, ki smo jih prejeli za predhodna javna naročila?

ODGOVOR

NE


Datum objave: 01.07.2016   11:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas kaj je mišljeno v postavki 4 Keramičarska dela : " obstoječe lesene kocke " ( objekt A ).
Lep pozdrav.


ODGOVOR
Pozdravljeni!

V obstoječem hodniku, kjer se po novi razporeditvi prostorov nahaja prostor 2b, so obstoječi tlak LESENE kocke. V navedeni postavki je tekst »obstoječe lesene kocke, 10 cm AB plošča ( upoštevano v AB delih)« naveden kot dodatno pojasnilo, da se na obstoječi tlak (lesene kocke) položi plošča AB, ki je kot postavka finančno upoštevana v AB delih. Hidroizolacija in armiran estrih iste postavke sta upoštevana v zidarskih delih. V keramičarskih delih je potrebno navesti samo stroške zadnjega sloja –granitogresnih ploščic. Sestava celotnega laka je razporejena med AB, zidarska in keramičarska dela.

lp

Datum objave: 01.07.2016   11:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas ali so pri navedenih postavkah enote pravilne :
IV Ključavničarska dela :
1. Postavitev pocinkanih količkov na razdalji 8 m, premera 15 cm, višine 1m, v belo rdeči baravni površini v pasovih po 20 cm m2 12,00
Rušitvena dela :
1. Demontaža in odstranitev stare opreme prostorov, ki se obnavljajo. Oprema se odlaga na lokalni deponiji, ki jo določi Investitor. m3 10,00

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Ključavničarska dela:
Navedena postavka se na nanaša na 12 kosov. Postavka je sestavni del popisa –ureditev dovoza, ki pa bo zaradi še nekaterih vprašanj na portalu v celoti nadomeščen in objavljen na portalu v najkrajšem času.

Rušitvena dela:
Navedena postavka se pojavlja pri vseh objektih, ki so predmet projekta, ker prostori trenutno niso prazni. Količina je ocenjena glede na trenutno opremljenost posameznih prostorov.

lp

Datum objave: 05.07.2016   09:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

po odločitvi DRK Številka: 018-119/2012-3 so lahko reference tudi na drugih obrazcih, če vsebujejo vse podatke, ki jih zahteva naročnik. Zato naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo, da so reference lahko samo na obrazcih naročnika in dovoli, da predložimo že pridobljene kopije iz predhodnih projektov, ki pa vsebinsko odražajo zahtevane informacije naročnika. Namreč nesmiselno je nenehno zahtevati ista referenčna potrdila od istih investitorjev samo zaradi formalnih sprememb v obrazcih. Prav tako pa naročnik lahko avtentičnost in resničnost referenčnih potrdil preveri.

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Naročnik se strinja, da lahko ponudnik dokazuje reference tudi na drugih obrazcih, če le-ti vsebujejo vse podatke, ki jih zahteva naročnik. Nespremenjena pa ostaja zahteva naročnika po originalu. Ponudnik mora svoje reference dokazati z originali in ne s kopijami.

Lp


Datum objave: 05.07.2016   09:51
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V primeru, da energetska sanacija objekta obsega vse vrste GOI del ali je taka referenca sprejemljiva?

Za dokazovanje le tega pogoja se bi k referenčnemu dokazilu priložila rekapitulacija izvedenih del, iz katere bi bila razvidna tudi prenovitvena dela.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Zaobsežena morajo biti vsa GOI dela: gradbeno obrtniška dela z inštalacijskimi deli.

Lp

Datum objave: 05.07.2016   09:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zanima nas ocenjena vrednost investicije?
Hvala za odgovor

ODGOVOR

Pozdravljeni!

Ocenjena vrednost skladno s projektantskim predračunom je 799.329,00 eur brez DDV.

Lp
Datum objave: 05.07.2016   13:18
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
nujno bi potrebovali sheme stavbnega pohištva in prosimo za objavo le teh.
Hvala


ODGOVOR

Pozdravljeni!
Sheme stavbnega pohištva so v DWG obliki objavljene na spletni strani SŽ pod Aktualnimi razpisi, Slovenskih železnic d.o.o., pod PRILOGO C - DODATEK.

LP


Datum objave: 07.07.2016   07:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da za ključavničarska dela v sklopu ureditve dovoza natančno definirate oz. objavite detalj pocinkanioh stebričkov vključno z žico. Popis in enote mere so namreč nejasne. Enako velja za postavko 3, ključ. del (cestna zapornica)..
Lp

ODGOVOR

Spoštovani,

na internetni strani Slovenskih železnic pod aktualnimi razpisi sta bili v Prilogo C - Dodatek objavljena dva dokumenta, in sicer:
- PZI_Objekt_D_arhitektura_DOD1.dwg in
- SHEME_KLJUCAVNICARSKI_IZDELKI.dwg

LP

Datum objave: 07.07.2016   12:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Pri objektu B je pri Stavbnem pohištvu postavka za okna ( oznaka Opob - požarno okno, dim.110/120 cm, belo enokrilno PVC.....). Zanima nas, če ste se zmotili pri popisu del, ker PVC požarnega okna ni na tržišču ? Ali lahko upoštevamo Alu požarno okno EI 30????


ODGOVOR

Spoštovani!
POŽARNO OKNO mora biti ALU požarne odpornosti EI 60 tako kot velja za požarno odpornost sten na mejah požarnih sektorjev, skladno s priloženo študijo požarne varnosti.

Lp


Datum objave: 07.07.2016   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani.

OVD ni zaposlen pri ponudniku. Je upokojenec in prokurist pri ponudniku. Ali so kakšne posebne zahteve glede tega?
Glede na to, da je OVD upokojenec, kaj vpisati v tabelo (Obrazec 16) na mestih, kjer so zahtevani podatki o delovnem mestu ter sedanji zaposlitvi?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani!

OVD mora izpolnjevati vse zahteve (pogoje) iz razpisne dokumentacije! Ponudnik naj v ustrezni razpisni obrazec vpiše, da je navedeni OVD prokurist ponudnika.


Datum objave: 07.07.2016   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,
popis za izvedbo zapornice je izredno pomanjkljiv. Prosimo, da definirate naslednje:
Koliko dolg drog zapornice je mišljen?
Kako hitra zapornica mora biti?
Kaj pa osvetlitev droga oz. zapornice; je nujna ali ne?
Kdo bo izvedel gradbena in inštalacijska dela pred montažo zapornice; izdelava temelja, dovod elektrike, razvod cevi za fotocelico, itd.?
Kje bo stala zapornica? Morda na intervencijski poti. Če ja, potem bo potrebno vgraditi tudi t.i. element za mehanski izpah droga (boom break-out system).
Hvala in lp

ODGOVOR

Spoštovani!

Na Portalu JN bo objavljen nov popis dovoza Priloga B-7 Ureditev dovoza -Masarykova 15-ponudbeni predračun-KONČNO-dop1 ter popravek popisa za objekt D - Priloga B-4 Ureditev objekta D - Masarykova 15 - ponudbeni predračun - KONČNO_V4-dop1.xls.
Poleg tega bo naročnik na internetni strani Slovenskih železnic objavil v Prilogi C - Dodatek dokument Navodilo zapornice.pdf .

LP


Datum objave: 07.07.2016   12:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Pri objektu B je pri Stavbnem pohištvu postavka za okna ( oznaka Opob - požarno okno, dim.110/120 cm, belo enokrilno PVC.....). Zanima nas, če ste se zmotili pri popisu del, ker PVC požarnega okna ni na tržišču ? Ali lahko upoštevamo Alu požarno okno EI 30????


ODGOVOR

Spoštovani!
V postavki Opob - požarno okno, dim.110/120 cm, (POPIS GOI objekta B, III. Stavbno pohištvo) se upošteva Alu požarno okno odpornosti EI 2 30-C3.

LP


Datum objave: 08.07.2016   10:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kje dobimo PRILOGO A ki jo moramo predložiti k obrazcu 21?


Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

Priloga A je bila objavljena na Portalu JN dne 20.6.2016 in je še vedno dosegljiva na naslovu:
http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/158898/Razpisna_dokumentacija_Masarykova_16_06_2016.zip

LP

Datum objave: 08.07.2016   10:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,
objavili ste nove popise del za objekt D in uvoz, pred časom pa že spremembo objekta C. Nikjer ni vidno razvidno kakšne so spremembe in se moramo potencialni ponudniki sami ponovno prebijati preko popisov. Ker nam to vzame veliko časa, hkrati pa je čas dopustov, vljudno naprošamo naročnika za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za en teden.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR


Spoštovani,

Naročnik je mnenja, da spremembe popisov del niso bile narejene v tako velikem obsegu, da bi opravičeval podaljšanje roka za oddajo ponudb.

Pri dopolnitvi popisa za objekt C se samo izpusti ena postavka. Kot je navedeno v pojasnilu se črta alineja v postavki 7 (Ključavničarska dela) 14 dvokrilnih mrežastih vrat-veja samo postavka dveh vrat Vm1.
Nov dokument objavljen 23. 6 (tri dni po objavi razpisa).

Pri dodatku popisu del za objekt D je popis spremenjen v delu stavbnega pohištva: eno okno se ne izvede (O5), oken O4 so 4 komadi namesto 3 komadi.

Rok za oddajo ponudb ostane nespremenjen.

Lep pozdrav!
Datum objave: 11.07.2016   11:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V popisu strojnih inštalacij navajate:
Pomivalno korito NIRO izvedbe s pripadajočim elementom po izbiri arhitekta notranje opreme vključno: kotna ventila DN 15, PVC odtočni sifon ( protismradni element ) Enoročna baterija za montažo na korito, pokromana, pretočni razred IA (maks. pretok 13,0 l/min), po DIN 52218, z ročico, perlatorjem in možnostjo omejitve pretoka, vključno priključki do kotnih ventilov, tesnilni in pritrdilni material.

In
Korito za pranje stekel dim. 150x46 cm ( NIRO ), vključno zidna enoročna mešalna baterija ENOROČNA BATERIJA za stensko montažo, pokromana, pretočni razred IA (maks. pretok 13,0 l/min), po DIN 52218, z ročico, perlatorjem in možnostjo omejitve pretoka, vključno tesnilni in pritrdilni material.


V prvem primeru navajate pripadajoči element po izbiri arhitekta notranje opreme, prosim na navedete izbiro arhitekta oz. podate podrobnejši opis elementa in pomivalnega korita

V drugem primeru na navajate korito za pranje stekel, prosim, da podate podrobnejši opis korita (samostoječe, konzolno, kot sestavni del čajne kuhinje ipd.) oz. navedete primerljiv proizvod

Vnaprej se zahvaljujem popolne odgovore na obe vprašanji!


ODGOVOR
Spoštovani!

Pomivalno korito NIRO:
Predvideno je običajno korito, ki se uporablja v kuhinjah, s standardnimi armaturami, iz nerjaveče pločevine (kot na primer: pomivalno kuhinjsko korito ALVEUS elegant 30, satin, 810 x 510 mm, odlagalni del in korito).

Korito za pranje stekel:
Korito je prostostoječe, izdelano iz nerjaveče pločevine kot industrijsko korito, dimenzije 150x46x40cm – po naročilu se ga izdela zaradi posebnih dimenzij.

Lep pozdrav!

Datum objave: 11.07.2016   12:45
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosim vas da vse sheme pošljete še v pdf obliki, ker v dwg obliki ne moremo odpreti oz. se prikažejo črke.

Hvala

ODGOVOR


Spoštovani!

Sheme so v pdf formatu objavljene na portalu Slovenskih železnic pod aktualnimi javnimi razpisi.

Lep pozdrav!

Datum objave: 11.07.2016   14:19
VPRAŠANJE
Ali ta navedba v razpisni dokumentaciji res drži?
"Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži najpozneje v 5 (pet) delovnih dneh po preteku roka za predložitev ponudb"
Najbrž je pomota ..
Prosimo za popravek.

ODGOVOR

Prišlo je do pomote. Spremenita se četrti in peti odstavke 16. Poglavja z naslovom Revizija postopka.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo se vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
-objave obvestila o javnem naročilu ali
-obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.
Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo 8 (osem) delovnih dni od prejema te odločitve.

Lep pozdrav!

Datum objave: 11.07.2016   14:23
VPRAŠANJE
Zanima nas debelina in vrsta toplotne izolacije za fasado - objekt D, fasaderska dela poz. 2

ODGOVOR

V grafiki objekta D (prerez) je navedena debelina 15cm (kot na primer Demit )
Prilagamo še primer sestave fasade.
Kot na primer Fasada DEMIT ORIGINAL
SESTAVA FASADNEGA SISTEMA DEMIT ORIGINAL:
1. Demit Stirofix lepilo fasadno lepilo, fasada lepilo
2. Demit Original 039 / Demit Original Graphite 032 fasadna plošča
deb 15 cm, 100 x 50 cm fasadne plošče, izolacija, izolacijske plošče
3. Demit pritrdilno sidro PSK / Demit pritrdilno sidro PP / Demit pritrdilno sidro STR U
4. Demit Original malta fasadna malta, fasada malta
5. Demit armirna mrežica fasadna armirna mrežica
6. Demit Primer [basic / silicate / extra] prednamaz
7. Demit Si-Si [q3 tech] / Demit Silicate [vital] / Demit AcryLoxane [elast] / Demit Mineral [nature] zaključni omet

Lep pozdrav!

Datum objave: 13.07.2016   07:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo, da pojasnite izvedbo vetrolova in sicer...
OBJEKT F; III. Stavbno pohištvo; poz. 3. V popisu je navedena izvedba PVC steklenega vetrolova, iz prereza A pa je razvidno, da je izvedba leseno - steklena.
Prosimo, da objavite tudi shemo.

Hvala in lp

ODGOVOR

Spoštovani!
V obstoječem stanju je vetrolov leseno steklen, v novem pa je PVC-steklen kot tudi PVC strop, skladno s popisom. Shema: SHEMA _VETROLOV_ OBJEKT_F.dwg je objavljena na straneh Slovenskih železnic v Aktualnih javnih razpisih, Obnova poslovnih prostorov Masarykova 15, Ljubljana v PRILOGI C-DODATEK.

Lep pozdrav!


Datum objave: 14.07.2016   11:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo za potrditev, da boste upoštevali kot ustrezne reference za GOI dela, če gre za rekonstrukcijo in energetsko sanacijo objektov.
Lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik je na vprašanje s podobno vsebino odgovoril že 05.07.2016 ob 09:51.
Naročnik bo kot ustrezne reference upošteval tudi reference energetske sanacije V KOLIKOR je energetska sanacija obsegala VSA GOI (gradbeno obrtniška in inštalacijska) dela. Ponudnik mora v dokaz, da je referenčni posel energetske sanacije zaobsegal vsa GOI dela, priložiti dokazila (kot npr. računi, rekapitulacije,......) iz katerih je jasno in brez dvoma razvidno za kakšne vrste del je šlo.

Lep pozdrav!


Datum objave: 14.07.2016   11:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri vpisovanju cen se določenih končnih zneskov ne vidi, ker so celice preozke.
Ker so popisi zaklenjeni celic ne moramo razširiti..
Ali lahko sami zraven na roke dopišemo seštevek (sploh v skupni rekapitulaciji) ??
Hvala in lp

ODGOVOR
Spoštovani!

Naročnik se strinja, da ponudnik na roke ČITLJIVO dopiše seštevek.Datum objave: 19.07.2016   08:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

ELEKTROINŠTALACIJE
Prosim za več podatkov za spodnjo pozicijo tip, proizvajalec ?

14. Brezžična dostopna točka AP, n.o. RJ45, vključena v komunikacijsko vozlišče kos 3,00

Lep pozdrav

ODGOVOR
»Access point« - AP je brezžična dostopna točka do omrežja naročnika.
Oprema se priključi v nadometni komunikacijski priključnici RJ45, Kat.6.
Ožičenje priključnice do komunikacijskega vozlišča je že upoštevana v popisu elektro.
Datum objave: 19.07.2016   08:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

ELEKTROINŠTALACIJE
Prosim za več podatkov za spodnjo pozicijo tip, proizvajalec ?

14. Brezžična dostopna točka AP, n.o. RJ45, vključena v komunikacijsko vozlišče kos 3,00

Lep pozdrav

ODGOVOR
»Access point« - AP je brezžična dostopna točka do omrežja naročnika.
Oprema se priključi v nadometni komunikacijski priključnici RJ45, Kat.6.
Ožičenje priključnice do komunikacijskega vozlišča je že upoštevana v popisu elektro.Datum objave: 19.07.2016   08:59
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji zahtevate da je nominiran odgovorni vodja del s področja gradbene stroke. Omenjena zahteva ni skladna z ZGO. Prosimo za spremembo razpisne dokumentacije, ki bo skladna z veljavno zakonodajo.

ODGOVOR
Res je, da ZGO-1 v 77. členu dopušča, da ima odgovorni vodja del za zahtevne objekte tudi univerzitetno izobrazbo druge (gradbeni podobne) tehnične smeri. Vendar naročnik opozarja, da ZJN-3 v 77. členu naročnikom dopušča, da zahtevajo določeno stopnjo izobrazbene in strokovne kvalifikacije glede človeških virov, pri čemer lahko zahtevajo tudi strožje pogoje, kot so sicer določeni v predpisih o graditvi objektov. Glede na dejstvo, da gre za gradbena dela na zahtevnem objektu, naročnik smatra, da je njegova zahteva utemeljena.Datum objave: 19.07.2016   09:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji zahtevate da je nominiran odgovorni vodja del s področja gradbene stroke. Omenjena zahteva ni skladna z ZGO. Prosimo za spremembo razpisne dokumentacije, ki bo skladna z veljavno zakonodajo.

ODGOVOR
Res je, da ZGO-1 v 77. členu dopušča, da ima odgovorni vodja del za zahtevne objekte tudi univerzitetno izobrazbo druge (gradbeni podobne) tehnične smeri. Vendar naročnik opozarja, da ZJN-3 v 77. členu naročnikom dopušča, da zahtevajo določeno stopnjo izobrazbene in strokovne kvalifikacije glede človeških virov, pri čemer lahko zahtevajo tudi strožje pogoje, kot so sicer določeni v predpisih o graditvi objektov. Glede na dejstvo, da gre za gradbena dela na zahtevnem objektu, naročnik smatra, da je njegova zahteva utemeljena.
Datum objave: 19.07.2016   09:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Referenčne zahteve za odgovornega vodja del so bistveno prezahtevne. Prosimo za potrditev da so ustrezne tudi energetske sanacije in novogradnje.
Ne more OVD izpolnjevati iste pogoje kot ponudnik.
Prosimo za spremembo.
S spoštovanjem.

ODGOVOR
Energetska sanacija je ustrezna referenca, v kolikor so zaobsežena gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela.
Pogoji za OVD niso isti, ampak enaki-lahko tudi na različnih projektih.
Datum objave: 19.07.2016   09:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Referenčne zahteve za odgovornega vodja del so bistveno prezahtevne. Prosimo za potrditev da so ustrezne tudi energetske sanacije in novogradnje.
Ne more OVD izpolnjevati iste pogoje kot ponudnik.
Prosimo za spremembo.
S spoštovanjem.

ODGOVOR
Energetska sanacija je ustrezna referenca, v kolikor so zaobsežena gradbeno-obrtniška in inštalacijska dela.
Pogoji za OVD niso isti, ampak enaki-lahko tudi na različnih projektih.
Datum objave: 19.07.2016   09:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ali je ustrezna referenca, pri kateri je izvajalec izvajal dela v dveh fazah na istem objektu, saj se je investitor tako odločil zaradi zagotovitve finančnih sredstev, s tem, da gre za obnovo objekta, izvedena so bila gradbeno obrtniška in instalacijska dela? Prosimo za potrditev.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Da, reference je ustrezna (četudi fazno) v kolikor gre za en projekt v vrednosti najmanj 500.000,00 brez DDV.Datum objave: 19.07.2016   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V razpisni dokumentaciji ste navedli, da boste upoštevali le originalna referenčna potrdila. V praksi se vedno bolj uveljavlja način komunikacije preko elektronske pošte, zato prosimo, da dopustite predložitev skeniranih referenčnih potrdil, saj s tem olajšate delo tako nam, ponudnikom, kot tudi našim investitorjem oz. naročnikom.
Lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik vztraja pri zahtevi po originalnih referenčnih potrdilih.Datum objave: 19.07.2016   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!
07.07. ste objavili dopolnitev popisa; pro OBJEKTU D je tudi delovni list ELEKTRO NOVO.
Po pregledu nismo našli razlik. V čem je različen od prvotnega popisa?

Hvala

ODGOVOR
Razlike so samo pri GOI-stavbno pohištvo, kar je bilo tudi objavljeno na portalu 13.7.2016. V elektro ni sprememb!