Dosje javnega naročila 003126/2016
Naročnik: LEKARNA SEVNICA, Trg svobode 14, 8290 Sevnica
Blago: Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica
ZJN-3: Odprti postopek

JN003126/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.06.2016
JN003126/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.07.2016
JN003126/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 18.07.2016

    JN003126/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
LEKARNA SEVNICA
Trg svobode 14
8290
SI
Sevnica
Slovenija
Groboljšek Kavčič Irena,mag.farm.
info@lekarna-sevnica.si
+386 78161630
+386 78161632

Internetni naslovi
http://www.lekarna-sevnica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/159775/Objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica
Referenčna številka dokumenta: 2-0004/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42961000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42961000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lekarna Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti (76.člen ZJN-3)

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež. Če mora imeti gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo navesti, za katero dovoljenje oziroma članstvo gre, in predložiti dokazilo o tem dovoljenju oziroma članstvu.
V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bodo izvajali kot podizvajalci.
V primeru skupne ponudbe ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev posebej.
Dokazilo: ESPD obrazec.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tehnična in strokovna sposobnost (76.člen ZJN-3)

a) REFERENCE OZ DOKAZILO
Ponudnik mora imeti dokazilo, iz katerega je razvidno, da je bil sistem, ki ga ponuja, v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb za javno naročilo »Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica«, uspešno nameščen v vsaj dveh lekarnah, lociranih v prostoru EU.


b) IZJAVA O LASTNOSTIH

Proizvajalec predmeta naročila mora imeti ustrezna dokazila, da je bil izdelek razvit (konstruiran) in proizveden v skladu z vsemi zahtevami predpisov EU, ki se nanj nanašajo. Z dokazilom proizvajalec jamči odgovornost za skladnost svojega proizvoda z vsemi zahtevami predpisov EU.


c) TERMINSKI PLAN

Ponudbi je potrebno predložiti terminski plan
Dobavni rok max 90 dni!

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
07.07.2016   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 07.07.2016   10:00
Kraj: Lekarna Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani zakonitega zastopnika ponudnika.
Pooblastilo ni potrebno, če se javnega odpiranja ponudb udeleži zakoniti zastopnik sam, ki pa se bo moral izkazati z osebnim dokumentom.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.06.2016   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LEKARNA SEVNICA
Trg svobode 14
8290
Sevnica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.06.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.06.2016   12:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V 3.členu vzorca pogodbe je med drugim navedeno, da mora imeti sistem možnost kasnejše nadgradnje z opremo istega ali drugega proizvajalca. Prosimo za pojasnilo, ali je s tem mišljena možnost kasnejše nadgradnje kapacitete skladiščenja. V kolikor je odgovor pritrdilen, prosimo naročnika naj jasno opredeli obseg oziroma količinski razpon tovrstne zahtevane nadgradnje.


ODGOVOR:
DA . Količinsko se lahko poveča kapaciteta od 2500- 3000 kom.


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo kateri datum oddaje ponudbe je pravilen. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da je ponudbo potrebno predložiti do 5.7.2016, na portalu e-naročanje pa je naveden datum 7.7.2016.ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji je prišlo do napake. Predložitev ponudb in javno odpiranje je pravilno navedeno na portalu 7.7.2017.
ODGOVOR JE SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE!

VPRAŠANJE
Zanima nas ali je za naročnika pri odločitvi o izbiri izvajalca pomembno, da njegovi pooblaščeni odgovorni servisni inženirji, ki bodo vzdrževali in servisirali tak kompleksen robotski skladiščni sistem za lekarne, govorijo tekoče slovensko in komunicirajo z lekarniškim osebjem v slovenskem jeziku?

ODGOVOR
Pri odločitvi o izbiri izvajalca ni pomembno , da ponudnikovi pooblaščeni odgovorni servisni inženirji, ki bodo vzdrževali in servisirali tak kompleksen robotski skladiščni sistem za lekarne, govorijo tekoče slovensko in komunicirajo z lekarniškim osebjem v slovenskem jeziku, temveč je pomembno, da zadostijo vsem zahtevam iz pogojev tehničnih specifikacij naročnika za vzdrževanje sistema ter zahtevam vzorca pogodbe (npr. izvesti izobraževanje vseh uporabnikov sistema v slovenskem jeziku…ipd)