Dosje javnega naročila 003450/2016
Naročnik: JSS MOL, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za adaptacijo stavbe na naslovu Knobleharjeva ulica 24, Ljubljana
ZJN-3: Odprti postopek

JN003450/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.07.2016
JN003450/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.09.2016
JN003450/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.09.2016
Zahtevek za revizijo

    JN003450/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JSS MOL
Zarnikova ulica 3
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546
+386 13061410

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
JSS MOL
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
KARMEN PINTAR OBLAK
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546
+386 13061410

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za adaptacijo stavbe na naslovu Knobleharjeva ulica 24, Ljubljana
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za adaptacijo stavbe na naslovu Knobleharjeva ulica 24, Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI02 - Zahodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Knobleharjeva ulica 24, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za adaptacijo stavbe na naslovu Knobleharjeva ulica 24, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.08.2016   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.08.2016   11:00
Kraj: prostori Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana, Zarnikova 3, Ljubljana, sejna soba III. nadstropje


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.08.2016   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JSS MOL
Zarnikova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.07.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.07.2016   15:42
VPRAŠANJE
Spoštovani

Naročnika vljudno naprošamo, da objavi razpisno in projektno dokumentacijo v čimkrajšem času. Danes dne 07.07.2016 še ni objavljenja na vaši strani http://www.jssmol.si/

Hvala lepa

ODGOVOR


Javno naročilo je bilo na portalu objavljeno danes, 6.7.2016. Razpisna dokumentacija bo jutri, 7.7.2016 že sigurno objavljena na naši spletni strani in spletni strani MOL.

Datum objave: 12.07.2016   08:22
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je lahko odgovorni vodja del in odgovorni vodja za posamezna dela ena in ista oseba?

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Odgovorni vodja del je lahko tudi odgovorni vodja gradbenih del in /ali odgovorni vodja strojno instalacijskih del in / ali odgovorni vodja elektro instalacijskih del, če izpolnjuje zakonsko predpisane pogoje (izobrazba, veljaven strokovni izpit in veljaven vpis v imenik pristojne poklicne zbornice) za odgovornega vodjo del, kot tudi za odgovornega vodjo posameznih del za posamezno področje (gradbena dela, strojno instalacijska dela, elektron instalacijska dela).

Datum objave: 12.07.2016   08:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji zahtevate imenovanje odgovornega vodja posameznih del. Ali se lahko to imenovanje določi, ko bo izbran ponudnik?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Ponudnik mora ponudbi priložiti v celoti izpolnjena obrazca Priloge 5/IIa in Priloge 5/IIb.


Datum objave: 12.07.2016   08:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji zahtevate predložitev garancije za dobro izvedbo del, poleg tega pa boste pri vsaki situaciji zadrževali 5 %. Glede na to, da imate že eno zavarovanje je zadrževanje sredstev nesmiselno. Prosim za popravek pogoja.

Lep pozdrav!

ODGOVOR


Vsa finančna in ostala zavarovanja so določena v skladu z veljavno Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/2016), zato naročnik ne bo spremenil v razpisni dokumentaciji opredeljenih in zahtevanih finančnih zavarovanj oziroma drugih z razpisno dokumentacijo določenih plačilnih pogojev.

Datum objave: 02.08.2016   09:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V popisu ZUNANJA UREDITEV/postavka 10..... sanacijski omet notranjih sten.... kakšne so predvidene debeline ometa.. grobi +fini omet??
V ceni pridena namreč ogromna razlika če se upošteva samo en del... zato prosim za bolj natančen opis kaj moramo v postavki upoštevati, ker glede na predvideno količino pride do velikih razhajanj..

Najlepša hvala

ODGOVOR


V postavki 10 ZU je predviden samo fini omet betonskih sten jaškov zaradi izgleda betona, ker se menjajo mreže na jaških in se istočasno krpajo vse nastale napake celotne površine jaškov, debelina ometa maksimalno 5mm.


JSS MOL

Datum objave: 08.08.2016   08:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za objavo shem notranje opreme.
Hvala in lp

ODGOVOR

Za pripravo ponudbe zadoščajo popisi gradbeno obrtniških delih v postavki "oprema" , kjer je opisana potrebna notranja oprema (velikost, materiale,...), v pogledu je kuhinjski niz shematično narisan tudi v prerezu A2 - A2.

JSS MOL

Datum objave: 09.08.2016   06:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali se kot primerljiva referenca štejejo objekti klasifikacije 123?

Hvala za odgovor in lep pozdrav,

ODGOVOR


Naročnik bo upošteval referenčne izjave, ki se bodo nanašale na objekte s klasifikacijskimi oznakami, navedenimi v razpisni dokumentaciji.

JSS MOL

Datum objave: 16.08.2016   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo naročnika za potrditev ali razumemo prav. Torej za izkazovanje ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnik prilož:i
ali potrdila poslovnih bank ali BON-2 obrazec. Saj prav razumemo ali eno ali drugo in ni potrebno obojega?
Lep pozdrav,


ODGOVOR


Ponudnik ponudbi priloži en ali drug dokument (ni potrebno prilagati obeh dokumentov).

JSS MOL

Datum objave: 17.08.2016   09:21
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Kakšna je ocenjeno vrednosti naročila?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Naročnik ocenjene vrednosti ne bo objavil.

JSS MOL