Dosje javnega naročila 003615/2016
Naročnik: URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvedba revizije (ocene) skladnosti organov v programih sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija -Hrvaška za obdobje 2014 – 2020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 143.960,00 EUR

JN003615/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.07.2016
JN003615/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.08.2016
JN003615/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.09.2016
JN003615/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.09.2016
JN003615/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 03.02.2017
Zahtevek za revizijo

    JN003615/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA
Fajfarjeva ulica 33
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Staša Zupančič Verbič
stasa.zupancic@mf-rs.si
+386 13696900
+386 13696914

Internetni naslovi
http://www.unp.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.unp.gov.si/si/o_uradu/javni_razpisi/
ESPD: http://www.unp.gov.si/si/o_uradu/javni_razpisi/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba revizije (ocene) skladnosti organov v programih sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija -Hrvaška za obdobje 2014 – 2020
Referenčna številka dokumenta: 4302-9/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvedba revizije (ocene) skladnosti organov v programih sodelovanja INTERREG V-A SLO-AT, SLO-HU in SLO-HU 2014-2020 z merili za imenovanje, določenimi v Prilogi XIII k Uredbi (EU) št. 1303/2013
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba revizije (ocene) skladnosti organov v programih sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska in Slovenija-Hrvaška za obdobje 2014-2020 z merili za imenovanje, določenih v Prilogi XIII k Uredbi (EU) št. 1303/2013, pred njihovim imenovanjem skladno z določili člena 124 Uredbe št. 1303/2013.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.09.2016
Konec: 30.11.2016
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Če revidiranci ne bodo ustrezno pripravljeni do predvidenega začetka izvajanja revizije (1.9.2016) lahko pride do zamika začetka in konca izvajanja. Storitve morajo biti zaključene najkasneje do 31.12.2016.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Čezmejni programi sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Avstrija in Slovenija-Madžarska 2014-2020 ter Slovenija-Hrvaška za obdobje 2007-2013.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Poleg razglogov za izključitev (75. čl. ZJN-3) za ponudnike veljajo še naslednji pogoji za sodelovanje:
1) ponudnik (soponudnik, podizvajalec) je lahko samo revizijska družba z veljavnim dovoljenjem Slovenskega inštituta za revizijo ali enakovredne inštitucije v tujini;
2) revizijska ekipa mora imeti vsaj 6 članov, vpisanih v enega od registrov revizorjev, od tega vsaj dva (2) z veljavnim dovoljenjem za delo pooblaščenega revizorja;
3) za priznavanje sposobnosti mora ponudnik (kot družba) imeti vsaj dve (2) pozitivni referenčni deli iz naslova revidiranja sredstev, financiranih iz evropskega proračuna;
4) za priznavanje sposobnosti članova revizijske ekipe mora ekipa kot celota razpolagati vsaj s petimi (5) pozitivnimi referenčnimi deli iz naslova revidiranja sredstev, financiranih iz evropskega proračuna
5) nobeden od ponudnikovih (soponudnikovih) odprtih TRR ni bil blokiran v zadnjih 6 mesecih pred objavo tega JN.

Podrobnosti posameznih pogojev za sodelovanje so objavljene v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.08.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.08.2016   13:00
Kraj: na naslovu naročnika

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Če prisotni predstavniki ponudnikov niso obenem njihovi zakoniti predstavniki, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani zakonitih zastopnikov ponudnikov. Zakoniti predstavniki ponudnikov se na odpiranju izkažejo z osebnim dokumentom.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.08.2016   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.07.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.07.2016   07:38
Odgovor je definiran v zadnjem odstavku 3. točke razpisne dokumentacije: "Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi overjeni prevodi. V kolikor bo katerikoli dokument predložen v tujem jeziku brez uradnega prevoda, se šteje, kot da ga ponudnik ni predložil." Ker je ESPD del ponudbe, velja to tudi za njega. Zaželjeno pa je, da je ESPD že v osnovi izpolnjen v slovenskem jeziku.

S spoštovnjem.

Datum objave: 14.07.2016   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,
k izvedbi bomo povabili kotr podizvajalce tuje pravne osebe. V katerem jeziku mnorajo biti predloženi njihovi ESPD obrazci?
Hvala in lp

ODGOVOR
Odgovor je definiran v zadnjem odstavku 3. točke razpisne dokumentacije: "Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi overjeni prevodi. V kolikor bo katerikoli dokument predložen v tujem jeziku brez uradnega prevoda, se šteje, kot da ga ponudnik ni predložil." Ker je ESPD del ponudbe, velja to tudi za njega. Zaželjeno pa je, da je ESPD že v osnovi izpolnjen v slovenskem jeziku.

S spoštovnjem.
Datum objave: 14.07.2016   09:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
glede na to, da bo pri izvedbi storitve potrebno angažirati tudi strokovnjaka za področje informacijskih sistemov nas zanima, če med strokovnake, ki so vpisani v enega od registrov pri SIR, štejejo tudi preizkušeni revizorji informacijskih sistemov.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Iz razpisne dokumentacije je razvidno, v katere registre morajo biti vpisani člani revizijske skupin. Naročnik ni izrecno zahteval strokovnjaka za področje informacijskih sistemov, saj zahtevan pregled računovodskih sistemov in računalniško podprtih sistemov za izvajanje projektov ni tako poglobljen, da bi se za to zahtevalo specifična znanja revizorja informacijskih sistemov. V programih sodelovanja, ki jih pokriva javno naročilo, je predviden skupni informacijski sistem eMS, ki pa je v večjem delu že bil revidiran.
S spoštovanjem.
Datum objave: 15.07.2016   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je potrebno za tuje podizvajalce in njihove pooblaščene osebe tudi predložiti pooblastila za preverjanje nekaznovanosti v kazenskih evidencah (tuje države)?
Hvala in lep mpozdrav!

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Ne, ni potrebno, ker na podlagi takih pooblastil mi kot naročnik ne moremo priti do ustreznih informacij pri pristojnem organu v državi podizvajalca. V primeru, da bi bili izbrani kot najugodnejši ponudnik, vas bomo pozvali k predložitvi potrdil o nekaznovanosti, ki jih izdaja pristojni organ v državi, v kateri imaš podizvajalec sedež.
V izogib kasnejšim časovno zamudnim postopkom pri pridobivanju zadevnih potrdil in njihovih overjenih prevodov v slovenski jezik je zato zelo zaželeno, da ponudnik potrdila o nekaznovanosti za tuje podizvajalce in njihove pooblaščene osebe priloži že v ponudbi.
S spoštovanjem.
Datum objave: 15.07.2016   14:44
VPRAŠANJE
V obrazcu številka 2, predvidevate stopnjo DDV 22%. Ponudnik ima sedež izven Republike Slovenije in te stopnje v skladu z finančno zakonodajo svoje države ne sme obračunati. Splošna stopnja DDV v naši državi je 27%. Kako lahko potem pravilno izpolnimo obrazec?

ODGOVOR
V obrazcu št. 2 prečrtajte številko 22 in na roke dopišite 27. Ob popravku naj bo parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe in žig. K ponudbenem predračunu predložite še izjavo, da je v vaši državi davčna stopnja 27%, z navedbo pravne podlage zanjo (naslov zakona, številka člena). Izjavo opremite s podpisom osebe, ki je podpisnik ponudbe in z žigom.Datum objave: 27.07.2016   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1. Ali v obrazec 6 vpišemo tudi izvajalce (člane ekipe) podizvajalcev in ali tudi oni podpišejo izjavo (obrazec št.7)?
2. V razpisni dokumentaciji je na strani 4 opozorilo: "POMEMBNO OPOZORILO: del revizije bo potrebno izvesti tudi pri institucijah v Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem, zato se pričakuje, da ima ali zagotovi izvajalec ustrezne pristojnosti revidiranja tudi v teh državah.", kar pomeni, da je potrebno angažirati tuje podizvajalce. Obrazec ESPD je pripravljen v slovenskem jeziku, kar pomeni, da ga je za razumevanje podizvajalcem potrebno prevajati v njihove oz. vsaj v angleški jezik, kar je z vidika stroškv priprave ponudbe dodatna finančna obremenitev v fazi priprave ponudbe. Menimo, da bi v takem primeru lahko bil espd obrazec pripravljen tudi v angleškem jeziku. Prosimo za vaše mnenje oz. dopolnitev.
Pozdrav!

ODGOVOR

1. Odgovor na 1. vprašanje:
Vpis izvajalcev je odvisen od načina prijave oz. ponudbe (v obrazcu št. 2):
- samostojna ponudba revizijske družbe,
- ponudba s podizvajalci
Za vsakega od navedenih podizvajalcev (v obrazcu št. 2) je potrebno predložiti izpolnjen obrazec ESPD skladno z zahtevami točk 5.1 in 5.2 razpisne dokumentacije. V primeru ponudbe s podizvajalci in skupne ponudbe je potrebno predložiti izpolnjen obrazec ESPD skladno z zahtevami točk 4.1 in 4.2 razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik imenuje v revizijsko ekipo revizorje tujih revizijskih družb, bo moral, če bo njegova ponudba najugodnejša, na poziv naročnika zanje priložiti potrdila o vpisu v ustrezne registre.

2. Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku; dokumentom, potrdilom, dokazilom ipd, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi overjeni prevodi. V pomoč ponudnikom bi želeli opozoriti, da je obrazec ESPD predpisala Evropska komisija z izvedbeno Uredbo (EU)2016/7, z dne 5.1.2016, o standardnem obrazcu za ESPD (European Standard Single Procurement Document), glej tudi naslednjo povezavo: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=en

S spoštovanjem.


Datum objave: 28.07.2016   12:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
eden od naših tujih podizvajalcev ima 30 samostojnih zastopnikov in 45 prokuristov. Ali lahko namesto navajanja vseh teh oseb v ESPD priložimo izpis iz sodnega registra?
Hvala
lp

ODGOVOR

Zaradi nesorazmernosti podatka je naš odgovor DA, s tem da se v rubriki ESPD glede zastopnikov sklicujte na priložen izpis iz registra.

S spoštovanjem.