Dosje javnega naročila 003861/2016
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: »Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi ulične fasade s stavbnim pohištvom in strehe stavbe na naslovu Igriška ul. 3 v Ljubljani
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 552.600,44 EUR

JN003861/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.07.2016
JN003861/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.07.2016
JN003861/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.10.2016
JN003861/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.12.2016
JN003861/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.12.2016
Zahtevek za revizijo

    JN003861/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mirjan Jocić
mirjan.jocic@ljubljana.si
+386 13064448
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/162017/RD_-_Igriška_ul._3._14.7.2016.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi ulične fasade s stavbnim pohištvom in strehe stavbe na naslovu Igriška ul. 3 v Ljubljani
Referenčna številka dokumenta: 430-891/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
»Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi ulične fasade s stavbnim pohištvom in strehe stavbe na naslovu Igriška ul. 3 v Ljubljani
v okviru projekta Ljubljana - moje mesto«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45212300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
»Izvedba gradbeno-obrtniških del pri obnovi ulične fasade s stavbnim pohištvom in strehe stavbe na naslovu Igriška ul. 3 v Ljubljani
v okviru projekta Ljubljana - moje mesto«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 170
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.08.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.08.2016   13:30
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javno naročanje, Dalmatinova 1, 2. nadstropje, Sejna soba

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Določeno v razpisni dokumentaciji.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.07.2016   10:00

Dodatne informacije:
Priloge razpisne dokumentacije, ki so objavljene na spletni povezavi http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/105274/detail.html :
- Kulturnovarstveni pogoji ZVKDS, OE LJ, št. 315/95-MRK z dne 11.8.2011 in Kulturnovarstveno soglasje ZVKDS, OE LJ, št. 35102-0734/2016-2 z dne 16.6.2016 ter Konservatorski načrt Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije št. 34/2011 KN, september 2011, Mapa 03, Konservatorski načrt Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije št. 34/2011 KN, september 2011, Mapa 04 (priloga A).
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.07.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.07.2016   12:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

- skladno z ZJN-3 naročnik ne sme več zahtevati predložitve sporazuma o medsebojnem sodelovanju med glavnim izvajalcem in podizvajalcem. Predlagamo, da se drugi odstavek 12. točke razpisne dokumentacije umakne iz razpisne dokumentacije, prav talp priloga 9 (ponudnik predloži sporazume);
- naročnik je v tretjem odstavku pravne podlage (3. točka razpisne dokumentacije) navedel, da bo izvedel pogajanja s ponudniki, ki bodo izpolnjevali v nadaljevanju navedene pogoje in merila. Takšna navedba je neustrezna - menimo, da mora naročnik na pogajanja povabiti ponudnika, ki izpolnjuje pogoje in NE merila. Če bi veljalo, kot je zapisano, bi naročnik na pogajanja povabil le ponudnika, ki bi izpolnjeval pogoje in ki bi, glede na merilo (najnižja cena) ponudil najnižjo izhodiščno vrednost. Naročnik naj ustrezno popravi navedeni odstavek.
- v primerljivih razpisih, ki jih objavlja Mestna občina Ljubljana se zahteva Izjavo zavarovalnice, da ima ponudnik zavarovalno kritje skladno z ZGO-1. Ali izrecno zahtevate kopijo zavarovalne police ali zadostuje izjava, kot je navedeno zgoraj.

Hvala za odgovore.ODGOVOR

Naročnik podaja odgovore, in sicer po posamezni alinejah kot so strukturirane v vprašanju potencialnega ponudnika, kakor sledi:

- ZJN-3 naročniku ne prepoveduje, da zahteva predložitev sporazuma o medsebojnem sodelovanju med izvajalcem in podizvajalcem. Zahteva po predložitvi sporazuma o medsebojnem sodelovanju med izvajalcem in podizvajalcem je torej v izključni domeni naročnika;
- Naročnik spreminja zadnji odstavek točke I. podtočke 3. razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila tako, da se ta pravilno glasi: “Naročnik bo na podlagi izpolnjevanja v nadaljevanju navedenih pogojev izvedel pogajanja in izbral najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo.”. Naročnik bo objavil ustrezen popravek razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila;
- Razpisna dokumentacija predmetnega javnega naročila je jasna in nedvoumna, pri čemer naročnik poudarja dejstvo, da je vsako javno naročilo samostojno in ni povezano z drugimi javnimi naročili istega naročnika.Datum objave: 22.07.2016   09:51
VPRAŠANJE
ZJN-2 je določal neposredna plačila podizvajalcem. ZJN-3 ne določa več obveznih neposrednih plačil podizvajalcev. V kakšni obliki mora podizvajalec oziroma ponudnik predložiti zahtevo za neposredno plačilo podizvajalca? Zadostuje lastna izjava podizvajalca, da ta zahteva neposredno plačilo?

ODGOVOR

Zahtevo za neposredno plačilo, če to podizvajalec zahteva, mora ponudnik predložiti skladno z ZJN-3. Zadostuje lastna izjava podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo od ponudnika, in mora biti datirana, žigosana in podpisana.