Dosje javnega naročila 004182/2016
Naročnik: LEKARNA SEVNICA, Trg svobode 14, 8290 Sevnica
Blago: Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 234.943,94 EUR

JN004182/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.07.2016
JN004182/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.10.2016
JN004182/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.11.2016
JN004182/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.11.2016

    JN004182/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
LEKARNA SEVNICA
Trg svobode 14
8290
SI
Sevnica
Slovenija
Groboljšek Kavčič Irena,mag.farm.
info@lekarna-sevnica.si
+386 78161630
+386 78161632

Internetni naslovi
http://www.lekarna-sevnica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/164036/III_PONOVLJEN_RAZPIS_ROBOT.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica
Referenčna številka dokumenta: 2-0005/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42961000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42961000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lekarna Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena100

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 80
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti (76.člen ZJN-3)

Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež. Če mora imeti gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo navesti, za katero dovoljenje oziroma članstvo gre, in predložiti dokazilo o tem dovoljenju oziroma članstvu.
V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki ga bodo izvajali kot podizvajalci.
V primeru skupne ponudbe ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev posebej.
Dokazilo: ESPD obrazec.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tehnična in strokovna sposobnost (76.člen ZJN-3)

a) REFERENCE OZ DOKAZILO
Ponudnik mora imeti dokazilo, iz katerega je razvidno, da je bil sistem, ki ga ponuja, v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb za javno naročilo »Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica«, uspešno nameščen v vsaj dveh lekarnah, lociranih v prostoru EU.

Dokazilo: Obrazec št. 8 – Reference oz. dokazilo, Obrazec št. 8a – Referenčno potrdilo.

b) IZJAVA O LASTNOSTIH

Proizvajalec predmeta naročila mora imeti ustrezna dokazila, da je bil izdelek razvit (konstruiran) in proizveden v skladu z vsemi zahtevami predpisov EU, ki se nanj nanašajo. Z dokazilom proizvajalec jamči odgovornost za skladnost svojega proizvoda z vsemi zahtevami predpisov EU.

Dokazilo: Dokazilo o skladnosti (lahko v fotokopiji)

c) TERMINSKI PLAN

Ponudbi je potrebno predložiti terminski plan (plan vzpostavitve avtomatiziranega skladišča, ki

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.08.2016   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.08.2016   10:00
Kraj: Lekarna Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani zakonitega zastopnika ponudnika.
Pooblastilo ni potrebno, če se javnega odpiranja ponudb udeleži zakoniti zastopnik sam, ki pa se bo moral izkazati z osebnim dokumentom.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.07.2016   08:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
LEKARNA SEVNICA
Trg svobode 14
8290
Sevnica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.07.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.07.2016   11:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Lepo prosimo, da nam v primeru zadnjih odgovorov na vprašanja objavljenih po preteku roka za pošiljanje dodatnih vprašanj, rok ustrezno podaljšate.
Le tako, bo mogoče razjasniti morebitna dodatna vprašanja v vezi na objavljene odgovore.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

VPRAŠANJE
Kot naročnik v razpisni dokumentaciji pod točko "2.11" kot merilo za izbor navajate "najnižjo skupno ponudbeno VREDNOST z DDV" ter v primeru, da prejmete dve ali več ponudb z enako ceno, in merilo tiste ponudbe "ki bo prispela prej". Menimo, da sta navedeni merili za izbor popolnoma v nasprotju z določbami 84. člen ZJN-3, ki opredeljuje pravila pri določanju meril za oddajo javnega naročila.
Še posebej izpostavljamo, da v merilih niste upoštevali vaših stroškov (stroški naročnika). Na primer relativno večjih stroškov dela na enoto pri naročniku (zaradi daljšega časa, ki ga vaši lekarniški farmacevti potrebujejo za opravila ob različni hitrosti vnosa in iznosa zdravil); ter izpad prihodkov zaradi počasnejše izdaje zaradi počasnejšega iznosa iz sistema; stroškov s porabo električne energije. Kot naročnik tudi popolnoma neprimerno na portalu JN kot merilo ocenjevanja oz. izračuna stroškov iz 85. člena ZJN-3 in drugih določb ZJN-3 navajate le "CENO" s ponderjem "100"
Glede na navedeno kaže da favorizirate znanega ponudnika z na videz cenejšim sistemom, ki pa ima dejansko za vas naročnika večje vseživljenjske stroške delovanja, zahteva večjo delovno obremenjenost oziroma čakanje na iznošena zdravila iz sistema, višjo porabo električne energije ter znižuje zgornjo mejo dnevnega obračanja zalog in s tem povezane izdaje zdravil in drugih skladiščenih pakiranj.

ODGOVOR
Naročnik z objavljeno razpisno dokumentacijo in navedenimi pogoji ter merili ne favorizira nobenega ponudnika temveč odpira konkurenco. Prav tako so postavljeni pogoji in merila v skladu z ZJN-3. S tem, ko bi naročnik pogojeval ali z merili nagrajeval zahteve, ki jih lahko izpolni točno določen ponudnik bi tudi favoriziral enega izmed potencialnih ponudnikov. S tem pa, ko je naročnik s pogoji zadostil svoje zahteve lahko skladno z ZJN-3 z merilom 100% cena naročilo tudi odda.

VPRAŠANJE
Glede na veliko investicijo v specifično visoko tehnološko robotsko opremo za lekarne, ki jo boste financirali iz lastnih oz. občinskih sredstev in glede na to da že četrtič ponavljate javno naročilo za nakup tovrstne opreme in v kateri jasno zahtevate dve najpomembnejši stvari, ki določata naročilo (dve robotski roki in popolnoma avtomatiziran sistem vnosa zdravil) nam prosimo na kratko z odgovorom da ali ne in z odgovorom FEFO ali FIFO odgovorite na naslednje štiri vprašanja povezana z določitvijo razpisnih pogojev oziroma s predhodnim konkurenčnim dialogom:
1. Ali ste si kot investitorji do danes šli ogledati kamorkoli v Sloveniji ali v tujini realno delujoči sistem v lekarni, ki ga ponuja podjetje MTH d.o.o., v katerem, kot zahtevate v razpisni dokumentaciji, delujeta dve robotski roki? Ali je ta ogledan sistem z dvemi robotskimi rokami skladiščil in izdajal zdravila po FEFO ali po FIFO metodi?
2. Ali ste si kot investitorji do danes šli ogledati kamorkoli v Sloveniji ali v tujini realno delujoči sistem, ki ga ponuja podjetje MTH d.o.o., v katerem, kot zahtevate v razpisni dokumentaciji, delujeta dve robotski roki in hkrati deluje tudi popolnoma avtomatiziran sistem vnosa zdravil? Ali je ta ogledan sistem z dvemi robotskimi rokami in popolnoma avtomatiziranim sistemom vnosa zdravil skladiščil in izdajal zdravila po FEFO ali po FIFO metodi?
3. Ali ste si kot investitorji do danes šli ogledati kamorkoli v Sloveniji ali v tujini realno delujoči sistem, ki ga ponuja podjetje FarmAsist d.o.o., v katerem, kot zahtevate v razpisni dokumentaciji, delujeta dve robotski roki? Ali je ta ogledan sistem z dvemi robotskimi rokami skladiščil in izdajal zdravila po FEFO ali po FIFO metodi?
4. Ali ste si kot investitorji do danes šli ogledati kamorkoli v Sloveniji ali v tujini realno delujoči sistem, ki ga ponuja podjetje FarmAsist d.o.o., v katerem, kot zahtevate v razpisni dokumentaciji, delujeta dve robotski roki in hkrati deluje tudi popolnoma avtomatiziran sistem vnosa zdravil? Ali je ta ogledan sistem z dvemi robotskimi rokami in popolnoma avtomatiziranim sistemom vnosa zdravil skladiščil in izdajal zdravila po FEFO ali po FIFO metodi?


ODGOVOR
Navedena vprašanja niso predmet javnega naročila.

VPRAŠANJE
Ali v tem že četrtič ponovljenem razpisu za isto dobavo vztrajate pri drastičnem znižanju ključne varnostne zahteve, ki ste jo zahtevali v vseh treh prejšnjih razpisih t.j. pri izključitvi predložitve »dokazila oz. certifikata s področja preizkusa varnosti« v zgolj proizvajalčevo lastno izjavo o izpolnjevanju minimalnih varnostnih zahtev t.j. zahteva po le »ES izjavi o skladnosti«. Zanima nas zakaj ste se šele v četrtič ponovljenem razpisu odločili za tako drastično znižanje varnostnih standardov, ki bistveno vplivajo osebno varnost upravljalcev robotskega sistema, ki ga naročate (varnost osebja lekarne)?
Kot naročnik namreč v zvezi s predmetom trenutnega JN »Nabava in vzdrževanje avtomatiziranega lekarniškega sistema skladiščenja s prinosom zdravil za Lekarno Sevnica« že četrtič ponavljate razpis za isto dobavo (gre za naslednje razpise: JN-1 št. JN1711/2016, JN-2 št. JN001836/2016, JN-3 št. JN001836/2016 ter trenutni JN-4 št. JN004182/2016). In očitno ste šele v prejšnjem razpisu (JN-3) ugotovili, da konkurenčno podjetje ne izpolnjuje večkrat ponovljene izrecne varnostne zahteve »dokazila oz. certifikata s področja preizkusa varnosti«, zato ste v tem razpisu spremenili ta pogoj popolnoma v korist konkurenčnega podjetja, ki ni imelo visokih stroškov s pridobitvijo tovrstnega varnostnega certifikata. Glede na to, da gre za evidentno favoriziranje v prejšnjih razpisih neizbranega podjetja, katerega sistem nima dokazila oz. certifikata o preizkusu varnosti predlagamo, da se standard varnosti vrne na enak standard, kot je bil določen v prvih treh razpisih.

ODGOVOR
Naročnik je v predhodnih postopkih ugotovil, da ta pogoj izpolnjuje samo en ponudnik v Sloveniji in je v izogib favoriziranje tega ponudnika zahtevo iz razpisne dokumentacije umaknil.

VPRAŠANJE
Za uspešno delovanje robotskega skladiščnega sistema kot ga iščete je ključna uspešno delujoča povezava z lekarniškim programom in v primeru, da ponudnik ob prijavi na razpis komunikacijskega vmesnika z vašim obstoječim lekarniškim programom še nima, ga bo lahko v popolnosti testiral šele ob zagonu sistema v lekarni, kar se običajno v prvih mesecih po zagonu izrazi v motnjah izdaje in prevzema zdravil v lekarni, vse dokler se komunikacijski protokoli med robotom in lekarniškim programom v popolnosti ustrezno uskladijo glede specifik lokalnega lekarniškega IT okolja.
Ali razpisani tehnični pogoj "povezava z obstoječim lekarniškim programom" pomeni, da mora imeti ponudnik ob prijavi na razpis že razvit in delujoč komunikacijski vmesnik med robotskim sistemom in vašim obstoječim lekarniškim programom ali dovoljujete da ga, če ga še nima, lahko prične razvijati po podpisu pogodbe o dobavi in realno testirati v vaši lekarni šele po zagonu sistema.

ODGOVOR
Če ponudnik še nima razvitega vmesnika med robotskim sistemom in naročnikovim obstoječim lekarniškim sistemom, ga lahko prične razvijati po podpisu pogodbe o dobavi in realno testirati v lekarni šele po zagonu sistema.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

V 10. členu vzorca pogodbe je zapisano:

V času roka za dobavo je vključena fizična namestitev poličnega avtomatiziranega skladišča z elektronsko vodenima robotskima rokama v Lekarni Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica, sestava in povezava z izdajnimi mesti, implementacija strojne in programske opreme skladišča ter povezava z obstoječim lekarniškim informacijskim sistemom, usposabljanje lekarniškega osebja in pomoč pri prvem polnjenju ter vzpostavitev oziroma zagon sistema.

V tehničnih specifikacijah (Priloga1) je v poglavju 1.1. Predmet naročila, natančneje v zadnji alineji točke (a) navedeno, da mora ponudnik javnega naročila zagotoviti:
- povezavo z obstoječim lekarniškim programom

Zaradi možnih različnih razlag omenjene alineje naročnika prosimo za jasno potrditev, da je čas za vzpostavitev povezave z obstoječim lekarniškim programom skladno z 10. členom vzorca pogodbe 80 dni od podpisa pogodbe.

ODGOVOR
Čas za izvedbo povezave z obstoječim lekarniškim programom je 80 dni od podpisa pogodbe.

VPRAŠANJE
Spoštovani!

V zvezi z zahtevo iz razpisne dokumentacije:
- implementacija strojne in programske opreme ter povezava z obstoječim lekarniškim programom

prosimo za dodatno pojasnilo, in sicer:
Kdo nosi stroške morebitnih prilagoditev in nadgradenj obstoječega lekarniškega vmesnika?
V primeru, da bo potrebno za povezavo izbranega robota izdelati programsko nadgradnjo obstoječega lekarniškega vmesnika, nas zanima kdo nosi stroške kasnejšega vzdrževanja te nadgradnje?
V kolikor stroške nosi ponudnik, naročnika pozivamo, da dopolni OBR-1 ponudbeni predračun in doda še postavko storitev nadgradnje obstoječega lekarniškega vmesnika.


ODGOVOR
Stroški implementacije povezave z obstoječim lekarniškim sistemom morajo biti vključeni v ponudbi. Stroške kasnejšega vzdrževanja pa nosi naročnik.