Dosje javnega naročila 000439/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava IDZ in IzN za gradnjo podhoda na železniškem postajališču Štore ter ukinitev nivojskega prehoda NPr Štore v km 531+737 na glavni železniški progi št. 30 Zidani Most – Šentilj – d.m. – izdelav
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 8.662,00 EUR

JN000439/2016-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 19.04.2016
JN000439/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 02.08.2016
JN000439/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 18.08.2016
Zahtevek za revizijo

    JN000439/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Kovač, Matjaž Kovač
matjaz.kovac@gov.si
+386 22341430
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava IDZ in IzN za gradnjo podhoda na železniškem postajališču Štore ter ukinitev nivojskega prehoda NPr Štore v km 531+737 na glavni železniški progi št. 30 Zidani Most – Šentilj – d.m. – izdelav
Referenčna številka dokumenta: 43002-42/2015
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izdelava IDZ in IzN za gradnjo podhoda na železniškem postajališču Štore ter ukinitev nivojskega prehoda NPr Štore v km 531+737 na glavni železniški progi št. 30 Zidani Most – Šentilj – d.m. – izdelav
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 7.100,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Zidani Most - Šentilj
II.2.4 Opis javnega naročila
Izdelava IDZ in IzN za gradnjo podhoda na železniškem postajališču Štore ter ukinitev nivojskega prehoda NPr Štore v km 531+737 na glavni železniški progi št. 30 Zidani Most – Šentilj – d.m. – izdelava dodatnih izvedbenih načrtov in podaljšanje roka izvedbe del
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive

Razlaga:
Predlagan je postopek s pogajanji brez predhodne objave na osnovi 29. člena ZJN-2. Med izdelavo projektne dokumentacije so se omenjena dela izkazala kot nujna potrebna dodatna dela saj brez njih projekt tehnično in ekonomsko kot celota ne bo mogel biti kompletno zaključen (načrt predelave APB signala in ETCS instalacij, načrt strojnih instalacij dvigal, načrt rušitve obstoječih nadstrešnic, načrt prestavitve fekalnega kolektorja, načrt NN napajanja dvigal in črpališča, načrt gradbene konstrukcije perona).
Omenjene postavke niso bile zajete v prvotnem ponudbenem predračunu iz razloga, ker
niso bile zajete v projektni nalogi (izdelovalec SŽ-Infrastruktura, d.o.o., maj 2013).
Ob enem se predlaga tudi podaljšanje roka izdelave predmeta pogodbe za 6 mesecev.
Razlog za podaljšanje je naveden v vlogi izvajalca z dne 14.01.2016, povezan pa je z
izdelavo in verifikacijo študije poplavne varnosti, ki bo predvidoma dokončana do aprila
2016 in je pogoj za dokončanje načrtov gradbene konstrukcije podhoda ter z izvedbo
ostalih zgoraj navedenih dodatnih del.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000439/2016-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 19.04.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
08.06.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PNZ d.o.o.
Vojkova cesta 65
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 7.100,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 7.100,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
ZPVPJN
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
02.08.2016