Dosje javnega naročila 005240/2016
Naročnik: SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Gradnje: MHE KNEŽA - LOT TG - izvedba turbinskega agregata po sklopih
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 638.060,00 EUR

JN005240/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.09.2016
JN005240/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.10.2016
JN005240/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 12.01.2017
JN005240/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.01.2017
JN005240/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.02.2017
JN005240/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2017
JN005240/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 24.02.2017

    JN005240/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SENG d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI023
Nova Gorica
Slovenija
Erjavčeva ulica 20, Magda Zorn
magda.zorn@seng.si
+386 53396383
+386 53396315

Internetni naslovi
http://www.seng.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.seng.si
ESPD: http://www.seng.si
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MHE KNEŽA - LOT TG - izvedba turbinskega agregata po sklopih
Referenčna številka dokumenta: JN06/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42110000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba turbinskega agregata po sklopih; sklop A: dobava turbine in generatorja z opremo in izvedba zagonskih preizkusov, sklop B: dobava opreme vodenja, zaščite, meritev, LR, izvedba zagonskih preiz
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop A: dobava turbine in generatorja s pripadajočo opremo, nadzor montaže in izvedba zagonskih preizkusov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kneža
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop A: dobava turbine in generatorja s pripadajočo opremo, nadzor montaže in izvedba zagonskih preizkusov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop B: dobava opreme vodenja, zaščite, meritev, lastne rabe, druge pripadajoče opreme, nadzor montaže in izvedba zagonskih preizkusov
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kneža
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop B: dobava opreme vodenja, zaščite, meritev, lastne rabe, druge pripadajoče opreme, nadzor montaže in izvedba zagonskih preizkusov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v DJN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.10.2016   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.10.2016   13:00
Kraj: sedež naročnika


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.10.2016   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.09.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.10.2016   11:01
VPRAŠANJE
1. vprašanje

Prosimo za pojasnilo katera referenca je za mHE Kneža – LOT TG - sklop A, v Splošnem delu DJN pravilna: ali v obrazcu št. 14 Reference ponudnika – sklop A (v nadaljevanju podajamo reference, da smo v zadnjih 10 letih izvedli eno malo HE podobnega tipa s Francis turbino in moči najmanj 250 kW) ali tista na strani 6, točka 5.2 Tehnična sposobnost (ponudniki morajo izkazati reference, da so v zadnjih 5 letih izvedli eno malo HE podobnega tipa s Francis turbino in moči najmanj 500 kW).

2. vprašanje

Prosimo za pojasnilo katera referenca je za mHE Kneža – LOT TG - sklop B, v Splošnem delu DJN pravilna: ali v obrazcu št. 14 Reference ponudnika – sklop B (...zadnjih 10 let ...) ali tista na strani 6, točka 5.2 Tehnična sposobnost (...zadnjih 5 let ...)

Lep pozdrav,

ODGOVOR

1. Pravilna referenca je tista z obrazca št. 14: »V nadaljevanju podajamo reference, da smo v zadnjih desetih (10) letih izvedli eno (1) malo HE podobnega tipa s Francis turbino in moči najmanj 250 kW«. / Correct reference is from form No. 14: »References proving our work on at least one small HPP of a similar type with a Francis turbine and power capacity of at least 250 kW within the last ten (10) years are provided below«.

2. Pravilna referenca je tista z obrazca št. 15: »V nadaljevanju podajamo reference, da smo v zadnjih desetih (10) letih izvedli eno (1) malo HE moči najmanj 250 kW«. Naročnik bo objavil dodatek št. 1 k DJN. / Correct reference is from form No. 15: »References proving our work on at least one small HPP with power capacity of at least 250 kW within the last ten (10) years are provided below«. Employer will release addendum No. 1 to DRPP.


Datum objave: 11.10.2016   11:03
VPRAŠANJE
1. Zanima me veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (45 dni po prevzemu del po pogodbi). Kdaj (datum) je terminsko predviden prevzem del po pogodbi?
2. Katere druge ekonomske in finančne zahteve obstajajo? (ESPD obrazec, del IV, oddelek B)
3. Kateri objektivni in nediskriminatorni pogoji ali pravila se uporabljajo za zmanjšanje števila kandidatov? (ESPD obrazec, del V)
4. Za katera leta navedemo povprečno število zaposlenih in število vodstvenih delavcev?

ODGOVOR
1.Prevzem del je naveden v Pogodbi o izvedbi turbinskega agregata, poglavje XII. Prevzem pogodbenih del po pogodbi. Na podlagi terminskega plana mHE Kneža se predvideva prevzem del v začetku marca 2018. / Taking-over of works is set out in the Contract for execution of power unit, Chapter XII. Taking-over of the works. Based on the Master time schedule for Kneža sHPP it is provided in the beginning of March 2018.

2. Ostale ekonomske in finančne zahteve so navedene v DJN – obrazec št. 2: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. / Other economic and financial requirements are listed in DRPP - form no. 2: tenderer’s statement on fulfilment of conditions.

3. Naročnik v DJN ni navedel objektivnih in nediskriminatornih pogojev in pravil za zmanjšanje števila kandidatov skladno s 82. členom ZJN-3. Ponudniku te točke v poglavju V – Zaključek v ESPD ni potrebno izpolniti. / Employer have not stated in DRPP objective and non-discriminatory terms and conditions to reduce the number of candidates in accordance with Article 82 of ZJN-3. Tenderer is not obligated to fill this item in the Chapter V - Conclusion in ESPD.

4. V ESPD obrazcu se zahteva vpis povprečnega števila zaposlenih za zadnja tri leta. / The ESPD form requires the entry of the average number of employees for the last three years.Datum objave: 11.10.2016   11:03
VPRAŠANJE
Prosim za podrobnejša navodila, za izpolnitev obrazca št. 13: Izkušnje vodilnih strokovnjakov. Ali je potrebno izpolniti večje število obrazcev št. 13? Katere podatke moramo navesti za vsakega strokovnjaka, ki je naveden v organizacijski shemi (izpolniti vse tabele)?

ODGOVOR
V kolikor navajate več kot dva strokovnjaka, je potrebno izpolniti več obrazcev št. 13. Za vsakega strokovnjaka je potrebno izpolniti pripadajočo tabelo v obrazcu št. 13 in priložiti njegov CV. / If you specify more than two experts, it is necessary to fill-out several forms No. 13. For each expert is required to fulfill the corresponding table in form 13 and attached his CV.
Datum objave: 11.10.2016   11:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V zvezi z razpisno dokumentacijo projekta - mHE Kneža - DJN LOT TG, imamo sledeča vprašanja:

1. DATOTEKA: mHE Kneža DJN LOT TG Tehnični del s prilogami
Stran 21/85
i) Trajanje maksimalnega pobega: najmanj 60 min
Vprašanje se glasi,ali ta podatek drži. Običajno se tovrstne turbine zaustavljajo v času nekaj minut, je tukaj podatek mišljen 6 minut, mogoče 60 sekund?

2. DATOTEKA: mHE Kneža DJN LOT TG Tehnični del s prilogami
Stran 23/85
3.2.5 Vztrajnik s hidravlično zavoro
Vprašanje se glasi: Ali mora vztrajnik zavirati pri 30% nazivnih vrtljajih, ali 130% nazivnih vrtljajih?

3. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora ponudba vsebovati parafiran obrazec za garancije. Prosim za podrobnejšo obrazložitev kaj to pomeni. Ali je dovolj le podpisan obrazec št. 11 in obrazec št.12 ali je potreben potrjen obrazec od banke?

4. prijavljamo se za sklop A in sklop B. Ali je potrebno za vsak sklop posebej izpolniti in podpisati menično izjavo in k vsaki izjavi priložiti 3 bianco menice? Torej zanima nas skupno število menic in njihove vrednosti.

5. Navedba vodilnih strokovnjakov in njihove izkušnje. Prosim za podrobnejšo obrazložitev, koliko strokovnjakov je potrebno navesti. Strokovnjak mora imeti izpit po ZGO? Ali velja samo opravljen izpit po ZGO ali mora imeti tudi žig (da je vpisan v imenik pri IZS)?


Za odgovore se vam v naprej zahvaljujem!


Matevž Lesjak Dipl.-Ing. | SIAPRO d.o.o. | Postaja 9 | 5216 MOST NA SOČI | SLOVENIA | EUROPE
www.siapro.eu | www.hydro-electricity.eu | E: matevz.lesjak@siapro.si | hydro@siapro.si
TEL: +386 (0)5 38 41 634
GSM +386 (0)68 187 467
ODGOVOR
1. Da, to drži. Turbina in Generator morata biti sposobna vrtenja pri maksimalnih pobežnih vrtljajih najmanj 60 min brez poškodb. / Yes, this is true. The turbine and generator should be capable of rotating at maximum runaway speed at least 60 minutes without damages.

2. Predvideno je, da zavora vztrajnika začne zavirati pri 30% nazivnih vrtljajev. Če ponudnik smatra, da lahko začne varno in zanesljivo zavirati prej, mora to opisati v Tabelah tehničnih podatkov (Tabela A5 Opisi posameznega sklopa opreme in Table A6 Morebitna Odstopanja). / It is envisaged that the flywheel brake start braking at 30% of the rated speed. If the Bidder considers that it can start braking safely and reliably earlier, this should be described in the Technical data sheets (Table A5 Descriptions of individual set of equipment and Table 6 Technical deviation of the Tender).

3. Dovolj je obrazec parafiran, da se z garancijo strinjate. / It is enough to initial the form that you agree with guarantee.

4. Za vsak sklop je potrebno izpolniti obr. št. 9 Menična izjava in zraven priložiti 3 bianco menice. V primeru ponudbe obeh sklopov je potrebno izpolniti obr. št. 9 za sklop A v višini najmanj 9.000 € in priložiti zraven 3 bianco menice ter izpolniti obrazec št. 9 za sklop B v višini najmanj 1.000 € in tudi zraven tega priložiti tri bianco menice. Ponudnik predloži ponudbe ločeno za vsak sklop posebej. / For each part must be filled-out form No. 9 Bill of Exchange and attached to it 3 signed and stamped blank bills of exchange. In case the tenderer provide/offer tenders for both parts, must be filled-out form No. 9 for part A in the amount of at least € 9,000 and attach to it 3 blank bills of exchange and must filled-out the form No. 9 for part B of at least € 1,000 and attach to it 3 blank bills of exchange. Tenderer shall submit a separate tender for each part.

5. Navede se najmanj enega strokovnjaka za posamezno področje. Isti strokovnjak je lahko naveden na obeh področjih. Strokovnjak mora imeti izpit po ZGO in mora biti vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS). / Tenderer shall list at least one expert for each individual field. The same expert may be listed in both fields. The expert must have the examination according to Low on construction of the facility (ZGO) and must be entered in the directory of the certified engineers at the Slovenian Chamber of Engineers (IZS).
Datum objave: 11.10.2016   11:07
VPRAŠANJE
Can we offer a Banki runner or schould be Francis?

ODGOVOR
No, should be Francis. /Ne, mora biti Francis.
Datum objave: 11.10.2016   11:08
VPRAŠANJE
V tehničnem delu na strani 21 je navedeno: "Trajanje maksimalnega pobega najmanj 60 min." Ali to drži?

V tehničnem delu na strani 23, pod točko 3.2.5 vztrajnik s hidravlično zaporo je navedeno: "Zavirati začne pri ca 30% nazivnih vrtljajev." Ali to drži?


ODGOVOR
1. Da, to drži. Turbina in Generator morata biti sposobna vrtenja pri maksimalnih pobežnih vrtljajih najmanj 60 min brez poškodb. / Yes, this is true. The turbine and generator should be capable of rotating at maximum runaway speed at least 60 minutes without damages.

2. Da. Predvideno je, da zavora vztrajnika začne zavirati pri 30% nazivnih vrtljajev. Če ponudnik smatra, da lahko začne varno in zanesljivo zavirati prej, mora to opisati v Tabelah tehničnih podatkov (Tabela A5 Opisi posameznega sklopa opreme in Table A6 Morebitna Odstopanja). / Yes. It is envisaged that the flywheel brake start braking at 30% of the rated speed. If the Bidder considers that it can start braking safely and reliably earlier, this should be described in the Technical data sheets (Table A5 Descriptions of individual set of equipment and Table 6 Technical deviation of the Tender).

Datum objave: 11.10.2016   11:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prijavljamo se za sklop A in sklop B. Ali je potrebno za vsak sklop posebej izpolniti in podpisati menično izjavo in k vsaki izjavi priložiti 3 bianco menice? Torej zanima me skupno število menic in njihove vrednosti.

ODGOVOR
Za vsak sklop je potrebno izpolniti obr. št. 9 Menična izjava in zraven priložiti 3 bianco menice. V primeru ponudbe obeh sklopov je potrebno izpolniti obr. št. 9 za sklop A v višini najmanj 9.000 € in priložiti zraven 3 bianco menice ter izpolniti obrazec št. 9 za sklop B v višini najmanj 1.000 € in tudi zraven tega priložiti tri bianco menice. Ponudnik predloži ponudbe ločeno za vsak sklop posebej. / For each part must be filled-out form No. 9 Bill of Exchange and attached to it 3 signed and stamped blank bills of exchange. In case the tenderer provide/offer tenders for both parts, must be filled-out form No. 9 for part A in the amount of at least € 9,000 and attach to it 3 blank bills of exchange and must filled-out the form No. 9 for part B of at least € 1,000 and attach to it 3 blank bills of exchange. Tenderer shall submit a separate tender for each part.
Datum objave: 11.10.2016   11:12
VPRAŠANJE
ADMINISTRATIVE QUESTION:
- Tender Security: We would like to enquire further information about point 3.1 of the “General Part”: “Tender Security”. We understand that you require 3 Bill of Exchange. The first one - for Part A - of 9.000 €, the second one – for Part B – of 1.000 €. It is not clear the amount and the scope of the third required Bill of Exchange.

TECHNICAL QUESTIONS:
- Dwg: Could you provide the .dwg file?
- Generator’s cooling system: Do you require IC21 or IC01?
- Item 3.2.15: in point 1.24 of the enclosures of the document “mHE Kneza DJN LOT TG Technical part with enclosures” you refer to Item 3.2.15 of the General and Special Technical Specifications. In the above mentioned document, this item is apparently missing. Could you please provide details about item 3.2.15?
- Maximum overpressure: Do you confirm that, in order to have a maximum overpressure of 110m, you require both the following elements:
o the PRV shall begin to open synchronously to reduce the increase in pressure and overspeed (par 3.2.8.1)
o moment of inertia of all rotating mass>= 250 kgm2 (par. 3.2.4)


ODGOVOR
1. For each part must be filled-out form No. 9 Bill of Exchange and attached to it 3 signed and stamped blank bills of exchange.
In case the tenderer provide/offer tenders for both parts, must be filled-out form No. 9 for part A in the amount of at least € 9,000 and attach to it 3 blank bills of exchange and must filled-out the form No. 9 for part B of at least € 1,000 and attach to it 3blank bills of exchange. Tenderer shall submit a separate tender for each part. / Za vsak sklop je potrebno izpolniti obr. št. 9 Menična izjava in zraven priložiti 3 bianco menice. V primeru ponudbe obeh sklopov je potrebno izpolniti obr. št. 9 za sklop A v višini najmanj 9.000 € in priložiti zraven 3 bianco menice ter izpolniti obrazec št. 9 za sklop B v višini najmanj 1.000 € in tudi zraven tega priložiti tri bianco menice. Ponudnik predloži ponudbe ločeno za vsak sklop posebej.

2. At this stage of tender procedure, we have already provided PDF drawings. Later during detail design, we will provide all necessary drawings in DWG format.
/ V tej fazi razpisne procedure smo že priložili risbe v formatu PDF. Kasneje, v času izdelave PZI dokumentacije bomo dostavili vse potrebne risbe tudi v DWG formatu.

3. IC21 type of cooling system is required. Thermal losses from the generator shall be discharge out of the powerhouse by ventilation channel. Ventilation channel shall be equipped with flap to redirect thermal losses in powerhouse in wintertime. / Zahtevan način hlajenja je IC21. Izgubna toplota generatorja se bo odvajala iz strojnice s pomočjo ventilacijskega kanala. Ventilacijski kanal naj bo opremljen z loputo za preusmeritev toplotnih izgub v strojnico v zimskem času.

4. Reference:
1. TECHNICAL DATA SHEETS FOR LOT TG PART A
1.1 Technical data for the mechanical scope of supply
1.1.1 Table A1: Main and auxiliary equipment
Item.:1.24
Explanation:
Mentioned text has remained in the English version of the Tender documentation by mistake. This text in the Slovenian version of the tender documentation does not exist and this is correct. Therefore, the mentioned text in the English version of the Tender documentation is not valid (is devoid of purpose)! Only the efficiency of the turbine should be entered in this Item.

Referenca:
1. TABELATEHNIČNIH PODATKOV ZA LOT TG SKLOP A
1.1 Tehnični podatki za strojni del
1.1.1 Tabela A1: Glavna in pomožna oprema
Pojasnilo:
Omenjeni tekst je v angleški verziji dokumentacije ostal po pomoti. V slovenski verziji tega teksta ni in to je tudi pravilno. Zato omenjeni tekst v angleški verziji dokumentacije ni veljaven. V tabelo se vpiše samo izkoristke turbine.

5. Yes, as it is already written in the Special technical specification for mechanical scope, items 3.2.5 and 3.2.8. / Da, kot je že napisano v Posebnih tehničnih pogojih za strojni del v točkah 3.2.5 in 3.2.8.
Datum objave: 11.10.2016   11:12
VPRAŠANJE
We would like to receive the xls or word version of matrix to be filled with technical data.
This would allow us to save time in filling the matrix which is quite long.
Thank you

ODGOVOR
mHE Kneža – DRPP LOT TG Enclosure 1 Technical data sheets will be available on employer's web page (as *doc): http://www.seng.si/javna_narocila/

mHE Kneža – DJN LOT TG Priloga 1 Tabele tehničnih podatkov bo objavljena na spletni strani naročnika (kot *doc):
http://www.seng.si/javna_narocila/

Datum objave: 11.10.2016   11:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora ponudba vsebovati parafiran obrazec za garancije . Prosim za podrobnejšo obrazložitev kaj to pomeni. Ali mora biti garancija veljavna ali je dovolj le podpis, da se z garancijo strinjamo.
Hvala in lep pozdrav,
Lea Gabršček

ODGOVOR
Dovolj je le parafiran obrazec, da se z garancijo strinjate. / It is sufficient to only initialed the form, that you agree with guarantee
Datum objave: 11.10.2016   11:14
VPRAŠANJE
1. Proizvajalec generatorjev Uljanik Pula ima sledeča vprašanja:
- Ni jim jasna formula na strani 45. Ali to pomeni, da bo generator deloval tudi v kapacitivnem področju. Kaj pomeni v formuli Ud. Potrebovali bi Pq diagram.
- Zakaj se zahtevajo pobežni vrtljaji generatorja 2100 vrt/min, glede na to da so pobežni vrtljaji turbine 1790 vrt/min.

ODGOVOR
1.
Poglavje 3.4.1.1:
UD v enačbi (formuli) pomeni trenutno dejansko medfazno napetost omrežja,
UCG je dogovorjena napetost generatorja, ki jo poda soglasodajalec,
STAT je statična karakteristika (za SN priklop je ta vrednost 0,05 p.u.).
Da, generator bo obratoval tudi kot porabnik jalove moči (v kapacitivnem območju), ob pogojih, ko je napetost omrežja višja od dogovorjene (poda jo soglasodajalec). Enačba predstavlja izračun reference jalove energije glede na razmere na mreži. Glede na trenutno, dejansko napetost mreže, ki je označena z UD se izračuna kolikšno jalovo moč naj generator proizvaja.
Vzbujalni sistem naj bo opremljen z limiterjem kolesnega kota oziroma (limiter min. toka vzbujanja), ki zadrži generator v še varnem obratovalnem območju.

Section 3.4.1.1:
UD symbol in equation is actual voltage between two phases of network line.
UCG is prescribed (established) voltage on generator, which is defined by network operator.
STAT is static characteristic – voltage droop (if power plant is connected to MV network is STAT=0,05 p.u.).
Yes, generator will also operate in capacitive mode (underexicited) when network voltage is higher than defined by network operator. The equation represents the calculation of the reference reactive power depending on conditions on the grid. Regarding to the current, actual voltage network, which is characterized by UD calculated how much reactive power produced by the generator.
Excitation system should be fitted with a torque angle limiter or (minimal excitation current limiter), which keeps the generator in a safe operating range.

2. V primeru, da bo dejanska turbina imela manjše maksimalne pobežne vrtljaje kot 2100vrt/min, lahko ponudnik ponudi generator z manjšimi pobežnimi vrtljaji kot 2100vrt/min vendar ne manjšimi kot so dejanski maksimalni pobežni vrtljaji ponujene turbine. / If the actual turbine will has a lower maximum runaway speed than 2100 / min, the Bidder can offer generator with lower runaway speed than 2100 / min but not less than the actual maximum runaway speed of actual (offered) turbine will be.Datum objave: 11.10.2016   11:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
1) Ali bo SN kabel (SN kablovod) položen v enem kosu (RD poglavje 4.5.1), ali bodo uporabljene kabelske spojke v JSN04 (RD poglavje 4.2)?
2) V tabelah specifikacije zahtevane opreme zahtevate za SN kablovod bakren ekran, zahtevan tip kabla pa ima aluminijast ekran. Prosimo za popravek, da lahko ponudimo kabel z Al ekranom.
3) Prosimo tudi za objavo dokumenta z detaljnejšo specifikacijo SN kabla (HIK3-6E1006).

Lep pozdrav

ODGOVOR
Ta vprašanja se nanašajo na JN za LOT EE - mHE Kneža, zato so odgovori objavljeni v razpisu za mHE Kneža – LOT EE.
Za LOT EE je objavljen DODATEK 1 k razpisni dokumentaciji. / These questions are related to the public procurement for Small HPP Kneža - LOT EE, and replies are published in the call for Small HPP Kneža - LOT EE. For LOT EE is published Addendum No. 1 to DRPP.