Dosje javnega naročila NMV1134/2015
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA 
Storitve: Vzdrževalna dela na cestah
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV1134/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.03.2015
NMV2553/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.05.2015
    NMV1134/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Vzdrževalna dela na cestah

Datum objave: 3. 3. 2015
Številka objave: NMV1134/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OBČINA KRANJSKA GORA, KOLODVORSKA ULICA 1B, Kontakt: Bojana Hlebanja, SI-4280 KRANJSKA GORA.
Tel. +386 45809800. Telefaks +386 45809824. E-pošta hlebanja@kranjska-gora.si.
Internetni naslovi: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Vzdrževanja gozdnih cest v občini Kranjska Gora v letu 2015 in 2016.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je vzdrževanje gozdnih cest v občini Kranjska Gora v zasebnih in državnih gozdovih.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45233141 (Vzdrževalna dela na cestah)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 24. 3. 2015
Čas: 12:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 24. 3. 2015
Čas: 12:15
Kraj: Sejna soba Občine Kranjska Gora, Kolodvorska 1b.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe, ob izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Merili za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe sta:
- cena: 95 točk;
- fiksnost cen: 5 točk.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 16. 3. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 3. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV2553/2015, Storitve: Vzdrževalna dela na cestah; datum objave: 11. 5. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.03.2015   07:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

bi lahko objavili ponudbeni predračun - popis v excelovi obliki.

Hvala in lep dan

ODGOVOR:
Naročnik je na vaš poziv objavil popis del v Excel-u na svoji spletni strani. Pri tem naročnik opozarja ponudnika, da v obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. V primeru dvoma se upošteva razpisna dokumentacija in obrazci, vključno z obrazcem predračuna, ki so objavljeni na/preko Portala javnih naročil v PDF obliki in morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve.


Datum objave: 16.03.2015   14:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosimo za točno obrazložitev navedenih del za izvedbo in sicer:

obsekovanje brežin - kom___??
nasipanje (razdalja dovoza nasipa)?
polaganje propustov (prosil, katere cevi )??
dražniki - dolžina
kašta - 18 km ??
mulda - kaj je zajeto v tej besedi???

Malo bolj obrazložite, kaj vse naj bo zajeto v teh "besedah" ali pa objavite šifrant iz katerega bo razvidno kaj in kokliko?

Hvala

ODGOVOR:
Obsekovanje brežin: prava merska enota je km

Nasipanje (razdalja dovoza nasipa): zahteve za nasipni material so navedene v točki 5. Navodil za sestavo predračuna. Ker ne vemo od kod bo ponudnik dovažal material, tudi ne moremo navesti razdalj. Zanima nas cena v skladu z Navodili vgrajenega materiala.

Polaganja propustov: armiranobetonske cevi fi 60 cm.

Dražniki – dolžina: Spodnja meja iz točke 7. Navodil: 5,5 m.

Kašta 18 km: V excel tabeli napačno enota mere km, pravilno je m2, v skladu z 9. točko navodil.

Mulda: izpadel je opis del: Mulda je utrjen krajši odsek ceste (izdelava armiranobetonska ali asfaltna), konkavne oblike, z namenom odvodnjavanja površinskih in meteornih voda, predvsem ob večjih nalivih, preko cestnega telesa. Sama izdelava zajema izkop terena do potrebne globine (min 0,5 m), nabavo, pripravo in dovoz ustreznega materiala za utrditev in izdelavo profila objekta, potreben opaž, dobava AB mrež, polaganje in vgraditev betona MB 30/30, obsutje s posipnim materialom, valjanje. Obvezna izdelava podslapja v izvedbi kamen – beton (po navodilih ZGS). Preprečiti se mora kasnejše izpodjedanje z vodo, omogočena mora biti normalna prevoznost z osebnimi in tovornimi vozili. Dela se obračuna po m3 utrjenega volumna izdelane mulde.