Dosje javnega naročila 802878/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 18.922,82 EUR

NMV2878/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.05.2015
NMV5831/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.09.2015
NMV5831/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.10.2015
JN005458/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 30.05.2017
NMV5831/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 30.05.2017
Zahtevek za revizijo
    NMV2878/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 22. 5. 2015
Številka objave: NMV2878/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Irena Stopar Kavčič, V roke: Irena Stopar Kavčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064433. Telefaks +386 013064407. E-pošta irena.stopar@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI) za širitev pokopališča Sostro
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: za predmetno naročilo “Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, PGD, PZI) za širitev pokopališča Sostro“ je izdelana projektna naloga, ki je priloga razpisne dokumentacije.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71320000 (Storitve gradbenega projektiranja)
71221000 (Arhitekturne storitve v zvezi s stavbami)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/5/1946-97083333378376883743/Razpisna
_dokumentacija__izdelava_proj_dokumentacije_pokopalisce_Sostro_22.5.2015.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 11. 6. 2015
Čas: 9:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 11. 6. 2015
Čas: 10:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJNA,SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 4. 6. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 5. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV5831/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve; datum objave: 15. 9. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.05.2015   11:51

Oddano: 25.5.2015, 15:49
Na sklopu Tolmin je projektna naloga pomanjkljiva in nima vseh elementov za pripravo ponudbe,
pripeta je slika Ajdovščine?
Na sklopu Nova Gorica ni razvidno ali je potrebno IDP izdelati Geodetski načrt!

ODGOVOR:
Vprašanje se ne nanaša na predmetno javno naročilo.


Datum objave: 27.05.2015   15:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali naročnik zahteva finančno zavarovanje za resnost ponudbe?

ODGOVOR:
Ne.

Datum objave: 29.05.2015   10:15
1. Zanima nas kakšen BON je potrebno priložiti za firmo? Ali S.BON-1/P ali zadostuje tudi BON-2 (stran 9/51)? Hvala za odgovor. LP

ODGOVOR:
Ponudnik priloži ustrezen BON obrazec (S.BON-1/P ali BON-2 ali drug) iz katerega izhaja izpolnjevanje pogoja, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti pred oddajo ponudbe.

2. Iz razpisne dokumentacije ni razvidno ali naročnik razpolaga z geološkim oz. hidrogeološkim elaboratom za potrebe izdelave dokumentacije kot razpisano. Ali bo te strokovne podlage zagotovil naročnik ali mora ponudnik izdelavo vključiti v ponudbo?

ODGOVOR:
Navedene strokovne podlage bo zagotovil naročnik, izbranemu izvajalcu bodo predane ob začetku del.

3. Iz razpisne dokumentacije ni razvidno ali naročnik razpolaga s hidrološko-hidravličnim elaboratom in kartami poplavne nevarnosti za potrebe izdelave dokumentacije kot razpisano. Ali bo te strokovne podlage zagotovil naročnik ali mora ponudnik izdelavo vključiti v ponudbo?

ODGOVOR:
Navedene strokovne podlage bo zagotovil naročnik, izbranemu izvajalcu bodo predane ob začetku del.


4. Iz razpisne dokumentacije ni razvidno ali naročnik že razpolaga z geodetskim posnetkom in geodetskimi podlogami dejanskega stanja obstoječega pokopališča in terena, predvidenega za širitev pokopališča. Ali bo te podloge in podatke zagotovil naročnik ali mora ponudnik izdelavo vključiti v ponudbo?

ODGOVOR:
Navedene strokovne podlage bo zagotovil naročnik, izbranemu izvajalcu bodo predane ob začetku del.


Datum objave: 01.06.2015   16:30
Oddano: 29.5.2015, 15:21
Ali je predmet ponudbe tudi Varnostni načrt (PZI), glede na to, da ga običajno lahko izdela šele izbrani izvajalec, v skladu s svojo tehnologijo?

ODGOVOR:
Varnostni načrt ni predmet ponudbe.

Oddano: 29.5.2015, 15:25
Ali je potrebno izdelati študijo požarne varnosti ali zadošča zasnova požarne varnosti, glede na predvideno velikost poslovilnega objekta, v katerem se verjetno ne bo hkrati zadrževalo več kot 50 oseb?

ODGOVOR:
Projektant mora izdelati projektno dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo, na način, ki omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja.

Oddano: 29.5.2015, 15:27
Ali so predmet ponudbe tudi izbor in načrti notranje opreme?

ODGOVOR:
Da, predmet ponudbe je tudi izbor in načrt notranje opreme.


Datum objave: 02.06.2015   15:24
1. Oddano: 1.6.2015, 11:26
Ali se opisi iz poglavja 3.2 projektne naloge - prometna ureditev nanašajo na predvideno novo stanje ki ga je potrebno vključiti v ponudbo? Iz teksta namreč ni mogoče jasno razbrati kateri del opisuje obstoječe stanje in kaj naj bi bilo novo predvideno stanje . Prosimo za pojasnitev obsega nove prometne ureditve in dostopov, tj. koliko novih parkirnih mest je potrebno zagotoviti.


ODGOVOR:
Da, opisi v Projektni nalogi, poglavje 3.2. Prometna ureditev, se nanašajo na predvideno novo stanje.
Kot izhaja iz navedenega poglavja projektne naloge in Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM9/2 Pokopališče Sostro (Uradni list RS, št. 36/2014) je potrebno zagotoviti skupno 26 parkirnih mest:
- 3 parkirna mesta na severni strani pokopališča in
- 23 parkirnih mest na južni strani.

2. Oddano: 1.6.2015, 17:08
V obrazcu Priloga 2 se ponudnik obvezuje, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil zahtevo glede učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije.

Zanima nas, zakaj taka zahteva, saj v PURES 2010 piše, da se ga ne uporablja za stavbe za opravljanje verskih obredov in pokopališke stavbe (CC-SI 1272) (PURES 2010, 3. člen, 1. odstavek, 4. alineja)?

ODGOVOR:
Zahteva glede učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, učinkovite rabe vode, ravnanja z odpadki, zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer ter rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov izhaja iz Uredbe o zelenem javnem naročanju.Datum objave: 05.06.2015   10:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali projektna naloga predvideva, da se bo v poslovilnem objektu zadrževalo več kot 50 ljudi hkrati?

ODGOVOR:
Velikost objekta in njegova vsebina je opredeljena v 9. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM 9/2 Pokopališče Sostro.

Datum objave: 05.06.2015   10:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko se kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja 'Dokazilo o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev' namesto BON obrazca predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun iz katerih je ravno tako razvidno ali je ponudnik imel poravnane obveznosti in je po vsebini enakovedno BON obrazcu v tem segmentu?

ODGOVOR:
Ponudnik lahko namesto BON obrazca predloži potrdila vseh bank pri katerih ima odprt transakcijski račun iz katerih je razvidno ali je ponudnik imel poravanane obveznosti.

Datum objave: 05.06.2015   10:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V zvezi z razpisno dokumentacijo prosimo za pojasnila:
1. Prosimo, da naročnik objavi grafični del Odloka o sprejetju UN za območje urejanja MM9/2 Pokopališče Sostro.
2. Prosimo, da naročnik objavi hidrološko hidravlični elaborat, na osnovi katerega lahko ponudnik ovrednoti izdelavo dokumentacije za ustrezne protipolavne ukrepe.
3. Projektna naloga zahteva izdelavo Akustične analize, med tem ko v pogodbi ni specificirane. Ali jo ponudnik ponudi?

Lep pozdrav.


ODGOVOR:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM9/2 Pokopališče Sostro (Uradni list RS, št. 36/2014) je na voljo za vpogled na Oddelku za urbanizem Mestne občine Ljubljana.
Hidrološko hidravlični elaborat je na voljo za vpogled na Oddelku za urbanizem Mestne občine Ljubljana.
V fazi projektiranja je potrebno skladno z veljavno zakonodajo izdelati vse elaborate in analize, med drugim tudi akustično analizo.

Datum objave: 05.06.2015   10:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji, poglavju III., v 10. točki so navedeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: Ponudnik je v obdobju od 1.1.2010 dalje uspešno izdelal vsaj eno projektno dokumentacijo za izgradnjo objektov s klasifikacijsko oznako 12 ali 24, katere končna vrednost GOI del je znašala najmanj 700.000,00 EUR z DDV in je bilo zanjo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Vprašanje:
Kaj se razume pod pojmom "ena projektna dokumentacija?"
Je s tem mišljen celoten nabor projektov IDZ, IDP, PGD, PZI, PID z vsemi pripadajočimi načrti (arhitektura, gradbene konstrukcije, strojne ...)?
Je s tem mišljen le eden od projektov: PGD, PZI, PID z vsemi pripadajočimi načrti ?
Ali je morda mišljen le eden od načrtov - npr.: samo PGD načrt gradbenih konstrukcij ?

Hvala za pojasnilo, LP!

ODGOVOR:
Eno projektno dokumentacijo predstavlja kompletna IDZ, kompleten PGD in kompleten PZI, vsi izdelani skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji.

Datum objave: 05.06.2015   10:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Zanima nas kaksna je ocenjena vrednost investicije (GOI) dela?ODGOVOR:
V ZJN-2 ni določena obveznost naročnika, da mora višino ocenjene vrednosti navesti v objavi obvestila o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji, zato naročnik ne bo objavil ocenjene vrednosti.

Datum objave: 05.06.2015   10:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kakšna je ocenjena vrednost razpisanih del za kompletno storitev, ki je predmet razpisa?

ODGOVOR:
V ZJN-2 ni določena obveznost naročnika, da mora višino ocenjene vrednosti navesti v objavi obvestila o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji, zato naročnik ne bo objavil ocenjene vrednosti.

Datum objave: 05.06.2015   10:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
dOBER DAN,
ZANIMA NAS, ALI LAHKO PONUDNIK PREDLOŽI REFERENCO IZ DRUGEGA RAZPISA, ČE SE UPOŠTEVAJO ENAKI PODATKI KOT V TEM RAZPISU? HVALA IN LEP POZDRAV

ODGOVOR:
Ponudnik lahko predloži referenco iz drugega razpisa, vendar mora le-ta vsebovati vse elemente in podatke, kot so zahtevani v prilogah 7, 7/1, 8 in 8/1 razpisne dokumentacije številka 430-180/2015-6 z dne 22.5.2015.

Datum objave: 05.06.2015   10:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Ali je na strani projektanta tudi pridobivanje soglasij za bližnje odmike?
2. Ali pomeni sodelovanje pri izdelavi izvedenih del v skladu z 35. in 36. členom ZGO-1B (v sodelovanju z izvajalcem GOI del) samo podpis izjave s strani odgovornega vodje projekta in odgovornega projektanta ( ki je izdelal IDZ, PGD in PZI fazo)?

ODGOVOR:
1. Projektant mora pridobiti vsa soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja.
2. Pomeni, da se je projektant dolžan odzvati na poziv izvajalca vezano na izdelavo PID-a. Vse ostalo je predmet nadaljnjega dogovora med izbranim izvajalcem in projektantom.


Datum objave: 05.06.2015   10:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Iz javnih evidenc je razvidno, da se pokopališče nahaja znotraj območja veljavnega omilitvenega ukrepa, kjer je predvidena izvedba celovitih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti spodnjega toka Ljubljanice in desnih pritokov. V opisu ukrepa je navedeno, da se predvideva nadvišanje poti, terena, brvi ter izravnava reliefa za potrebe pokopališča. Če se predvideva nadvišanje celotnega območja pokopališča, bo težko na tem območju tudi zagotoviti zahtevane nadomestne volumne za količino izpodrinjene vode zaradi nasipavanja terena.

Vprašanje:
1. Ali je celotno območje potrebno nadvišati?
V tem primeru bo potrebno nadomestne volumne za izpodrinjeno količino zagotoviti drugje - izven območja
2. Ali je mišljeno, da se nadvišajo le poti, poslovilna ploščad in poslovilni objekt?

Hvala, LP!

ODGOVOR:
Rešitev mora v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju ureditvenega načrta za območje urejanja MM9/2 Pokopališče Sostro v fazi projektiranja podati projektant.