Dosje javnega naročila 803494/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 68.989,54 EUR

NMV3494/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.06.2015
NMV6367/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 07.10.2015
NMV6367/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.10.2015
JN005888/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 13.06.2017
Zahtevek za revizijo
    NMV3494/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve

Datum objave: 11. 6. 2015
Številka objave: NMV3494/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Špela Knol, V roke: Špela Knol, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064446. Telefaks +386 13064407. E-pošta spela.knol@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izdelava projektne dokumentacije - novelacija IDZ, PGD, PZI za izgradnjo Zavetišča za živali v Ljubljani, Gmajnice.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izdelava projektne dokumentacije - novelacija IDZ, PGD, PZI za izgradnjo Zavetišča za živali v Ljubljani, Gmajnice.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71240000 (Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve)
71400000 (Storitve urbanističnega planiranja in krajinske arhitekturne storitve)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE:I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/6/6793-6377314860367158399/OBJAVA.zip
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 1. 7. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 1. 7. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II. nadstropje, sejna soba.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 23. 6. 2015
Čas: 15:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 6. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV6367/2015, Storitve: Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve; datum objave: 7. 10. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.06.2015   14:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji je določeno:"18. Postopek s pogajanji
Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, po pregledu ponudb pisno pozval k pogajanjem in sicer v enem ali več zaporednih krogih. Predmet pogajanj bo cena del.:"

Naročnika opozarjamo da krši jasna določila zakona, saj mora jo biti pravila o pogajanjih (o čem se bo pogajal) in število krogov pogajanj jasno v naprej določeni. To zahteva transparentnost postopka. To, kar je naročnik predvidel pomeni, da bo preko števila krogov pogajanj pravila postopka prilagodil tako, da bo ustrezalo ponudniku, ki ga "preferira.

Zakon določa, da tudi v postopku oddaje naročila male vrednosti lahko po ZJN-2 (na enak način kot pri postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi) pride do pogajanj. Pogajanja so tudi tu lahko bodisi vključena v postopek (na podlagi 30.a člena ZJN-2) bodisi so lahko (zdaj tudi na podlagi spremenjenih določb 28. in 29. člena ZJN-2) izvedena kot nov postopek po neuspešno zaključenem postopku oddaje naročila male vrednosti. Pogajanja po predhodni objavi je lahko naročnik v tem vrednostnem razredu izvajal že pred novelo ZJN-2D, pogajanja brez predhodne objave pa lahko zdaj izvaja na podlagi spremenjenega 29. člena ZJN-2, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za ostale postopke.

Glede pogajanj, ki jih naročnik vključi v postopek oddaje naročila male vrednosti, veljajo enaka pravila kot pri pogajanjih, ki so vključena v postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi. Gre za fakultativno fazo, ki jo lahko naročnik v postopek vključi po lastni presoji. Tudi tu pa seveda velja, da mora naročnik pogajanja urediti v obvestilu o naročilu ali v razpisni dokumentaciji, pri čemer ne zadostuje, da naročnik pogajanja le napove, ne da bi pri tem natančneje določil vsebino in obseg pogajanj.
Naročnik mora torej v primeru, če se odloči za pogajanja kot fazo postopka oddaje naročila male vrednosti,
- vnaprej določiti, o čem se bo pogajal in
- koliko krogov pogajanj bo izvedel,
v postopku pa mora slediti pravilom, ki jih je določil sam.

Če naročnik pogajanj vnaprej ne predvidi oziroma jih podrobneje ne uredi, jih tudi ne more naknadno izvesti in pravila določati za nazaj ob upoštevanju trenutnih okoliščin postopka. (DKOM - www.dkom.si).

Glede na navedeno vas pozivamo, da sledite zakonski dikciji in v naprej poveste, koliko krogov pogajanja bo naročnik izvedel.

S spoštovanjem,


ODGOVOR:
Številka: 430-312/2015-5
Datum: 17.06.2015
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-15-210031 – Izdelava projektne dokumentacije – novelacija IDZ, PGD, PZI ZA Izgradnjo Zavetišče za živali v Ljubljani, Gmajnice

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
Številka objave: NMV3494/2015, Datum objave: 11.6.2015
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 15.6.2015, 08:04
V razpisni dokumentaciji je določeno:"18. Postopek s pogajanji
Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali zahtevane pogoje, po pregledu ponudb pisno pozval k pogajanjem in sicer v enem ali več zaporednih krogih. Predmet pogajanj bo cena del.:"

Naročnika opozarjamo da krši jasna določila zakona, saj mora jo biti pravila o pogajanjih (o čem se bo pogajal) in število krogov pogajanj jasno v naprej določeni. To zahteva transparentnost postopka. To, kar je naročnik predvidel pomeni, da bo preko števila krogov pogajanj pravila postopka prilagodil tako, da bo ustrezalo ponudniku, ki ga "preferira.

Zakon določa, da tudi v postopku oddaje naročila male vrednosti lahko po ZJN-2 (na enak način kot pri postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi) pride do pogajanj. Pogajanja so tudi tu lahko bodisi vključena v postopek (na podlagi 30.a člena ZJN-2) bodisi so lahko (zdaj tudi na podlagi spremenjenih določb 28. in 29. člena ZJN-2) izvedena kot nov postopek po neuspešno zaključenem postopku oddaje naročila male vrednosti. Pogajanja po predhodni objavi je lahko naročnik v tem vrednostnem razredu izvajal že pred novelo ZJN-2D, pogajanja brez predhodne objave pa lahko zdaj izvaja na podlagi spremenjenega 29. člena ZJN-2, in sicer pod enakimi pogoji kot veljajo za ostale postopke.

Glede pogajanj, ki jih naročnik vključi v postopek oddaje naročila male vrednosti, veljajo enaka pravila kot pri pogajanjih, ki so vključena v postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi. Gre za fakultativno fazo, ki jo lahko naročnik v postopek vključi po lastni presoji. Tudi tu pa seveda velja, da mora naročnik pogajanja urediti v obvestilu o naročilu ali v razpisni dokumentaciji, pri čemer ne zadostuje, da naročnik pogajanja le napove, ne da bi pri tem natančneje določil vsebino in obseg pogajanj.
Naročnik mora torej v primeru, če se odloči za pogajanja kot fazo postopka oddaje naročila male vrednosti,
- vnaprej določiti, o čem se bo pogajal in
- koliko krogov pogajanj bo izvedel,
v postopku pa mora slediti pravilom, ki jih je določil sam.

Če naročnik pogajanj vnaprej ne predvidi oziroma jih podrobneje ne uredi, jih tudi ne more naknadno izvesti in pravila določati za nazaj ob upoštevanju trenutnih okoliščin postopka. (DKOM - www.dkom.si).

Glede na navedeno vas pozivamo, da sledite zakonski dikciji in v naprej poveste, koliko krogov pogajanja bo naročnik izvedel.

S spoštovanjem,
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Naročnik je v razpisni dokumentaciji napovedal pogajanja in predmet pogajanj. Predmet pogajanj je cena del. Naročnik bo po analizi ponudb vse ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje s povabilom pozval na neposredna pogajanja. Naročnik bo v povabilu ponudnike seznanil s protokolom pogajanj v katerem bo določil tudi število krogov pogajanj in s tem določil tudi zadnji krog pogajanj. To mu dopušča 3. odstavek 28. Člena ZJN-2.

Oddano: 15.6.2015, 13:09
Spoštovani!

Zanima nas, če je potrebno k ponudbi priložiti bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje?

Hvala za odgovor.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Ne, naročnik je zahteval le bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Oddano: 15.6.2015, 13:29
Spoštovani!

Priloga 5

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
- s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- skupna ponudba s podizvajalci

Zanima nas, kakšna je razlika med zgoraj naštetim?

Hvala za odgovor.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Ponudnik lahko nastopa kot samostojni ponudnik s podizvajalci/m ali pa v skupni ponudbi s partnerjem/i in podizvajalci/m.

Oddano: 15.6.2015, 15:09
Državna revizijska komisija je v zadevi št. 018-316/2011 obravnavala izvedbo postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi (ki je bil kasneje ukinjen, a je vseboval identično določbo o možnosti izvedbe pogajanj), v katerem je naročnik v razpisni dokumentaciji določil le, da bo izvedel pogajanja, ne da bi pri tem izvedbo pogajanj tudi podrobneje uredil.pri tem je zapisala, da mora naročnik v primeru, če pogajanja napove, te tudi podrobneje določiti v obvestilu o naročilu ali v razpisni dokumentaciji. Če naročnik pogajanja le napove, a jih podrobneje ne uredi, s tem ogrozi enakopravno obravnavo ponudnikov, krši pa tudi načelo preglednosti. Zgolj vnaprej predpisan postopek pogajanj zagotavlja, da se ponudniki s pravili postopka seznanijo in presodijo, ali so ta pravila zakonita in nediskriminatorna, pa tudi, da preverijo, ali so se pravila postopka kasneje v postopku oddaje naročila spoštovala. Ohlapna določitev izvedbe pogajanj pomeni možnost arbitrarnega ravnanja naročnika, ki lahko pravila pogajanj sproti prilagaja glede na razmere v postopku. Kot je zapisala Državna revizijska komisija, naročnik na ta način ravna diskriminatorno in nepregledno, odločitev o oddaji naročila pa ni sprejeta na podlagi vnaprej določenih pravil, temveč povsem diskrecijsko.

V zadevi št. 018-429/2011, pa:"
»Naročnik bo v tem postopku opravil pogajanja, ki lahko potekajo tudi v več krogih. Čas in datum vsakega kroga pogajanj bo naročnik ponudnikom pisno sporočil pred prvim krogom in po vsakem krogu pogajanj. Naročnik se bo odločil o nadaljnjih krogih pogajanj glede na razpoložljiva sredstva in ponudbene vrednosti ter pri tem upošteval načelo gospodarnosti in načelo enakopravnosti. Pogajanja bo naročnik opravljal z vsakim ponudnikom ločeno. Po vsakem zaključenem krogu pogajanj bo naročnik vse ponudnike v roku treh delovnih dni obvestil o njihovi uvrstitvi po razpisanih merilih. Predmet pogajanj bo ponudbena cena in število uporabnikov, ki se jim omogoča dostop do pravno informacijskega sistema (vendar ne manj kot 100). Predstavniki ponudnika morajo pred začetkom pogajanj predložiti pisno pooblastilo, da se lahko v imenu in za račun ponudnika pogajajo v tem postopku, razen če bo na pogajanjih sodelovala oseba, ki je tudi zakoniti zastopnik.

V prvem krogu pogajanj se bo naročnik pogajal glede vsebine ponudb, kot bodo ugotovljene ob odpiranju ponudb. V primeru, da bo pogajanje potekalo v več krogih, bodo morali ponudniki ponudbo, usklajeno z doseženim na pogajanjih, oddati po vsakem krogu pogajanj. Ta predložena ponudba bo predmet pogajanj v naslednjem krogu. Na samih pogajanjih bodo predstavniki ponudnikov lahko podali tudi ustno ponudbo, ki se bo zabeležila v zapisniku o pogajanjih. Naročnik bo po zaključku pogajanj ponudnike pozval, naj predložijo končno ponudbo, ki bo morala biti usklajena z doseženim na pogajanjih. Pogajanja se bodo zaključila, ko bo naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila.

V primeru, da izbrani ponudnik odkloni podpis pogodbe po postavkah, določenih z javnim razpisom in po izvedenem postopkom s pogajanji, lahko naročnik sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.«

Iz opredelitve pogajanj je razvidno, da je naročnik napovedal pogajanja in tudi določil način izvedbe, vendar je hkrati število krogov pogajanj prepustil okoliščinam postopka oz. razpoložljivim sredstvom. Državna revizijska komisija je v obrazložitvi zapisala, da je vnaprejšnja določitev konkretnega števila krogov pogajanj takšno naročnikovo ravnanje, ki ponudnikom jasno predstavi, kako se bo naročnik pogajal, in jim zato na pregleden in enakopraven način predstavi, kako naj oblikujejo svoja pogajalska izhodišča glede predmeta pogajanj. Vsak ponudnik bi torej moral imeti možnost, da se vnaprej seznani, ali mora svoja ravnanja pri pogajanjih v celoti prilagoditi že v edinem krogu pogajanj ali pa ima možnosti tudi v nekem konkretnem (ne pa zgolj hipotetičnem) nadaljnjem krogu pogajanj doseči uspeh pri oddaji javnega naročila. Po mnenju Državne revizijske komisije obstaja v primeru, kadar je število krogov pogajanj odvisno od trenutnih okoliščin postopka, nevarnost arbitrarnega in diskrecijskega odločanja naročnika, saj mu je na ta način omogočeno, da se po roku za predložitev ponudb odloči le za en krog pogajanj ali pa da določi vedno nove kroge pogajanj, ne da bi bilo vnaprej znano, kaj ga je k takemu ravnanju vodilo. Protokol pogajanj zato ne sme biti pripravljen tako, da bi bil potek pogajanj odvisen od posameznih neznank, ki ne omogočajo ugotavljanja predvidljivosti naročnikovih ravnanj.

Torej, spremenite razpis, ker so pravila, ki se nanašajo na pogajanja nezakonita in omogočajo izigravanje.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Naročnik je v razpisni dokumentaciji napovedal pogajanja in predmet pogajanj. Predmet pogajanj je cena del. Naročnik bo po analizi ponudb vse ponudnike, ki izpolnjujejo pogoje s povabilom pozval na neposredna pogajanja. Naročnik bo v povabilu ponudnike seznanil s protokolom pogajanj v katerem bo določil tudi število krogov pogajanj in s tem določil tudi zadnji krog pogajanj. To mu dopušča 3. odstavek 28. Člena ZJN-2.

Oddano: 15.6.2015, 19:53
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji, v prilogi 8 - 'IMENOVANJE PROJEKTNE SKUPINE' - so v rubriki 'funkcija pri projektu' navedeni po vrstnem redu
1. OVP
2. OP za načrt arhitekture
3. OP za načrt gradbenih konstrukcij
4. OP za načrt električnih instalacij
5. OP za načrt strojnih instalacij
6. OP krajinske arhitekture
7. Izdelovalec požarne študije

Za vse je predvideno, da se navede njihove podatke (ime, izobrazba, delovna doba, strokovni izpit) z dokazili o izobrazbi, vpisom v imenik, referencami.
V Pogodbi, ki je del razpisa, pa je v 2.členu navedeno, katere načrte in elaborate bo (po fazah IDZ;PGD PZI) potrebno izdelati za ponujeno ceno.
Načrt krajinske arhitekture v pogodbi ni naveden.
Nasprotno pa je v prilogi 8 razpisne dokumentacije potrebno imenovati sodelavca / podizvajalca, odgovornega projektanta krajinske arhitekture.
Dejansko smo mnenja, da ta projekt ne potrebuje načrta krajinske arhitekture (in torej tudi ne projektanta KA) - temveč predvsem kvaliteten načrt zunanje, prometne ureditve s kanalizacijo, priključki in čistilno napravo.
Prosimo za tolmačenje nedoslednosti in navodila. Predlagamo, da se iz razpisne dokumentacije, priloge 8, izvzame točka 6 (OP krajinske arhitekture)

Z lepimi pozdravi!
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Naročnik pri imenovanju projektne skupine zahteva tudi imenovanje krajinskega arhitekta, zato te zahteve ne bo črtal iz razpisnih pogojev. V 2. Členu pogodbe je v zadnjem odstavku navedeno, da mora biti projektna dokumentacija izdelana skladno z veljavno zakonodajo in v obsegu, ki omogoča pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja, izvedbo razpisa za oddajo GOI del in opreme, izvedbo del in opreme po projektu PZI in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Oddano: 15.6.2015, 20:34
Spoštovani,

v 2.čl pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije je predvidena vsebina projekta IDZ, PGD, PZI.
Med drugimi so navedeni tudi: geodetski načrt s certifikatom, načrt rušitev, tehnološki načrt. Ni pa omenjen načrt čistilne naprave (ki je razvidna iz grafične priloge IDZ in projektne naloge).
V razpisni dokumentaciji je navedena površina obstoječega zavetišča ki znaša 21.760 m2, od tega je 16.671 dvorišča. Prosim za navedbo površine območja načrtovanega zavetišča in kvadraturo predvidene pozidane površine, kot je zarisana v grafičnih prilogah razpisa.

Odgovor:
Predvidene pozidane kvadrature in območje pozidave so razvidni iz projektne naloge.

Katero območje je potrebno geodetsko izmeriti (prosim za navedbo kvadrature).

Odgovor:
Območje, ki je razvidno iz priloge 2 na strani 14 projektne naloge.

Prosim za pojasnilo, kateri obstoječi objekti se rušijo in kolikšna je njihova bruto kvadratura.

Odgovor:
Porušiti je potrebno upravno stavo in objekt zavetišča ob cesti (razvidno iz priloge na strani 7 projektne naloge). Ocenjena BTP je cca 1.026 m2.

Kakšen tehnološki načrt je predviden (načrt tehnologije česa)?

Odgovor:
V 2. Členu pogodbe je v zadnjem odstavku navedeno, da mora biti projektna dokumentacija izdelana skladno z veljavno zakonodajo in v obsegu, ki omogoča pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja, izvedbo razpisa za oddajo GOI del in opreme, izvedbo del in opreme po projektu PZI in pridobitev uporabnega dovoljenja. Glede na program, ki je opisan v projektni nalogi (kot npr. veterinarska ambulanta, čistilna naprava, karantena…) bo potrebno izdelati tiste tehnološke načrte, ki bodo pogoj za pridobitev gradbenega in uporabnega dovoljenja.

Ali je potrebno v ceni upoštevati načrt čistilne naprave?
Odgovor:
Da.Lep pozdrav
Pripravila:
Špela Knol
Tadeja Möderdorfer
Vodja službe

Poslati:
- Portal JN


Datum objave: 22.06.2015   11:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje se nanaša na 10. točko poglavja »III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA«:
Naročnik v drugi alineji 10. Točke kot obvezni pogoj zahteva, da je ponudnik izdelal vsaj dve projektni dokumentaciji PGD, PZI za izgradnjo objekta s klasifikacijsko oznako 1220, katerega končna vrednost GOI del posameznega objekta je znašala najmanj 2 mio EUR z DDV in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje.
Glede na to, da večji del predmeta naročila niso Upravne in pisarniške stavbe (klasifikacijska oznaka 1220 ), je pogoj nesorazmeren in omejuje konkurenco. Zahteve naročnika so nesorazmerna s predmetom naročila, nezakonita in diskriminatorna.
Preverite skladnost vašega naročila z veljavno zakonodajo in pogoje za udeležbo spremenite tako, da ne bodo v nasprotju z ZJN-2.
Predlagamo, da naročnik kot pogoj v drugi alineji točke 10. Določi: ''-uspešno izdelal vsaj dve projektni dokumentaciji PGD, PZI za izgradnjo objekta s klasifikacijsko oznako 1220 ali 12610 ali 12630 ali 12640 ali 12740, katerega končna vrednost GOI del posameznega objekta je znašala najmanj 2 mio EUR z DDV in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje.''


ODGOVOR:
Številka: 430-312/2015-6
Datum: 22.06.2015
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-15-210031 – Izdelava projektne dokumentacije – novelacija IDZ, PGD, PZI ZA Izgradnjo Zavetišče za živali v Ljubljani, Gmajnice

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
Številka objave: NMV3494/2015, Datum objave: 11.6.2015
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 18.6.2015, 12:25
Vprašanje se nanaša na 10. točko poglavja »III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA«:
Naročnik v drugi alineji 10. Točke kot obvezni pogoj zahteva, da je ponudnik izdelal vsaj dve projektni dokumentaciji PGD, PZI za izgradnjo objekta s klasifikacijsko oznako 1220, katerega končna vrednost GOI del posameznega objekta je znašala najmanj 2 mio EUR z DDV in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje.
Glede na to, da večji del predmeta naročila niso Upravne in pisarniške stavbe (klasifikacijska oznaka 1220 ), je pogoj nesorazmeren in omejuje konkurenco. Zahteve naročnika so nesorazmerna s predmetom naročila, nezakonita in diskriminatorna.
Preverite skladnost vašega naročila z veljavno zakonodajo in pogoje za udeležbo spremenite tako, da ne bodo v nasprotju z ZJN-2.
Predlagamo, da naročnik kot pogoj v drugi alineji točke 10. Določi: ''-uspešno izdelal vsaj dve projektni dokumentaciji PGD, PZI za izgradnjo objekta s klasifikacijsko oznako 1220 ali 12610 ali 12630 ali 12640 ali 12740, katerega končna vrednost GOI del posameznega objekta je znašala najmanj 2 mio EUR z DDV in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje.''
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]


Odgovor:
Spremeni se druga alineja točke 10 in sicer: »-uspešno izdelal vsaj dve projektni dokumentaciji PGD, PZI za izgradnjo objekta s klasifikacijsko oznako 1220 ali 12610 ali 12630 ali 12640 ali 12740, katerega končna vrednost GOI del posameznega objekta je znašala najmanj 2 mio EUR z DDV in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje.''


Oddano: 18.6.2015, 12:25
Ali mora ponudnik v skladu s točko 10 predložiti 3 reference? Ali se lahko referenca iz 2. Alineje šteje tudi za referenco iz 1. Alineje?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Ponudnik mora predložiti tri reference.

Oddano: 19.6.2015, 08:14
Pozdravljeni, med potrebnimi referencami navajate: "Ponudnik je v obdobju od 01.01.2005 dalje pred oddajo ponudbe:
-uspešno izdelal ali revidiral vsaj eno projektno dokumentacijo PGD, PZI za izgradnjo objekta s klasifikacijsko oznako 1220 ali 12610 ali 12630 ali 12640 ali 12740, katerega končna vrednost GOI del je znašala najmanj 2 mio EUR z DDV in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje;
- uspešno izdelal vsaj dve projektni dokumentaciji PGD, PZI za izgradnjo objekta s klasifikacijsko oznako 1220, katerega končna vrednost GOI del posameznega objekta je znašala najmanj 2 mio EUR z DDV in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje."

Zanima nas ali je potrebno zagotoviti obem pogojem ali samo enemu izmed opredmetenih pogojev, saj sta referenci med seboj nekoliko izključujoči, saj najprej zahtevate, da ima ponudnik izedelano vsaj eno projektno dokumentacijo v predpisani vrednosti za široko nabor objektov pod oznako 1220 ali 12610 ali 12630 ali 12640 ali 12740, kasneje v drugi zahtevi pa povečujete število objektov na dva, vrednost GOI ohranjate, nabor objektov pa zožate le na 1220.

Prosimo za dodatno obrazložitev omenjenih referenčnih pogojev.

Hvala za odgovor in lep pozdrav
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
Odgovor:
Spremeni se druga alineja točke 10 in sicer: »-uspešno izdelal vsaj dve projektni dokumentaciji PGD, PZI za izgradnjo objekta s klasifikacijsko oznako 1220 ali 12610 ali 12630 ali 12640 ali 12740, katerega končna vrednost GOI del posameznega objekta je znašala najmanj 2 mio EUR z DDV in je bilo zanj pridobljeno uporabno dovoljenje.''


Lep pozdrav
Pripravila:
Špela Knol
Alenka Mihelčič
Višja svetovalka I

Poslati:
- Portal JNDatum objave: 23.06.2015   09:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

Zanima nas, če moramo za vse projektante, ki so napisani v prilogi 8 priložiti reference? Ali je dovolj, če damo reference za odgovornega vodja projekta in za odgovornega projektanta strojnih instalacij?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Številka: 430-312/2015-7
Datum: 23.06.2015
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-15-210031 – Izdelava projektne dokumentacije – novelacija IDZ, PGD, PZI ZA Izgradnjo Zavetišče za živali v Ljubljani, Gmajnice

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje in odgovor na vprašanje, ki smo ga prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve
Številka objave: NMV3494/2015, Datum objave: 11.6.2015
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 23.6.2015, 08:51
Pozdravljeni.

Zanima nas, če moramo za vse projektante, ki so napisani v prilogi 8 priložiti reference? Ali je dovolj, če damo reference za odgovornega vodja projekta in za odgovornega projektanta strojnih instalacij?

Hvala za odgovor.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Odgovor:
Naročnik ja zahteval reference za odgovornega vodjo projekta in odgovornega projektanta načrta strojnih instalacij. Za druge projektante referenc ni potrebno priložiti.


Lep pozdrav
Pripravila:
Špela Knol
Alenka Mihelčič
Višja svetovalka I

Poslati:
- Portal JN