Dosje javnega naročila 005946/2016
Naročnik: MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Menjava UPS naprav na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN005946/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.10.2016
JN005946/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.11.2016
JN005946/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.12.2016
Zahtevek za revizijo

    JN005946/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MJU
Tržaška cesta 21
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Rada Delič
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Menjava UPS naprav na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
Referenčna številka dokumenta: 4300-56/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30237280
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dela obsegajo vse potrebne aktivnosti za zamenjavo UPS vključno z odstranitvijo starih in vzpostavitvijo delovanja novih ter vsemi ostalimi nalogami, zajetimi v tehničnih specifikacijah.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
30237280
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Menjava UPS naprav na mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo se izvaja v okviru projekta ISF-B.SO2.6.1-01 "Zamenjava opreme na mejnih prehodih z namenom zagotavljanja schengenskih standardov", NRP 3130-15-0002


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
V primeru le ene oddane ponudbe ali samo ene dopustne ponudbe, se elektronska dražba ne bo izvršila. V tem primeru bodo s ponudnikom izvedena pogajanja, v skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3.
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.10.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.12.2016
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.10.2016   12:00
Kraj: Odpiranje bo potekalo v aplikaciji e-Dražba.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.10.2016   16:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.10.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.10.2016   15:05
1. VPRAŠANJE
Spoštovani,
Za tehnične zahteve prve naprave (3 kVA) ste izpostavili 6X IEC 320 - C13 izhodne vtičnice in 2X šuko vtičnice. Zanima nas ali so šuko vtičnice potrebne ali lahko ponudimo brez njih?
Zahtevate zunanje ročno bajpas stikalo. Ker se zunanje ročno bajpas stikalo povezuje preko konektorja IEC 320 C19, bi morala ponujena UPS naprava imeti izhodni konektor IEC 320 - C19, kot jih ima večina UPS naprav na tržišču te moči, po vaših opisih pa ga nima. Lahko to razložite.
Še vprašanje ali mora imeti zunanje bajpas stikalo kot samostojna enota CE potrditev o ustreznosti?
Za odgovore se vam zahvaljujem.
Lep dan.

ODGOVOR
Uporabnik bo na UPS napravo občasno priključeval različne porabnike tudi direktno, mimo obstoječe napeljave, zaradi česar mora biti UPS naprava opremljena tako z IEC 320 kot z šuko vtičnicami.

Ponudnik mora ponuditi tako zunanje ročno bypass stikalo, da bo omogočalo brezprekinitveno servisiranje UPS naprave. Vsa ponujena oprema (tudi zunanje bypass stikalo ) mora imeti CE potrdilo o ustreznosti.
Datum objave: 07.10.2016   10:18
2. VPRAŠANJE
Med drugim zahtevate da je v ponudbeni ceni zajeto:
- ....stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na delovišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na delovišču....
- .... ure delovnih strojev, dvižnih ploščadi, odrov, košare ipd....
- izdelava načrta - sheme ureditve delovišča z ureditvijo voznega režima na javnih cestah za čas menjave opreme
- vzpostavitev uporabljenega zemljišča v prvotno stanje....

Je za odmontažo starih in montažo novih sistemov predvidena zahtevnejša transportna pot? Boste zagotovili oglede lokacij?
Kdaj naj bi se premontaže izvajale, med delovnikom ali izven (po 16. uri, ponoči, med vikendi)?

ODGOVOR
Ne, za demontažo in montažo ni predvidena nobena zahtevnejša pot, vse je dokaj normalno dostopno.
Ogled lokacij ni predviden/možen.
Montaža se lahko izvaja ob delovnih dnevih in sicer od 7. do 19. ure.
Datum objave: 07.10.2016   10:19
3. VPRAŠANJE
Spoštovani,

imate bolj podroben seznam količin in moči UPS naprav po posameznih mejnih prehodih?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je vse podrobnosti objavil v tehnični specifikaciji in naročilu.


Datum objave: 07.10.2016   13:45
4. VPRAŠANJE
V Navodilih ponudnikom v točki 12.1 Ponudbena dokumentacija, pri dokumentih ki sestavljajo ponudbo ni naveden vzorec pogodbe. Zanima nas ali je potrebno vzorec pogodbe izpolniti in priložiti k ponudbi.

ODGOVOR
Vzorca pogodbe ni potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi.Datum objave: 07.10.2016   13:47
5. VPRAŠANJE
zanima nas kam vpišemo cene ?

ODGOVOR
Ponudnik v sistemu e-Dražba vpiše ponujeno ceno na enoto mere z DDV v stolpec Moja cena/EM (€). Ponudnik v sistemu e-Dražba v spletni obrazec »Začetne cene«, kjer je stolpec »Ponujeno« ne vpisuje ničesar. Če ponudnik v ta stolpec karkoli vpiše, naročnik tega ne bo upošteval.Datum objave: 07.10.2016   14:41
POJASNILO
Naročnik je tipe UPS naprav za mejne prehode opisal v aplikaciji e-Dražbe pod zavihkom Predmeti v stolpcu Naziv, njihove količine pa pod istim zavihkom v stolpcu količine.


Datum objave: 07.10.2016   14:43
6. VPRAŠANJE
Nekatere tehnične zahteve so zastavljeno zelo omejujoče, kar izključuje število možnih ponudnikov, med drugim tudi dimenzije, ki funkcionalno ne vplivajo na uporabo UPS sistemov in bi le-te lahko bile nekoliko večje (odstopanje je v nekaj cm). Tako lahko pri napravah 3kVA in 6kVA izkoristite prednost sodobnih UPS naprav, ki imajo kombinirano ohišje (prostostoječe & rack) in jih ima večina proizvajalcev. V primeru, da se vam v prihodnosti pojavi potreba montaža v rack omaro imate že ustrezne naprave.

Prosimo za prilagoditev zahteve po omejitvi dimenzija vsaj na:
3 kVA 89x610x440mm
6 kVA 400x671x440mm
10 kVA 490x830x1400 mm
15 kVA 490x830x1400 mm


ODGOVOR
Obstoječe dotrajane naprave se s tem razpisom menjajo z novimi, ki bodo postavljene na isto mesto kot stare naprave. Kakršno koli odstopanje dimenzij bi pomenilo potrebo po prestavitvi ostale vgrajene opreme. Omejitev dimenzij ne bi bilo, če prostor za napravo ne bi bil omejen z ostalo vgrajeno opremo. Posledično se razpisna dokumentacija v tem delu ne spremeni.Datum objave: 07.10.2016   14:44
7. VPRAŠANJE
Spoštovani!
Za izdelavo ponudbe bi vas prosili za informacijo na katerem mejnem prehodu je predviden kateri tip UPS naprave, po moči. Predvideno število UPS naprav po moči ni navedeno nikjer v razpisni dokumentaciji.
Smatramo, da ima podjetje, ki vam je asistiralo pri sami sestavi razpisne dokumentacije vse potrebne informacije in konkurenčno prednost pred drugimi ponudniki.


ODGOVOR
Odgovor je zajet v pojasnilu naročnika z dne 7. 10. 2016 ob 14.41 uri.Datum objave: 07.10.2016   14:45
8. VPRAŠANJE
V prilogi razpisne dokumentacije Tehnične specifikacije je pod v točki 3 za UPS napravo moči 3 kVA zahteva po zunanjem ročnem by-pass stikalu.
Da ustrezamo vsem zahtevanim karakteristikam bomo poleg UPS naprave ponudili tudi stensko zunanje ročno by-pass stikalo z vgrajenima dvema schuko vtičnicama.
Zanima nas ali z dvema vtičnicama (schuko) na zunanjem by-pass stikalu pokrijemo vašo zahtevo po schuko vtičnicah, kljub temu, da fizično nista na UPS-u, čeprav sta direktno vezani nanj.

Prednost naše rešitve je v tem, da tudi pri odklopu UPS-a, porabniki ki so priklopljeni na schuko vtičnici, ostanejo neprekinjeno napajani iz omrežja. V primeru delovanja UPS naprave sta vtičnici neprekinjeno napajani preko UPS naprave.ODGOVOR
V kolikor sta ti dve zunanji vtičnici schuko direktno vezani na UPS se s tem zadosti zahtevam.Datum objave: 07.10.2016   14:49
9. VPRAŠANJE
Glede na RD izvemo točne moči UPS-ov po mejnih prehodih pri g. Orthaberju, g. Petroviču in g. Brtoloviču?

ODGOVOR
Odgovor je zajet v pojasnilu naročnika z dne 7. 10. 2016 ob 14.41 uri.Datum objave: 07.10.2016   14:50
10. VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo vas , da navedete željene količine posameznih moči UPS naprav in lokacije za katere so le te predvidene. Brez jasnih podatkov o številu in lokaciji ne moremo oblikovati skupne ponudbene cene, še manj takšne, ki bi odražala realno stanje in konkurenčnost.
Tudi zato, ker je strošek dobave, montaže, odvoza stare naprave in servisiranje malih UPS naprav (~3kVA) neprimerljivo nižji od enakih storitev pri večjih UPS napravah (> 10kVA).
Poleg tega pa lahko podjetja, ki so zadnja leta izvajala vzdrževanje in/ali podjetje, ki vam je pomagalo pri sestavi razpisne dokumentacije oz. ugotavljanju potrebe po menjavi UPS naprav, to informacijo že posedujejo in imajo zaradi tega pri pripravi ponudbe in oblikovanju cene prednost pred ostalimi ponudniki.
Iz vsega zgoraj navedenega vas prosimo za natančno definiranje količin različnih moči glede na lokacije.ODGOVOR
Odgovor je zajet v pojasnilu naročnika z dne 7. 10. 2016 ob 14.41 uri.Datum objave: 10.10.2016   12:51
11. VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji v prilogi Tehnične specifikacije je v 5. alineji 6. točke zahteva po izvajanju servisnih pregledov v skladu s tehničnimi zahtevami proizvajalca v času garancije.
V osnutku pogodbe pa je v 5. odstavku 11. člena navedena zahteva, da se vzdrževanje izvaja v skladu z garancijskimi pogoji in navodili za vzdrževanje in obratovanje objekta (NOV).
Prosimo vas za bolj podrobno informacijo glede vzdrževanja in servisiranja vgrajenih naprav po navodilih NOV.


ODGOVOR
S tem odgovorom naročnik spreminja prvi odstavek 11. člena Vzorca pogodbe tako da se glasi:
»Splošni garancijski rok za izvedena dela in vgrajeno opremo je najmanj 24 mesecev. Garancijski rok je lahko tudi daljši, če to predvidevajo garancijski pogoji proizvajalca.«

in peti odstavek 11. člena Vzorca pogodbe tako da se glasi:

»Naročnik bo v garancijskem roku zagotovil potrebno vzdrževanje oziroma servisiranje vgrajenih naprav v skladu z garancijskimi pogoji ter navodili za njihovo uporabo. Izvajalec del mora naročnika oziroma njegovega predstavnika seznaniti s temi navodili ter po potrebi izvesti šolanje pred primopredajo vgrajene opreme. Dokazila o tem in navodila so sestavni del primopredajnega zapisnika.«
Datum objave: 10.10.2016   12:53
12. VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo, da potrdi, da se ponudniki lahko prijavijo samo na en tip UPS-a ali na več tipov UPS-ov in da v kolikor bo ponudnik najugodnejši na določenem tipu UPS-a, da bo ponudba pravilna in ustrezna.

ODGOVOR
Naročilo ni razdeljeno na sklope in se oddaja v celoti. Zato je potrebno ponuditi celoten nabor opreme, ki se kupuje.Datum objave: 11.10.2016   08:08
13. VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Pri tehničnih zahtevah za UPS napravo 3 kVA 1/1 je zahtevana izhodna delovna moč 2,7 kW, sočasno pa avtonomija 10 minut pri obremenitvi 1,8 kW, kar nakazuje, da naprava ne bo obremenjena 2,7 kW.
Naročnika prosimo da potrdi, da lahko (predvsem zaradi dimenzijskih omejitev) ponudniki ponudijo napravo 3kVA z 2,4 kW izhodne delovne moči (še vedno 33 % več kot moč za izračun avtonomije)?

2. Pri tehničnih zahtevah za UPS napravo 3 kVA 1/1 so podane največje dimenzije 200x450x360 mm, kar večina ponudnikov ne more doseči, če je zahtevana delovna moč 2,7 kW.
Ali je lahko ponujena naprava drugačnih dimenzij, kajti večina proizvajalcev v tem razredu moči izdeluje UPS naprave v ohišju za možnost pokončne ali ležeče postavitve s čimer pa se spremenijo dimenzije naprave?

3. Pri tehničnih zahtevah za UPS napravo 10 kVA 3/3 so zahtevane dimenzije ne večje od 400 x 750 x 1100 mm, iz česar je jasno razvidno, da gre za dimenzije točno določenega modela enega od proizvajalcev in s tem omejevanje konkurence. Naročnika pozivamo, naj ne omejuje ponudnike z dimenzijskimi zahtevami, ki nimajo nobenega vpliva na osnovno funkcionalnost naprave. Različni proizvajalci imajo naprave, ki so nekaj cm ožje/širše, pa zaradi tega nekaj cm globlje ali višje/nižje.
Zaradi racionalne porabe javnih sredstev sprašujemo naročnika ali so možna odstopanja cca. 4-7 cm v posamični dimenziji?

4. Pri tehničnih zahtevah za UPS napravo 15 kVA 3/3 so zahtevane dimenzije ne večje od 400 x 750 x 1100 mm, iz česar je jasno razvidno, da gre za dimenzije točno določenega modela enega od proizvajalcev in s tem omejevanje konkurence. Naročnika pozivamo, naj ne omejuje ponudnike z dimenzijskimi zahtevami, ki nimajo nobenega vpliva na osnovno funkcionalnost naprave. Različni proizvajalci imajo naprave, ki so nekaj cm ožje/širše, pa zaradi tega nekaj cm globlje ali višje/nižje.
Zaradi racionalne porabe javnih sredstev sprašujemo naročnika ali so možna odstopanja cca. 4-7 cm v posamični dimenziji?


ODGOVOR
1. Zahtevana izhodna delovna moč 2,7 kW, nima direktne zveze z zahtevano avtonomijo, ki je 10 minut pri 1,8 kW. Naprava bo občasno obremenjena tudi z več kot 2,4 kW, zato morajo ponudniki ponuditi UPS napravo, z izhodno delovno močjo 2,7 kW.
2. Zaradi vgradnje v obstoječe omare so odstopanja v dimenzijah mogoča + oz. - 10 % glede na podane posamezne dimenzije. Je pa potrebno upoštevati nujne odmike od opreme zaradi prezračevanja in hlajenja. S tem odgovorom naročnik spreminja odgovor na vprašanje št. 6 z dne 7. 10. 2016 ob 14.43 uri.
3. in 4. Odstopanja v dimenzijah za 3 fazne sisteme so ravno tako mogoča + oz. - 10 % glede na podane posamezne dimenzije. Je pa potrebno upoštevati nujne odmike od opreme zaradi prezračevanja in hlajenja. S tem odgovorom naročnik spreminja odgovor na vprašanje št. 6 z dne 7. 10. 2016 ob 14.43 uri.
Datum objave: 11.10.2016   08:09
VPRAŠANJE
Glede na vaš odgovor da ne odstopate od zahtevanih dimenzij UPS naprav sklepamo da je bil popis pripravljen v sodelovanju s določenim ponudnikom, ki si je pridobil konkurenčno prednost . Gre za omejevanje konkurence ker ne dopustite odstopanj, ki funkcionalno ne vpliva na delovanje. Omenjate, da ste omejeni s prostorom ,ogleda lokacij pa niste omogočali, da bi zainteresirani ponudniki sami ocenili optimalno prostorsko rešitev. V kolikor ne dopustite odstopanje dimenzij lahko pričakujete revizijo postopka javnega naročanja.

ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje št. 13 z dne 11. 10. 2016 ob 8.08 uri.Datum objave: 11.10.2016   08:09
VPRAŠANJE
Glede na odgovor na 6. vprašanje, je jasno razvidno omejevanje konkurence s točno določenimi dimenzijami, zato naročnika pozivamo, da v izogib revizijskemu postopku, naročnik objavi jasen načrt umestitve UPS-ov v prostor in dimenzije ostale opreme ter da jasno označi mesto, kjer bo UPS nameščen oziroma naj naročnik dovoli odstopanja v dimenzijah.

Omejevanje dimenzij omejuje konkurenco in predstavlja zadosten razlog za revizijski postopek.


ODGOVOR
Odgovor je zajet v odgovoru na vprašanje št. 13 z dne 11. 10. 2016 ob 8.08 uri.