Dosje javnega naročila 005281/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-26/16; Izvajanje programa EuroRAP na cestah v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo v letih 2016 in 2017
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 172.630,00 EUR

JN005281/2016-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 07.09.2016
JN005281/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.09.2016
JN005281/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.09.2016
Zahtevek za revizijo

    JN005281/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-26/16; Izvajanje programa EuroRAP na cestah v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo v letih 2016 in 2017
Referenčna številka dokumenta: 43001-251/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izvajanje programa EuroRAP na cestah v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo v letih 2016 in 2017
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 141.500,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje programa EuroRAP na cestah v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo v letih 2016 in 2017
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Namen projekta je izboljšanje prometne varnosti na državnih cestah v upravljanju DRSI, na osnovi ocene stanja ter prometno varnostnih parametrov cest. Glede na nabor možnih nizko cenovnih prometno tehničnih ter gradbenih ukrepov za najslabše ocenjene odseke ceste, ki se jih določi s presekom z dodatnimi podatki o stanju cest, kot sta drsnost vozišča ter poškodbe vozišč.
Izvajalec aktivnosti mora izvajati naslednje naloge, ki mu jih kot pooblaščenemu nosilcu nalaga pogodba o pravici izvajanja programa EuroRAP za območje Slovenije:
• vodenje, usklajevanje in koordinacija programa na območju RS,
• medsebojen prenos informacij, podatkov in poročil za območje RS in vseh drugih izvajalcev programa EuroRAP,
• vodenje komunikacije za program EuroRAP med njenim ustanoviteljem, upravljavci cest na območju RS, drugimi organi in inštitucijami, ki so na območju RS zadolženi za aktivnosti s področja prometne varnosti in mediji,
• zbiranje podatkovnih baz o prometnih nesrečah in drugih podatkov, potrebnih za uspešno izvedbo nalog, analiz in poročil,
• priprava strokovnih podlag za razna poročila, strokovne in javne predstavitve programa.
DRSI je v preteklosti sprejela mednarodne varnostne standarde EuroRAP projekta, v okviru katerega poteka kontinuirana izdelava zemljevidov tveganj, ki izkazujejo in ocenjujejo obstoječe stanje ter predlagajo konkretne ukrepe, ki jih je na infrastrukturnem cestnem omrežju treba sprejeti (t.i. ”risk mapping”, ”performance tracking” in ”star rating”). Posledično je na ravni vseh članic EuroRAP projekta metodologija ocene varnosti cest poenotena, vsaka država članica pa z uvajanjem projekta prispeva k izmenjavi dobrih praks ter statističnih podatkov.
V letu 2009 so MZP (sedaj MZI), MNZ, Generalna policijska uprava, UL, FGG, DRSC (sedaj DRSI), DARS d.d. in AMZS podpisali Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju programa EuroRAP, na podlage katere AMZS izvaja posamezne aktivnosti pri izvajanju programa EuroRAP v Sloveniji.
Družba AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE, Dunajska cesta 128, 1000 Ljubljana je namreč izključni nosilec pravice uporabe EuroRAP-ovih protokolov, zaradi česar je izpolnjen pogoj iz tretje alineje C točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3, po katerem lahko naročnik javno naročilo izvede po postopku s pogajanji brez predhodne objave v primeru, ko lahko določen gospodarski subjekt edini izvede javno naročilo zaradi izključnih pravic.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005281/2016-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 06.09.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
28.09.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
AVTO-MOTO ZVEZA SLOVENIJE
Dunajska cesta 128
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 139.344,26 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 141.500,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.09.2016