Dosje javnega naročila 804633/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 134.199,39 EUR

NMV4633/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.07.2015
NMV4725/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 31.07.2015
NMV7039/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.11.2015
NMV7039/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.11.2015
JN006554/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 20.10.2016
NMV7039/2015-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 29.05.2017
Zahtevek za revizijo
    NMV4633/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 27. 7. 2015
Številka objave: NMV4633/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Zoran Kalaković, V roke: Zoran Kalaković, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064408. Telefaks +386 13064407. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izdelava projektne dokumentacije IDZ, PGD, PZI za odstranitev in novogradnjo prizidka k objektu zdravstvenega doma Ljubljana, enota Bežigrad.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Obseg in opis naročila je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71220000 (Storitve arhitekturnega projektiranja)
71223000 (Arhitekturne storitve v zvezi z dozidavo stavb)
71240000 (Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/7/4202-24502314858714376752/Razpisna
_dokumentacija_-_projektna_dokumentacija_ZD_Ljubljana_Bezigrad.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 17. 8. 2015
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 17. 8. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 10. 8. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 7. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4725/2015, Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve; datum objave: 31. 7. 2015
  • NMV7039/2015, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve; datum objave: 4. 11. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.08.2015   08:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo za naslednje odgovore:
1. Ali je mišljeno, da je glavni objekt ves čas gradnje v uporabi (delovanju).
2. Kako se bo glavni objekt zdravstvenega doma v času gradnje - obnove transformatorske naprave napajal?
3. Kako ohranimo priključke, če se transformatorska postaja prestavlja?
4. Ali je mišljena transformatoska postaja samo za nov prizidek zdravstvenega doma ali za vse skupaj?
5. Kakšna je predvidena faznost gradnje prizidka? V projektni nalogi omenjate 1. in 2. fazo, drugje pa ne.
6. Kaj je mišljeno kot načrt tehnološke opreme? Medicinska oprema in medicinski aparati in pohištvena oprema (tipska in po naročilu)?
7. Kaj je mišljeno kot tehnološka oprema in kaj kot diagnostična oprema?
8. V projektni nalogi ste napisali, da je v fazi PZI potrebno izdelati Načrt notranje opreme, ki je potrebna in vpliva na pridobitev uporabnega dovoljenja. Glede nato, da načrt notranje opreme ne vpliva na pridobitev uporabnega dovoljenja nas zanima kaj je mišljeno kot notranja oprema?
9. Ali je predmet ponudbe tudi geomehansko poročilo?
10. V projektni nalogi ste v točki 9.1 (IDZ) napisali načrt priključkov na gospodarsko infrastrukturo posebej, glede na to, da je to ponavadi sestavni del vodilne mape nas zanima ali potrebujete ločen načrt?
11. V projektni nalogi pod točko 9.2 (PGD) so posbej napisni 3/3 načrt kanalizacije in 3/4načrt fekalne kanalizacije. Ali morata biti načrta ločena ali sta lahko del načrta zunanje ureditve? Ločeno so napisani tudi načrti 5/2, 5/3 in 5/4, ki so ponavadi del načrta strojnih instalacij - ali morajo biti posebej ali so lahko del načrta strojnih instalacij?
12. Pod sestavnimi deli PGD ste ločeno napisali "Izkaz energijskih lastnosti stavbe (PURES)" in elaborat gradbene fizike - tukaj gre, po naših izkušnjah za enainisti elaborat, zakaj ste napisali dve dikciji?
13. Napisali ste tudi, da zahtevate "Elaborat zaščite pred vlago" - kakšen elaborat je to?
14. Ali pri "oceni zvočne izolacije" mislite na elaborat zaščite pred hrupom?
15. Načrt ureditve gradbišča med gradnjo je v vodilni mapi ali pa v varnostnem načrtu? Kam ste vi mislili, da bi ga morali uvrstiti?
16. V projektni nalogi ste pod "Ostale naloge" napisali tudi izdelava kartografskega gradiva z uporabo računalniške tehnologije. Prosimo za pojasnilo kaj tukaj pričakujte od nas?

Za hitre odgovore se vam že v naprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!


ODGOVOR:
1. Da, glavna stavba zdravstvenega doma je v delovanju ves čas gradnje.
2. Napajanje mora biti rešeno s projektom, ki je predmet tega naročila.
3. Prevezava mora biti rešena s projektom, ki je predmet tega naročila
4. Za napajanje glavne stavbe in novega prizidka, kot dosedaj.
5. 1. Faza predstavlja prestavitve priključkov in rušitev obstoječega prizidka, 2. Faza pa novogradnjo prizidka, vse skladno s projektno nalogo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
6. To je oprema, ki jo načrtuje in dimenzionira tehnolog s področja zdravstvenih objektov.
7. To je oprema, ki jo načrtuje in dimenzionira tehnolog s področja načrtovanja zdravstvenih objektov.
8. Mišljena je vsa oprema, ki vpliva na samo obratovanje objekta in izvedbo potrebnih meritev ter inštalacijske priključke na objektu, kar je stvar poznavanja tehnologije tovrstnih objektov.
9. Zahteva v projektni nalogi je, da IDP vsebuje zahtevan načrt priključkov, ne glede na to, v kateri mapi je ta vsebovan in je prepuščeno presoji projektanta.
11. Ponudnik naj upošteva zahtevo pod tč. 9.2.
12. Gre za dva ločena elaborata, skladno, prvi izdelan s Pravilnikom o projektni dokumentaciji in drugi skladno s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah in kot taka je postavljena tudi zahteva.
13. Elaborat obvladovanja talne vlage skladno z geomehanskim poročilom.
14. Da, ocena zvočne izolacije mora biti obdelana v načrtu zaščite pred hrupom z dodatkom zvočne izolacije medetažnih konstrukcij.
15. Načrt ureditve gradbišča je sestavni del vodilne mape za PGD, razdelano po posameznih fazah.
16. Gre za sodelovanje projektanta pri izvedbi teh del.

Datum objave: 11.08.2015   08:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v točki III. Pogoji za..... , pod točko 12. Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam - 33. člen ZGO-1 zahtevate izjavo zavarovalnice, da je zavarovalno kritje v skaldu z zahtevami 33. člena ZGO-1.

Glede nato, da je trenutno čas dopustov in velika večina zaposlenih dopustuje, nas zanima ali lahko predložimo kar kopijo naše zavarovalne police, namesto izjave banke?

V kolikor pa zahteve za izjavo ne boste umaknili nas zanima ali je zadosti, da na izjavi, ki jo podpiše zavarovalnica, piše:

"izjavljamo, da je zavarovalno kritje družbe ............ v skaldu z zahtevami 33. člena ZGO-1".

Hvala!

Lep pozdrav,

ODGOVOR:
V skladu z razpisno dokumentacijo je potrebno v ponudbi predložiti izjavo zavarovalnice, da je zavarovalno kritje v skladu z zahtevami 33. člena ZGO-1.

Datum objave: 11.08.2015   08:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo za potrditev, da v sklopu ponudbe ne potrebujemo dostavljati nobene garancije za resnost ponudbe ali izjave banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo del.

Lep pozdrav,

ODGOVOR:
Naročnikova zahteva v razpisni dokumentaciji se nanaša na predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ga bo potrebno predložiti v roku 15 dni po podpisu pogodbe, v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti.

Datum objave: 11.08.2015   08:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

glede na to, da ste napisali, da bo javno odpiranje ponudb 17.8.2015 ob 11.00 uri, vas res lepo prosimo, če lahko prestavite še uro za dostavo ponudb in bi tako bil nov rok za oddajo ponudb 17.8.2015 do 10.00 ure.

Hvala!!!

Z lepimi pozdravi,

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal rokov.

Datum objave: 11.08.2015   08:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !
Glede na kratek rok objave in čas dopustov nas zanima ali lahko ponudnik predloži potrdila kot kopije že predhodno pridobljenih potrdil, podpisanih s strani naročnika-investitrja del ter vsebujejo vse potrebne podatke, ki zahteva naročnik v pogojih za izkazovanje ustreznih referenc ?


ODGOVOR:
Ponudnik lahko predloži predhodno pridobljena referenčna potrdila, vendar morajo le-ta vsebovati vse elemente in podatke, kot so zahtevani v prilogah 7/1, 8/1, 8/2 in 8/3 razpisne dokumentacije številka 430-247/2015-5 z dne 30.7.2015.

Datum objave: 11.08.2015   08:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Naročnik v točki 10. poglavja III. razpisne dokumentacje navaja da mora ponudnik izkazati, z pogoji razpisa opredeljenimi referenčnimi projekti. Sme ponudnik priglasiti referenčna dela podizvajalcev skladno s pogoji iz točke 10. poglvja III. razpisne dokumentacije?
Hvala za vaše pojasnilo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Da, ob pogoju, da je podizvajalec nominiran v ponudbi in zanj izpolnjeni in predloženi vsi predpisani obrazci.

Datum objave: 11.08.2015   08:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
V povezavi s predmetnim javnim naročilom naročnika pozivamo k spremembi pogoja za izkazovanje kadrovskega sposobnosti, navedenega v na strani 9 in 10 v okviru točk 10. in 11.razpisne dokumentacije, konkretno k spremembi vsebine pogoja za reference ponudnika in , OVP in OP za posamezne načrte.
Zahteva da mora za delo referenčnega objekta biti izdano uporabno dovoljenje.
Glede na predmet javnega naročanja je del pogoja, vezan na klasifikacijo referenčnega objekta ter njegov namen, obseg projektne dokumentacije in velikost objekta, sorazmeren (smiselno povezan s predmetom javnega naročanja). Del, kjer se zahteva, da ima objekt izdano uporabno dovoljenje pa je diskriminatoren in posledično nezakonit. Dejstvo je namreč, da lahko ponudnih uspešno opravi posel za izdelavo projektne dokumentacije, objekt pa je pred gradnjo ali v gradnji aoziroma izvajanju. Pri tem "uporabno dovoljenje" kot merilo za dobro izveden posel izdelave IDP, PGD in PZI ni relevantno. Dodatno, poleg izkazane diskriminatornosti, je ta zahteva (pridobljeno uporabno dovoljenje) popolnoma nesorazmerna predmetu javnega naročanja. Naročnik namreč razpisuje faze projekta IDZ, PGD in PZI.
Dejstvo je da je Uporabno dovljenje odločba, s katero upravni organ, ki je za gradnjo izdal gradbeno dovoljenje, na podlagi poprej opravljenega tehničnega pregleda, dovoli začetek uporabe objekta. V postopku se ugotavlja ustreznost dokazila o zanesljivosti objekta ki ga izda izvajalec. Tehnični pregled je predpogoj za izdajo uporabnega dovoljenja, na katerm upravni ogan s člani komisije ugotavlja skladnost IZVEDBE objekta z PGD in predpisi ki urejajo to področje. Projektant ki je izdelal IDP, PGD in PZI v ta postopek ni vključen.

Naročnika pozivamo k umiku zahteve, da da mora za delo referenčnega objekta biti izdano uporabno dovoljenje iz relevantnega pogoja.
S spoštovanjem.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja v okviru točke 10. in 11. razpisne dokumentacije, saj odločba o uporabnem dovoljenju hkrati izkazuje tudi, da je bil projekt za izvedbo izdelan v skladu z določili in napotili, zahtev iz gradbenega dovoljenja ter je kot tak (kot je bilo predvideno v izvedbeni dokumentaciji) tudi primeren za uporabo, kar izkazuje uspešno zaključen projekt. Tudi projektant je aktivni udeleženec v postopku tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja (sopodpis izjave o skladnosti s strani OVP). Še več, gre za objekt, pri katerem so zahteve skladno z določili uredbe o Zelenem JN, kjer mora biti objekt energijsko varčen, kar se potrdi šele po izvedenih meritvah in izdelavi energetske izkaznice (zadeva izračuna v fazi projektiranja).

Datum objave: 11.08.2015   08:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

glede na to, da še nismo prejeli nobenega odgovora vas res lepo prosimo za podaljšanje roka. Za podaljšanje roka pa prosimo tudi, ker je trenutno čas dopustov in je pridobivanje referenčnih potrdil malce otežkočeno.

Za razumevanje se vam že v naprej zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal roka za oddajo ponudb.

Datum objave: 11.08.2015   08:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo za spremembo pogoja za odgovornega projektanta za načrt strojnih inštalacij, saj menimo, da je 1 referenca za uspešno izdelavo PGD in PZI dokumentacije za izgradnjo oz. rekonstrukcijo objekta s klasifikacijsko oznako 12640, katerega skupna netto etažna površina znaša najmanj 2000 m2, zadosten dokaz, da le ta projektant zna izdelati tako zahteven objekt. Za ostale projektante pa sploh ne zahtevate klasifikacijske oznake 12640!

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal zahtevanega pogoja kot je zapisan v razpisni dokumentaciji, saj gre v danem primeru za objekt za zdravstvene namene, kjer je še poseben velik poudarek na načrtovanju strojnih inštalacij.

Datum objave: 11.08.2015   08:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo za spremembo pogoja za odgovornega projektanta za nacrt strojnih inštalacij, saj menimo, da je 1 referenca za
uspešno izdelavo PGD in PZI dokumentacije za izgradnjo oz. rekonstrukcijo objekta s klasifikacijsko oznako 12640,
katerega skupna netto etažna površina znaša najmanj 2000 m2 s pridobljenim uporabnim dovoljnejem, zadosten dokaz, da le ta projektant zna izdelati tako zahteven objekt. Za ostale projektante pa sploh ne zahtevate klasifikacijske oznake 12640!

Problem je tudi, ker zahtevate uporabna dovoljenja - v zadnjem času se je izdelalo nekaj takih objektov, ki pa še nimajo uporabnih dovoljenj, zato vas prosimo za omilitev zgoraj napisanega pogoja.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal zahtevanega pogoja kot je zapisan v razpisni dokumentaciji, saj gre v danem primeru za objekt za zdravstvene namene, kjer je še poseben poudarek na ustrezno izdelanem načrtu strojnih inštalacij. Ravno tako naročnik vztraja pri pogoju pridobitve uporabnega dovoljenja kot dokazilu o uspešno zaključenem poslu, hkrati pa j,e zavedajoč še problematike glede redkosti načrtovanja objektov za zdravstvene namene, postavljeni rok izvedbe referenčnega posla daljši kot je običajno pri primerljivih razpisih.

Datum objave: 11.08.2015   08:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Vljudno prosimo za pojasnilo ali sme ponudnik priglasiti refrence za istovrstne objekte s področja stavb za zdravstvo za katere je uspešno izdelal IDP, PGD in PZI, izvaja projektantski nadzor ter so v gradnji ?

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR:
Naročnik vztraja pri postavljenih referenčnih pogojih iz razpisne dokumentacije in jih ne bo spreminjal.

Datum objave: 11.08.2015   08:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Ker vemo, da želite pridobiti čimveč kvalitetnih ponudb, vas prosimo, da za geomehanika omilite pogoje, saj znanje na tem področju pridobi projektant tudi s projektiranjem manjših objektov, predvsem pa pridobitev uporabnega dovoljenja ne vpliva na dobro izvedbo posla. Prosimo, da prekličete pogoj uporabnega dovoljenja, saj čisto nič ne vpliva na referenco in pa zmanjšate tudi kvadraturo zahtevane objekta za referenco.

Hvala!

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik vztraja pri pogoju, saj geomehanik sprojektira zaščito gradbene jame glede na geomehansko poročilo. V danem primeru gre za poglobitev za eno etažno klet in obstoječe objekte v vplivnem območju gradnje.

Datum objave: 11.08.2015   09:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj od vas še nismo prejeli nobenega odgovora, ki bi nam pomagal kvalitetno sestaviti ponudbo. Ker so odgovori bistveni pri pripravi ponudbe, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj za 7 delovnih dni. Trenutno je tudi čas dopustov in imamo zaradi tega probleme tudi pri "sestavljanju" ponudbe. Ker upamo, da si želite pridobiti čimveč ponudb, vas prosimo za ugoditev naše prošnje.

Za razumevanje se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal roka za oddajo ponudb.