Dosje javnega naročila 006391/2016
Naročnik: SŽ - Potniški promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Uvedba in vzdrževanje informacijskega sistema za prodajo vozovnic (ticketing)
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN006391/2016-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 17.10.2016
JN006391/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.11.2016
JN006391/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.11.2016
JN006391/2016-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.11.2016
JN006391/2016-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.02.2017
JN006391/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2017
JN006391/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 07.08.2017
Zahtevek za revizijo

    JN006391/2016-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2016/S 201-363585
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Potniški promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Darko Zakrajšek
darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si
+386 12914687
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/172213/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Uvedba in vzdrževanje informacijskega sistema za prodajo vozovnic (ticketing)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48481000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Uvedba in vzdrževanje informacijskega sistema za prodajo vozovnic (ticketing)
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3.548.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48481000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacije naročnika v Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Uvedba in vzdrževanje informacijskega sistema za prodajo vozovnic (ticketing)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno največje število: 2
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.11.2016   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.03.2017   12:00

Dodatne informacije:
Način odpiranja ponudb: datum in ura: 28.11.2016 ob 12.00 uri v Ljubljani
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Potniški promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.10.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.11.2016   15:05
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, na strani 11 je navodilo, da ponudnik izpolni in v ponudbi predloži razpisne obrazce za prijavljene podizvajalce ločeno za:
– uvedbo informacijskega sistema
– vzdrževanje uvedenega informacijskega sistema

Zanima nas, ali mora ponudnik za prijavljene podizvajalec ločeno prilagati tudi:
1. ESPD, izpolnjen s strani podizvajalcev
2. Računovodske izkaze celotnega prometa za zadnja dva zaključena obračunska leta pred dnevom objave tega javnega naročila
3. Razpisni obrazec 5a - pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence
4. Razpisni obrazec 5b – pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za zakonitega zastopnika
5. Razpisni obrazec 6a – Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika
6. Razpisni obrazec 6b – Zapisnik verifikacijskega testa
7. Razpisni obrazec 6c – Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje kadrovske sposobnosti ponudnika

oziroma je možno navedeno priložiti samo enkrat (v eni točki in ne deljeno na uvedbo informacijskega sistema ter vzdrževanje uvedenega informacijskega sistema)?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Da. Samo v primeru, ko je na razpisnem obrazcu 1b za uvedbo informacijskega sistema in za vzdrževanje uvedenega informacijskega sistema naveden isti podizvajalec, se zahtevani podatki v razpisnih obrazcih za podizvajalca predložijo v enem izvodu.Datum objave: 16.11.2016   15:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika želimo opozoriti na neusklajenost teksta na str. 17 in na tekst na str. 33, kar se nanaša na reference.


ODGOVOR
Naročnik bo odpravil neusklajenost v 8., 9., in 10. Alineji na strani 33 razpisne dokumentacije oziroma »Razpisnega obrazca 6a: Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje tehnične sposobnosti ponudnika«. Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 16.11.2016   15:07
VPRAŠANJE
1. Na str 17, Tehnični pogoji: Ali je dovoljena kombinirana referenca partnerjev, ki se prijavljajo v konzorciju?
2. Kdo definira relacije in ponudbe, ki se bodo vnašale v okviru verifikacijskega postopka?
3. str. 75: garancijska doba za stacionarne terminale je predvidena 60 mesecev. Praktično nemogoče je zagotoviti garancijo za 5 let, ker noben proizvajalec tega ne podpira. Naročniku predlagamo, da se garancijska doba za stacionarne terminale zniža na 3 leta.

ODGOVOR
1. Da, v kolikor gre za ponudbo v skupnem nastopu (Joint Venture), morajo pogoje tehnične sposobnosti izpolnjevati vsi partnerji v skupnem nastopu oziroma kumulativno.
2. Naročnik tekom izvajanja verifikacijskega testa.
3. Zahteva se garancija, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 16.11.2016   15:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v specifikaciji se na več mestih pojavlja izraz ubrani znesek Prosimo za razlago kašen znesek je to.
Hvala in lep dan,
Tadej

ODGOVOR
Ubrani znesek je celotni prihodek za prodane storitve na blagajnah SŽ z gotovinskimi in negotovinskimi plačilnimi sredstvi.Datum objave: 16.11.2016   15:16
VPRAŠANJE
1. Naš partner v tujini bi rad dobil razpisno dokumentacijo v angleščini. Glede na vrednost projekta in uvrstitev na TED, bi vas prosili če je možno objaviti tudi angleško verzijo.

2. Prosimo, da se iz verifikacijskih testov izloči testiranje mednarodne prodaje, ki lahko preveč zlahka in subjektivno izloči ponudnika:
-težko je izvesti test v nekaj minutah za tako kompleksen sistem in pri tem se lahko enostavno zalomi ena od podrobnosti (recimo specifična povezava na EPA s strani naročnika) in ponudnik ne uspe prikazati delovanja
-naročnik že tako se zahteva referenco z delovanjem v zadnjih 12 mesecih in strokovni kader s 5 letnimi izkušnjami, torej ni smiselno, da se od ponudnika zahteva popoln prikaz delovanja mednarodne prodaje v nekaj minutah

3. Naročnik zahteva da sistem podpira ravnokar uvedeni IJPP že v 1. fazi, kar pa je diskriminatorno do drugih ponudnikov, saj:
-t.i. "standard IJPP" ni javno objavljen
-sistem IJPP po naših informacijah trenutno obvladuje le eno podjetje, ki je tudi napisalo "standard", to je Ultrin Margento
-sistem IJPP je menda še vedno v uvajanju ali poskusnem obratovanju
Prosimo naročnika:
-da standard IJPP javno objavi, glede na partnerje iz tujine prosimo za varianto v angleščini
-da prestavi uvedbo IJPP v 2. fazo

4. Naročnik zahteva da ponudnik svojo aplikacijo vgradi na naročnikovih 500 mobilnih terminalov, po karakteristikah sodeč gre za neke naprave starejšega porekla (128MB Flash, 64MB DDR), ki nam niso znane s strani uveljavljenih svetovnih proizvajalcev te opreme (Zebra/Motorola, Casio, Psion, Pideon, Almex, ...). Ta način je svojevrsten precedens, saj očitno ne gre za standardne platforme (kot je npr. PC strojna oprema z Windowsi ali Android strojna oprema s podprtim operacijskim sistemom). S tem je to merilo diskriminatorno do potencialnih ponudnikov razen do izbranega, ki je dobavil te terminale.
Prosimo naročnika:
-da objavi za katere tip terminalov in katerega proizvajalca točno gre
-da objavi natančne tehnične specifikacije teh terminalov (user manual, technical manual, service manual)
-da objavi tip operacijskega sistema in vsem ponudnikom brezplačno zagotovi razvojna orodja in programske knjižnice za te terminale oz. le te objavi na portalu
-da vsem ponudnikom omogoči dostop do podpornega kanala za strojno in programsko opremo
-da vsem ponudnikom že v tej fazi omogoči testne terminale, na katerih lahko preizkusijo razvojno okolje in delovanje le teh na ponudnikovi aplikaciji
-da jasno razjemi odgovornost za morebitno nedelovanje terminalov, kjer je vzrok strojna oprema, vgrajeni operacijski sistem, navodila proizvajalca itd. na katere ponudnik ne more vplivati
-da omogoči verifikacijske teste na kateremkoli mobilnem terminalu ponudnika, saj ni realno pričakovati, da bo ponudnik v nekaj tednih prilagodil svojo aplikacijo povsem novi do sedaj neznani platformi mobilnih terminalov

5. Glede na predhodna dejstva, ocenjujemo, da je razpisna dokumentacija v delu zelo nekvalitetno pripravljena oz. je koruptivno pripravljena za že vnaprej izbranega ponudnika, zato zahtevamo, da naročnik popravi razpisno dokumentacijo, da bo enakopravna do vseh potencialnih ponudnikov in bo v skladu s temeljnimi načeli ZJN-3 omogočala čimširši nabor kvalificiranih ponudnikov. V nasprotnem primeru bomo prisiljeni uporabiti pravna sredstva, ki so na voljo, in bo naročnik sam odgovoren za morebitne zamude postopka javnega naročanja.

ODGOVOR
1. Razpisna dokumentacija je na voljo le v slovenščini, v angleščino so prevedeni le izvirni podatki javnega naročila na Portalu EU.
2. Zahteva se, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
3. Naročnik bo objavil standard IJPP v PDF obliki v slovenščini. Naročnik bo iz verifikacijskega testa in »Razpisnega obrazca 6b: Zapisnik verifikacijskega testa« izločil verifikacijo stacionarne prodaje oziroma točke od 24 do 33. Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije. Za vse ostalo v točki 3 se zahteva, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji
4. IJPP terminal PAX S910, prilagojen za IJPP projekt (mobilni terminal oziroma MT). Naročnik je le uporabnik teh MT. Tehnične specifikacije tega MT so navedene v razpisni dokumentaciji. Ta MT bo izročen v uporabo le tistim ponudnikom, ki bodo povabljeni k verifikacijskem testu. Vzdrževanje teh MT vrši gospodarski subjekt, ki ni naročnik. Verifikacijski test se lahko opravi na kateremkoli MT, končna, implementirana rešitev pa mora delovati na naročnikovih MT.Datum objave: 16.11.2016   15:18
VPRAŠANJE
Spoštovani !

V razpisni dokumentaciji je v točki 4.3.4. eksplicitno zahtevana dobava Microsoft SQL licenc in v točki 4.3.2 zahteva: "Za sistem prodaje vozovnic se zahteva podatkovna baza Microsoft SQL". Menimo, da zahteva za točno določeno blagovno znamko podatkovne baze brez potrebe omejuje nabor ponudnikov, saj obstajajo povsem primerljive ali celo boljše podatkovne baze kot so npr. Oracle ali PostgreSQL. Naročnik nabavlja nov Ticketing sistem, ki naj bi ga tudi vzdrževal ponudnik, zato omejitev na eno blagovno znamko ni niti smiselna niti dopustna. Mimogrede, celoten sistem IJPP in Subvencij, ki ga je pred 2 mesecema uvedel ravno konzorcij naročnika (SŽ), deluje npr. na Oracle podatkovni bazi, zato utemeljeno domnevamo, da naročnik ni življenjsko vezan samo na en tip podatkovne baze, tudi zahtevane integracije delujejo neodvisno od tipa podatkovne baze (SAP, IBM BigFix, IBM Control Desk, EPA, MS AD, HyperV, ...)
Pozivamo naročnika, da to zahtevo primerneje formulira v skladu s 6. odstavkom 68. člena ZJN-3 in omogoči udeležbo več ponudnikom.


ODGOVOR
Zahteva se, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji. SŽ kot glavno platformo za podatkovne baze uporablja Microsoft SQL in na njej teče večina ključnih IT storitev. Za platformo Microsoft SQL Server že imamo izkušen in izšolan kader, kar nam zagotavlja visok nivo obvladovanja okolja. Kot programsko opremo za zavarovanje podatkov (backup) uporabljamo Microsoft DPM, ki že vključuje vse potrebne agente za zavarovanje Microsoft SQL podatkovnih baz.Datum objave: 16.11.2016   15:19
VPRAŠANJE
Pozdravljeni !

Prosimo za naslednja tehnična pojasnila po točkah razpisne dokumentacije:

4.3.2.1 / Storitve mobilnega terminala na prodajnem mestu / 4 Plačilo
Zahtevane so plačilne storitve Brezgotovinsko, kontaktne kartice, Brezgotovinsko, mobilno plačevanje, On-line avtorizacija plačilnih kartic) označene z rdečo zvezdico, ki pa v nadaljevanju ni pojasnjena. Domnevamo, da gre za napako naročnika in da se na mobilnih terminalih ne zahteva plačila z bančnimi karticami. V nasprotnem primeru naj naročnik pojasni, čigava naloga je pridobiti certifikate EMV L2, Visa, Mastercard itd. in integralne teste proti banki naročnika, saj je navedeno, da ima mobilni terminal naročnika samo osnovni EMV L1 certifikat.
Prosimo za pojasnilo.

4.3.2.2 Stacionarno prodajno mesto (ST)
Zahtevani so zelo zastareli priključki, ki večinoma že dolgo časa ne obstajajo več na novejši strojni opremi (1x VGA, 4 x COM). Predlagamo, da naročnik to zahtevo nadomesti z modernejšimi komunikacijskimi vtiči.

4.3.2.2 Stacionarno prodajno mesto (ST)
Določene zahteve so dobeseden prepis specifikacij točno določenih produktov in v bistvu nesmiselne za predmet razpisa. Predlagamo, da naročnik izloči nesmiselne, pri drugih pa v skladu z ZJN-3 nadomesti z ovrednotenjem minimalnih zahtev s pridevniki "najmanj", "ali novejši", ali enakovredno".

4.3.2.2 Stacionarno prodajno mesto (ST) / STORITVE STACIONARNEGA PRODAJNEGA MESTA / 4 Plačilo
Zahtevana je vrsta plačila "Brezgotovinsko, mobilno plačevanje". Prosimo naročnika, da podrobneje pojasni, kaj si pod tem izrazom predstavlja.
Drugi dve zahtevi sta ravno tako nestrokovno formulirani "Brezgotovinsko, plačilne kartice, po EMVCo (stopnja 1 in stopnja 2)" in "On-line avtorizacija plačilnih kartic". Domnevamo da gre za plačila z bančnimi karticami, za kar predvidevamo da POS terminale zagotovi naročnik sam v sklopu svoje pogodbe z banko.

4.3.7 Zahteva "Uporaba standardnih plačilnih magnetnih kartic po standardu ISO 1,2 in ISO 7811" je povsem nelogična in nesmiselna. Prosimo naročnika, da strokovno preveri zahtevo in poda pojasnilo ali umakne zahtevo.

4.3.8. Naročnik zahteva maksimalni čas izpisa vozovnice 5 sekund. Glede na to, da mobilne terminale priskrbi naročnik sam, menimo, da ni utemeljeno od ponudnikov zahtevati izpolnitev meril, na katere ponudnik praktično nima vpliva. Prosimo, da zaradi navedenih dejstev naročnik umakne hitrostne parametre za mobilne terminale, saj ponudnik na večino le teh nima nobenega vpliva, ker so bistveno pogojeni s zmogljivostjo naročnikove strojne opreme in le v manjši meri s ponudnikovo programsko opremo.

Hvala za odgovore.ODGOVOR
Rdeča zvezdica nima pomena. Naročnik jo bo odstranil. Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.
Pridobitev omenjenih certifikatov za naročnikove MT je naloga naročnika.
V tem letu je naročnik uspešno zaključil javno naročilo za dobavo namizne računalniške opreme z enako konfiguracijo oziroma tehničnimi zahtevami. Cilj naročnika je v čim večji meri zagotoviti standardizacijo svoje računalniške opreme.
Brezgotovinsko plačevanje pomeni plačilne kartice, mobilno plačevanje pomeni mobilno prodajo kot na primer Moneta.
POS terminale zagotovi naročnik.
Naročnik umika zahtevo po uporabi standardnih plačilnih magnetnih kartic po standardu ISO 1,2 in ISO 7811 ter zahtevo po maksimalnem času izpisa vozovnice 5 sekund. Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 16.11.2016   15:20
VPRAŠANJE
Na katero članstvo se nanaša spodnja navedba? Ali na članstvo EU ali članstvo v kakšni železničarski mednarodni organizaciji?

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti....

ODGOVOR
Navedba se nanaša na dokazila in je v razpisni dokumentaciji navedena v skladu z 77. členom ZJN-3. Pod pojmom »država članica » je razumeti državo članico EU in nikakor ne članstvo v kakšni mednarodni organizaciji.Datum objave: 16.11.2016   15:21
VPRAŠANJE
Kaj konkretno je potrebno predložiti za potrdilo v poglavju F odstavek Ekonomski in finančni položaj? Kakšen računovodski izkaz - iz AJPES-a? Ali zadostuje izpolnjen Obrazec 4 (ESPD), kjer navedeš svoje prihodke za zadnji 2 leti?

ODGOVOR
Kot predhoden dokaz zadostuje navedba ponudnika v ESPD obrazcu. Naročnik pa bo v skladu z navedbami v točki »G. Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ESPD« od ponudnikov zahteval predložitev dokazil v zvezi z navedbami v ESPD, razen za podatke, ki jih naročnik lahko o ponudniku sam pridobi iz uradnih evidenc.Datum objave: 16.11.2016   15:22
VPRAŠANJE
Ali je dovolj, da pripravimo, podpišemo in žigosamo izjavo, da izvajamo vse procese v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju? Ali so potrebnakakšna dodatna dokazila? Če da, kakšna konkretno?

ODGOVOR
Kot predhoden dokaz zadostuje navedba ponudnika v ESPD obrazcu. Naročnik pa bo v skladu z navedbami v točki »G. Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila ESPD« od ponudnikov zahteval predložitev dokazil v zvezi z navedbami v ESPD, razen za podatke, ki jih naročnik lahko o ponudniku sam pridobi iz uradnih evidenc.Datum objave: 16.11.2016   15:22
VPRAŠANJE
Opažanje:
Na nekaterih obrazcih se pojavlja kot Predmet javnega naročila: Zamenjava in vzdrževanje sistema diskovnega polja.

ODGOVOR
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 16.11.2016   15:23
VPRAŠANJE
Predvidevam, da se bo Razpisni obrazec 6b: ZAPISNIK VERIFIKACIJSKEGA TESTA izpolnil šele v času izbora ponudnika in ne v času priprave ponudbe, zato v tem obrazcu izpolnimo samo Ponudnika in Referenčni projekt, ostalo ostane zaenkrat prazno? Imam prav?

ODGOVOR
Na koncu »Razpisnega obrazca 6b: Zapisnik verifikacijskega testa« ponudnik navede kraj in datum, ga žigosa ter podpiše (rumena polja).Datum objave: 16.11.2016   15:24
VPRAŠANJE
Predlagam, da se v 4. poglavju Pogodbe o uvedbi informacijskega sistema:

ROK ZA IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI IZVAJALCA

Rok za izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalca za:
 Fazo 1: Uvedba obstoječih funkcionalnosti v novi rešitvi je najkasneje 180 dni od obojestranskega podpisa pogodbe;
 Fazo 2: Uvedbo novih funkcionalnosti v novi rešitvi je najkasneje 360 dni od obojestranskega podpisa pogodbe.

pri obeh fazah besedilo na koncu dopolni z naslednjim besedilom: če se zahteve naročnika ne spremenijo ali dopolnijo glede na zapisano v tem razpisu.

Alineji za obe fazi bi se tako glasili:

 Fazo 1: Uvedba obstoječih funkcionalnosti v novi rešitvi je najkasneje 180 dni od obojestranskega podpisa pogodbe, če se zahteve naročnika ne spremenijo ali dopolnijo glede na zapisano v tem razpisu;

 Fazo 2: Uvedbo novih funkcionalnosti v novi rešitvi je najkasneje 360 dni od obojestranskega podpisa pogodbe, če se zahteve naročnika ne spremenijo ali dopolnijo glede na zapisano v tem razpisu.


ODGOVOR
Ne. Zahteva se, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 16.11.2016   15:25
VPRAŠANJE
Točka 7.2 v Pogodbi o uvedbi informacijskega sistema:

Predlagam, da se točka 7.2 spremeni, in se namesto

Naročnik se obvezuje, da bo pred pričetkom pogodbenih del izvajalcu predložil vse potrebne podatke za izvedbo del, ki so predmet pogodbe.

glasi:

Naročnik se obvezuje, da bo 5 dni po podpisu pogodbe izvajalcu predložil vse potrebne podatke za izvedbo del, ki so predmet pogodbe.

Za pripravo dobrega projektnega načrta je to potrebno.

ODGOVOR
Ne. Zahteva se, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 16.11.2016   15:25
VPRAŠANJE
Glede na trenutno stanje na trgu in napovedi za (bližnjo) prihodnost glede Windows mobilnih telefonov, ali je res potrebno delati native aplikacijo za ta operacijski sistem? Bi bilo možno spremeniti / zapisati v zahtevah, da je ta verzija opcijska, odvisna od stanja, prisotnosti in podpore ter napovedi glede razvoja za bodoče za te telefone na slovenskem tržišču v naslednjem letu?

ODGOVOR
Ne. Zahteva se, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 16.11.2016   15:27
VPRAŠANJE
"Nekaj vprašanj na temo Povezava sistema za prodajo vozovnic s sistemom SAP (str. 60):
1. Vezano na točko 1. stran 60: Kaj naj bi se v SAP ERP preko vmesnika v tem primeru zgodilo (kreira prodajni nalog - faktura, knjižila temeljnica neposredno v FI...)?
2. Vezano na točko 2. stran 61: Ali se blagajniško poslovanje prenaša kot temeljnica v glavno knjigo s temeljnico? Ali bodo za posamezne blagajne / postaje odprti ločeni konti glavne knjige?
3. Vezano na točko 3. stran 61: Ali se kartično poslovanje vodi po kontih glavne knjige v SAP ERP?
4. Vezano na točko 4. stran 61: Kam v SAP ERP naj bi se zapisal in za kakšen namen? Poročanje?
5. Ali je potrebno znotraj projekta pripraviti tudi v SAPu nove procese, ki bodo omogočali integracijo?
6. Ali bodo računi delani znotraj sistema SAP ali v kakšnem drugem sistemu kot je to danes?"
Ali bo naročnik pred pogajanji objavil kateri ponudniki so se kvalificirali na pogajanja oziroma so pozitivno prestali verifikacijski test?
Ali bo naročnik izvedel verifikacijski test z vsemi ponudniki istočasno v sklopu ugotavljanja dopustnih ponudb? Ali se bo pogajal samo s ponudniki, ki uspešno prestanejo verifikacijski test in imajo eno izmed dveh najnižjih ponudb?
Naročnik zahteva od ponudnikov izkaze, da so njihovi prihodki iz poslovanja v zadnjih dveh zaključenih obračunskih letih pred dnevom objave tega javnega naročila večji od 2.000.000 €. Glede na to, da je objavljena ocenjena vrednost projekta, ki presega 3.500.000 nas zanima ali ni morda omenjena višina prihodka bistveno prenizka, saj le ta predstavlja manjše prihodke, kot je vrednost tega javnega naročila. To je še bistveno drugače če se upošteva, da lahko ta znesek doseže ponudnik kot vsoto vseh prihodkov vseh ponudnikov v skupni ponudbi in podizvajalcev. Tak projekt bi takim podjetjem predstavljal daleč največji projekt in je vprašljiva izvedbena sposobnost takega podjetja oziroma skupine podjetij v skupnem nastopu oziroma skupaj s podizvajalci. Z vidika resnosti posla se nam poraja resen dvom, da je lahko tako podjetje dober porok za kvalitetno izvedbo oziroma, da bo lahko naročnik ob morebitni realizaciji tveganj na projektu od takega podjetja izterjal primerno odškodnino, kot bi to bilo v primeru nastopa bistveno večjega podjetja po prometu. Morda se je naročnik zmotil in je nameraval objaviti vrednost skupnih prihodkov, ki v zadnjih dveh letih presegajo 20.000.000 €?
Validacijski test točka 37. Omenja se tiskanje vzorčne vozovnice! Predlagamo, da se zaradi dejanskega preverjanja delovanja aplikacije zahteva izdelava vozovnice za relacijo, ki jo na testu predlaga naročnik. Naš predlog je, da se na testu verificira dejansko delovanje aplikacije in ne izpis v naprej pripravljene vzorčne karte. isto velja tudi za točko 18. validacijskega testa za stacionarno prodajo.
V dokumentaciji je zelo pomankljivo opisana zahteva oziroma zahteve, ki so vezane na klasične funkcionalnosti blagajne in gotovinskega poslovanja ter obvladovanja gotovine in poročil ter zaključkov dela. Prav tako v verifikacijskem testu nikjer ni zahtevano preverjanje delovanja sistema v tem smislu oziroma preverjanja omenjenih funkcionalnosti. Predlagamo da naročnik v verifikacijskem testu doda še tako preverjanje tako na stacionarni blagajni kot tudi na mobilnem terminalu in sicer tako da doda točki/e v verifikacijski test na naslednji način: Izdelava poročila za zaključek izmene na MT in obračun sprevodnika na blagajni (doplačilni blagajni) in pa izdelava poročila za zaključek izmene na ST (stacionarni blagajni).

Hvala za odgovore.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
1. Da, prenos mora biti omogočen ločeno na najnižjem nivoju (blagajna/blagajnik).
2. Da, prenos mora biti omogočen ločeno na najnižjem nivoju (blagajna/blagajnik), nimamo odprtih ločenih kontov.
3. Nimamo odprtih ločenih kontov.
4. Da.
5. V SAP-u (naročilnice).
6. V poglavju »1. Povabilo k oddaji ponudbe« je v točki »1.14. Pogajanja« v 2. odstavku navedeno, da bo pred izvedbo pogajanj naročnik vse ponudnike po pošti obvestil, katera dva ponudnika sta izpolnila kriterije za uvrstitev v pogajanja. Naročnik bo verifikacijski test izvedel z vsakim pozvanim ponudnikom posebej. Naročnik se bo pogajal samo z dvema ponudnikoma, ki bosta uspešno opravila verifikacijski test in imata najcenejši ponudbi. Za vse ostalo v točki 6 se zahteva, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 16.11.2016   15:27
VPRAŠANJE
Ali želite, da obrazec 6b: Zapisnik verifikacijskega testa priložimo v ponudbo (parafiranega, podpisanega in žigosanega)?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Da.Datum objave: 16.11.2016   15:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas, ali vsak gospodarski subjekt (ponudnik, skupni partner in podizvajalec) izpolni obrazce: 6c, 8d in 9c zase, za svoje ime ter ga potrdi s podpisom in žigom; oziroma vsebino na obrazcu (vsebino vseh subjektov skupaj) združimo na en obrazec ter ga skupno podpišemo?


ODGOVOR
Da. Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, vodilni in ostali partnerji v skupnem nastopu in podizvajalec ) izpolni, podpiše in opremi s krajem in datumom ter žigom Razpisna obrazca 8d in 9c, Razpisni obrazec 6c pa le podpiše in opremi s krajem in datumom ter žigom.Datum objave: 16.11.2016   15:28
VPRAŠANJE
Kaj se zgodi, če prva dva ponudnika z najnižjo ceno ne opravita verifikacije sistema?

ODGOVOR
Ponudnik , ki ne bo uspešno opravil verifikacijskega testa, ne bo izpolnil enega izmed pogojev za sodelovanje, zato njegova ponudba ne bo dopustna in bo na podlagi točke a) 8. odstavka 89. člena ZJN-3 izključen.Datum objave: 16.11.2016   15:29
VPRAŠANJE
Ali bodo kartice predmet ločenega naročila?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 16.11.2016   15:30
VPRAŠANJE
Ali je povezava / integracija z Interrail oz. Eurorail sistemom tudi že definirana? Je na voljo dokumentacija za integracijo?

ODGOVOR
Da.Datum objave: 16.11.2016   15:30
VPRAŠANJE
Kaj pomeni RFU test? Ali lahko objavite povezavo na primer RFU testa oz. kar obrazec?

ODGOVOR
RFU (Ready for Use) je pripravljenost računalniškega sistema za produkcijo in razvoj v vseh okoljih za delo uporabnikov: v vzpostavljenih delovnih okoljih so nameščene vse aplikacije, ki je bilo zanje v času poskusnega obratovanja ugotovljeno, da ni ovir za nemoteno produkcijo; centralni računalniški sistem je uravnotežen in izpolnjuje zahteve iz razpisa.Datum objave: 16.11.2016   15:31
VPRAŠANJE
str. 84, točka 12.
12. Zaledni sistem mora zadostovati naslednji perfomančnim kriterijem:
• Procesirati vsaj 10.000 transakcij na uro (pri prometnih konicah).
• Zmožnost priklopa vsaj 1500 terminalskih naprav.

Kaj pomeni 10.000 transakcij / uro? So to vse možne transakcije, ki se lahko izvajajo v tem informacijskem sistemu, ali samo ena vrsta kot npr. 10.000 nakupov vozovnic/uro?

ODGOVOR
Vse možne transakcije.Datum objave: 16.11.2016   15:31
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji se obrazci nanašajo na predmet javnega naročila: zamenjava in vzdrževanje sistema diskovnega polja. Predmet tega javnega naročila pa je Uvedba in vzdrževanje informacijskega sistema za prodajo vozovnic. Ali bo naročnik popravil obrazce?

ODGOVOR
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 16.11.2016   15:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

morajo biti reference prevedene v slovenščino na ESPD dokumentu?

Lp

ODGOVOR
Da. V skladu s poglavjem »2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe« razpisne dokumentacije je v točki »2.2. Jezik ponudbe« navedeno, da mora biti ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, napisana v slovenskem jeziku.Datum objave: 16.11.2016   15:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pod reference navajate tudi postavitev kompleksnih strežniških sistemov. Ali po tem takem recimo velja tudi referenca postavitve serverja ali več serverjev, če so postavljeni na lokacijah javnega prometa. Zanima nas predvsem, kako opredeljujete "kompleksno."

Lp

ODGOVOR
Kompleksen strežniški sistem je skupek več strežnikov (3 ali več), povezanih med seboj v AD okolje s ciljem optimalno podpreti zahtevano IT storitev.Datum objave: 16.11.2016   15:33
VPRAŠANJE
Če ponudniki nastopijo v skupnem nastopu, morajo biti vse izjave o nastopu prevedene oz. napisane v slovenskem jeziku, ali zadošča npr. angleški.

Lp

ODGOVOR
V skladu s poglavjem »2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe« razpisne dokumentacije je v točki »2.2. Jezik ponudbe« navedeno, da mora biti ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, napisana v slovenskem jeziku. V primeru, da so izjave napisane v angleškem ali kakšnem drugem tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi uradni prevodi v slovenski jezik.Datum objave: 16.11.2016   15:33
VPRAŠANJE
Ali lahko uradni izpis kavcijskega zavarovanja iz informacijskega sistema zavarovalnice (natisnjen ter potem osebno podpisan in žigosan), ki vsebuje vse potrebne podatke, ki so navedeni v obrazcu 7a (enako velja tudi za 7b), velja kot dokazilo za pridobljeno garancijo za resnost ponudbe in za dobro izvedeno delo? Zavarovalnica namreč tovrstna zavarovanja izdaja izključno na svojih obrazcih (izpis iz njihovega IS) in ne izpolnjuje drugih obrazcev.

ODGOVOR
V skladu s poglavjem »2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe« razpisne dokumentacije je v točki »2.4. Sestavni deli ponudbe« v podtočki »H. Finančno zavarovanje« navedeno, da mora ponudnik kot zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini 100.000,00 EUR Naročnik pričakuje finančno zavarovanje izdano s strani banke ali zavarovalnice v zahtevani višini in po vsebini primerljivo s podatki v »Razpisnem obrazcu 7a: Bančna garancija za resnost ponudbe«.
V fazi predložitve ponudbe se od ponudnika ne zahteva, da predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zato vsebina »Razpisnega obrazca 7b: Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti«, služi zgolj seznanitvi ponudnikov s pričakovanimi zahtevami naročnika v primeru, ko bo ponudnik izbran.Datum objave: 16.11.2016   15:34
VPRAŠANJE
Prosimo pojasnitev navedbe na str. 12 razpisne dokumentacije
"Ponudnik (ali partner v skupnem nastopu) lahko v vseh prispelih ponudbah nastopi samo enkrat. Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene."
Iz navedb na str. 16 razpisne dokumentacije se lahko prebere da se podizvajalec ne šteje za partnerja v skupnem nastopu, ker so obveznosti partnerja in podizvajalca ločene:
"Dokazila morajo priložiti ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu in vsi podizvajalci."
in
"Partnerji v skupni ponudbi:
Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.
Podizvajalci:
Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del."

Ali to pomeni da lahko en podizvajalec nastopa v več ponudbah, ker se omejitev na str. 12 nanaša le na ponudnika in partnerje v skupnem nastopu?


ODGOVOR
Da.Datum objave: 16.11.2016   15:34
VPRAŠANJE
1) Ali je sprejemljiva rešitev avtentikacija prijave v blagajno (ST) s sistemom s smart card preko pametne tipkovnice ?
Hvala in lp.

ODGOVOR
Da. Avtentikacija v ozadju mora biti aktivno »povezana« z AD okoljem SŽ-ja.Datum objave: 16.11.2016   15:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali morata pri lasersekem printerju biti dva zaprta predala ali je lahko en zaprt in en odprt za 50 listov.

Je namreč zelo omejen nabor printerjev, ki lahko printejo tako ozke dokumente kot je mednarodna vozovnica direktno iz zaprtega predala. V primeru, če se dovoli druga variata se ta nabor občutno razširi.

ODGOVOR
Predal, iz katerega bo tiskalnik »zajemal« papir za mednarodne vozovnice, mora biti zaprt.Datum objave: 16.11.2016   15:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri specifikaciji za UPS je navedeno;
Garancija na napravo in baterijo vsaj 3 leta z možnostjo podaljšanja na 6 let.

Ali je potrebno ponuditi opcijo z 6 letno garancijo ali s samo sprašuje ali je kadarkoli do izteka 3 letne garancije možno podaljšati na 6 let.

Hvala
LP

ODGOVOR
Naročnik v razpisni dokumentaciji zahteva 3 letno garancijo, ponudnik naj ponudi v ponudbeni dokumentaciji opcijo za podaljšanje garancije do 6 let, ki jo je mogoče podaljšati kadarkoli v obdobju 3 let.Datum objave: 18.11.2016   13:56
VPRAŠANJE
Ali bodo vsi ponudniki opravili verifikacijski test?
Ali se smatra da je ponudnik, ki ne opravi verifikacijskega testa oddal formalno nepopolno ponudbo oziroma dopustno ponudbo)?
Ali se bo verifikacijski test opravljal istočasno za vse ponudnike?
Ponudbeni predračun vzdrževanja informacijskega sistema vsebuje postavke B1 in B2. Ali je B1 vzdrževanje aplikacij in B2 vzdrževanje strojne opreme? Poleg tega je v oklepaju verjetno napaka (=90XB.2.1)
Ali bo naročnik v sklopu verifikacijskega testa v smislu kvalitetne preverbe sproti oblikoval zahteve oziroma določal relacije, zahteve za vnos novih ponudb, vstopne izhodne postaje in podobne zadeve, ki bodo zagotavljale aktivno delovanje aplikacije
Urgentni servis: potrebno je definirati natančneje, ker se zahteva 24x7. V kakšnih primerih je napaka urgentna? Ali je to takrat, ko gre za popolno nedelovanje sistema? Ali nam javlja napake vaš helpdesk? Ali je izpad oziroma nedelovanje posamezne mobilne naprave ali blagajne napaka, ki potrebuje urgentni servis? Kdo je pooblaščena oseba za prijavo napake? Kam stranke prijavljajo napake povezane z nedelovanjem mobilnih aplikacij na telefonih in kam posredujejo napake o morebitnem nedelovanju spletnih strani oziroma prodaje na spletu?
Kako bo naročnik meril zahtevani SLA oziroma na kakšen način bo izveden izračun doseganja SLA?
Ali so predvidena obstoječa poročila za začetek dela (T1), za zaključe dela na blagajni (T2) in mesečni zaključek? Ali lahko naročnik objavi preimer takih poroči? To velja za stacionarno in mobilno prodajo?
"ali potrebujete postopek obračuna 'negotovinskih' nakupov (naročilnice) v vseh prodajnih kanalih (kjer je to možno) v obliki:
a) izdelava seznama negotovinskih nakupov iz prodaje vozovnic na vseh prodajnih kanalih (kjer je to možno) kot priloga obračuna
b) izdelava obračuna (naloga za račun) z prenosom v finančni program za fakturiranje
"
"ali potrebujete postopek obračuna uveljavljenih popustov pri prevozih vojnih invalidov, spremljevalcev vojnih invalidov in vojnih veteranov (zakonski popusti) v obliki:
a) izdelava seznama uveljavljenih popustov iz prodaje vozovnic na vseh prodajnih kanalih (kjer je to možno) kot priloga obračuna
b) izdelava obračuna (naloga za račun) z prenosom v finančni program za fakturiranje
"
"ali potrebujete postopek obračuna uveljavljenih popustov pri prevozih slepih in slabovidnih in njihovih spremljevalcev (zakonski popusti) v obliki:
a) izdelava seznama uveljavljenih popustov iz prodaje vozovnic na vseh prodajnih kanalih (kjer je to možno) kot priloga obračuna
b) izdelava obračuna (naloga za račun) z prenosom v finančni program za fakturiranje
"
"ali potrebujete postopek obračuna sofinanciranja nakupa subvencijskih vozovnic s strani občin v obliki:
a) izdelava seznama upravičencev iz prodaje vozovnic na vseh prodajnih kanalih (kjer je to možno) kot priloga obračuna
b) izdelava obračuna (naloga za račun) z prenosom v finančni program za fakturiranje
"
"ali potrebujete evidentiranje morebitne ročne prodaje v obliki:
a) evidentiranje ročne prodaje
b) zapis ročne prodaje v skupno transakcijsko tabelo
"
ali potrebujete na doplačilnih blagajnah blagajniško podporo - blagajniški prejemek, izdatek in dnevnik z vodenjem salda
ali potrebujete blagajniško podporo za: prejem oz. obračun prodaje na MT (z možnostjo razširitve še na ostale prodajne kanale, kjer bi bilo to potrebno – npr.kartomat)
ali potrebuje blagajniško podporo za polog gotovine na banko oz. vnovčenje plačilnih kartic
ali potrebujete nadzorno funkcijo menjalnin pri sprevodnikih, ki vključuje zadolžitev, razdolžitev in sam nadzor
ali potrebujete spremljevalno dokumentacijo obračunov v obliki priloge glavnega računa in oddajne knjige
Ali bo sprevodnik še naprej delal obračun na doplačilni blagajni?
Ali bodo obračuni sprevodnikov še vezani na domačo doplačilno blagajno?
Koliko bo domiciljnih blagajn in kje bodo?
Danes so domiciljne blagajne praviloma ločene od stacionarne prodaje. Ali bo proces obračuna prodaje MT izveden na enak način kot je to danes?
Če bodo obračuni sprevodnikov vezani na domačo doplačilno blagajno ali se bodo lahko polagali morebitni viški gotovine v obliki akontacije na katerikoli doplačilni blagajni (oziroma celo katerikoli stacionarni blagajni).
Ali želite kontrolo obračunov sprevodnikov povezati tudi z kontrolo sinhronizacij MT in v primeru kršenja pravil zapreti prodajo na MT
"ali se zahteva za potovanja s
• SP-3 službena potovanja
• SP-3VV prevoz železniških vojnih veteranov
• SP-4 prevoz na delo
• SP-5A potovanja žel.upokojencev in družinskih članov
• SP-5Z potovanja zaposlenih
• SP-6 potovanja predstavnikov tujih železniških uprav
podporo, ki zajema postopke:
• naročilnico za izdajo čip kartice
• izdajo čip kartice z morebitnim gotovinskim plačilom
• uporabo čip kartic v postopkih prodaje
• mesečnih obračunih za obračun čip kartic in same uporabe (priloge)
• izdelava naloga za račun z prenosom v finančni program za fakturiranje
"
"ali se potrebuje administracija kartic ugodnosti
• izdelava z morebitnim gotovinskim plačilom
• nadzor kartic z možnim kontrolnim pregledom koriščenja
"
"ali se potrebuje vodenje zadolžitev vračunljivih obrazcev in čip kartic z postopki:
• prejem od dobavitelja - zadolžitev ekonomata
• zadolževanje mest zadolžive (blagajna, blagajnik)
• avtomatsko razdolževanje iz prometa
• pregled stanja zadolžitev
"
"ali je potrebno formalizirati prodajo v notranjem potniškem prometu tako, da je strukturno podobna IJPP konceptu
• prodaja po daljinarju
• prodaja produktov
• struktura tarif
"
"ali se ohranja obstoječi izpis kart in potrdil na 'predtiskane' obrazce:
• predtiskan papir z zaščitnimi elementi
• predtiskan varnostni element
• Predtisnana številka karte
• Marker na zadnji strani za pozicioniranje reza na printerju
"
Ali se aztek uporablja v mednarodnem prometu? Kdo v takem primeru poskrbi za izdajo certifikatov?
Ali se za notranji promet predvideva uporaba AZTEC kode in certifikata generiranjega znotraj IJPP sistema ali se postavi lastni SŽ PKI sistem?
Ali lahko naročnik pripravi spisek blagajn in lokacij, ali lahko pripravi spisek domiciljnih blagaj in lokacij ali lahko pripravi spisek prodajnih mest za mobilno prodajo na tleh?
Ali je predvidena mobilna prodaja na tleh? Ali mora biti aplikacija za mobilno prodajo na tleh prilagojena drugačnemu načinu dela oziroma prodaje kot je to na vlaku oziroma je to celo drugačna aplikacija? Aplikacija na vlaku je namreč vezana na relacijo oziroma vlak in aplikacija na tleh pa ima vsebinsko drugačno funkcijo saj se na njej vrši prodaja za več vlakov iz določene postaje.
V pogodbi za uvedbo informacijskega sistema je v točki 3.3 omenjena tudi vključena vrednost nepredvidenih del. Ali lahko naročnik navede kaj naj bi bila nepredvidena dela oziroma ali lahko to vrednost omeji z zneskom?
V pogodbi za uvedbo informacijskega sistema v točki 7.7 si naročk pridržuje pravico za zamenjavo kadrov. Pod kakšnimi pogoji in zaradi kakšnih razlogov lahko naročnik uveljavlja to pravico?
Ali lahko naročnik dostavi en primer mobilne naprave predvidena za uporabo v projektu skupaj z SDK (software development kit)
Ali lahko naročnik za verifikacijo previlnosti zapisa IJPP čip kartice zagotovi napravo z prilagojena programsko opremo za verifikacijo zapisa, kot to predvidela verifikacijski test IJPP standarda?
Rezervacija sedežev pri spletnem nakupu se izvaja na način da rezervacijski sistem izbere in ponudi proste sedeže. Predlagamo da na spletu ni možen vpogled v zasedenost posameznega vlaka, kar pomeni da ni grafične predstavitve prostih in zasedenih mest. Posledično tudi menjava rezerviranega sedeža na spletu ni možna temveč le na stacionarni blagajni.
Ali se na spletu in mobilnih telefonih prodajajo NRT mednarodne karte, ki ne potrebujejo rezervacije? Ali se prodajajo tudi kakšne druge mednarodne karte? Ali se karte dejansko prevzema na stacionbarnih blagajnah in identiteto dokazuje z osebnim dokumentom?
Nadzor MT: ali je 3G povezava lahko ves čas aktivna (ali bo baterija zdržala?) Ali so IP fiksni na SIM kartico? Kako si naročnik predstavlja smiselno nadziranje naprave, ki se vsak dan izklaplja (ugasne), ki se ugasne zaradi prazne baterije, ki lahko na delu izgubi signal (predori, konfiguracija terena, nepokritos s signalom itd). Po naši oceni je to potrebno izvzeti iz centralnega nadzora in reševati procesno v smislu takojšnje zamenjave nedelujoče naprave in primerno količino nadomestnih naprav razdeljenih na strateških točkah železniškega omrežja, morda v domiciljnih postajah.
Za MT je zahteva po integriteti podatkov in po dvojnem zapisu podatkov in dvojnih spominskih karticah. Ali tudi to zagotovi naročnik, glede na to da MT zagotavlja naročnik?
za zagotavljanje varnosti komunikacije med blaganjami in podatkovnim centrom se omenja povezava preko VPN omrežja. Ali je VPN omrežje zagotovljeno s strani SŽ? Ali ima SŽ lastno PKI infrastrukturo, ki bi jo lahko koristili za zagotavljanje certifikatov ali mora ponudnik ponuditi svojo rešitev?
Kdo dobavi brezstične medije za avtentikacijo in dostop uporabnikov do ST in MT? Če jih mora dobaviti izvajalec potenm naj naročnik specificira količino.
Za šolanje blagajnikov imamo drugačen predlog: predlagamo da se določi skupina naprednih uporabnikov po vsaki lokaciji in se jih izdatno usposobi za uporabo sistema prodaje. Oni pa so potem zadolženi za prenos znanja na preostale končne uporabnike po lokacijah.
Projekt predvideva da vso komunikacijo zagotovi naročnik. Ali bo naročnik zagotovil tudi povezavo med APN omrežjem izbranega izvajalce 3G omrežja in IP omrežjen SŽ, ki ga bo koristil tudi zaledni sistem ponudnika? Podobno vprašanje velja tudi za MPLS, VPN/Ipsec in internet.
Med potrebno opremo za ST je naročnik navedel tudi Vmesnik za prenos/komunikacijo ali dodatni terminal za mobilno plačevanje. Kaj je predmet dobave in kaj ter kako si je naročnik zamislil uporabo. Prosimo za primer.


ODGOVOR
Ali bodo vsi ponudniki opravili verifikacijski test?
K izvedbi verifikacijskega testa bosta povabljena le tista dva ponudnika, ki bosta predložila najcenejši ponudbi. V primeru, da kateri od teh dveh ponudnikov verifikacijskega testa ne opravi, bo k izvedbi verifikacijskega testa povabljen naslednji ponudnik (po kriteriju najcenejše ponudbe).

Ali se smatra da je ponudnik, ki ne opravi verifikacijskega testa oddal formalno nepopolno ponudbo oziroma dopustno ponudbo)?
Ponudnika, ki ne opravi verifikacijskega testa, bo naročnik zaradi neizpolnjevanja pogojev za sodelovanje izločil iz postopka javnega naročila.

Ali se bo verifikacijski test opravljal istočasno za vse ponudnike?
Ponudniki, ki bodo povabljeni k izvedbi verifikacijskega testa, bodo prejeli pisno sporočilo o uri, datumu in kraju verifikacije in ne bodo istočasno opravljali verifikacijskega testa.

Ponudbeni predračun vzdrževanja informacijskega sistema vsebuje postavke B1 in B2. Ali je B1 vzdrževanje aplikacij in B2 vzdrževanje strojne opreme? Poleg tega je v oklepaju verjetno napaka (=90XB.2.1)
V ponudbenem predračunu je napaka v oklepaju. Pravilno se glasi »(90 X B2.1«. Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.

Ali bo naročnik v sklopu verifikacijskega testa v smislu kvalitetne preverbe sproti oblikoval zahteve oziroma določal relacije, zahteve za vnos novih ponudb, vstopne izhodne postaje in podobne zadeve, ki bodo zagotavljale aktivno delovanje aplikacije
Da.

Urgentni servis: potrebno je definirati natančneje, ker se zahteva 24x7. V kakšnih primerih je napaka urgentna? Ali je to takrat, ko gre za popolno nedelovanje sistema? Ali nam javlja napake vaš helpdesk? Ali je izpad oziroma nedelovanje posamezne mobilne naprave ali blagajne napaka, ki potrebuje urgentni servis? Kdo je pooblaščena oseba za prijavo napake? Kam stranke prijavljajo napake povezane z nedelovanjem mobilnih aplikacij na telefonih in kam posredujejo napake o morebitnem nedelovanju spletnih strani oziroma prodaje na spletu?
Kako bo naročnik meril zahtevani SLA oziroma na kakšen način bo izveden izračun doseganja SLA?
Zahteva se, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Ali so predvidena obstoječa poročila za začetek dela (T1), za zaključe dela na blagajni (T2) in mesečni zaključek?
Da.

Ali lahko naročnik objavi preimer takih poroči? To velja za stacionarno in mobilno prodajo?
Definirana so poročila za stacionarno in mobilno prodajo, naročnik pa v nadaljevanju predvideva uvedbo še dodatnih. Naročnik bo vsem zainteresiranim ponudnikom omogočil, da si v prostorih naročnika na naslovu Trg OF 7/8, 1000 Ljubljana, Slovenija, po predhodni najavi in v rednem delovnem času med 8.00 uro in 15.00 uro (ob petkih do 13.00 ure) ogledajo obstoječa poročila, in sicer najkasneje 25.11.2016. Kontaktna oseba za najavo ogleda je g. Nelson Šorgo, elektronski naslov nelson.sorgo@slo-zeleznice.si ali na telefon 01 29 14 160. Ogled je potrebno prijaviti vsaj 1 dan vnaprej.

"ali potrebujete postopek obračuna 'negotovinskih' nakupov (naročilnice) v vseh prodajnih kanalih (kjer je to možno) v obliki:
a) izdelava seznama negotovinskih nakupov iz prodaje vozovnic na vseh prodajnih kanalih (kjer je to možno) kot priloga obračuna
b) izdelava obračuna (naloga za račun) z prenosom v finančni program za fakturiranje
Da.

"ali potrebujete postopek obračuna uveljavljenih popustov pri prevozih vojnih invalidov, spremljevalcev vojnih invalidov in vojnih veteranov (zakonski popusti) v obliki:
a) izdelava seznama uveljavljenih popustov iz prodaje vozovnic na vseh prodajnih kanalih (kjer je to možno) kot priloga obračuna
b) izdelava obračuna (naloga za račun) z prenosom v finančni program za fakturiranje
Da.

"ali potrebujete postopek obračuna uveljavljenih popustov pri prevozih slepih in slabovidnih in njihovih spremljevalcev (zakonski popusti) v obliki:
a) izdelava seznama uveljavljenih popustov iz prodaje vozovnic na vseh prodajnih kanalih (kjer je to možno) kot priloga obračuna
b) izdelava obračuna (naloga za račun) z prenosom v finančni program za fakturiranje
Da.

"ali potrebujete postopek obračuna sofinanciranja nakupa subvencijskih vozovnic s strani občin v obliki:
a) izdelava seznama upravičencev iz prodaje vozovnic na vseh prodajnih kanalih (kjer je to možno) kot priloga obračuna
b) izdelava obračuna (naloga za račun) z prenosom v finančni program za fakturiranje
Da.

"ali potrebujete evidentiranje morebitne ročne prodaje v obliki:
a) evidentiranje ročne prodaje
b) zapis ročne prodaje v skupno transakcijsko tabelo
Da.

ali potrebujete na doplačilnih blagajnah blagajniško podporo - blagajniški prejemek, izdatek in dnevnik z vodenjem salda
Da.

ali potrebujete blagajniško podporo za: prejem oz. obračun prodaje na MT (z možnostjo razširitve še na ostale prodajne kanale, kjer bi bilo to potrebno – npr.kartomat)
Da.

ali potrebuje blagajniško podporo za polog gotovine na banko oz. vnovčenje plačilnih kartic
Da.

ali potrebujete nadzorno funkcijo menjalnin pri sprevodnikih, ki vključuje zadolžitev, razdolžitev in sam nadzor
Da.

ali potrebujete spremljevalno dokumentacijo obračunov v obliki priloge glavnega računa in oddajne knjige
Da.

Ali bo sprevodnik še naprej delal obračun na doplačilni blagajni?
Da.

Ali bodo obračuni sprevodnikov še vezani na domačo doplačilno blagajno?
Sprevodnikom mora biti omogočen obračun, inkaso, na vseh blagajnah.

Koliko bo domiciljnih blagajn in kje bodo?
Koncepta domicilnih postaj, kot ga poznamo sedaj, v novi rešitvi ne bo več. Sprevodnik bo lahko na katerikoli blagajni zaključil/oddal svoj incaso.

Danes so domiciljne blagajne praviloma ločene od stacionarne prodaje. Ali bo proces obračuna prodaje MT izveden na enak način kot je to danes?
Ne. Vlakospremno osebje izvede zaključek/končni obračun prodaje, na blagajni odda poročilo in inkaso. V primeru, da ob zaključku svojega dela na lokaciji ni odprte blagajne, predajo/zaključek izvrši takoj naslednji dan. Vodenje zaključka/postopka kakor tudi celotni proces prodaje/kontrole izdanih vozovnic in prejema sredstev preko različnih plačilnih sredstev morajo biti podprta na MT.

Če bodo obračuni sprevodnikov vezani na domačo doplačilno blagajno ali se bodo lahko polagali morebitni viški gotovine v obliki akontacije na katerikoli doplačilni blagajni (oziroma celo katerikoli stacionarni blagajni).
Ali želite kontrolo obračunov sprevodnikov povezati tudi z kontrolo sinhronizacij MT in v primeru kršenja pravil zapreti prodajo na MT
Da.

"ali se zahteva za potovanja s
• SP-3 službena potovanja
• SP-3VV prevoz železniških vojnih veteranov
• SP-4 prevoz na delo
• SP-5A potovanja žel.upokojencev in družinskih članov
• SP-5Z potovanja zaposlenih
• SP-6 potovanja predstavnikov tujih železniških uprav
podporo, ki zajema postopke:
• naročilnico za izdajo čip kartice
• izdajo čip kartice z morebitnim gotovinskim plačilom
• uporabo čip kartic v postopkih prodaje
• mesečnih obračunih za obračun čip kartic in same uporabe (priloge)
• izdelava naloga za račun z prenosom v finančni program za fakturiranje
Da.

"ali se potrebuje administracija kartic ugodnosti
• izdelava z morebitnim gotovinskim plačilom
• nadzor kartic z možnim kontrolnim pregledom koriščenja
Da.

"ali se potrebuje vodenje zadolžitev vračunljivih obrazcev in čip kartic z postopki:
• prejem od dobavitelja - zadolžitev ekonomata
• zadolževanje mest zadolžive (blagajna, blagajnik)
• avtomatsko razdolževanje iz prometa
• pregled stanja zadolžitev
Da.

"ali je potrebno formalizirati prodajo v notranjem potniškem prometu tako, da je strukturno podobna IJPP konceptu
• prodaja po daljinarju
• prodaja produktov
• struktura tarif
Da.

"ali se ohranja obstoječi izpis kart in potrdil na 'predtiskane' obrazce:
• predtiskan papir z zaščitnimi elementi
• predtiskan varnostni element
• Predtisnana številka karte
• Marker na zadnji strani za pozicioniranje reza na printerju
Da.

Ali se aztek uporablja v mednarodnem prometu? Kdo v takem primeru poskrbi za izdajo certifikatov?
Da, PKI infrastruktura certifikatov bo na strežniški infrastrukturi SŽ, ponudnik poskrbi za nakup certifikatov v imenu SŽ.

Ali se za notranji promet predvideva uporaba AZTEC kode in certifikata generiranjega znotraj IJPP sistema ali se postavi lastni SŽ PKI sistem?
Lastni PKI SŽ sistem. AZTEC format je format prikaza.

Ali lahko naročnik pripravi spisek blagajn in lokacij, ali lahko pripravi spisek domiciljnih blagaj in lokacij ali lahko pripravi spisek prodajnih mest za mobilno prodajo na tleh?
Pripravlja se predlog sprememb z vključitvijo novih prodajnih kanalov.

Ali je predvidena mobilna prodaja na tleh?
Da.

Ali mora biti aplikacija za mobilno prodajo na tleh prilagojena drugačnemu načinu dela oziroma prodaje kot je to na vlaku oziroma je to celo drugačna aplikacija? Aplikacija na vlaku je namreč vezana na relacijo oziroma vlak in aplikacija na tleh pa ima vsebinsko drugačno funkcijo saj se na njej vrši prodaja za več vlakov iz določene postaje.
Da, prilagojena prodaji celotnega obsega storitev SŽ Potniški promet.

V pogodbi za uvedbo informacijskega sistema je v točki 3.3 omenjena tudi vključena vrednost nepredvidenih del. Ali lahko naročnik navede kaj naj bi bila nepredvidena dela oziroma ali lahko to vrednost omeji z zneskom?
Nepredvidena dela so tista dela, ki jih naročnik ni predvidel, ponudnik oziroma izvajalec pa bi jih za uvedbo informacijskega sistema za prodajo vozovnic v polni funkcionalnosti moral predvideti in tudi izvesti.

V pogodbi za uvedbo informacijskega sistema v točki 7.7 si naročk pridržuje pravico za zamenjavo kadrov. Pod kakšnimi pogoji in zaradi kakšnih razlogov lahko naročnik uveljavlja to pravico?
V kolikor kljub formalnemu izpolnjevanju pogojev naročnik objektivno preverljivo presodi, da je na podlagi znanj ali zmožnosti očitno, da prijavljeni posameznik ne bo izpolnil obveznosti, ki so predmet javnega naročila, si pridržuje pravico, da tega kandidata pred pričetkom del ne potrdi.

Ali lahko naročnik dostavi en primer mobilne naprave predvidena za uporabo v projektu skupaj z SDK (software development kit)
En kos mobilnega terminala bodo prejeli vsi ponudniki, ki bodo povabljeni k izvedbi verifikacijskega testa, v razpisni dokumentaciji so specificirane karakteristike MT.

Ali lahko naročnik za verifikacijo previlnosti zapisa IJPP čip kartice zagotovi napravo z prilagojena programsko opremo za verifikacijo zapisa, kot to predvidela verifikacijski test IJPP standarda?
Ne.

Rezervacija sedežev pri spletnem nakupu se izvaja na način da rezervacijski sistem izbere in ponudi proste sedeže. Predlagamo da na spletu ni možen vpogled v zasedenost posameznega vlaka, kar pomeni da ni grafične predstavitve prostih in zasedenih mest. Posledično tudi menjava rezerviranega sedeža na spletu ni možna temveč le na stacionarni blagajni.
Aplikacija mora omogočati grafični prikaz.

Ali se na spletu in mobilnih telefonih prodajajo NRT mednarodne karte, ki ne potrebujejo rezervacije? Ali se prodajajo tudi kakšne druge mednarodne karte?
Da.

Ali se karte dejansko prevzema na stacionbarnih blagajnah in identiteto dokazuje z osebnim dokumentom?
Da. Obseg storitev SŽ Potniški promet, do uvedbe standardizacije nakupa mednarodnih kart, bo v uporabi tak postopek

Nadzor MT: ali je 3G povezava lahko ves čas aktivna (ali bo baterija zdržala?) Ali so IP fiksni na SIM kartico?
Zahteva se, da ponudnik izdelala/uporabi ustrezno programsko opremo, ki bo v čim manjšem obsegu zahtevala aktivni priklop na internet (združevanje zahtevkov za posredovanje preko neta, ..)

Kako si naročnik predstavlja smiselno nadziranje naprave, ki se vsak dan izklaplja (ugasne), ki se ugasne zaradi prazne baterije, ki lahko na delu izgubi signal (predori, konfiguracija terena, nepokritos s signalom itd). Po naši oceni je to potrebno izvzeti iz centralnega nadzora in reševati procesno v smislu takojšnje zamenjave nedelujoče naprave in primerno količino nadomestnih naprav razdeljenih na strateških točkah železniškega omrežja, morda v domiciljnih postajah.
Zahteva se, da se dogodki evidentirajo v centralnem nadzornem sistemu.

Za MT je zahteva po integriteti podatkov in po dvojnem zapisu podatkov in dvojnih spominskih karticah. Ali tudi to zagotovi naročnik, glede na to da MT zagotavlja naročnik?
Programska rešitev ponujena na MT terminalu s strani ponudnika mora omogočati ustrezno podatkovno zaščito, da ne bo prišlo do izgube podatkov.

za zagotavljanje varnosti komunikacije med blaganjami in podatkovnim centrom se omenja povezava preko VPN omrežja. Ali je VPN omrežje zagotovljeno s strani SŽ? Ali ima SŽ lastno PKI infrastrukturo, ki bi jo lahko koristili za zagotavljanje certifikatov ali mora ponudnik ponuditi svojo rešitev?
Programska rešitev ponujena na MT terminalu s strani ponudnika mora omogočati ustrezno podatkovno zaščito, da ne bo prišlo do izgube podatkov.

Kdo dobavi brezstične medije za avtentikacijo in dostop uporabnikov do ST in MT? Če jih mora dobaviti izvajalec potenm naj naročnik specificira količino.
Nabava brestičnih medijev ni predmet razpisa.

Za šolanje blagajnikov imamo drugačen predlog: predlagamo da se določi skupina naprednih uporabnikov po vsaki lokaciji in se jih izdatno usposobi za uporabo sistema prodaje. Oni pa so potem zadolženi za prenos znanja na preostale končne uporabnike po lokacijah.
Zahteva se, kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Projekt predvideva da vso komunikacijo zagotovi naročnik. Ali bo naročnik zagotovil tudi povezavo med APN omrežjem izbranega izvajalce 3G omrežja in IP omrežjen SŽ, ki ga bo koristil tudi zaledni sistem ponudnika?
Ne.

Podobno vprašanje velja tudi za MPLS, VPN/Ipsec in internet.
Ne.

Med potrebno opremo za ST je naročnik navedel tudi Vmesnik za prenos/komunikacijo ali dodatni terminal za mobilno plačevanje. Kaj je predmet dobave in kaj ter kako si je naročnik zamislil uporabo. Prosimo za primer.
Dodatni mobilni terminal za plačevanje z plačilnimi karticami zagotovi naročnik, za mobilno plačevanje vmesnik/napravo zagotovi ponudnik.Datum objave: 18.11.2016   13:58
VPRAŠANJE
Ali bo imel naročnik vzpostavljen prvi nivo prodpore za prijavo napak (help desk) in ali bo v tem primeru naročnikov help desk prijavljal napake izvajalcu? Kakšen je delovni čas naročnikovega helpdeska? Kakšni so normalni delovni časi pri stacionarni prodaji in pri mobilni prodaji na vlaku ter mobilni prodaji na tleh? Ali bo imel naročnik vzpostavljen 24x7 help desk za prijavo napak na web in mobilne aplikacije?
Ali SŽ v času verifikacijskega testa zagotovijo povezave do vseh potrebnih zunanjih omrežij (EPA, Internet, ...) preko omrežja SŽ?
Predvidevamo, da bi prodaja preko partnerjev funkcionalno potekala na naslednji način: vsaka posamična prodaja se zabeleži v zaledni sistem SŽ. Partner je odgovoren za izdajo blagajniškega računa kupcu, skladno z zakonodajo. Denarna sredstva od prodaje se nabirajo na račun partnerja. Enkrat na mesec SŽ pripravi obračun za vsakega partnerja in izstavi račun za prodajo v preteklem mesecu. Izdelava tega računa ni predmet tega sistema. V sistemu je potrebno pripraviti ustrezna poročila o prodaji za SŽ in za partnerja. Ali je opisani postopek pravilen?
Ali se s prenovljenim sistemom SŽ planira podpreti prodaja vseh trenutnih in bodočih IJPP produktov, po vseh prodajnih kanalih (spletna/mobilne aplikacije/ST/MT)?
Ali se preko spletne in mobilnih aplikacij, poleg prodaje SŽ vozovnic in IJPP produktov, planira prodaja še dodatnih produktov in storitev, kot je npr. razne izlete in vožnje z muzejskim vlakom, paketi Vogel, prevozi GoOpti ipd in katerih?
Na str. 57 razpisne dokumentacije je napisano, da spletna in mobilna prodaja mora omogočiti plačevanje z naslednjimi plačilnimi sredstvi: gotovina, plačilne kartice (debetne in kreditne) IN mobilno plačevanje. V drugi točki, pa »plačilo s plačilnimi karticami IN mobilnim aparatom«. Na kaj se točno misli – ali na plačilne kartice in Moneto, kot plačilno sredstvo?
Migracija obstoječih podatkov SŽ: ali novi sistem predvideva migracijo obstoječih podatkov (katerih: prodaja kart, uporabniških profilov potnikov, čip kartic, kontrola, podatkov sledljivosti…) in do katerega leta nazaj?
ali potrebujete izdelavo računa (nalog za račun) za WEB nakup na davčno številko
"ali se bo obstoječemu seznamu vračunljivih obrazcev dodal še kakšen
• MT računi v rolcah
• ST računi v rolcah
• SŽ EURO>26 izkaznica-mladi
• K-6
• K-92 zapisnik o neplačilu
• ČIP kartice
• K-17 izkaznica-družina
• K-13a Izkaznica-starejši
• K-23EL notranja in mednarodna vozovnica
• K-24a Potrdilo o ceni prevoza
• K-24b potrdilo o ceni prevoza
• K-24 potrdilo o nakupu
• K-51b predaja pošiljke KURIR
• ČIP kartice SP
• ČIP kartice ugodnosti
"
ali bosta AZTEC kodi po dveh standardih: IJPP standard za NPP in IJPP produkte in EU (SŽ) standard za mednarodne vozovnice
ali se bo MT prodaja obračunavala po potnih nalogih, ki se bodo avtomatsko generirali ob prijavi novega sprevodnika po zaključku izmene, ko se bo izpisalo zaključno poročilo, ki je osnova za obračun na doplačilni blagajni
ali se na MT potrebuje sporočilni sistem za sprevodnike
ali se na MT potrebujejo splošne informacije o urnikih ST blagajn
ali se potrebuje verzija MT programa, ki se bo uporabljala na manjših postajah
"katera standardna poročila se bodo še uporablja
01 ST Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje
02 ST Struktura obsega dela po popustih
03 ST Obseg dela po km razdaljah in popustih
04 ST Izpis o prihodkih
05 ST Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje za obdobje
06 MT stac. Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje
07 MT stac. Struktura obsega dela po popustih
08 MT Stac. Obseg dela po km razdaljah in popustih
09 MT stac. Izpis o prihodkih
10 MT stac. Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje za obdobje
11 MT mob. Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje
12 MT mob. Struktura obsega dela po popustih
13 MT mob. Obseg dela po km razdaljah in popustih
14 MT mob. Izpis o prihodkih
15 MT mob. Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje za obdobje
21 WEB Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje
22 WEB Struktura obsega dela po popustih
23 WEB Obseg dela po km razdaljah in popustih
24 WEB Izpis o prihodkih
25 WEB Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje za obdobje
91 Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje
92 Struktura obsega dela po popustih
93 Obseg dela po km razdaljah in popustih
94 Izpis o prihodkih
95 Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje za obdobje
"
ali se bodo v skladu z IJPP standardom uvažali vozni redi le iz IJPP baze
"Na kakšen način želite omogočiti izvedbo prodaje preko partnerjev:
a) priprava spletnih storitev, katerie partner lahko integrira v svoj sistem/aplikacijo; ali
b) priprava spletne aplikacije, katero partner lahko uporabi za ročno evidentiranje prodaje, tiskanje vozovnic in generiranje poročil; ali
c) uporaba standardne stacionarne blagajne pri partnerju
d) vse tri možnosti?
"
"Katere produkte in storitve bi želeli prodajali preko partnerjev? Predvidevamo da vse, kar se lahko kupi preko spletne in mobilnih aplikacij razen, mednarodne vozovnice, katero je potrebno natisniti na blagajni?
Ali morebiti tudi mednarodne vozovnice, kjub temu da jih je potrebno natisniti na stacionarnih blagajnah zaradi predtiskanih obrazcev? Ali preko partnerskega potrala omogočate identičen nabor produktov/storitev kot je to možno kupiti na predvidenih spletnih straneh oziroma spletni prodaji za končne uporabnike?"
"Ali mora partner končnemu kupcu prodati produkt/storitev SŽ po veljavnem ceniku SŽ ali lahko doda svoje komercialne popuste?
"
"Ideja partnerske prodaje preko portala je v tem, da železnice s partnerji podpišejo pogodbe o prodaji, kjer jim pogodbeno določijo rabate na prodane produkte.
Če partner vrši prodajo in printa strankam karte, prejema denar na svoj račun. SŽ pa jim bo mesečno pošilja račun za prodane karte zmanjšan za vrednost dogovorjene prodajne provizije.
Ali prav razumemo koncept?
"
Ali blagajna potrebuje kontrolni obračun, ki se ga lahko uporabi v primeru pritožbe potnika, da mu ni bila vrnjena primerna gotovina ob plačilu? S tem bi lahko blagajnik preveril stanje blagajne in ugotovil morebitno napako.
Ali mora aplikacija na MT za prodajo na vlaku omogočati doplačevanje vozovnic npr. menava razreda, rezervacija sedeža itd?


ODGOVOR
Ali bo imel naročnik vzpostavljen prvi nivo prodpore za prijavo napak (help desk) in ali bo v tem primeru naročnikov help desk prijavljal napake izvajalcu? Kakšen je delovni čas naročnikovega helpdeska? Kakšni so normalni delovni časi pri stacionarni prodaji in pri mobilni prodaji na vlaku ter mobilni prodaji na tleh? Ali bo imel naročnik vzpostavljen 24x7 help desk za prijavo napak na web in mobilne aplikacije?
Ponudnik vzpostavi prvi nivo podpore za prijavo napak skladno z zahtevami naročnika.

Ali SŽ v času verifikacijskega testa zagotovijo povezave do vseh potrebnih zunanjih omrežij (EPA, Internet, ...) preko omrežja SŽ?
Da.

Predvidevamo, da bi prodaja preko partnerjev funkcionalno potekala na naslednji način: vsaka posamična prodaja se zabeleži v zaledni sistem SŽ. Partner je odgovoren za izdajo blagajniškega računa kupcu, skladno z zakonodajo. Denarna sredstva od prodaje se nabirajo na račun partnerja. Enkrat na mesec SŽ pripravi obračun za vsakega partnerja in izstavi račun za prodajo v preteklem mesecu. Izdelava tega računa ni predmet tega sistema. V sistemu je potrebno pripraviti ustrezna poročila o prodaji za SŽ in za partnerja. Ali je opisani postopek pravilen?
Da.

Ali se s prenovljenim sistemom SŽ planira podpreti prodaja vseh trenutnih in bodočih IJPP produktov, po vseh prodajnih kanalih (spletna/mobilne aplikacije/ST/MT)?
Da.

Ali se preko spletne in mobilnih aplikacij, poleg prodaje SŽ vozovnic in IJPP produktov, planira prodaja še dodatnih produktov in storitev, kot je npr. razne izlete in vožnje z muzejskim vlakom, paketi Vogel, prevozi GoOpti ipd in katerih?
Da. Poleg že obstoječih prodajnih produktov, ki jih podpiramo sedaj, predvidoma tudi dodatni produkti.

Na str. 57 razpisne dokumentacije je napisano, da spletna in mobilna prodaja mora omogočiti plačevanje z naslednjimi plačilnimi sredstvi: gotovina, plačilne kartice (debetne in kreditne) IN mobilno plačevanje. V drugi točki, pa »plačilo s plačilnimi karticami IN mobilnim aparatom«. Na kaj se točno misli – ali na plačilne kartice in Moneto, kot plačilno sredstvo?
Gotovina, plačilne kartice in sistemi plačevanja storitev preko interneta.

Migracija obstoječih podatkov SŽ: ali novi sistem predvideva migracijo obstoječih podatkov (katerih: prodaja kart, uporabniških profilov potnikov, čip kartic, kontrola, podatkov sledljivosti…) in do katerega leta nazaj?
Vse podatke, ki se nahajajo v obstoječi programski rešitvi.

ali potrebujete izdelavo računa (nalog za račun) za WEB nakup na davčno številko
Da.

"ali se bo obstoječemu seznamu vračunljivih obrazcev dodal še kakšen
• MT računi v rolcah
• ST računi v rolcah
• SŽ EURO>26 izkaznica-mladi
• K-6
• K-92 zapisnik o neplačilu
• ČIP kartice
• K-17 izkaznica-družina
• K-13a Izkaznica-starejši
• K-23EL notranja in mednarodna vozovnica
• K-24a Potrdilo o ceni prevoza
• K-24b potrdilo o ceni prevoza
• K-24 potrdilo o nakupu
• K-51b predaja pošiljke KURIR
• ČIP kartice SP
• ČIP kartice ugodnosti
Naročnik zahteva, da so v novi programski rešitvi podprta vsa poročila (obrazce, ki jih sedaj uporabljamo v obstoječi rešitvi; naročnik zahteva, da bo ponujena programska rešitev omogočala dodajanje/gradnjo dodatnih poročil/obrazcev brez podpore ponudnika.

ali bosta AZTEC kodi po dveh standardih: IJPP standard za NPP in IJPP produkte in EU (SŽ) standard za mednarodne vozovnice
Podpora standardom, ki so veljavni oziroma se uporabljajo sedaj (na primer IJPP).

ali se bo MT prodaja obračunavala po potnih nalogih, ki se bodo avtomatsko generirali ob prijavi novega sprevodnika po zaključku izmene, ko se bo izpisalo zaključno poročilo, ki je osnova za obračun na doplačilni blagajni
Da.

ali se na MT potrebuje sporočilni sistem za sprevodnike
Da.

ali se na MT potrebujejo splošne informacije o urnikih ST blagajn
Da. Ponujena programska rešitev mora omogočati posredovanje tudi informacij drugega tipa (obvestila o delih na trasi, nadomestnih prevozih, zaporah, ..).

ali se potrebuje verzija MT programa, ki se bo uporabljala na manjših postajah
Na MT mora delujoča programska oprema omogočati prodajo vseh prodajnih produktov za notranji promet.

"katera standardna poročila se bodo še uporablja
01 ST Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje
Da.

02 ST Struktura obsega dela po popustih
Da.

03 ST Obseg dela po km razdaljah in popustih
Da.

04 ST Izpis o prihodkih
Da.

05 ST Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje za obdobje
Da.

06 MT stac. Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje
Da.

07 MT stac. Struktura obsega dela po popustih
Da.

08 MT Stac. Obseg dela po km razdaljah in popustih
Da.

09 MT stac. Izpis o prihodkih
Da.

10 MT stac. Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje za obdobje
Da.

11 MT mob. Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje
Da.

12 MT mob. Struktura obsega dela po popustih
Da.

13 MT mob. Obseg dela po km razdaljah in popustih
Da.

14 MT mob. Izpis o prihodkih
Da.

15 MT mob. Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje za obdobje
Da.

21 WEB Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje
Da.

22 WEB Struktura obsega dela po popustih
Da.

23 WEB Obseg dela po km razdaljah in popustih
Da.

24 WEB Izpis o prihodkih
Da.

25 WEB Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje za obdobje
Da.

91 Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje
Da.

92 Struktura obsega dela po popustih
Da.

93 Obseg dela po km razdaljah in popustih
Da.

94 Izpis o prihodkih
Da.

95 Izpis o potniški statistiki po postaji prodaje za obdobje
Da.

ali se bodo v skladu z IJPP standardom uvažali vozni redi le iz IJPP baze
Da.

"Na kakšen način želite omogočiti izvedbo prodaje preko partnerjev:
a) priprava spletnih storitev, katerie partner lahko integrira v svoj sistem/aplikacijo; ali
b) priprava spletne aplikacije, katero partner lahko uporabi za ročno evidentiranje prodaje, tiskanje vozovnic in generiranje poročil; ali
c) uporaba standardne stacionarne blagajne pri partnerju
d) vse tri možnosti?
Vse tri možnosti

"Katere produkte in storitve bi želeli prodajali preko partnerjev? Predvidevamo da vse, kar se lahko kupi preko spletne in mobilnih aplikacij razen, mednarodne vozovnice, katero je potrebno natisniti na blagajni?
Vse. Naročnik mora imeti možnost, da preko skrbniškega orodja omogoča/odstranjuje produkte za posameznega partnerja.

Ali morebiti tudi mednarodne vozovnice, kjub temu da jih je potrebno natisniti na stacionarnih blagajnah zaradi predtiskanih obrazcev?
Da.

Ali preko partnerskega potrala omogočate identičen nabor produktov/storitev kot je to možno kupiti na predvidenih spletnih straneh oziroma spletni prodaji za končne uporabnike?
Da.

"Ali mora partner končnemu kupcu prodati produkt/storitev SŽ po veljavnem ceniku SŽ ali lahko doda svoje komercialne popuste?
Lahko.

"Ideja partnerske prodaje preko portala je v tem, da železnice s partnerji podpišejo pogodbe o prodaji, kjer jim pogodbeno določijo rabate na prodane produkte.
Če partner vrši prodajo in printa strankam karte, prejema denar na svoj račun. SŽ pa jim bo mesečno pošilja račun za prodane karte zmanjšan za vrednost dogovorjene prodajne provizije.
Ali prav razumemo koncept?
Da.

Ali blagajna potrebuje kontrolni obračun, ki se ga lahko uporabi v primeru pritožbe potnika, da mu ni bila vrnjena primerna gotovina ob plačilu? S tem bi lahko blagajnik preveril stanje blagajne in ugotovil morebitno napako.
Da.

Ali mora aplikacija na MT za prodajo na vlaku omogočati doplačevanje vozovnic npr. menava razreda, rezervacija sedeža itd?
Da.Datum objave: 18.11.2016   13:58
VPRAŠANJE
V točki 2. Splošne zahteve (str. 47 v Razpisu) je v 4. poglavju v zadnji alineji zapisano:

• Nadzor in upravljanje je instrument, prek katerega avtorizirano osebje SŽ in zunanjih izvajalcev dostopa do zalednega sistema z namenom izvajanja upravljanja, nadzora in morebitne optimizacije sistema, uvajanja novih produktov, pripravo različnih poročil, reševanje težav in nudenja podpore prodajnim mestom in delovnem osebju. (ta točka je na vrhu str. 48)

Bi lahko bolj natančno opredelili, kakšna so ta poročila, katerih priprava se zahteva? Koliko jih je? Ali so kompleksna, več strani?

Tudi pri drugih zahtevah večkrat nastopa zahteva po pripravi poročil - tudi tam bi bilo dobro zapisati vsaj število pričakovanih poročil. V času in ceni izvedbe je namreč lahko precejšnja razlika, če se pričakuje 5 ali pa 30 poročil.

ODGOVOR
Odgovor na vprašanje v celoti objavljen v danes prvo objavljenem odgovoru.Datum objave: 18.11.2016   14:00
VPRAŠANJE
Pozivamo naročnika, da bistveno omili zahteve za ponudnika v razpisni dokumentaciji, predvsem
-tehnični pogoji
-referenca, predvsem točki c (povezava s SAP) in d (delovanje v zadnjih 12 mesecih)
-kadri, točki a (nosilec projekta za isti referenčni projekt) in b (vsaj 5 let izkušenj na tem področju)
-verifikacijski test, ki zahteva od ponudnika, da takoj po oddaji ponudbe demonstrira celoten sistem vključno z mednarodno prodajo
Pod temi pogoji se lahko prijavi samo en ponudnik in sicer obstoječi S&T Slovenija, s čimer naročnik brez potrebe omejuje nabor ponudnikov in krši člen 5 ZJN-3, ki govori o enem temeljnih načel javnega naročanja - načelo zagotavljanja konkurence med ponudnik.

Naročnik z zahtevo v točki 4.3.2, da mora ponudnik svojo programsko aplikacijo za mobilne terminale prilagoditi na neznane naprave, ki so samo približno opisane v točki 4.3.2.1, krši enakopravnost ponudnikov, saj so ponudniki, ki to napravo že poznajo ali so jo celo dobavili naročniku, v bistveno boljšem položaju, tako pri izvedbi verifikacijskega testa kot pri implementaciji. Pozivamo naročnika, da to nenavadno zahtevo umakne ali omogoči vsem ponudnikom zadosten čas in razvojna orodja za prilagoditev aplikacije, oceno izvedbo in pripravo na verifikacijski test. Če naročnik tega pogoja ne bo umaknil bomo vložili revizijski zahtevek

ODGOVOR
Naročnik je preučil vsa postavljena vprašanja, objavljena na portalu, in na osnovi obravnave vseh vprašanj upošteval utemeljene predloge, večino vprašanj pa z odgovori pojasnil. Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 29.11.2016   15:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika želimo opozoriti na neusklajenost teksta na str. 17 in na tekst na str. 33, kar se nanaša na reference.


ODGOVOR

Pri popravku razpisne dokumentacije v zvezi z neusklajenostjo teksta na strani 17 in strani 33 (Popravek razpisne dokumentacije št. 3) je prišlo do slovnične napake, ki jo z objavo dopolnitve odgovora, ki je bil objavljen 16.11.2016 ob 15.06 uri, naročnik odpravlja.
Slovnična napaka je v navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe (stran 17), Razpisni obrazec 6a (stran 33) pa je pravilen.

Pravilna navodila se glasijo:

Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 10 letih pred dnevom objave tega razpisa uspešno vzpostavil in vzdrževal informacijski sistem za prodajo vozovnic (v nadaljevanju »referenčni projekt«), ki:
a) je namenjen prodaji vozovnic z rezervacijskim sistemom s kapaciteto vsaj 5 milijonov prevoženih potnikov letno pri izvajalcu javnega ali zasebnega potniškega prometa,
b) je namenjen prodaji vozovnic javnega ali zasebnega železniškega potniškega prometa z vključeno prodajo v mednarodnem prometu in aktivno povezavo s sistemom EPA
c) je namenjen prodaji vozovnic javnega ali zasebnega potniškega prometa z vzpostavljeno stacionarno prodajo na blagajniškem okencu
d) je namenjen prodaji vozovnic javnega ali zasebnega potniškega prometa z vzpostavljeno mobilno prodajo
e) je namenjen prodaji vozovnic pri izvajalcu javnega ali zasebnega potniškega prometa in je uspešno povezan z informacijskim sistemom SAP,
f) je v uporabi vsaj zadnjih 12 mesecev pred dnevom objave tega razpisa, ravno tako ga izvajalec vzdržuje vsaj zadnjih 12 mesecev pred dnevom objave tega razpisa.

Pri tem se ponudnik lahko sklicuje na en referenčni projekt, ki izpolnjuje vse zgoraj navedene tehnične pogoje naročnika (a, b, c, d in e) ali več referenčnih projektov, pri čemer posamezni referenčni projekt izpolnjuje enega ali več zgoraj navedenih tehničnih pogojev, vsi referenčni projekti skupaj pa izpolnjujejo vse tehnične pogoje naročnika. Vsi referenčni projekti pa morajo izpolnjevati pogoj f.

Dopolnitev odgovora bo objavljena na Portalu javnih naročil.


Datum objave: 15.03.2017   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani !

Prosimo za naslednje odgovore:

1. V JN je navedena relativno nizka vrednost projekta (3,5 mio EUR) in kratek rok izvedbe (180 oz. 360 dni) za predviden obseg projekta. Zanima nas ali bo naročnik dopustil naknadne manjše spremembe na projektu (količine, funkcionalnosti, roki) v skladu z ZJN-3 v primeru, da se ugotovi, da je za spremembe odgovoren naročnik, ki je npr. premalo natančno ali celo napačno definiral zahteve? Kako se bo v tem primeru definirala sprememba cene, ker v ponudbenem obrazcu ni definirana cena ne na količino ne na module oz. funkcionalnosti (Razpisni obrazec 8b) ?

----------------

2. V zahtevani referenci je zahtevano da "Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 10 letih pred dnevom objave tega razpisa uspešno vzpostavil in vzdrževal informacijski sistem za prodajo vozovnic (v nadaljevanju »referenčni projekt«)" in "je v uporabi vsaj zadnjih 12 mesecev pred dnevom objave tega razpisa, ravno tako ga izvajalec vzdržuje vsaj zadnjih 12 mesecev pred dnevom objave tega razpisa."

V izogib kasnejšim nesporazumom, prosimo za natančno pojasnilo naročnika,
-kateri datum šteje kot dan objave tega razpisa: datum prvotne objave 17.10.2016 ali datum zadnjega popravka 24.02.2017 ?
-kateri datum zanesljivo šteje kot datum o uspešni vzpostavitvi - npr. datum pogodbe, datum dobave, datum delnega prevzema, datum polnega prevzema, datum naknadnih dobav ali delnih prevzemov, datum pričetka uporabe v produkciji - delno ali polno, datum pričetka vzdrževanja?
-kaj šteje, da je v uporabi zadnjih 12 mesecev - tudi npr. testno obratovanje v polni ali delni količini in funkcionalnosti? Ali dejansko to sedaj v najslabšem scenariju pomeni, da je moral referenčni sistem polno obratovati 17.10.2015, torej pred 17 meseci?

------------
3. Naročnik zahteva tako dokazila o referenčnih projektih kot verifikacijo sistema ponudnika.
V izogib kasnejšim nesporazumom, prosimo za natančno pojasnilo naročnika:
1. ali mora biti sistem testiran na verifikaciji povsem identičen kot sistem na prijavljenih referenčnih projektih (razen npr. novejše verzije programske opreme) ?
2. ali mora biti ponujeni sistem ponudnika povsem identičen kot sistem na prijavljenih referenčnih projektih (razen npr. novejše verzije programske opreme) ?
3. ali mora biti ponujeni sistem ponudnika povsem identičen kot sistem, ki ga bo naročnik preveril v toku verifikacije?

S terminom "identično" razumemo:
-istega proizvajalca komponente programske ali strojne opreme,
-isti produkt / tip programske ali strojne opreme,
-isto infrastrukturno platformo (npr. Windows server, MS SQL, Linux operacijski sistem mobilnega terminala).

--------------
4. Ali naročnik dovoljuje, da kot referenčni projekt ali sistem za verifikacijo navedemo npr. en program, v izvedbi pa ponudimo drug program, ki je boljši in sodobnejši, ampak zanj še nimamo reference in še ni pripravljen za verifikacijo?
--------------
5. Ali naročnik dovoljuje, da kot enega od referenčnih projektov prijavimo projekt našega nominiranega podizvajalca v konzorciju, vendar v izvedbi le tega zamenjamo s produktom vodilnega partnerja, ki je bolj integriran v končni sistem, ampak zanj ta trenutek nimamo ustrezne reference in še ni pripravljen za verifikacijo?

Hvala za odgovore.


ODGOVOR
1.
Naročnik bo ravnal v skladu z veljavno zakonodajo.
2.
Predmetno javno naročilo je bilo objavljeno dne 17.10.2016. Ponudnik mora izkazati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v skladu z jasnimi navedbami v razpisni dokumentaciji, to velja tudi za izkazovanje pogoja tehnične in kadrovske sposobnosti, ki v objavljenih odgovorih na Portalu javnih naročil, odgovor z dne 29.11.2016 ob 15.23 uri, določa:
»Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 10 letih pred dnevom objave tega razpisa uspešno vzpostavil in vzdrževal informacijski sistem za prodajo vozovnic (v nadaljevanju »referenčni projekt«), ki:
a) je namenjen prodaji vozovnic z rezervacijskim sistemom s kapaciteto vsaj 5 milijonov prevoženih potnikov letno pri izvajalcu javnega ali zasebnega potniškega prometa,
b) je namenjen prodaji vozovnic javnega ali zasebnega železniškega potniškega prometa z vključeno prodajo v mednarodnem prometu in aktivno povezavo s sistemom EPA,
c) je namenjen prodaji vozovnic javnega ali zasebnega potniškega prometa z vzpostavljeno stacionarno prodajo na blagajniškem okencu,
d) je namenjen prodaji vozovnic javnega ali zasebnega potniškega prometa z vzpostavljeno mobilno prodajo,
e) je namenjen prodaji vozovnic pri izvajalcu javnega ali zasebnega potniškega prometa in je uspešno povezan z informacijskim sistemom SAP,
f) je v uporabi vsaj zadnjih 12 mesecev pred dnevom objave tega razpisa, ravno tako ga izvajalec vzdržuje vsaj zadnjih 12 mesecev pred dnevom objave tega razpisa.
Pri tem se ponudnik lahko sklicuje na en referenčni projekt, ki izpolnjuje vse zgoraj navedene tehnične pogoje naročnika (a, b, c, d in e) ali več referenčnih projektov, pri čemer posamezni referenčni projekt izpolnjuje enega ali več zgoraj navedenih tehničnih pogojev, vsi referenčni projekti skupaj pa izpolnjujejo vse tehnične pogoje naročnika. Vsi referenčni projekti pa morajo izpolnjevati pogoj f.«
3.
Namen verifikacijskega testa je, da prikaže in potrdi brezhibno delovanje vnaprej določenih funkcionalnosti referenčnega sistema. Ponujeni sistem pa mora izpolnjevati vse tehnične zahteve predmetnega javnega naročila, vključno z vsemi funkcionalnostmi, katerih brezhibno delovanje se preverja na verifikacijskem testu.
4.
Ne.
5.
Ne.
Datum objave: 15.03.2017   13:05
VPRAŠANJE
Glede na odločitev DKOM o reviziji 018-255/2016 (http://www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2017021608134348/) nas zanima jasna potrditev naročnika ali naj bi mobilni prenos podatkov za mobilne terminale (SIM kartice, mesečno plačilo prenosa podatkov) zagotovil naročnik, ali to pričakuje od ponudnika? V prvem primeru nas zanima količina paketnega prenosa, ki jo zagotavlja naročnik in tip komunikacije (odprti ali APN).

Glede na odločitev DKOM o reviziji 018-255/2016 (http://www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2017021608134348/) in odgovor naročnika z datumom 16.11.2016 15:19 glede točke 4.3.2.2 Stacionarno prodajno mesto (ST) / STORITVE STACIONARNEGA PRODAJNEGA MESTA / 4 Plačilo nas zanima jasna potrditev naročnika kaj si pod terminom "Brezgotovinsko, mobilno plačevanje" dejansko predstavlja. Naročnik je navedel "mobilno plačevanje pomeni mobilno prodajo kot na primer Moneta". V reviziji se v tem kontekstu omenja "spletne storitve, Paypal", kar je povsem nelogično mešanje terminov spletnega plačevanja in mobilnega plačevanja in ne zdrži strokovne presoje. Predlagamo, da naročnik dokončno razčisti in jasno odgovori na to vprašanje. Edino res "mobilno plačevanje" je dejansko sistem Moneta z arhaičnim prenosom zvoka, katerega pa upamo naročnik ne zahteva v letu 2017, ali pač? V modernem svetu se mobilno plačevanje izvaja preko bančnih POS teminalov s storitvami kot so Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay ipd., ki so standardne in regulirane rešitve, vendar le te še niso uvedene v Sloveniji. Pozivamo naročnika, da "brezgotovinsko plačevanje" uvede v sklopu pogodbe s svojo banko s standardnimi bančnimi POS terminali, "mobilno plačevanje" pa izloči iz razpisnih zahtev, saj bo avtomatsko omogočeno, ko ga bodo uvedle tudi slovenske banke.

ODGOVOR
SIM kartice z zadostno količino prenosa mobilnih podatkov zagotovi naročnik.
Naročnik ne bo spreminjal vsebine razpisne dokumentacije v točki »4.3.2.2 Stacionarno prodajno mesto (ST)«.