Dosje javnega naročila NMV5242/2015
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
Storitve: Razne storitve popravila in vzdrževanja
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV5242/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.08.2015
    NMV5242/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Razne storitve popravila in vzdrževanja

Datum objave: 21. 8. 2015
Številka objave: NMV5242/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: sonja.milanovic@slo-zeleznice.si, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914013. Telefaks +368 12914833. E-pošta sonja.milanovic@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Protikorozijska zaščita drogov vozne mreže
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je »Protikorozijska zaščita drogov vozne mreže« v skladu z zahtevanimi tehničnimi pogoji.
Vzdrževalna dela se bodo izvajala na različnih odseki elektrificiranih prog Slovenskih železnic. Dela se bodo izvajala brez zapore tira in brez izklopa napetosti v vodnikih voznega omrežja, razen na mestih, kjer izvedba AKZ ni možna brez izklopa napetosti (portali, napajalni vod…).
Dela morajo biti končana do konca novembra 2015.

Podrobnejši opis predmeta javnega naročanja in druge tehnične zahteve naročnika so določene v posebnih tehničnih zahtevah (Razpisni obrazec 17: Tehnične zahteve) te razpisne dokumentacije.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 50800000 (Razne storitve popravila in vzdrževanja)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/8/13774-25254629678582736938/Protiko
rozijska_zascita_drogov_vozne_mreze.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 16. 9. 2015
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 16. 9. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana, Soba 606
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 8. 9. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 8. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.09.2015   11:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani. Kot obvezno prilogo za izpolnjevanje kadrovskih sposobnosti za delovodje zahtevate tudi potrjene obrazce referenčnih del. naročniki potrjujejo osebne reference samo odgovornim vodjem del imenovanih v pogodbi in z ustrezno odločbo o vodenju del. Prosimo za spremembo RD v tem delu, da bo zadostoval samo seznam izvedenih projektov pri katerih so strokovnjaki sodelovali. Navedeno je mogoče preveriti tudi pri naročnikih, potrdil pa žal za delovodje ne morejo izdati. Hvala

ODGOVOR št. 1:
Spoštovani,

naročnik vztraja pri referencah, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.09.2015   14:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali je za dokazilo ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika pod točko 2.5.2. dovolj, da se potrdi izjava (obrazec 14) ali je potrebno
priložiti bilanco stanja in izkaz uspeha za zadnja tri zaključena obračunska obdobja in ali je potrebno predložiti bonitetno oceno S.BON?

Lep pozdrav!

ODGOVOR št. 2:
Spoštovani,

za dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika je poleg potrjenega obrazca 14 potrebno priložiti listine, kot je zapisano v točki 2.5.2

Lep pozdrav!

Datum objave: 08.09.2015   12:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je ogled razpisanih del obvezen, glede na to, da v razpisni dokumentaciji ni zaslediti obrazca, ki to potrjuje?
Če je, ali bo naročnik omogočil še dodaten termin za ogled objekta in bo na ta način dobil še več potencialnih ponudnikov in posledično tudi več konkurenčnih ponudb (kar bi mu kot zavezancu za javna naročila moralo biti v interesu).


ODGOVOR 3:
Naročnik je določil dodatni ogled na lokaciji postaja Sevnica in sicer dne 11.09.2015 ob 9. uri.


Datum objave: 08.09.2015   13:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji je naveden rok za dokončanje del 30.11.2015. Glede na to, da je odpiranje ponudb 16.09.2015 ter če k temu še prištejemo čas do izbire izvajalca, morebitne pritožbe, minimalno število zahtevanih delavcev ter slabo vreme, se predvideni datum dokončanja del prekorači. Zato nas zanima, ali gre pri predvidenemu datumu za dokočanje del (30.11.2015) za pomoto?

V kolikor ne gre za pomoto pozivamo naročnika, da čas izvedbe naročila primerno podaljša ali pa ga opredeli na vremensko primerne dni (delovne dni, kjer se lahko protikorozijska zaščita opravlja kvalitetno).

V kolikor naročnik že sedaj ne podaljša roka izvedbe oz. ne navede števila vremensko primernih dni za dokončanje del smatramo, da gre za diskriminatorne pogoje, saj se bo moral rok dokončanja del izbranemu ponudniku podaljšati, posledično pa se bodo spremenili tudi razpisni pogoji, zaradi katerih morda kdo tudi ne bo oddal ponudbe.

V kolikor se razpisni pogoji v tem delu ne bodo spremenili, se bo vložila revizija.


ODGOVOR 4:
Rok za dokončanje del ostane 30.11.2015, ker gre za proračunska sredstva v letu 2015 in zato ni možno podaljšati roka za izvedbo del.

Datum objave: 08.09.2015   13:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za podaljšanje roka oddaje in roka za postavitev vprašanje za vsaj teden dni, saj je ponudba na "ključ" in zahteva več kot samo poznavanje različnih terenov, zaradi razpršenosti lokacij. Hvala

ODGOVOR 5:
Rok za oddajo ponudb in rok za za postavitev vprašanj ostaneta nespremenjena, v skladu z razpisno dokumentacijo.

Datum objave: 08.09.2015   13:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni. Prosimo za pojasnitev referenčnih zahtev: na strani 9 RD je zahteva, da je ponudnik izvajal primerljiva dela PKZ..., na Obrazcu 15, pa je pripisano, da je potrebno priložiti potrdilo vsaj 2 naročnikov, kjer so se izvajala dela PKZ vozne mreže. Katera zahteva je pravilna? Ali ena referenca v ustrezni vrednosti ne zadostuje?


ODGOVOR 6:
Naročnik vztraja pri referencah razpisne dokumentacije v točki 2.5.3.1 in obrazca 15.

Datum objave: 08.09.2015   13:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Kot obvezno prilogo za izpolnjevanje kadrovskih sposobnosti za delovodje in pleskarje zahtevate potrjene obrazce referenčnih del s strani naročnika. V stroki naročniki potrjujejo osebne reference samo odgovornim vodjem del imenovanih v pogodbi in z ustrezno odločbo o vodenju del, ne pa tudi posameznemu delavci, ki je dela izvajal za izvajalca določenih del. Diskriminatorno je, da ponudnik, ki je dela opravljal za Slovenske železnice d.o.o., ne potrebuje potrjenih obrazcev referenčnih del s strani Slovenske železnice d.o.o., kajti drugi ponudniki v primeru vpogleda v ponudbo takega ponudnika, ne bomo mogli preveriti te reference. Noben zakon ne zahteva, poimenski seznam delavcev, potrjen s strani investitorjev. Prosimo za spremembo razpisne dokumentacije tako, da bo zadostovala izjava podjetja, s katero garantira izkušenost navedenega kadra.
Lepo pozdravljeni,


ODGOVOR 7:
Naročnik vztraja pri referencah razpisne dokumentacije v točki 2.5.3.2 in prilogi 14b.