Dosje javnega naročila 006618/2016
Naročnik: MJU, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Gradnje: Preureditev prostorov za potrebe UE Šmarje pri Jelšah, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji

JN006618/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.10.2016
JN006618/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.01.2017
JN006618/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.03.2017
Zahtevek za revizijo

    JN006618/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2016/S 205-370266
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MJU
Tržaška cesta 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
naročnik mora ponudbe prejeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Glavna pisarna, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
gp.mju@gov.si
+386 14781880

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Preureditev prostorov za potrebe UE Šmarje pri Jelšah, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
Referenčna številka dokumenta: 4300-72/2016; 2016/KPP 3
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45300000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preureditev prostorov za potrebe UE Šmarje pri Jelšah, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Opredeljena v razpisni dokumentaciji
II.2.4 Opis javnega naročila
Preureditev prostorov za potrebe UE Šmarje pri Jelšah, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno število kandidatov: 3
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot so opredeljeni v predmetni razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.11.2016   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 01.02.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.11.2016   12:00

Dodatne informacije:
Del razpisne dokumentacije in sicer CD z PZI dokumentacijo bo naročnik ponudnikom posredoval po pošti, na podlagi ponudnikovega predhodnega pisnega zaprosila in podpisane izjave o varovanju podatkov. Ponudniki zaprosilo posredujejo na naslov gp.mju@gov.si in se pri tem sklicujejo na številko zadeve.

Odpiranje ponudb bo dne 25. 11. 2016 ob 11. uri v prostorih v prostorih Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje, Tržaška cesta 19a, 1000 Ljubljana (nadstropje 3). Odpiranje ponudb je javno.

Takoj po končanem odpiranju ponudb bo prvi krog pogajanj. Za roke morebitnih nadaljnjih pogajanj se bodo naročnik in ponudniki dogovorili na pogajanjih oziroma bo naročnik ponudnike k nadaljevanju pogajanj povabil s povabilom k nadaljevanju pogajanj. Pogajanja se bodo zaključila, ko bodo naročnik in ponudniki dosegli dogovor.

Naročnik je za oddajo predmetnega javnega naročila izvedel odprti postopek z oznako ODGOI-ŠJ-3/2016 (objava obvestila o naročilu na portalu javnih naročil št. JN2398/2016 z dne 31. 3. 2016 in v Dodatku k Uradnemu listu EU z oznako 2016/S 066-114190 z dne 5. 4. 2016), v katerem je prejel ponudbe ponudnikov. Naročnik je sprejel odločitev št. 4300-4/2016/82 z dne 28. 7. 2016, v kateri je odločil, da se naročilo ne odda, ker je bila ena ponudba v skladu s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2 izločena, preostali dve ponudbi pa sta bili nesprejemljivi, saj sta presegali naročnikova zagotovljena sredstva.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I), lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MJU
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.10.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.10.2016   09:11
1 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: Ne najdemo razpisne dokumentacije, prosimo za pomoč.

ODGOVOR: Razpisna dokumentacija je objavljena na povezavi http://www.djn.mju.gov.si pod oznako naročila 2016/KPP 3
Datum objave: 24.10.2016   09:52
2 Pojasnilo

V navodilih gospodarskim subjektom se v točki 13. Pogodba spremeni besedilo četrtega odstavka tako, da se glasi:

"Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev, uporabljal zmogljivosti drugih subjektov."

Datum objave: 24.10.2016   13:55
3 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE : popisi so zaklenjeni, ni mogoče urejanje?
Lahko prosim odklenete,


ODGOVOR: Naročnik je preveril popise, in sicer so popisi, v delu, kamor ponudnik vpisuje ceno na enoto brez DDV odklenjeni in omogočajo vnos teh cen.
Datum objave: 02.11.2016   12:20
4 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: glede na to, da za prvi razpis niste imeli zagotovljenih finančnih sredstev vas prosimo za informacijo koliko pravzaprav imate zagotovljenih sredstev ali boste zopet v primeru prekoračitve enostavno razveljaviii razpis!!!???

ODGOVOR: ZJN-3 ne nalaga naročniku, da mora objaviti višino zagotovljenih sredstev.
Datum objave: 02.11.2016   13:55
5 Odgovor na vprašanje
VPRAŠANJE: ali imate za predmetno javno naročilo že zagotovljena sredstva?

ODGOVOR: naročnik odgovarja na vprašanja, ki se nanašajo na vsebino naročila ali v zvezi s pripravo ponudbe. Vprašanje se ne nanaša na vsebino naročila/pripravo ponudbe.
Datum objave: 25.11.2016   08:59
Opomba k točki II.2.9 obvestila o naročilu JN006618/2016-B01

Predvideno število kandidatov je v obrazcu navedeno samo iz razloga, ker ob pripravi obrazca uspešna oddaja in odpošiljanje obrazca v objavo ni bilo mogoče brez vpisa podatka v navedeno polje. Število je bilo določeno na podlagi števila ponudb, ki so bile predložene v predhodno izvedenem odprtem postopku. Podatek je bil vpisan zgolj za omogočitev odpošiljanja obrazca v objavo.

Kot jasno izhaja iz razpisne dokumentacije se za sodelovanje lahko prijavi vsak gospodarski subjekt.