Dosje javnega naročila NMV1016/2013
Naročnik: MKO 
Storitve: Znanstvene in tehnične storitve v inženirstvu
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV1016/2013 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.04.2013
NMV1113/2013 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 13.05.2013
NMV1831/2013 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.07.2013
    NMV1016/2013 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Znanstvene in tehnične storitve v inženirstvu

Datum objave: 30. 4. 2013
Številka objave: NMV1016/2013


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MKO, Dunajska cesta 22, Kontakt: Branka Dervarič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14789088. Telefaks +386 14789021. E-pošta branka.dervaric@gov.si.
Internetni naslovi: http://www.mko.gov.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Poročilo o vplivih na okolje za AK Pristava.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet naloge je izdelava Poročila o vplivih na okolje. Skladno s 50. členom Zakona o varstvu okolja (UL RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12) Poročilo o vplivih na okolje predstavlja podlago za pridobitev okoljevarstvenega soglasja.
PVO mora biti izdelan v skladu z Uredbo o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (UL RS št. 36/09) in mora vsebovati tudi podatke o:
- nosilcu posega in predloženem poročilu,
- vrsti in značilnostih posega, ki je predmet presoje vplivov na okolje,
- glavnih alternativnih rešitvah, ki so bile v zvezi s posegom proučene, in razlogih za izbor predložene rešitve,
- obstoječem stanju okolja, v katerega se poseg umešča, oziroma delih okolja, na katere bi poseg lahko pomembno vplival,
- možnih vplivih posega na okolje oziroma njegove dele in zdravje ljudi ter možnih učinkih teh vplivov glede obremenitve okolja,
- ukrepih za preprečitev, zmanjšanje ali odpravo negativnih vplivov posega in možnih negativnih učinkov na okolje in zdravje ljudi ter glavnih alternativah, ki so bile glede teh ukrepov proučene,
- določitvi območja, na katerem poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoženje ljudi,
- poljudni povzetek podatkov, navedenih v posameznih poglavjih iz prejšnjega odstavka,
- sklepni del, v katerem se navedejo viri podatkov in informacij, uporabljenih za pripravo poročila in tudi grafični prikaz obstoječega stanja okolja na območju posega.
I.5)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71350000 (Znanstvene in tehnične storitve v inženirstvu)
71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
I.6)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.7)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/
I.8)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 20. 5. 2013
Čas: 10:00
I.9)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 20. 5. 2013
Čas: 11:00
I.10)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Razvidno iz razpisne dokumentacije.
I.11)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 10. 5. 2013
Čas: 15:00
I.12)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 29. 4. 2013
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV1113/2013, Znanstvene in tehnične storitve v inženirstvu; datum objave: 13. 5. 2013
  • NMV1831/2013, Storitve: Znanstvene in tehnične storitve v inženirstvu; datum objave: 31. 7. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.05.2013   12:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v poglavju Tehnična sposobnost je navedeno:
»Odgovorni nosilec naloge/ odgovorni vodja projekta je že bil odgovorni nosilec naloge/odgovorni vodja projekta na vsaj 2 (dveh) PVO-jih, ki sta vključevala vodnogospodarske ureditve.
Odgovorni vodja projekta mora biti univerzitetni diplomirani biolog in mora imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja tovrstnih del ter biti v rednem delovnem razmerju pri ponudniku.
Za referenco se šteje izdano okoljevarstveno soglasje s strani pristojnega ministrstva.
Reference ne smejo biti starejše od 01. 01. 2010. Za datum reference se šteje dan, ko je bilo pridobljeno okoljevarstveno soglasje, pri čemer je treba navesti datum pridobitve okoljevarstvenega soglasja in št. izdanega soglasja.
Smatramo, da obrazložitev glede ustreznosti reference ni skladna z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence /ZPOmK/ - UPB2 (Ur. l. RS, št.: 64/07) in Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ - UPB2 (Ur. l. RS, št.: 69/11).«

Zanima nas, zakaj mora biti odgovorni vodja del biolog, kljub temu, da vsebina PVO-ja vključuje tudi druge segmente in zahteva druge strokovnjake? Menimo, da v Sloveniji tem pogojem zadostuje le par podjetij.

Zahtevane reference za posamezni segment, ki ga pokriva posamezni član projektne skupine so med drugim tudi:

 »član za področje varstva narave je sodeloval pri izdelavi 1 (enega) PVO na področju narave, pri čemer PVO vključuje obravnavo vodnogospodarskih ureditev.
Strokovnjak mora biti univerzitetni diplomirani biolog.
Za referenco se šteje izdano okoljevarstveno soglasje s strani pristojnega ministrstva.
Reference ne smejo biti starejše od 01.01.2010. Za datum reference se šteje dan, ko je bilo pridobljeno okoljevarstveno soglasje, pri čemer je treba navesti datum pridobitve okoljevarstvenega soglasja in št. izdanega soglasja.«

Smatramo, da je pomembno predvsem znanje posameznikov s področja poznavanja vodnih ekosistemov in biodiverzitete celinskih voda in strokovne izkušnje s področja ekologije in biologije celinskih voda. Takšne reference niso razvidne le iz že izdelanih PVO-jev ampak so lahko del strokovnega dela posameznika in se lahko dokazujejo z navedbo seznama strokovnih člankov, prispevkov na znanstvenih konferencah in drugimi strokovnimi elaborati. Pri izkazovanju referenc ponudnika naj se doda možnost izkazovanja ustreznih znanj tudi z drugimi referencami s področja poznavanja ekologije celinskih voda in ne samo z že izdelanimi PVO-ji.

Časovna omejitev na zadnja tri leta je prekratka. Časovna omejitev reference naj se podaljša vsaj na 5 let, pri čemer pa strokovne reference ki so rezultat strokovnega dela in raziskovanja posameznika ne morejo biti časovno omejene.

Nekonsistentno določanje zahtevanih kadrov in njihovih referenc, ter odsotnost ustreznih kriterijev za določanje razpisnih zahtev predstavlja tveganje prirejanja razpisa točno določenim ponudnikom. Iz navedenega sledi, da gre pri razpisanih pogojih za omejevanje konkurence in večja korupcijska tveganja.


ODGOVOR:
Naročnik, je na podlagi pripombe,m ponovno preveril in pregledal zahtevane reference. Na podlagi dane pripombe se je odločil, da bo reference ustrezno spremenil. Vse spremembe razpisne dokumentacije so dosegljive na spletni strani Naročnika.