Dosje javnega naročila NMV5941/2015
Naročnik: SŽ, d.o.o. 
Storitve: Informacijski sistemi
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 63.600,00 EUR

NMV5941/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.09.2015
NMV6039/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 23.09.2015
NMV8059/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.12.2015
NMV8059/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.09.2016
    NMV5941/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Informacijski sistemi

Datum objave: 18. 9. 2015
Številka objave: NMV5941/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, Kontakt: Darko Zakrajšek, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12914687. Telefaks +386 12914833. E-pošta darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Implementacija SAP modula HCM (human capital management) z obračunom plač
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Implementacija SAP modula HCM (human capital management) z obračunom plač
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 48810000 (Informacijski sistemi)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE:I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/9/3161-89884259344159489980/Razpisna
_dokumentacija.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 30. 9. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 30. 9. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Ljubljana
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 22. 9. 2015
Čas: 15:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 9. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV6039/2015, Informacijski sistemi; datum objave: 23. 9. 2015
  • NMV8059/2015, Storitve: Informacijski sistemi; datum objave: 17. 12. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.09.2015   10:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnilo glede rokov izvedbe (točka 1.4 razpisne dokumentacije): iz navedenega ne znamo razbrati, kdaj je predviden začetek produkcijskega delovanja (go-live) in kdaj prvi produkcijski obračun plač v SAPu?

ODGOVOR:
Začetek produkcijskega delovanje se prične po zaključku implementacije, kar je največ 90 (devetdeset) dni po sklenitvi pogodbe. Prvi produkcijski obračun plač v SAP-u je predviden za februarske plače (02/2016) izplačane v marcu (03/2016).

Datum objave: 23.09.2015   10:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Točka 1.13 v razpisni dokumentaciji, alinea B: ali kot ustrezne izklušnje šteje tudi roll-out projekt v hčerinsko družbo, ki ima več kot 1000 zaposlenih?

ODGOVOR:
Ne šteje.

Datum objave: 23.09.2015   10:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Točka F razpisne dokumentacije: ali mora tudi podizvajalec izkazati, da je SAP partner?

ODGOVOR:
Ne, za podizvajalce ne zahtevamo statusa SAP partnerja. Objavljana bo sprememba razpisne dokumentacije.

Datum objave: 23.09.2015   10:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Točka F razpisne dokumentacije: kaj se zgodi, če izvajalec tekom trajanja pogodbe izgubi status SAP partnerja? In kaj se zgodi, če ga izboljša (npr. iz bronze v silver)?

ODGOVOR:
Če izvajalec tekom trajanja pogodbe izgubi status SAP partnerja, ne izpolnjuje več pogojev iz razpisne dokumentacije, naročnik je upravičen do prekinitve pogodbe.
Če izvajalec tekom trajanja pogodbe izboljša status SAP partnerja, to na izvajanje pogodbenih obveznosti ne vpliva.

Datum objave: 23.09.2015   10:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Iz razpisne dokumentacije ni razvidno, da se projekt izvaja po SAP ASAP metodologiji. Prosimo za potrditev, da se bo projekt izvajal po SAP ASAP metodologiji, ker je le tako mogoče pripraviti ponudbo, ki bo primerljiva z ostalimi.

ODGOVOR:
Da, projekt se bo izvajal po SAP ASAP metodologiji.

Datum objave: 23.09.2015   10:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji, točka H, je v poglavju "Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti o implementaciji SAP modula HCM z obračunom plač" navedeno, da naj bi izvajalec predložil menično izjavo v višini 10% od celotne pogodbene vrednosti. Ali se "pogodbene" nanaša na pogodbo o imšplementaciji?

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 23.09.2015   10:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Stran 31 v razpisni dokumentaciji, točka 8.7: v besedilu je navedeno: "Naročnik se obvezuje, da bo vse kadre, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta pogodbe, pred pričeetkom del praviloma potrdil, vendar si pridržuje pravico, da katerega od navedenih kadrov ne potrdi in zahteva njegovo zamenjavo".
Vprašanje 1: ali so mišljeni naročnikovi ali izvajalčevi kadri?
Vprašanje 2: po katerih merilih se bo naročnik odločil, da katerega od navedenih kadrov ne potrdi. Prosimo za eksplicitno navedbo teh meril, sicer je tukaj odprta možnost za kakršnekoli subjektivne in/ali neutemeljene odločitve.

ODGOVOR:
Vprašanje 1: mišljeni so izvajalčevi kadri.
Vprašanje 2: v kolikor kljub formalnemu izpolnjevanju pogojev naročnik objektivno preverljivo presodi, da je na podlagi znanj ali zmožnosti očitno, da prijavljeni posameznik ne bo izpolnil obveznosti, ki so predmet javnega naročila, si pridržuje pravico, da tega kandidata pred pričetkom del ne potrdi.

Datum objave: 23.09.2015   10:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija, stran 31, točka 9.2: prosimo za seznanitev s poslovnim načrtom (blueprint). Menimo, da je seznanitev s poslovnim načrtom potrebna zato, da imajo zainteresirani ponudniki na voljo vse informacije, na podlagi katerih lahko pripravijo in oddajo kakovostno ponudbo.
Če naročnik ne bi seznanil s poslovnim načrtom vseh ponudnikov, bi bilo mogoče domnevati, da gre za diskriminatorno javno naročilo s preferiranjem tistega izvajalca, ki je pripravil poslovni načrt.

ODGOVOR:
Naročnik poslovnega načrta ne bo javno objavil na Portalu javnih naročil.
Naročnik bo vsem zainteresiranim ponudnikom omogočil, da si v prostorih naročnika na naslovu Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, po predhodni najavi in v rednem delovnem času med 8.00 uro in 16.00 uro ogleda poslovni načrt, in sicer najkasneje 28.09.2015. Poslovnega načrta ne bo mogoče kopirati niti fotografirati, ponudniku bo omogočeno izpisovanje relevantnih podatkov. Kontaktna oseba za najavo ogleda je: ga. Ivanka Zdravje, elektronski naslov ivanka.zdravje@slo-zeleznice.si ali na telefon 01 29 14 337. Ogled je potrebno prijaviti vsaj 2 uri vnaprej.
Ogled pri naročniku ni obvezen, ravno tako naročnik ne bo ugotavljal, za katerega potencialnega ponudnika je fizična oseba, ki je ogled opravila, to storila. Mora pa se fizična oseba identificirati.

Datum objave: 23.09.2015   10:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija, str. 31, točka 10.1: v tej točki naročnik navaja, kako bi izvajalec zaračunaval posamezne faze. Menimo, da faze, ki so navedene, niso dovolj jasno opredeljene in dopuščajo možnost različne interpretacije in s tem otežujejo ugotovitev, kdaj je posamezna faza zaključena. Prosimo za opredelitev posameznih faz skladno z SAP ASAP metodologijo.

ODGOVOR:
Faza 1 iz točke 10.1. se nanaša na zaključeno fazo 3 po ASAP.
Faza 2 iz točke 10.1. se nanaša na zaključeno fazo 4 po ASAP.
Faza 3 iz točke 10.1. se nanaša na zaključeno fazo 5 po ASAP.

Datum objave: 23.09.2015   10:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija, stran 32, točka 11.1: prosimo za jasno opredelitev zamude. Ali za zamudo šteje zamuda pri končnem roku izvedbe? Če da, kako je opredeljen končni rok izvedbe?

ODGOVOR:
DA, končni rok izvedbe je opredeljen v členu 4.1.

Datum objave: 23.09.2015   10:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija, stran 33, točka 16.2: prosimo, da se člen 16.2 briše iz pogodbe.
Utemeljitev: če je izvajelec opravil delo (t.j. zaključil posamezno fazo) in je naročnik to potrdil, potem je neutemeljeno zahtevati vračilo za plačila, ki so bila izvedena za opravljena in s strani naročnika potrjena (prevzeta) dela.

ODGOVOR:
Za naročnika je sprejemljiva le celotna izvedba predmeta naročila. Točka 16.2 se nanaša na točko 16.1.

Datum objave: 23.09.2015   10:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija, stran 33, točka 18.3: prosimo za jasno opredelitev, kaj je to "nepopolno". Sicer so možne povsem različne intterpetacije termina "nepopolno".
Če opredelitve za "nepopolno" ne bo v pogodbi, potem predlagamo, da se člen 18.3 briše iz pogodbe.

ODGOVOR:
Pod pojmom »nepopolno« je v skladu z določbami Obligacijskega zakonika razumeti:
- da izvajalčeva izpolnitev obveznosti odstopa od tiste, ki je s pogodbo dogovorjena ali
- da izvajalec ne izpolni svojih obveznosti v celoti, saj ima njegova izpolnitev napake.

Datum objave: 23.09.2015   10:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Stran 35 v razpisni dokumentaciji, točka 3 (Time Management): prosimo za pojasnilo, ali bo potrebna integracija z enim ali z več različnimi zunanjimi sistemi za registracijo časa.
Prosimo tudi za navedbo (ime proizvajalca ali rešitve) teh zunanjih sistemov.

ODGOVOR:
V uporabi so različni sistemi za upravljanje s časom (Time Management). Zunanji (Špica) in interno razviti. Integracija s temi sistemi bo izvedena z enotnim vmesnikom, ki ga skupno opredelita naročnik in izvajalec.

Datum objave: 23.09.2015   10:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Stran 36 v razpisni dokumentaciji, točka 5, zadnja alinea (Prenos podatkov za plače pred uvedbo SAP za cca 10 let): ali bo naročnik pripravil podatke iz vseh t.im. legacy sistemov v ENEM formatu, ki mu ga bo predpisal izvajalec?
Če ne, prosimoza navedbo opis legacy sistemov in za potrditev, da bodo skrbniki legacy sistemov zagotovili vse potrebno, da bodo iz legacy sistemov izvozili vsebinsko ustrezne podatke.

ODGOVOR:
Za prenos podatkov o plačah iz obstoječih sistemov je predviden enoten (!en) format, za katerega se dogovorita naročnik in izvajalec.

Datum objave: 23.09.2015   10:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Stran 36 v razpisni dokumentaciji, tocka "Prenos starih kadrovskih podatkov": ali
bo narocnik pripravil podatke iz vseh t.im. legacy sistemov v ENEM formatu, ki mu ga bo predpisal izvajalec?
Ce ne, prosimoza navedbo opis legacy sistemov in za potrditev, da bodo skrbniki legacy sistemov zagotovili vse
potrebno, da bodo iz legacy sistemov izvozili vsebinsko ustrezne podatke

ODGOVOR:
Za prenos kadrovskih podatkov iz obstoječih sistemov je predviden enoten (!en) format, za katerega se dogovorita naročnik in izvajalec.

Datum objave: 23.09.2015   10:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija, stran 41, točka 8.6: prosimo za podrobnejše pojasnilo, kaj je mišljeno v teh točki.

ODGOVOR:
Pomotoma ostajata dve točki 8.6. Prva točka 8.6 »Spreminjanje in nastavljanje izpisov.« se nanaša na kreiranje oziroma modificiranje izpisov po potrebah in zahtevah naročnika. Druga točka 8.6 »Pomoč pri reševanje napak na nivoju SAP HCM modula z uporabo »SAP SolutionManager« sistema.« se nanaša na pomoč pri uporabi SAP Solution Managerja.

Datum objave: 23.09.2015   10:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija, stran 41, točka 9.1: kaj v kontekstu te točke pomeni beseda "zagotovljenih":
a) da tak obseg zagotovi izvajalec (t.j. da ga je sposoben izvesti)
b) da tak obseg zagotovi naročnik (t.j. da bo naročil storitve v tem obsegu)?

ODGOVOR:
Točka se nanaša na izvajalčeve vire (!jih obvezno zagotavlja izvajalec). Izvajalec po tej pogodbi zagotavlja 24 človek/dni virov za vsakih 12 mesecev izvajanja vzdrževalne pogodbe.

Datum objave: 23.09.2015   10:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija, stran 41, točka 11.1 (v povezavi s točko 8.8 na isti strani): prosimo za jasno opredelitev nivoja storitve. Če nivo storitve ni jasno opredeljen,potem ni mogoče ugotavljati odstopanj in na podlagi tega zaračunavati pogodbeno kazeno.
Dikcija v točki 8.8. na strani 41 pa je povsem nejasna.

ODGOVOR:
Zahtevani nivo storitve je določen za točki 8.1 in 8.2. Na ti dve točki se nanaša točka 11.

Datum objave: 23.09.2015   10:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija, stran 34, alinea "Dodatni podatki za invalide": prosimo za podrobnejšo specifikacijo za kakšne dopolnitve teh ekranov gre in kateri infotipi naj se kreirajo na novo.
.

ODGOVOR:
Podrobnejša specifikacija je navedena v poslovnem načrtu, ki bo na vpogled zainteresiranim ponudnikom.

Datum objave: 23.09.2015   10:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija, stran 35, točka 3 (Time Management): ali to pomeni, da se bo vodilo v SAP samo deviacije in govorimo torej o negativnem time managementu? Odsotnosti?ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 23.09.2015   10:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
razpisna dokumentacija, str. 35, točka 4 (razvoj kadrov), alinea "Kvalifikacije z ocenitvami": prosimo, če lahko podate metode ocenjevanja.

ODGOVOR:
V SAP-u je predvideno samo evidentiranje ocen. Ocene nastajajo v skladu s sprejetimi pravilniki. V tem projektu ni predvideno, da bi moral SAP podpirati proces ocenjevanja v skladu s sprejetimi pravilniki.

Datum objave: 23.09.2015   10:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija, stran 35, točka 4 (Razvoj kadrov), alinea "Letno ocenjevanje in napredovanje": ali to poteka na letni ravni? Je ocenjevalna struktura enaka formalni organizacijski?

ODGOVOR:
Ocenjevanje poteka na letni ravni. Ocenjevalna struktura je enaka formalni organizacijski strukturi.

Datum objave: 23.09.2015   10:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
razpisna dokumentacija, stran 36, točka 5 (Obračun plač), alinea "Redni obračun plač ločeno za 11 družb": ali je obračun za mesečne ali fiksne ure?
Se bo obračunavalo kakšne dodatke k plači in katere?
Gre za klasičen plačni obračun ali prihaja v obračunu do katerih specifik ali posebnosti?


ODGOVOR:
Obračun plač je za mesečne ure, vendar plača ni odvisna od mesečnega fonda ur (!osnovna plača je vsak mesec enaka). Obračunavajo se vsi dodatki, ki so opredeljeni v veljavni Kolektivni pogodbi. Pri obračunu večjih specifik in posebnosti ni.

Datum objave: 23.09.2015   10:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija, stran 36, točka 5 (obračun plač), alinea "Različne družbe z različnimi pravilniki": ali to pomeni za 11 različnih načinov obračuna?

ODGOVOR:
Večinoma je način obračuna poenoten za različna podjetja v skupini, razen v primerih, ko zaradi različnih pravilnikov to ni mogoče.

Datum objave: 23.09.2015   10:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija, stran 36, točka 5 (obračun plač), alinea "Prenos podatkov za plače pred uvedbo SAP za cca 10 let (točno obdobje bomo določili ob implementaciji) iz različnih sistemov, ki jih/so jih uporabljale družbe v skupini SŽ": prenos podatkov kot arhiv je lahko le v smislu dohodninskih podatkov, ki so bili obračunani – celotne plače se kot arhiv na drugačen način ne more uvažati. Prosimo za potrditev, da bo s tem zahteva iz zgoraj navedene alinee izpolnjena.


ODGOVOR:
Predviden je prenos vseh obračunanih podatkov po osebah in vrstah izplačil.

Datum objave: 23.09.2015   10:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija, stran 36, točka "Avtomatiziran izpis različnih pogodb": pogoj za realizacijo te zahteve je, da ima naročnik instaliran in s SAP ERP povezan javanski SAP sistem (npr. Solman). Prosimo za potrditev, da bo s strani naročnika pogoj izpolnjen.

ODGOVOR:
V okviru projekta ni predvideno uvajanje dodatnih programskih modulov. Izpise je potrebno programirati.

Datum objave: 23.09.2015   10:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija, stran 36, točka "Izguba zdravstvene sposobnosti": prosimo za pojasnilo, kako to vpliva na obračun plače.

ODGOVOR:
V primeru, ko izguba zdravstvene sposobnosti vpliva na spremembo delovnega mesta, se plača obračuna na novem delovnem mestu in doda razlika do plače na prejšnjem delovnem mestu.

Datum objave: 23.09.2015   10:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija, stran 36, točka "Spričevala za izvršilne železniške delavce": prosimo za podroben opis procesa in kako se trenutno vodi obstoječa aplikacija.

ODGOVOR:
Podlagi za izdajo spričeval za izvršilne železniške delavce (v nadaljevanju IŽD) sta:
1: Zakon o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/2007, 21/2010, 60/2011, 47/2013, 91/2013),
2: Pravilnik o strokovni usposobljenosti izvršilnih železniških delavcev (Uradni list RS, št. 44/11).
Aplikacija omogoča naslednje procese:
- Postopek naročanja teoretičnega usposabljanja IŽD in usposabljanje za pridobitev splošnega strokovnega znanja;
- Postopek prijave kandidata za preverjanje teoretične usposobljenosti in/ali splošnega strokovnega znanja (teoretični izpit);
- Postopek prijave kandidata za preverjanje praktične usposobljenosti (praktični izpit);
- Izdaja ustreznih potrdil o opravljenem preverjanju teoretične in praktične usposobljenosti ter - izdaja/posodabljanje spričeval;
- Vzdrževanje registra izdanih spričeval;
- Vodenje podatkov o strokovnem usposabljanju delavcev;
- Vzdrževanje baze IŽD v Kadrovsko informacijskem sistemu v povezavi z Aplikacijo ISSŽP (Informacijski sistem za spremljanje železniškega prometa).
Aplikacijo uporabljamo eno leto in jo po potrebi nadgrajujemo.

Datum objave: 23.09.2015   10:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpisna dokumentacija, stran 36, točka "Letno ocenjevanje in napredovanje": prosimo za opis formule izračuna.

ODGOVOR:
Letna ocena je podatek, ki jo vnašamo v sistem. Razred napredovanja izračunamo po kriterijih glede na Pravilnik o napredovanju delavcev. Formule za izračun ni potrebni implementirati v SAP-u.

Datum objave: 23.09.2015   10:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Definirajte poskusno obdobje produkcije - ali je to vzporedni tek v SAPu v katerem dejansko obračun in vse aktivnosti potekajo še v obstoječih sistemih?

ODGOVOR:
Poskusno obdobje produkcije je čas v katerem obračun poteka samo v SAP sistemu (!to ni vzporedni tek v SAP sistemu).

Datum objave: 23.09.2015   10:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Time Management – ali bo zagotovljena enotna priprava podatkov za SAP iz različnih sistemov spremljanja prisotnosti in evidentiranja dela?

ODGOVOR:
Da. Format izmenjave podatkov med sistemi za upravljanje s časom in SAP sistemom določita naročnik in izvajalec.

Datum objave: 23.09.2015   10:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Obračun plač – koliko različnih izračunov osnovne plače je v 11 družbah (npr. individualna pogodba fiksno mesečno z/brez delovne dobe, po tarifnih razredih, količnikih,....)?

ODGOVOR:
Obstajajo trije različni načini izračuna osnovne plače za zaposlene po kolektivni pogodbi in osnovna plača v znesku za individualne pogodbe.

Datum objave: 23.09.2015   10:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prenos podatkov – ali bo zagotovljena enotna priprava podatkov za SAP iz različnih obstoječih sistemov (oboje plačni in kadrovski podatki)?

ODGOVOR:
Da, zagotovljen bo enoten (!en) format podatkov za prenos plačnih in kadrovskih podatkov. Format določita naročnik in izvajalec.

Datum objave: 23.09.2015   10:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Avtomatiziran izpis različnih pogodb – ali se lahko uporabi Microsoft Word Mail Merge funkcionalnost?

ODGOVOR:
Načeloma se lahko uporabi omenjena funkcionalnost. Končna implementacija je stvar dogovora med naročnikom in izvajalcem.

Datum objave: 23.09.2015   10:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
PDPZ – koliko različnih načinov izračuna (podjetje, delavec..) je v 11 družbah?

ODGOVOR:
PDPZ pogodbe so sklenjene s tremi zavarovalnicami (Skupna, Triglav, Prva). Način izračuna je enoten za vsa podjetja.