Dosje javnega naročila 007286/2016
Naročnik: SNG DRAMA LJUBLJANA, Erjavčeva cesta 1, 1000 Ljubljana
: Javni natečaj: CELOVITA PRENOVA SNG DRAME LJUBLJANA
ZJN-3: Odprti postopek

JN007286/2016-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 16.11.2016
JN007286/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.11.2016
JN007286/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.01.2017
JN007286/2016-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.04.2017
JN007286/2016-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.04.2017
JN007286/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.06.2017
JN007286/2016-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 14.07.2017

    JN007286/2016-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2016/S 222-404758
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SNG DRAMA LJUBLJANA
Erjavčeva cesta 1
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
+386 12420672

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za natečaje
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Rekreacija, kultura in vera


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javni natečaj: CELOVITA PRENOVA SNG DRAME LJUBLJANA
Referenčna številka dokumenta: JN 2/2016 INV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, ANONIMNI, ODPRTI, DVOSTOPENJSKI, PROJEKTNI, ARHITEKTURNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:


CELOVITO PRENOVO SNG DRAMA LJUBLJANA
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
1.7 Dopustnost udeležbe in pogoji glede usposobljenostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
3 MERILA ZA OCENJEVANJE

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, kot so navedeni v priloženi excellovi tabeli in drugem natečajnem gradivu. Elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, komisija ne bo ocenjevala.

Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po naslednjih merilih:


Arhitekturna zasnova

Funkcionalna zasnova
– izpolnjevanje programskih zahtev,
– odnos novih objektov do obstoječe zgradbe in okoliških stavb,
– upoštevanje specifičnih potreb delovanja sodobnega gledališča,
– funkcionalna razporeditev programskih sklopov in povezav med njimi.

Oblikovanje
– jasnost in prepoznavnost izraza,
– izvirnost oblikovne zasnove.

Tehnične rešitve
– smotrnost tehnične zasnove,
– smotrnost konstrukcijske zasnove,
– upoštevanje zahtev odrske tehnike,
– vidnost in akustika v dvoranah,
– umestitev strojnih instalacij.


Ekonomičnost, vzdrževanje
– racionalnost izvedbe,
– primernost zasnove glede na vzdrževanje in življenjski cikel,
– izvedljivost gradnje,
– ponudbena cena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
03.02.2017   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
4. Podatki o nagradnem skladu:

I. stopnja
• tri priznanja po 2,500 €

V I. stopnji se podelijo priznanja, v drugi stopnji nagrade. Izmed prispelih natečajnih rešitev bo ocenjevalna komisija izbrala tri (3) najprimernejše in izbrane kandidate povabila v II. stopnjo.
II. stopnja
• 1. nagrada 12.000 €
• 2. nagrada 9500 €
• 3. nagrada 7000 €

V primeru, da se nagrade podelijo že na prvi stopnji, je vsaka posamezna nagrada nižja za 2000 €. Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

Skupni nagradni sklad za obe stopnji je 36.000 €. V primeru, da potrebe po dopolnitvi ne bo in se bo ocenjevalna komisija lahko že na podlagi rešitev, podanih na I. stopnji, odločila za predlog vrstnega reda nagrad in priznanj, je skupni nagradni sklad 30.000 €, vsaka posamezna nagrada pa je nižja za 2000 €. Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije: Milan Tomac, univ. dipl. inž. arh., Član, podpredsednik ocenjevalne komisije: Igor Samobor, Član: prof. Janez Koželj, univ. dipl. inž. arh., Član: prof. mag. Peter Gabrijelčič, univ. dipl. inž. arh., Član: Miroslav Benulič, univ. dipl. inž. arh., Član: prof. Gangoly, univ. dipl. inž. arh., Član: Jadranka Grmek, univ. dipl. inž. arh., Namestnik ZAPS-ovega člana: Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh., Namestnik naročnikovega člana: Iztok Vadnjal, Izvedenec za tehnologijo Ivica Fulir, Izvedenec za strojne instalacije Mitja Lenassi, univ. dipl. inž. stroj., Izvedenec za kulturno dediščino Marija Režek Kambič , Poročevalec A: Primož Hočevar, univ. dipl. inž. arh., Skrbnica natečaja: mag. Špela Kryžanowski univ. dipl. inž. arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 21.04.2017   00:00

Dodatne informacije:
4.1 Natečajni roki

Organizirani ogled lokacije in posvet Petek 9. 12. 2016 ob 13:00
Rok za postavljanje vprašanj (zaželeno vsebinskih) 9. 12. 2016
Rok za odgovore na vprašanja 22. 12. 2016
Rok za postavljanje formalnih vprašanj 23. 1. 2017
Rok za odgovore na formalna vprašanja
(največ 6 dni pred rokom oddaje) 27. 1. 2017
I. stopnja oddaja natečajnih elaboratov Petek, 3. februarja 2017, do 16:00
Povabilo na II. stopnjo predvidoma Petek, 24. februarja 2017

Rok za postavljanje vprašanj in odgovorov v II. stopnji, se določi naknadno.

II. stopnja oddaja natečajnih elaboratov predvidoma petek 21.aprila 2017, do 16:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SNG DRAMA LJUBLJANA
Erjavčeva cesta 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.11.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.11.2016   12:13
Hvala za opozorilo. Dikcija pogoja se pravilno glasi:
Pogoj: Kandidat ali avtor je izdelal projektno dokumentacijo za stavbo po CC-SI klasifikaciji kategorija 1- Stavbe, razen podskupin 124, 125 ter 127 v minimalni površini 1.500 m2 bruto, in sicer za vsaj 1 zahteven objekt, kjer je bilo uporabno dovoljenje pridobljeno NAJVEČ 10 let pred oddajo ponudbe.

Datum objave: 06.12.2016   13:48
VPRAŠANJE:
Spoštovani,
glede na zahtevnost natečaja in prihajajoče praznično obdobje prosimo za prestavitev datuma oddaje natečaja za 3 tedne.

ODGOVOR:
Rok za oddajo natečajne dokumentacije zaenkrat ostaja nespremenjen.

QUESTION:
Esteemed organiser,
considering how demanding the contest is, and the coming festive period, we request a change of the submission date for the contest by 3 weeks.
ANSWER:
The contest documentation submission deadline remains unchanged for now.


Datum objave: 06.12.2016   13:50
VPRAŠANJA:
Spoštovani,
Pošiljamo vam vprašanja:
1. Natečajno gradivo narekuje zasnovo ulice Gradišče kot pešaško cono, v priloženem OLN dokumentu pa navaja, da se uredi tudi za parkiranje stanovalcev Nemške hiše. Katera informacija je pravilna?
2. Zanima nas vaše mnenje o obravnavi prostora pred Slovensko cesto. V natečajnem gradivu narekujete zasnovo trga, vendar je v pogojih ZVKD predvidena ozelenitev. Prosimo za jasno opredelitev zasnove omenjenega prostora.
3. V natečajnem gradivu je omenjena podzemna povezava prostorov Drame in Nemške hiše. Je ta res lahko široka samo 3m, kot narekuje OLN dokument?
4. Zaprošamo za podaljšanje natečajnega roka zaradi kompleksnosti naloge in vmesnih novoletnih in božičnih praznikov.

ODGOVORI:
1. OLN je trenutno veljavni urbanistični dokument, ki ureja območje "Drame", vendar bo na osnovi natečajne rešitve spremenjen. Za načrtovanje prometne ureditve na ulici Gradišče velja, kot je navedeno v poglavju C 6.1, točka 6: omogoči se dostop in dostava za stanovalce Nemške hiše z Igriške ulice s potopnim količkom. Parkiranje ni opredeljeno. Prepušča se presoji natečajnikov.
2. Prostor severno od prizidka in okoli historičnega, ohranjenega dela Drame, se ureja skladno s smernicami spomeniškega varstva. Za eventuelna odstopanja, pa velja kot je navedeno v poglavju C6.3 OBVEZNE ZAHTEVE, 6. alineja, da je treba upoštevati: "…spomeniškovarstvene smernice in pogoje, pri čemer je dopustno odstopanje od smernic pri rešitvah kupole nad odrom in pri zahtevah za zunanjo ureditev; odstopanja morajo biti prikazana in jasno utemeljena".
3. OLN se bo, kot je že pojasnjeno, na osnovi natečajne rešitve, spreminjal. Zaradi vpliva gradbenih posegov na objekt Nemška hiša, je zaželjeno, da je širina in globina izkopa pod ulico Gradišče in preboja mimo temeljev razumna, torej le toliko velika, kot je potrebno za osebni prehod.
4. Rok za oddajo natečajne dokumentacije zaenkrat ostaja nespremenjen.

QUESTIONS:
Esteemed organiser,
We are sending you several questions:
1. The contest material requires Gradiška street to be designed as a pedestrian zone, while the attached OLN document states that parking for the residents of Nemška Hiša building should be arranged. Which information is correct?
2. We are interested on your opinion on the processing of the space in front of Slovenska road. The contest material requires a square design, but the conditions of ZVKD plan a green area. We request a clear definition of the design for the mentioned area.
3. The contest material mentions an underground connection of the Drama and Nemška Hiša premises. Is it true that this may only be 3m wide, as dictated by the OLN document?
4. We request an extension of the contest deadline due to the complexity of the task and the New Year's and Christmas holidays during this time.
ANSWERS:
1. OLN is the currently valid urban planning document, managing the "Drama" area, but will be changed based on the contest solution. The planning of traffic arrangement on the Gradišče street should be done as stated in chapter C 6.1, item 6: enable access and delivery for the residents of Nemška Hiša from Igriška street with a sinking pole.
Parking is not defined. It is up to the contestants.
2. The space north of the extension and around the historical, preserved part of Drama, is arranged in compliance with the guidelines of monument protection. In regards to eventual deviations, as stated in chapter C 6.3, OBIGATORY REQUIREMENTS are in force, line 6, follow: "...monument protection guidelines and conditions, whereby deviation is permissible in the solutions of the dome above the stage and in requirements for external arrangement; deviations must be shown and clearly justified".
3. OLN, as explained previously, will change based on the contest solution. Due to the influence of construction interventions onto the building Nemška Hiša, it is desired that the width and depth of dig under the street Gradišče, and the penetration past foundations, are reasonable, i.e. only as big as required for personal passage.
4. The contest documentation submission deadline remains unchanged for now.


Datum objave: 06.12.2016   13:51
VPRAŠANJA:
Spoštovani,
Pošiljam vam naslednja vprašanja:
1. V prilogi 4.3. (reference), zahtevate pogoj: “Kandidat ali avtor je izdelal projektno dokumentacijo za stavbo po CC-SI klasifikaciji kategorija 1- Stavbe, razen podskupin 124, 125 ter 127 v minimalni površini 1.500 m2 bruto, in sicer za vsaj 1 zahteven objekt, kjer je bilo uporabno dovoljenje pridobljeno najmanj 10 let pred oddajo ponudbe.” S tem negirate zadnje strokovne rešitve in nezakonito omejujete konkurenco mlajšim arhitekurnim podjetjem. Zgradbe, ki so se gradile pred 10 leti in več imajo tudi popolnoma drugačne že zastarele tehnološke rešitve.
Prosimo za razmislek o trajanju reference (najmanj 10 let), ker bi bilo strokovno bolj pomembno, da je referenčni objekt izveden v zadnjih 10 letih. Prosimo za spremembo in čimprejšnji odgovor.
2. Kakšen smisel ima zunanje gledališče direktno ob Slovenski cesti ob hrupnem avtobusnem postajališču, ki bo praktično onemogočalo kakršnokoli predstavo na prostem? Prosimo vas za ponovni premislek o tem delu programa. oz. če ni smiselno - njegovo črtanje.
3. Težko si predstavljamo, da bo kavarna v kletnih prostorih zaživela, glede na to, da je v bližini že dosti kavarn na boljših ambientnih prostorih. Prosimo vas za ponovni premislek o tem delu programa oz. za možno premaknitev tega programa v pritličje ob parkovno ureditev, kjer ima ustrezen potencial.
4. V natečajni nalogi so predvidene pisarne v Nemški hiši v dvoranskem delu v treh nivojih, vendar spomeniško varstvene smernice izrecno ne dovoljujejo takšnih posegov »Dopustni so samo tisti posegi, ki imajo namen prenoviti objekt v prvotnem stanju oziroma so potrebni za njegovo vzdrževanje (povzeto iz akta o razglasitvi)”. Prosimo vas za obrazložitev in ustrezne spremembe programa.
5. Glede na racionalno uporabo proračunskih sredstev vas sprašujemo, kakšen smisel ima ohranjanje “male drame” ter dodajanje novega gledališčnega prostora eksperimentalnega odra, glede na to, da je v neposredni bližini Cankarjev dom s praktično neizrabljenimi kapacitetami dvoran. Še več, trpanje programa pod zemljo v izredno drage rešitve t.i. viseče podtalnice, ali možne arheološke rimske izkopanine, še dodatno postavlja takšne odločitve pod vprašaj racionalne porabe proračunskih sredstev.
6. Od natečajnikov se pričajuje rešitve, ki se oddaljuejejo od idejne zasnove in so del PGD-ja kot recimo dimenziniranje konstrukcije, postavitev tehničnih prostorov in jaškov, sestave akustičnih sten itd... Še bolj so te zahteve nerazumne, glede na to, da bo potrebno po končanem arheološkem izkopanju projekt po vsej verjetnosti kompletno programsko in tehnično prirediti, saj na to kažejo podobni projekti npr. NUKII. Prosimo zbornico, da omeji natečajno nalogo na idejno rešitev, saj se razpisuje natečaj za idejno rešitev in ne za delni PGD.
7. Glede na zahtevnost naloge nas čudi, da v natečajni komisiji ni niti enega člana arhitekta, ki bi imel izkušnje z gledališkimi zgradbami, kar postavlja pod vprašaj stokovno ustreznost izbora žirije. Vsekakor je to še bolj čudno, saj gre pri prenovi drame za izredno visoko investicijo, čez 20 miljonov evrov, tako da težko razumemo, da ni volje oz. denarja za sestavo mednarodne žirije z ustreznimi izkušnjami.
8. Nagradni sklad je glede na višino investicije izredno nizek, plačilo 2500€ za izdelavo druge faze natečaja pa ne pokrije niti osnovnih stroškov izdelave natečajnega predloga, četudi se zaposljuje samo “zastonj” delovno silo – študente in praktikante. Prosimo za normalno plačilo za drugo fazo, oz. njeno črtanje, če ni potrebnih sredstev za njeno izvedbo. Vsa priporočila za prvonagrajeni projekt lahko žirija zapiše v zaključno poročilo, tako da jih naročnik lahko vključi v projektno nalogo, ter se tako izogne nepotrebni II. fazi natečaja, predvsem če zanjo nima ustreznih denarnih sredstev.


ODGOVORI:
1. Glej odgovor z datumom objave 19.11.2016 ob 12:13.
»Hvala za opozorilo. Dikcija pogoja se pravilno glasi:
Pogoj: Kandidat ali avtor je izdelal projektno dokumentacijo za stavbo po CC-SI klasifikaciji kategorija 1- Stavbe, razen podskupin 124, 125 ter 127 v minimalni površini 1.500 m2 bruto, in sicer za vsaj 1 zahteven objekt, kjer je bilo uporabno dovoljenje pridobljeno največ 10 let pred oddajo ponudbe.«
2. V Natečajni nalogi nikjer ni omenjeno gledališče na prostem. Navedena je samo možnost povezave trga z Eksperimentalnim odrom kot prostorom ali obratno.
3. V osnovi gledališke kavarne niso namenjene tržnemu tj. profitnemu delovanju temveč prostoru druženja obiskovalcev in ljubiteljev umetnosti. Natečajnik ima možnost predlagati boljšo rešitev z ustrezno obrazložitvijo.
4. Pri zasnovi umestitve novih treh nivojev v osrednjem dvoranskem delu Nemške hiše se mora gradbenotehnično ohraniti enovitost prostora. Novi nivoji in stopnišče naj bodo konstrukcijsko ločeni od obstoječih obodnih sten. Iz varstvenega režima namreč izhaja tudi: »Pri pomembnih kulturnih ustanovah, katerih razvoj zahteva tudi preureditev notranjščin, je potrebno pred posegom določiti vse tiste elemente, ki pomenijo konstanto pri nadaljnjem preoblikovanju prostorov«. Predmet posega v Nemški hiši je namreč namensko zgrajen prostor za potrebe gledališča - skladišče (glej VO priloga 1 in VO priloga 2), prostor funkcionalno povezan z delovanjem gledališča.
5. Cankarjev dom deluje na povsem drugačni programski osnovi zato umestitev dejavnosti Drame tam ni možna. V Drami že sedaj deluje Mala drama, ki je programsko ter po številu obiskovalcev zapolnjena. Ravno tako v Drami občasno deluje Levi oder kot prostor eksperimenta gledališča, ki je ravno tako programsko in po številu obiskovalcev zapolnjen. Iz navedenega sledi, da sta oba odra v tem trenutku že umeščena v stavbi Drame in ne dodajamo novih odrskih oz programskih površin. Glede umestitve odrov ima natečajnik možnost drugačne rešitve z ustrezno obrazložitvijo.
6. V poglavju C 6.1, točka 9 in 10, je jasno navedeno, da gre le za okvirno dimenzioniranje in sistemsko umeščanje jaškov, vse v smislu verodostojnosti rešitve. Tudi na idejnem nivoju morajo biti upoštevane tehnične zahteve v obsegu in na način, da se zaradi njih v nadaljnjih fazah projektiranja ne bodo spremenile karakteristike izbrane rešitve.
7. Ocenjevalna komisija je strokovno ustrezna.
8. Razpisani nagradni sklad obsega tri priznanja po 2.500 EUR. Za dodelavo vsake od treh izbranih rešitev je predvidenih 2.000 EUR. Predvideni zneski za dodelavo ostajajo nespremenjeni.

QUESTIONS:
Esteemed organiser,
I am sending you the following questions:
1. In attachment 4.3 (references), you set a condition: "The candidate or author made the project documentation for a building according to the CC-SI classification category 1 - Buildings, except sub-groups 124, 125 and 125 with a minimum surface of 1,500 m2 gross, and for at least 1 demanding building, where the permit for use was acquired at least 10 years before the submission of the offer." With this, you negate the most recent professional solutions and illegally limit the competition for younger architectural companies. Buildings that were constructed 10 years ago and more also have entirely different and outdated technological solutions.
We request that you reconsider the reference duration (at least 10 years) as it would be more professionally significant for the referential building to have been constructed within the last 10 years. We request a change and a reply as soon as possible.
2. What sense is there in an outdoors theatre immediately next to Slovenska road, next to a noisy bus station, which will practically prevent any open air performance? We request that you rethink this part of the programme or if it would not make more sense to delete it.

3. We find it difficult to believe that the café in the basement will come to life considering that there are already numerous cafés in the vicinity, in better ambiental spaces. We request that you reconsider this part of the programme or the possibility to move this programme to the ground floor, next to the park arrangement, where it has suitable potential.
4. The contest task plans offices in Nemška Hiša, in the hall area, in three levels, however, the monument protection sketches explicitly forbid such interventions "Only the interventions with the intention of renovating the building to its primary state or required for its maintenance are allowed (summarized from announcement act)". We request an explanation and suitable changes to the programme.
5. Regarding rational use of budget assets, we ask what sense there is in the preservation of "Mala Drama" and the adding of a new theatre space for the Experimental Stage, considering the immediate vicinity of Cankarjev Dom with practically unused capacities of halls. Moreso, cramming the programme underground in an extremely expensive solution, i.e. hanging water or possible archaeological Roman findings, additionally make the rationality of such decisions questionable in terms of rational budget asset use.
6. The contestants are expected to provide solutions which deviate from the concept design and are a part of PGD, such as e.g. dimensioning of the construction, placement of technical areas and shafts, acoustic wall composition etc... these requests are even less rational considering that, after the finished archaeological digs, the project will most likely have to be completely readjusted in terms of programme and technics, as shown by similar projects, e.g. NUKII. We request that the Chamber limits the solution to idea, as the contest is announced for idea and not for a partial PGD.
7. Considering how demanding the task is, we find it strange that the contest jury does not include a single architect with experience in theatre buildings, which makes the professional selection of the jury questionable. This is even stranger, as the renovation of Drama is an extremely large investment, exceeding 20 million Euros, so we find it difficult to understand that there is no will or money for the composition of an international jury with appropriate experience.
8. The prize fund is extremely low considering the investment size, payment of 2500 € for the second phase of the contest does not even cover basic expenses of making the contest proposition, even if only "free" work force is employed - students and interns. We request a normal payment of the second phase or its deletion, if there are no assets for it to be carried out. All recommendations for the winner may be written in the final report by the jury, so that the client can include them in the project task, thus avoiding the unnecessary II phase of the contest, especially if they do not have appropriate assets for it.
ANSWERS:
1. See answer with date of publishing Nov. 19th 2016 at 12:13.
"Thank you for the warning. The correct diction of the condition is:
Condition: The candidate or author made the project documentation for a building according to the CC-SI classification category 1 - Buildings, except sub-groups 124, 125 and 125 with a minimum surface of 1,500 m2 gross, and for at least 1 demanding building, where the permit for use was acquired at most 10 years before the submission of the offer."
2. The contest task never mentions an open air theatre. There is only the possibility of connecting the square with the Experimental Stage as a space or vice versa.
3. Theatre cafés generally are not intended for market, i.e. profit operation, but as areas of socialisation for visitors and lovers of art. The contestant has the possibility to suggest a better solution with suitable explanation.
4. In the design of the placement of new three levels in the central part of Nemška Hiša, the constructional and technical unity of the space needs to be preserved. New levels and staircase should be separate in construction from the existing circumferential walls. The protection regime also states: "In important cultural institutions, the development of which requires a rearrangement of inside spaces, it is necessary to define all elements that mean a constant in further remodelling of spaces, in advance." The subject of intervention in Nemška Hiša is purpose built for the use of the theatre - storage rooms (see VO attachment 1 and VO attachment 2), a space functionally connected with theatre operation.
5. Cankarjev Dom operates according to an entirely different programme scheme, making the placement of Drama activities into it impossible. Mala Drama operates within Drama as is, and is filled in terms of programme and number of visitors. The Drama also occasionally operates the Left Stage as experimental theatre, also filled in terms of programme and visitor number. The stated means that both stages already operate in the Drama building and that no new stage surfaces are added. Considering stage placements, the contestant may offer a different solution with a suitable explanation.
6. Chapter C 6.1, item 9 and 10, clearly state that this is only a rough dimensioning and system placement of shafts, all in the sense of credibility of the solution. Idea level, too, needs to follow technical demands in the scope and in a way, due to which the further phases of planning do not change characteristics of the chosen solution.
7. The contest jury is professionally appropriate.
8. The announced prize fund includes three prizes of 2,500 EUR. 2.000 EUR are planned for updates of each of the three chosen solutions. Planned update amounts remain unchanged.Datum objave: 06.12.2016   14:13
VO PRILOGA 1 in VO PRILOGA 2 STA OBJAVLJENI NA: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Datum objave: 22.12.2016   08:36
OPOMBA: Priloge VO3, VO4 in VO5 so dostopne na spletni strani ZAPS: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
NOTE: Attachments VO3, VO4 and VO5 can be downloaded from ZAPS website: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni


Datum objave: 22.12.2016   08:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pošiljam vam naslednja vprašanja:

1. Ali je lahko višina venca novega prizidka 315,82 n.m.v., kot je višina venca Nemške hiše?
2. Ali je lahko skrajna kota kleti 2m nad podtalnico, ki je na -16m?


ODGOVOR
ODGOVORI:
1. Višina obeh prizidkov je 314.80 m n.v., toleranca višine obeh prizidkov je + 1,00 m.
2. Večja globina od določene v natečaju ni potrebna. Povečanje globine lahko povzroči tehnične težave pri gradnji in podražitev gradnje.

QUESTIONS:
1. Could the cornice height of a new extension be the same as the cornice height of Nemška hiša (the German House), i.e. 315.82 AMSL?
2. Could the extreme corners of the basement be 2m above the groundwater, which is at -16m?
ANSWERS:
1. The height of both extensions is 314.80 AMSL, whereas the tolerance of it is + 1.00 m.
2. Any depth beyond the one set in the contest is not necessary. Increasing the depth may cause technical problems in construction, hence increased construction price.

Datum objave: 22.12.2016   08:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pošiljam vam naslednja vprašanja:

1. Zakaj je predvidena 8m višina prostora manipulacije, če je višina vrat na glavni oder 5,5m?
2. Zakaj je predvidena 6m višina za skladišča Male drame in eksperimentalnega odra, če je višina vozov max.2,4m in višina dvižne ploščadi 3,0m?
3. Pri prostorski preveritvi manjkajo skladišča Male drame in eksperimentalnega odra, ki jih ni moč umestiti ob dvorane, zaradi njihove predvidene velikosti. Prav tako niso upoštevane površine za vse potrebne foyerje. Prosimo za obrazložitev.
4. Prosimo za prestavitev roka oddaje natečaja zaradi kompleksnosti naloge in božično novoletnih praznikov.


ODGOVOR

1. Višina 8m je določena zaradi načina skladiščenja scenskih elementov. Višina vrat se izenači z višino prostora manipulacije tj. 8m.
2. Višina 6m je določena zaradi načina skladiščenja scenskih in ostalih elementov predstav.
Za Eksperimentalni oder je višina 6m zaželena lahko pa je tudi 4,5m.
3. Skladišča Male drame in Eksperimentalnega odra so zaželena ob dvoranah, če jih ni moč umestiti ob dvorane naj bodo, kar se tiče logistike, umeščena čim bliže. Komunikacije in foaeji so predmet natečaja in s tem natečajnih rešitev.
4. Rok za oddajo natečajnih nalog ostaja nespremenjen.

QUESTIONS:
1. Why an 8m height space manipulation is planned if the main stage door height is 5,5m?
2. Why a 6m height for storage area of Mala drama (Small Stage) and Experimental Stage if the height of the transport carts is max. 2,4m and the elevating platforms height of 3,0m?
3. As regards spatial screening, storage areas of both Mala drama (Small Stage) and Experimental Stage do not exist; they can not be situated beside the theatre hall, due to their intended size. Also the area for all the foyers is not taken into account. We ask an explanation.
4. Please redefine the submission date for the contest, due to the complexity of the task and the Christmas and New Year’s holidays.
ANSWERS:
1. The height of 8m is determined because of the method of storage of scene elements. The door height is equal to the amount of manipulation area, i.e. 8m.
2. The height of 6m is determined because of the method of storage of scene elements and other elements of the performance.
The desirable height of the Experimental Stage is 6m but it can also be 4,5m.
3. It is desirable that storage areas of Mala drama (Small Stage) and Experimental Stage are situated beside the theatre halls. In the event that this is not possible, in terms of logistics, they should be situated as close as possible to the theatre halls. Communications and foyers are subject to the contest, namely tender solutions.
4. The submission date for the contest remains unchanged.Datum objave: 22.12.2016   08:39
VPRAŠANJE
Pošiljam vam naslednja vprašanja:

1. Ker ste naknadno spremenili reference, oziroma kateri ponudniki se lahko udeležijo natečaja, hkrati pa spreminjate tudi obvezna določila natečajne naloge, vas prosimo za podaljšanje natečajnega roka oddaje rešitev, saj drugače kršite posamezna določila Zakona o javnih naročilih.


ODGOVOR

1. Rok za oddajo natečajnih nalog ostaja nespremenjen.

QUESTIONS:
1. Because you subsequently changed the references on which bidders may participate in the contest as well as the mandatory provisions of competition task, we kindly ask for an extension of the contest solution submission date. We would like to draw your attention to individual provisions of the Public Procurement Act in this respect.
ANSWERS:
1. The submission date for the contest remains unchanged.


Datum objave: 22.12.2016   08:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pošiljam vam naslednja vprašanja:

1. Pri pregledu naloge smo naleteli na naslednje probleme: Prostor manipulacije naj bi bil visok 8m ter 1.1m nad višino terena. Glede na razpon prostora ter akustično izolacijo je pričakovati, da bo konstrukcija z tlemi okoli 1m, kar skupaj znese 10m. Maksimalni dovoljen garabit je 15.7m, torej je na razpolago samo 5.7m za dve etaži ansambla + konstrukcija + streha + izolacija, kar je premalo. Je možno zmanjšati potrebno višino prostora manipulacije?
2. Se lahko spremenijo predlagane pozicije dvoran, če je predlagana boljša tehnična rešitev?
3. Zakaj se potrebuje še prostor manipulacije v pritličju?
4. Priloženi izris obstoječega stanja se ne sklada z načrtom na strani 59 natečajne naloge, saj se kote nivojev ne ujemajo. Prerez v dwg formatu ni dokončan. Prosimo za verodostojni posnetek obstoječega stanja saj je ta netočen in nedokončan.
5. Prosimo za točno višinsko omejitev max. kote kleti in venca predvidene novogradnje, saj je programska preverba na koti -10,5m. Koliko je dopustna višinska toleranca?
6. Kakšna je lahko min. višina skladišč in rekvizitarne male drame in eksperimentalnega odra?
7. Nam lahko prosim razložite zakaj je potrebno odpirati eksperimentalni oder na trg – čemu naj bi služilo to odpiranje oz. povezovanje prostorov zunanjega in notranjega prostora?
8. - V preveritvi smo odkrili kar nekaj netočnosti, kar v končni fazi onemogoča razporeditev programa na način in v velikosti, ki je opisan v projektni nalogi kot obvezen in katerega povšine so opisane kot minimalne potrebne. Naj najštejemo nekatere netočnosti:
a) tovorno dvigalo za vozičke naj bi segalo do male drame. V preveritvi se ustavi v prvem nadstropju, saj če bi segalo v nadstropje male drame, ne bi bilo dovolj prostora oz. bi se odrezalo del odra.
b) v preveritvi niso upoštevani dokaj veliki volumni javnih komunikacij za dostop in evakuacijo 180 gledalcev male drame in 80 gledalcev eksperimentalnega odra. Ponovno ugotavljamo, da je preveritev zavajujoča, ter da ni dovolj prostora za malo dramo v zaželjenem obsegu v drugem nadstropju.
c) volumen manipulacije je narisan v preveritvi kot volumen dveh etaž. V programu se predpisuje, da ima ta volumen 8m višine (čeprav so vrata na glavni oder višine samo 5m), kar so skoraj tri etaže, za kar spet ni prostora.
d) za skladišče male drame in bralno sobo se želi prostor širine 6m. Ta prostor ni omenjen v preveritvi, saj bi njegova postavitev ob dvorano male drame glede na dane gabarite ni možna.
e) v preveritvi ne obstajajo foayerji male drame in eksperimentalnega gledališča, saj zanj prav tako ni prostora, kletni foyer pa je relativno zelo daleč (12m višinske razlike!)
Glede na vse našteto, je očitno da je preveritev ni bila korektno pripravljena. Prosimo vas za korekcijo dimenzij prostorov in boljšo obrazložitev delovanja in uporabe posamenznih prostorov, da lahko natečajniki premislimo in predlagamo najbolj ustrezne rešitve. Prav tako vas prosimo, da obrazložte namen in uporabo vsakega posameznega prostora ter opišete s katerimi prostori se posredno ali neposredno povezuje, saj le to ni jasno razvidno iz priložene sheme organizacije prostorov.
Navedena pojasnila so ključna za resno izdelavo natečajnega predloga. Ker je potrebna delna reorganizacija programa vas prosimo, če lahko podaljšate rok oddaje natečaja.
9. Poročilo ZVKDS za Nemško hišo se sklicuje na konkretni idejni projekt. Nam lahko prosim pošljete ta projekt, saj bomo le tako lahko razumeli smernice.
10. Prosimo vas, da nam jasno pokažete, kateri prostori v Nemški hiši so last SNG Drama.


ODGOVOR

1. Maksimalni dovoljen gabarit prizidka je +15,90m (merjeno zahodni-desni prizidek, vogal Igriška-Gradišče). Višinska toleranca obeh prizidkov je + 1,0 m.
2. Glede umestitve dvoran ima natečajnik možnost drugačne rešitve z ustrezno obrazložitvijo.
3. Zaradi specifike načina rokovanja in transporta scenskih elementov.
4. Pri ponovnem pregledu je bilo ugotovljeno da so kote na izrisu na strani 59 pravilne. Kota odra je, za razliko od izrisa obstoječega stanja, na +1,60m.
Pravilno obstoječe stanje je v objavljeni DWG datoteki izrisano na desni strani, dodatno smo ga v prilogi 5 obkrožili z rdečim kvadratom. V vzdolžnem prerezu in fasadah je bila ob izrisu kupola odra napačno zarotirana. V prilogi 5 (VO priloga 5_ D 3_1 DRAMA - OBSTOJECE - korekcija.dwg) je korigirana kupola izrisana v rdeči barvi.
5. Dopustna višinska toleranca kleti je ± 0,50m. Višinska toleranca obeh prizidkov je + 1,00 m.
6. Višina skladišč je določena v Excel tabeli »C4_2 program« in sicer 6m. Ta višina je zaželena za skladišči. Za skladišče Male drame je zaželena višina 6m, za skladišče Eksperimentalnega odra je primerna tudi višina 4,5m. Za rekvizitarni je sprejemljiva tudi višina 3m.
7. Namen odpiranja je ponuditi možnost pogleda javnega-mimoidočih v Eksperimentalni oder.
8.
a. Tovorno dvigalo ni klasično dvigalo je tovorna ploščad. V zgornji poziciji tvori tla Male drame.
b. Preveritev ni rešitev. Število obiskovalcev-sedežev Male drame naj bi bilo med 150 in 180. Komunikacije in foaeji so predmet natečaja in s tem natečajnih rešitev.
c. Višinska toleranca obeh prizidkov je + 1,0 m. Višina prostora manipulacije (8m) je določena zaradi načina skladiščenja scenskih elementov. Višina vrat se izenači z višino prostora manipulacije tj 8m.
d. Število sedežev Male drame naj bi bilo med 150 in 180. Glede na število sedežev se lahko prostor odra in dvorane manjša ali veča. Bralna soba 2 je vsebinsko povezana z Malo dramo, postavitev ob njo pa ni nujna.
e. Komunikacije in foaeji so predmet natečaja in s tem natečajnih rešitev.
8.1.. Na ogledu objekta, 9.12.2016 ob 13.00, so bili razvidni nameni in funkcionalni sklopi posameznih prostorov.
• Sklopi oz povezave prostorov so razvidne iz »C4_1natečajna naloga-Priloga 1_funkcijska shema«, kjer posamezni označeni programski sklop prikazuje povezavo ali navezavo na prostore ali odre.
• Sklopi oz povezave prostorov so razvidne iz »C4_2natečajna naloga-Priloga 2_pregled prostorov in površin«, kjer so sklopi označeni z vijolično barvo.
• Opisi prostorov in funkcij prostorov se nahajajo v:
• Gledališki besednjak, založilo MGL, 1981;
• Gledališki terminološki slovar, Založba ZRC, 2007
8.2. Rok za oddajo natečajnih nalog ostaja nespremenjen.
9. Omenjen idejni projekt ni relevanten, upoštevati je potrebno smernice ( D 4_4 ZVKD - Nemška hiša Drama_3 in prilogo VO priloga 3 ZVKD
10. Prostore v Nemški hiši ima SNG Drama trenutno v najemu (lastnik MOL). Prostori so v fazi odkupa. Glej prilogo VO priloga 4 Nemska hisa.

QUESTIONS:
1. After an in-depth review of the competition task we encountered the following issues: the manipulation area height should be 8m and 1.1m above the ground level. Depending on the range of space and acoustic insulation, it is expected that the construction of the ground is around 1m, which means altogether 10m. The maximum permissible height of a building in relation to its surroundings is 15.7m, thus there is only 5.7m available for the two floors of the cast + construction + roof + insulation and this is not enough. Is it possible to reduce the required amount of manipulation area?
2. Could the suggested positions of halls be changed if a better technical solution is proposed?
3. What a manipulation area on the ground floor is needed?
4. The attached drawing of the existing premises differs from the plan on page 59 of competition task, i.e. the angles levels do not match. The section in dwg format is not completed. Please provide a credible snapshot of the existing premises as the one available is inaccurate and incomplete.
5. Please provide the exact max. height restrictions of corners of the basement and a cornice of planned new construction since the software spatial screening at the corners shows -10,5m. What is the permitted height tolerance?
6. What can be min. storage area height and the props area of Mala drama (Small Stage) and Experimental Stage?
7. Can you please explain why it is necessary that the Experimental Stage is opened in direction to the square – what is the purpose of connecting spaces of outer and inner space?
8. The spatial screening revealed quite a few inaccuracies, which ultimately prevents the provision of the programme in a manner and size as described in the competition task as mandatory and in which surfaces are described as the minimum necessary. Let consider some of these inaccuracies:
a) The connection to the Mala drama (Small Stage) by means of freight elevator for transport carts is provided. The spatial screening showed that it stops on the first floor, and in the event that the connection to the Mala drama (Small Stage) is provided, there would not be enough space, meaning that it would interfere in a part of the stage.
b) A relatively large volumes of public communications for the access and evacuation of 180 spectators from the Mala drama (Small Stage) and 80 spectators from the Experimental Stage are not taken into account. Again, we find that the spatial screening is misleading and that there is not enough space for Mala drama (Small Stage) in the preferred volume of the second floor.
c) The manipulation area volume is depicted in the spatial screening as a volume of the two floors. The programme requires a 8m height of this volume (although the height of door leading to the main stage is only 5m), which is almost three floors. This means that there is not enough space.
d) The storage area of Mala drama (Small Stage) and reading room should be 6m of width. This area is not mentioned in the spatial screening since its formation beside the Mala drama (Small Stage) hall is not possible, given the height of a building in relation to its surroundings.
e) In the spatial screening there are no foyers foreseen in the Mala drama (Small Stage) and the Experimental Stage as there is not enough space and the basement foyer is relatively far away (12m altitude difference!)
8.1. Given all of the above, it is obvious that the spatial screening has not been properly prepared. Please provide for correction of dimensional spaces and more justified explanation of operation and use of concerned spaces that we, contestants could reconsider and propose the most appropriate solutions. Also, please elaborate on the purpose and use of each area and describe which areas are directly or indirectly linking as this is not readily apparent from the accompanying scheme of the premises.
These explanations are of key importance to make a considerable proposal.
8.2. As a partial programme reorganisation is needed, we request an extension of the contest proposal submission deadline.
9. In the report of Nemška hiša (the German House) drafted by Institute for Protection of Cultural Heritage of Slovenia a reference to a specific design concept is made. Could you please send us this project as this will help us understand the guidelines?
10. Please let us know clearly which premises in Nemška hiša (the German House) is the property of the Ljubljana Slovene National Theatre Drama.
ANSWERS:
1. Regarding the extension, a maximum permitted height of a building in relation to its surroundings extension is + 15,90m (western-right extension measured, corner of streets Igriška-Gradišče). The vertical tolerance of both extensions is + 1.0 m.
2. With regard to the placement of halls a contestant has the possibility of providing alternative solutions with an appropriate explanation.
3. Due to the specifics of the way of handling and transport of scene elements.
4. On re-examination, it was found that the elevation data in the drawing on page 59 is correct. The angles levels of the stage, as opposed to the drawing of the existing situation, is at +1.6 m. Correct existing situation can be found in the published DWG file on the right side, additionally it was circled with a red square in Annex 5. In longitudinal cross-section and facades the dome over the stage was rotated incorrectly. In Annex 5 (VO priloga 5_ D 3_1 DRAMA - OBSTOJECE - korekcija.dwg) the corrected dome has been drawn in red.
5. The acceptable height tolerance of basement is ± 0,50m. The vertical tolerance of both extensions is + 1.00 m.
6. The height of storage areas is determined in Excel table "C4_2 program", i.e. 6m. This is the desired height for storage areas, namely the height of the storage area of Mala drama (Small Stage) of 6m and of the storage area of Experimental Stage of 4.5 m and of the storage area of props of 3m.
7. The purpose of the opening is to offer the possibility to the public- passers by in the Experimental Stage.
8.
a. A freight elevator is not a classical elevator; it is in function of elevating platform. In the upper position it forms the bottom of the Mala drama (Small Stage).
b. The spatial screening is not a solution. The number of visitors-seats of Mala drama (Small Stage) should be between 150 and 180. Communication and foyers are subject of competition and contest solutions.
c. The vertical tolerance of both extensions is + 1.0 m. The amount of manipulation area (8m) is determined due to method of storage of scene elements. The door height is equal to the manipulation area height, i.e. 8m.
d. The number of seats of Mala drama (Small Stage) should be between 150 and 180. The stage and the hall area should adapt, depending on the number of seats. The Reading Room 2 is similar to the Mala drama (Small Stage) in terms of content; however it is not necessary that it is connected to it.
e. Communications and foyers are subject to tender and thereby solutions.
8.1. Intentions and functional assemblies of individual rooms were evident during the tour of the facility of 12/09/2016 at 1 p.m.
• Section of places and links are shown in the table "C4_1competition_task-Annex1_functional scheme", where each labelled programme section showing the link or connection to the premises or scaffolding.
• Section of places and links are shown in the table "C4_2 competition_task--Annex2_inspection of premises and areas", where the sections marked with a purple colour.
• Descriptions of places and functions rooms are located in:
• Theatrical vocabulary, published by Slovenian Youth Theatre, 1981;
• Theatre terminological dictionary, published by ZRC, 2007
8.2. Deadline for submission of proposal remains unchanged.
9. The aforementioned design concept is not relevant; the necessary guidelines should be taken into account (D 4_4 ZVKD – Drama German House_3 house and Annex VO of Appendix 3 ZVKD
10. The premises of Nemška hiša (the German House) are leased (The owner is the Municipality of Ljubljana). The phase of purchase of premises has begun. Refer to Annex VO of Appendix 4 of Nemška hiša (the German House).

Datum objave: 22.12.2016   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vprašanja se nanašajo na podatke v tabeli "Priloga - PREDVIDENE POVRŠINE":

1. V določenih postavkah so razhajanja, kot npr. za prostor "Sestavljalnica/delavnica v K-6 (vrstica 161 v Excelovi tabeli) in sicer je v tabeli navedena uporabna površina 200m2, medtem ko je zahtevan minimalni tloris 12 x 18 m, kar pa znaša 216m2. Kateri podatek v tem in podobnih primerih upoštevati?

2. Določeni prostori so v tabeli prikazani, kot da so umeščeni v več sklopov, npr. K-6 in K-11. Sklepamo, da gre za možnost, da je v prostor umeščen ali v eni, ali drugi sklop, ne pa v oba, oziroma v primerih, ko je navedenih še več sklopov, v vsakega od njih?

3. Kaj je mišljeno pod "OBMOČJE POSEBNE UPORABE"?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
1. Pravilen podatek je 12x18m tj 216m2. Podobnih primerov v tabeli ni.
2. Gre za možnost, da je prostor umeščen v en ALI drug sklop.
3. V prostorskem preizkusu niso definirani prostori kot trafo postaja, toplotna postaja, prostor s teristorskimi omarami, prostor za ojačevalce,…


QUESTIONS:
Questions relating to the data in the table "Appendix - PLANNED SURFACE":
1. In certain items there are inconsistencies such as for the space "Workshop in K-6 (line 161 in Excel table), i.e. the usable area of 200m2 is indicated in the table while the required minimum floor plan 12 x 18 m, which is 216m2. Which date should be in this and similar cases considered?
2. The designated areas are shown in the table as if they were placed in several sections, for instance K-6 and K-11. We conclude that there is a possibility that the space is embedded in one or another section, but not in both, or in cases where more sections are indicated in each of them?
3. What is meant by "areas of special use"?
ANSWERS:
1. The correct information is 12x18m i.e. 216m2. There are no similar examples in the table.
2. It is possible that the space is placed in one or the other section.
3. In a spatial screening areas are not defined as a substation, thermal station, area with terristorial cabinets, space for amplifiers...

Datum objave: 22.12.2016   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prilagamo sledeča vprašanja:

1. Glede na kompleksnost programa in zahteve natečajnega gradiva v zvezi s kletnimi prostori, nas zanima ali je možna širitev podzemnih prostorov na mejo parcele (torej brez odmika 1m od parcelne meje)? Specifično nas zanima območje pod ulico Gradišče.

2. Zanima nas, ali so višinski gabariti prizidkov striktno omejeni na višino omenjeno v natečajnem gradivu, ali so možna odstopanja navzgor, glede na to, da je kap kupole (18.17m) višja od strehe obstoječega prizidka (15.70m)?

3. V funkcijski shemi natečajnega gradiva je uprava SNG Drama umeščena v Nemško hišo. Zanima nas, ali je umestitev uprave v Nemško hišo zahteva ali le priporočilo razpisovalca natečaja?

4. Na vprašanje glede dimenzij prehoda med stavbo SNG Drama in Nemško hišo ste odgovorili, da je potrebno predlagati statično smiselno širino prehoda. Če se tekom projektiranja ugotovi, da je statično smiselna širina večja od 3m; je tak poseg v skladu z določili natečajnega gradiva ali so dimenzije striktno določene?

5. Ali je, glede na potrebe sodobnih gledaliških produkcij, višino odrske luknje velikega odra možno povečati, ali je višina zaščitena s strani ZVKDS.
Če spreminjanje višinske kote kupole ni možno, ali se povečava lahko zgodi na način, da se višinska kota kupole nad velikim odrom ne spremeni?

Vnaprej hvala za odgovore.

ODGOVOR
1. Zunanji rob objekta pod in nad terenom sme segati do parcelne meje. Gradbenih konstrukcij za zaščito gradbene jame ni dovoljeno sidrati pod sosednje objekte.
2. Višinska toleranca obeh prizidkov je + 1,0 m.
3. Zahteva je, da v Nemško hišo niso umeščene hrupne dejavnosti ter, da v njej ni prostorov za obiskovalce predstav ali drugih dogodkov.
4. Dimenzije prehoda niso striktno določene, gre za racionalnost tako v funkcionalnem kot tudi v konstrukcijskem smislu.
5. Višina odrskega stolpa je določena z višino kupole nad odrom. Globina pod odrom je definirana z globino dovoljene poglobitve. Portal velikega odra je spomeniško zaščiten in se ga dimenzijsko ne sme spreminjati.

QUESTIONS:
1. Given the complexity of the programme and the requirements of ToR relating to the basement, we are interested in a possible extension of the underground spaces on the parcel boundary (that is without deviation of 1m from the parcel boundaries)? Specifically, we are interested in the area under the street Gradišče.
2. We are interested in whether the height of a building in relation to its surroundings of extensions is strictly limited to the height mentioned in ToR or there is could be a tolerances, depending that the dome stroke (18.17m) is higher than the existing roof extension (15.70m)?
3. Given the functional scheme of ToR, the premises of Ljubljana Slovene National Theatre Drama Management Board are located in Nemška hiša (the German House). We are interested in whether the placement of the Management Board in Nemška hiša (the German House) is mandatory or this is only a recommendation?
4. Regarding the question of the dimensions of the transition between the Ljubljana Slovene National Theatre Drama and Nemška hiša (the German House) your answer was that it is necessary to propose a static meaningful passage width. If in the course of the design it is found that the static sense width is greater than 3 m, is it such adjustment in accordance with the provisions of ToR or are the dimensions strictly determined?
5. According to the needs of contemporary theatre production, could be the stage height increased or the height is protected by the Institute for Protection of Cultural Heritage of Slovenia? Provided that changing the dome elevation angle is not possible, may be the magnification the case in a manner that the dome elevation angle over the big stage does not change?
ANSWERS:
1. The outer edge of the object below and above the ground may be extended to the parcel boundaries. Anchoring building structures to the adjoining buildings for the purpose of protection of the excavation is not permitted.
2. The vertical tolerance of both extensions is + 1.0 m.
3. The requirement is that there are no noisy activities in Nemška hiša (the German House) and that it contains no spaces for visitors of performances or other events.
4. The passage dimensions are not strictly defined, they should be in terms of rationality, functionality as well as structuralism.
5. The height of the stage tower is determined by the height of the dome above the stage. The depth of the stage is defined by the depth of the recess permitted. The large stage portal is subject to heritage protection and therefore, its dimensions can not be changed.

Datum objave: 22.12.2016   08:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. Prosimo za podaljšanje roka za postavljanje vsebinskih vprašanj ter roka za oddajo elaboratov.

ODGOVOR
1. Rok za oddajo natečajnih nalog ostaja nespremenjen, rok za vsebinska vprašanja se je iztekel 9.12.2016. Rok za formalna vprašanja je 23.1.2017.

QUESTION:
1. Esteemed organiser, we request a deadline extension for submitting substantive questions and the deadline for the submission of expert reports.
ANSWER:
1. The contest proposal submitting deadline remains unchanged, the deadline for substantive questions was 9.12.2016. The deadline for formal questions is 23.1.2016.

Datum objave: 22.12.2016   08:44
VPRAŠANJE
Prosimo za boljšo organizacijsko shemo prostorov, ki bi natečajnikom razložila kateri prostori morajo biti bližnji in za opis vsakega posameznega prostora, ki je naveden npr. (bralna soba, reprodukcija?)

ODGOVOR
1. Na ogledu objekta, 9.12.2016 ob 13.00, so bili razvidni nameni in funkcionalni sklopi posameznih prostorov.
Sklopi oz povezave prostorov so razvidne iz »C4_1natečajna naloga-Priloga 1_funkcijska shema«, kjer posamezni označeni programski sklop prikazuje povezavo ali navezavo na prostore ali odre.
Sklopi oz povezave prostorov so razvidne iz »C4_2natečajna naloga-Priloga 2_pregled prostorov in površin«, kjer so sklopi označeni z vijolično barvo.
Opisi prostorov in funkcij prostorov se nahajajo v:
Gledališkem besednjaku, založilo MGL, 1981;
Gledališki terminološki slovar, Založba ZRC, 2007

QUESTION:
1. We kindly ask you to provide a better organization chart of the premises which reveals to contestants which premises should be in the proximity, and we would be grateful for a description of each area foreseen (for instance a reading room, a reproduction room?)
ANSWER:
1. Intentions and functional assemblies of individual rooms were evident during the tour of the facility of 12/09/2016 at 1 p.m.
Section of places and links are shown in the table "C4_1 competition_task-Annex1_functional scheme", where each labelled programme section showing the link or connection to the premises or scaffolding.
Section of places and links are shown in the table "C4_2 competition_task-Annex2_inspection of premises and areas", where the sections marked with a purple colour.
Descriptions of places and functions rooms are located in:
Theatrical vocabulary, published by Slovenian Youth Theatre, 1981;
Theatre terminological dictionary, published by ZRC, 2007
Datum objave: 22.12.2016   08:45
VPRAŠANJE
Ali je potrebno, da ima prostor namenjen bralnim vajam (studio 1), lokacija ob glavnem odru, velikosti 80 m2, minimalno delovno višino 8 m?

ODGOVOR

1. Pravilna višina prostora je min 3m.

QUESTION:
1. Is it necessary that the height of the space of 80 m2, located beside the main stage, which is intended for reading exercises (area 1), is 8 m minimum?
ANSWER:
1. The correct height of the room is min. 3m.Datum objave: 22.12.2016   08:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je, glede na zahtevnost naloge in čas v letu, možno podaljšati rok za oddajo natečajnih eleboratov?

hvala, lep pozdrav

ODGOVOR
1. Rok za oddajo natečajnih nalog ostaja nespremenjen.

QUESTION:
1. Could be the deadline for submission of expert reports extended, given the complexity of the task and the time of year?
ANSWER:
1. The contest proposal submitting deadline remains unchanged.Datum objave: 22.12.2016   08:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pošiljamo vam vprašanja:
Ali je lahko dvižna ploščad-tovorno dvigalo, ki prevaža transportne vozove del odra?
Ali se lahko tovorno dvigalo dim. 3x7m odpira od strani, ali samo iz sprednje ali zadnje strani?
Kaj se vse prevaža na transportnih vozovih?
Ali se deli scene zložijo iz transportnega voza, dvigala na licu mesta ali se mora transportni voz prepeljati v npr. dvorano Male drame?
Ali se transportni vozovi lahko upravljajo električno?

ODGOVOR
1. V skrajnem primeru je dvižna ploščad lahko del odrskih tal.
2. Dvižna ploščad naj bi se odpirala s čim več strani.
3. Na transportnih vozovih se prevažajo deli scenografij in ostali elementi predstav.
4. Tovor naj bi se lahko prepeljal na oba načina. Samo z dvižno ploščadjo ali pa z dvižno ploščadjo in transportnim vozom. Odvisno od manipulacijskega prostora na mestu montaže. Idealni sta obe možnosti.
5. Transportni vozovi niso del natečajne naloge. Trenutno je v izdelavi prototip transportnega voza z ročno manipulacijo.

QUESTIONS:
1. Can the elevating platform-lift cargo carrying transport carts be part of the stage?
2. Can the freight elevator of dimensions 3x7m open from the side or only from the front or the back side?
3. What will be carried on the transport carts?
4. Are the scene parts subject to unfolding from the conveyor cart, elevating platform on site or whether does the transport cart have to be conveyed for example in the Mala drama (Small Stage)?
5. Can the transport cart be operated electrically?
ANSWERS:
1. In an extreme case, the elevating platform can be part of the stage floor.
2. It is recommended that the elevating platform is opened from as many sides as possible.
3. The transport carts are intended for transportation of scenery parts and other elements of performance.
4. The cargo should be carried both ways; by means of elevating platform or by means of elevating platform and transport cart. Depending on the manipulation area at the installation site. Both options are ideal.
5. The transport carts are not part of competition task. Currently, a production of a transport cart prototype with manual manipulation is carried out.

Datum objave: 22.12.2016   08:47
VPRAŠANJE
VPRAŠANJA POSTAVLJENA NA VODENEM OGLEDU DRAME 9.12.2016

VPRAŠANJA:
1.Kje se čisti kostume? V krojačnici?
2. Kaj se skladišči v rekvizitarni?
3. Kaj pomeni reprodukcija in kaj se v tem prostoru dogaja?
4. Zakaj ideja, da je vidljivost na oder slaba? Ali to pomeni, da se bo historična odprtina odra povišala?
5. Kakšno je število obiskovalcev v veliki dvorani?
6. Kaj je z vhodi v dvorano ker ni zvokolovov, samo zavesa?
7. Ali morata ostati poziciji lučne in tonske kabine na istem mestu kot zdaj? Kakšna je njuna alternativna pozicija?
8. Ali je se sme terasi na historičnem delu objekta zastekliti?
9. Kakšna je obstoječa akustika velike dvorane (dobra, slaba)?
10. Katera kota venca je merodajna za novi prizidek: kota venca kupole ali kota venca obeh prizidkov?
11. Ali mojster luči v lučni kabini pri sodobni tehnologiji še rabi neposredno fizično povezavo z odrom in lučno kabino?
12. Pri opisu eksperimentalnega odra je enkrat navedena površina 80m2, v xcl. tabeli pa 216m2. Kateri podatek je pravilen, saj odra v velikosti 216m2 ni mogoče umestiti na predvideno lokacijo.
13. Kakšna je potreba eksperimentalnega odra po naravni svetlobi? Kakšna je potreba vseh treh odrov (Male drame, levega odra in eksperimentalnega odra) po naravni svetlobi predvsem iz vidika večnamenske rabe?
14. Eksperimentalni oder naj bi se z veliko odprtino odpiral na zunanji prostor. Kakšno funkcijo ima ta odprtina?
15. Kaj je v prostorih levo in desno od osrednjega dvoranskega prostora Nemške hiše?
16. Prosimo jasno definirajte katere prostore poseduje Drama v okviru Nemške hiše?
17. Ali lahko prosim podaljšate rok oddaje?
18. Kaj je namen bralne sobe? Kakšne aktivnosti se tam dogajajo?


ODGOVOR
1. Trenutno se cca 50% kostumov in ostalega perila očisti kemično (zunanji izvajalec), 45% kostumov in ostalega perila se opere (zunanji izvajalec), 5% se opere/očisti v krojačnicah (v Drami).
2. Definicija rekvizita je: predmeti, ki jih nastopajoči uporabljajo kot pripomoček v uprizoritvi in niso del scenografije npr. ročna ura, očala, sprehajalna palica, invalidski voziček, kolo, lestev, pogrinjek, posteljnina, ….
3. Reprodukcija pomeni:
• Upravljanje s tonsko mešalno mizo in ostalo tonsko opremo tj reproduciranje/izvajanje dogovorjene glasbene opreme uprizoritve.
• Upravljanje s kontrolnim pultom luči tj reproduciranje/izvajanje dogovorjenega lučnega/svetlobnega zapisa uprizoritve.
• vodenje predstave oziroma nadzor nad tehnično, varnostno in pravočasno izvedbo uprizoritve.
4. Slaba vidljivost na oder Velike dvorane je dejstvo. Za izboljšanje vidljivosti ponujamo natečajnikom možnost, da ta manko izboljšajo.
Historični portal je spomeniško zaščiten in se vanj ne posega.
5. Trenutno je v Veliki dvorani 445 sedežev.
6. Dosedanja praksa kaže na zadostnost zaščite z zavesami. Učinkovitost zaščite z zavesami pred vdorom zunanjega hrupa je odvisna od vrste in gramature blaga ter od procenta nabora.
Natečajnik ima možnost drugačne, boljše rešitve. Rešitev mora preprečiti vdor zunanjega zvoka v dvorano.
7. Natečajnik ima možnost ponuditi alternativno rešitev, ki s svojo pozicijo ne moti gledalcev omogoča pa vidnost in slišnost dogajanja na odrih brez tehničnih pripomočkov. Prostor, za obe poziciji, ni nujno kabina.
8. Zapiranje oziroma zasteklitev teras, kar pomeni večje preoblikovanje fasade, ni skladno z izdanimi smernicami. Fasada je najvrednejša sestavina dediščine, za katero je opredeljeno maksimalno možno ohranjanje.
9. Obstoječa akustika Velike dvorane je »zelo dobra«.
10. Višinska toleranca obeh prizidkov je + 1,0 m.
11. Da.
12. Pravilen podatek o tlorisni velikosti Eksperimentalnega odra je 16,0 x 10,5m tj 168 m2. Uporabna notranja višina odra je zaželena 6m, lahko je tudi 4,5m vendar pod bremeni oz. pod lučmi /reflektorji.
13. V Eksperimentalnem odru je želja oz potreba po dnevni svetlobi. Na drugih odrih je ni oziroma ni zaželena.
Načini osvetljevanja so s strani naročnika definirani v Xcl tabeli. Natečajnik se lahko sam opredeli glede osvetljevanja ostalih prostorov.
14. Namen odpiranja je ponuditi možnost pogleda Mimoidočih/javnega v Eksperimentalni oder. Odprtina naj bi omogočila povezovanje Eksperimentalnega odra s ploščadjo zunaj. Velikost odprtine ni določena. Določi jo natečajnik.
15. Trenutno je:
• na levi strani kolesarnica za zaposlene in skladišče rekvizitov,
• na desni strani je priročna mizarska delavnica.
16. Glej prilogo VO priloga 4 Nemska hisa.
17. Rok za oddajo natečajnih nalog ostaja nespremenjen.
18. V bralni sobi poteka prvi sklop vaj sodelujočih v uprizoritvi. Prvi sklop so bralne vaje, ko se analizira, prebira, črta, usklajuje,… tekst uprizoritve. (Sedi se za mizo.)
(skupina so npr.: režiser, dramaturg, asistent režiserja, scenograf, kostumograf, lektor, inspicient, šepetalka, igralska ekipa.)

QUESTIONS PUT FORWARD DURING A GUIDED TOUR OF DRAMA PREMISES OF 12/09/2016
1. In which premises are costumes cleaned? In a dressmaker room?
2. What is stored in props room?
3. What is meant by reproduction and which activities occur is this room?
4. Why the idea of poor visibility on stage is considered? Does this mean that the historical opening stage is increased?
5. What is the number of visitors in the Great Hall?
6. And regarding the entrances to the hall where no air maintenance devices are foreseen, only a curtain?
7. It is necessary that the position of lighting and recording cabins is in the same place as now? What is their alternative position?
8. Is it permitted to cover terraces in the historical part of the building in glass?
9. What is the current acoustics of the Great Hall (good, bad)?
10. Which flange angle is significant for the new extension: the dome cornice angle or the cornice corners of the two extensions?
11. Does the gaffer in the cabin which is equipped with modern technology still use a direct physical connection to the stage and the lighting system in the cabin?
12. In description of the Experimental Stage the surface of 80m2 is indicated while in the Excle table 216m2. Which figure is correct? And please note the stage with the surface of 216m2 can not be placed on the intended location.
13. Regarding the Experimental Stage, what is the need for natural light? And what is the need for natural light for all three stages (the Mala drama (Small Stage), the Left Stage and the Experimental Stage), from the view of multi-purpose use?
14. The Experimental Stage should be opened in the outer space. What is the function of this opening?
15. What is in the premises of the left and right of the central area of German House indoor?
16. Please clearly define which premises in Nemška hiša (the German House) are the property of the Ljubljana Slovene National Theatre Drama?
17. Can you please extend the deadline for submission of the proposal?
18. What is the purpose of a reading room? What activities occur there?
ANSWERS:
1. Currently, approximately 50% of costumes and other clothes are cleaned chemically (outsourced service), 45% of costumes and other clothes are washed (outsourced service), 5% are washed/cleaned in a dressing room (provided by the Ljubljana Slovene National Theatre Drama).
2. Definition of props: objects that performers use as an aid in the staging and are not part of the scenery for instance hand watch, glasses, walking stick, wheelchair, wheel, ladder, table cover, bed sheets....
3. Reproduction means:
• Manage the sound mixer and other sound equipment i.e. reproduction/implementation of the agreed staging musical equipment.
• Management by means of light control device i.e. the reproduction/implementation of the agreed lighting/optical record performances.
• Managing performance and control of technical, security and timely execution of the performance.
4. Poor visibility on the Great Hall stage is a fact. Contestants are invited to provide solutions in this regard.
The historical portal is subject to historical protection and no intervention is permitted.
5. Currently there are 445 seats in the Great Hall.
6. The current practice indicates the adequacy of protection by means of curtains. Protective efficacy with curtains against the intrusion of external noise depends on the type and basis weight of the material and the percent range.
A contestant is invited to provide a different and better solution that enables preventing the intrusion of ambient sound in the room.
7. A contestant is invited to provide an alternative solution. It should be such that the position does not have impact on viewers in terms of visibility and audibility of events in the stages without technical aids. A space for both positions, not necessarily a cabin.
8. Closing or patio glazing which means a major transformation of the facade is not in accordance with the guidelines issued. The facade is the most valuable component of heritage, which is subject to maximum possible preservation.
9. The Great Hall existing acoustics is "very good".
10. The height tolerance of both extensions is + 1.0 m.
11. Yes.
12. Correct information about the Experimental Stage floor size is 16.0 x 10,5m i.e. 168 m2. The desirable usable internal platform height is 6m and it can be also 4,5m, depending on load or under lights/reflectors.
13 Regarding the Experimental Stage, there is need for daylight. At other stages not so much.
Kinds of illumination modes are defined by the organiser in Xcl table. A contestant may identify himself the solution depending on lighting other areas.
14. The purpose of the opening is to offer the possibility of view on passers / public in the Experimental Stage. The opening should facilitate the integration of experimental platform to platform outside. The size of the opening is not fixed. It shall be determined by the contestant.
15. Currently:
• There is a bicycle storage room for the employees and a props storage area on the left side,
• There is a handy carpenter workshop on the right side.
16. See Annex VO in Appendix 4 of Nemška hiša (the German House).
17. The contest proposal submitting deadline remains unchanged.
18. In the reading room a first set of reading exercises involved in the staging occurs. These are reading exercises when the performances text is analysed, read, deleted, coordinated ... (The cast sits down at the table.)
(E.g.: director, dramaturge, assistant director, set designer, costume designer, proof-reader, stage manager, whisperer, acting team)

Datum objave: 22.12.2016   08:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,
sodelujem z arhitektko, ki je pripravila grafične prikaze. Ali se smem udeležiti natečaja kot natečajnik, pri tem, da ta oseba ne bo v sestavi natečajnika. Arhitektka s poslovnim subjektom projektantom ni v pogodbenem ali poslovnem razmerju, ni zaposlena in ni lastnica ali solastnica.
Lep pozdrav!

ODGOVOR

ODGOVOR:
1. Dopustnost do udeležbe je natančno določena v natečajnih pogojih v točki »1.7 Dopustnost udeležbe in pogoji glede usposobljenosti«. Glede na vaše navedbe lahko sodelujete v natečaju.

QUESTION:
1. I cooperate with an architect who prepared the graphical presentation. May I participate in the contest as a sole contestant, meaning that the person I cooperate with will not be nominated as a contestant? This person is not in a contractual or business relationship neither with the designer nor employed or the owner or co-owner.
ANSWER:
1. Who can participate in the contest is specified in the Competition rules in point "1.7 Permitted participation and training conditions." According to your listing you can participate in the contest.


Datum objave: 10.01.2017   12:03
VPRAŠANJE
Pozdarvljeni,

ali je udeležba krajinskega arhitekta obvezna?

Če ja, ali mora biti omenjena oseba pooblaščen krajinski arhitekt - vpisan v zbornico?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
NE ni obvezna.
Datum objave: 12.01.2017   10:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na zahtevnost programa natečaja "Celovita prenova SNG Drama" vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo natečajnih elaboratov.

V pričakovanju odgovora, vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok oddaje do 10.3. 2017 do 16.00 ure. Novi rok za vsebinska vprašanja je 16.1.2017, novi rok za formalna vprašanja je 27.2.2017.
ANSWER:
The Client extends the deadline for submission to 10.3. 2017 by 16.00. The new deadline for questions regarding content is 16.1.2017, the new deadline for formal questions is 27.2.2017.
Datum objave: 12.01.2017   10:29
VPRAŠANJE
Dear Sir or Madam,

We are writing in order to ask a question relating to the competition deadline. According to page 3 of the document 'A competition text' the deadline is on 24th February by 4:00pm. On the Slovenian version the date is different, it says 3rd February. We would like to have confirmation that the deadline is correct on the English competition document.

Thank you very much in advance.

ODGOVOR
Pravilen rok oddaje natečaja je bil razpisan za 3.2.2017. Naročnik podaljšuje rok oddaje do 10.3. 2017 do 16.00 ure. Novi rok za vsebinska vprašanja je 16.1.2017, novi rok za formalna vprašanja je 27.2.2017.
ANSWER:
The correct competition deadline was February 3rd. 2017. The Client extends the deadline for submission to 10.3. 2017 by 16.00. The new deadline for questions regarding content is 16.1.2017, the new deadline for formal questions is 27.2.2017.
Datum objave: 12.01.2017   10:29
VPRAŠANJE
Dear Jury members,

The brief for the competition for Drama - Slovenian National Theatre - mentions (on page 3 of the competition brief) that the deadline for submission of projects is Friday, February 24th, 2016 (sic!).
However, on page 17 of the brief, the date has been changed to Friday, February 3rd, 2017.

Which of the two dates is right?

If we assume that the rules of EU tendering apply, in case of disputes like this (2 dates mentioned in the same brief) it is the later date that is valid. Should we assume that to be the case?

We have tried and checked the slovene version of the brief, and there it seems that in both cases the dates are the same - February 3rd, 2017.
As the competitors are dealing with an extremely complex task - we presume that all competitors - including Slovene teams, will make good use of the time provided by the omission in the english brief.

Thank you for your prompt answer.
Regards,

ODGOVOR
Pravilen rok oddaje natečaja je bil razpisan za 3.2.2017. Naročnik podaljšuje rok oddaje do 10.3. 2017 do 16.00 ure. Novi rok za vsebinska vprašanja je 16.1.2017, novi rok za formalna vprašanja je 27.2.2017.
ANSWER:
The correct competition deadline was February 3rd. 2017. The Client extends the deadline for submission to 10.3. 2017 by 16.00. The new deadline for questions regarding content is 16.1.2017, the new deadline for formal questions is 27.2.2017.
Datum objave: 12.01.2017   10:30
VPRAŠANJE
Naprošamo žirijo, glede na nove pogoje iz odgovorov dne 22.12., za podaljšanje roka natečaja. Predlagamo podaljšanja roka oddaje za 30 dni.

Lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok oddaje do 10.3. 2017 do 16.00 ure. Novi rok za vsebinska vprašanja je 16.1.2017, novi rok za formalna vprašanja je 27.2.2017.
ANSWER:
The Client extends the deadline for submission to 10.3. 2017 by 16.00. The new deadline for questions regarding content is 16.1.2017, the new deadline for formal questions is 27.2.2017.Datum objave: 12.01.2017   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani

Predlagamo da se rok oddaje natečajnih predlogov prestavi, saj projekt takega obsega in zahtevnosti, seveda zahteva dovolj časa za kvalitetno izdelavo, ki je v interesu tako natečajnikov kot tudi naročnikov. Smiseln se nam zdi premik roka za 4 tedne od predvidenega.

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok oddaje do 10.3. 2017 do 16.00 ure. Novi rok za vsebinska vprašanja je 16.1.2017, novi rok za formalna vprašanja je 27.2.2017.
ANSWER:
The Client extends the deadline for submission to 10.3. 2017 by 16.00. The new deadline for questions regarding content is 16.1.2017, the new deadline for formal questions is 27.2.2017.Datum objave: 12.01.2017   10:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
celovita prenova SNG Drama je ambiciozno zastavljen projekt, ki zahteva kompleksno in elaborirano natečajno rešitev. Poleg tega gre pri SNG Drama za institucijo nacionalnega pomena, zato je renovacija le te še posebej občutljiva tema, ki od natečajnika terja čas in natančnost. Glede na zgoraj napisano in na dejstvo, da izdelavo natečajnega elaborata prekinejo božični prazniki, lepo prosimo, da se rok oddaje natečaja prestavi. Podaljšanje roka oddaje za 3 tedne se nam zdi primerno. Če to ni možno, prosimo za argumentirano obrazložitev!

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok oddaje do 10.3. 2017 do 16.00 ure. Novi rok za vsebinska vprašanja je 16.1.2017, novi rok za formalna vprašanja je 27.2.2017.
ANSWER:
The Client extends the deadline for submission to 10.3. 2017 by 16.00. The new deadline for questions regarding content is 16.1.2017, the new deadline for formal questions is 27.2.2017.Datum objave: 12.01.2017   10:32
VPRAŠANJE
Spoštovani

Glede na to da so odgovori na zastavljena vsebinska vprašanja bili objavljeni neposredno pred prazniki, in z njimi nemalo sprememb (povečanje, zmanjševanje programa, spreminjanje višinskih gabaritov,...), ki ključno vplivajo na zasnovo natečajnega predloga, se nam zdi primerno, da se rok oddaje podaljša za najmanj 1 mesec. Le tako lahko naročnik pričakuje kvalitetne rešitve, ki poglobljeno raziskujejo prihodnost pomembne nacionalne institucije.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik podaljšuje rok oddaje do 10.3. 2017 do 16.00 ure. Novi rok za vsebinska vprašanja je 16.1.2017, novi rok za formalna vprašanja je 27.2.2017.
ANSWER:
The Client extends the deadline for submission to 10.3. 2017 by 16.00. The new deadline for questions regarding content is 16.1.2017, the new deadline for formal questions is 27.2.2017.
Datum objave: 26.01.2017   08:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kdaj okvirno lahko pričakujemo odgovore na vprašanja, za katere rok je bil že 16. januar?

Hvala.


ODGOVOR
Odgovori na vprašanja bodo objavljena najkasneje do 30.1.2017.

Datum objave: 30.01.2017   12:27
VPRAŠANJE
Spoštovani

1. Od kje je določena potrebna globina velikega odra? Se le ta meri od začetka odra ali od konca odrskega portala?
2. Ali morajo pogrezni podiji glavnega odra stati za tehničnim odrskim portalom, ali le te lahko segajo tudi pod njega?

Hvala za odgovore

ODGOVOR
1. Globina odra je določena od nulte točke odra. Nulta točka odra je presečišče portalne linije in središčnice odra.
Glej prilogo »VO priloga 7 D 3_1, Drama-Obstoječe, Nulta točka«

2. Običajno pogrezni podiji ne segajo pod portal.

QUESTIONS
Dear Sir or Madam
1. Where is the depth of the main stage defined from? Is it measured from the beginning of the stage, or the end of the stage portal?
2. Must the sinking podiums of the main stage be placed behind the technical stage portal, or may they also reach under it?
ANSWERS:
1. The dept of the stage is defined from the zero point of the stage. The zero point of the stage is the intersection of the portal line and the central line of the stage.
See Attachment »VO attachment 7 D 3_1, Drama-Existing, Zero Point«

2. Usually, the sinking floors do not extend under the portal.
Datum objave: 30.01.2017   12:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Za lažje razumevanja projekta, vam pošiljamo naslednja vprašanja. Hvala za odgovore.

1. Kakšen je razlog, da je v prostorski preveritvi Vadbeni oder umeščen v kletne prostore, Mala dvorana pa v 1. nadstropje? Ali je možno zasnovati obratno – torej Vadbeni oder umestiti v 1. nadstropje in Malo dvorano v kletne prostore?

2. Ali drži, da je maksimalna višina obeh prizidkov +15,90m (+ višinska toleranca +1,00m); torej je maksimalna višina novega objekta +16,90m?

3. Ali je maksimalna višina novega objekta (15,90m + 1,00m = 16,90m) merjena od kote nivoja glavnega odra ali od terena? (opomba: Kota nivoja glavnega odra je kota 0,00m (današnje stanje +1,6m; novo stanje +1,1m)).

4. V »C_natečajna_naloga« na str. 62 je zapisano: »V pritlični etaži so odprtine/vrata med manipulacijo in velikim odrom velikosti min. 400 cm × 500 cm, med velikim odrom in eksperimentalnim odrom min. 300 cm × 300 cm. Vrata morajo omogočati nepredušnost za zvok in prepih.« Ali se v primeru, da sta dvižni ploščadi umeščeni tik ob odrih lahko uporabi za odprtine/vrata prehod preko dvižne ploščadi?

5. V »C_natečajna_naloga« na str. 62 je zapisano: »V pritlični etaži so odprtine/vrata med manipulacijo in velikim odrom velikosti min. 400 cm × 500 cm.« Ali je višina odprtine/vrat 400 cm ali 500 cm?

6. Ali mora biti wc za invalide zagotovljen tudi na nivoju Vadbenega, Malega odra in Eksperimentalnega odra ali je invalidne wc-je dopustno umestiti zgolj v prvi kletni etaži (v glavni avli)?

7. Ali sta obe dvižni ploščadi dimenzije 7,00m x 3,00m? Je možno kakršnokoli odstopanje v velikosti?

8. Kakšen je razlog, da sta v prostorski preveritvi dvižni ploščadi umeščeni na fasado?

9. Kakšen je razlog, da je dvižna ploščad na zahodni strani objekta umeščena na fasado? Ali ni bolj smiselno umestiti dvižno ploščad na stiku manipulacijske površine in velikega odra?

10. Ali je dvižna ploščad izvedena v jašku kot dvigalo ali kot hidravlična pomična ploščad? Kako je v tem primeru z zaščito pred padcem v globino, ko ploščad ni poravnana z nivojem tal (odra). Za boljše razumevanje vas prosimo za referenčne primere.

11. Kje je v obstoječem objektu izveden dostop za invalide? V natečajni dokumentaciji je omenjeno, da je trenutna ureditev zadostna.

12. Ali naj ima upravni del, ki je lociran v Nemški hiši, ločen vhod (z vratarjem)?

13. Ali naj se v Nemško hišo umesti vertikalni jašek z dvigalom?

14. V »C_natečajna_naloga« na str. 33 je zapisano: »V primeru ponovne vzpostavitve krožnega hodnika v nadstropju je sprejemljivo ponovno vzpostaviti tudi prvotni prehod iz hodnika v foyer (domnevno na mestu napisne plošče).« Ali se v tem stavku foyer nanaša na obstoječ prostor kavarne?

15. Glede na nov rok oddaje natečajne dokumentacije (10. marec 2017), vas prosimo za okviren termin kdaj bodo znani rezultati prve stopnje?ODGOVOR
1. Glede umestitve dvoran ima natečajnik možnost drugačne rešitve z ustrezno obrazložitvijo.

2. Maksimalni dovoljen gabarit prizidka je +15,90m (merjeno zahodni-desni prizidek, vogal Igriška-Gradišče). Višinska toleranca obeh prizidkov je + 1,0 m.
Glej prilogo »VO priloga 8 D 3_1, Drama-Obstoječe, Meritev višine«

3. Maksimalni dovoljen gabarit prizidka je +15,90m (merjeno od kote terena, zahodni-desni prizidek, vogal Igriška-Gradišče). Višinska toleranca obeh prizidkov je + 1,0 m.
Glej prilogo »VO priloga 8 D 3_1, Drama-Obstoječe, Meritev višine«.
4. Če je dvižna ploščad izdelana na ta način, da.
5. Višina odprtine/vrat je 500cm ali več. Velikost odprtine je definirana kot minimalna velikost.
Odgovor na vprašanje v sklopu vprašanj 9.12.2016: »Višina 8m je določena zaradi načina skladiščenja scenskih elementov. Višina vrat se izenači z višino prostora manipulacije tj. 8m.«
6. WC prostori za invalidne osebe morajo biti umeščeni v prostore v skladu z veljavnimi predpisi.

7. Velikost dvižnih ploščadi mora ustrezati dimenzijam: Natečajna naloga,C 4.3. Komunikacije, stran 62 »Transportni vozovi so prilagojeni dimenzijam transportnega kontejnerja Drame (ter Opere in baleta) Dimenzije vozov bodo min. 630 cm x 220 cm x 240 cm (D x Š x V – naloženo)«.

8. Prostorski preizkus ni projekt, v njem so nakazane smernice natečajniku.
9. Najboljša rešitev umestitve dvižne ploščadi je prepuščena natečajniku.
10. Mišljena je hidravlična ali podobna ploščad, zaščita oz izvedba varnostnih elementov bo obdelana v projektu.

11. Trenutno je vstop za gibalno ovirane osebe zagotovljen za vhodom v Malo dramo in v severnem stranskem vhodu za obiskovalce velikega odra.
Glej prilogo »VO priloga 9 D 3_1, Drama-Obstoječe, Dostop za gibalno ovirane osebe«.

12. Rešitev je prepuščena natečajniku. Poseben, nadzorovan vhod ni bil predviden.
13. Rešitev je prepuščena natečajniku.
14. Da.
15. Predvidoma konec marca 2017.

QUESTIONS
We are sending you the following questions for a better understanding of the project. Thank you for your answers.
1. What is the reason that in the spatial order, the Practice Stage is placed into the basement, while the Small Stage is on the 1st floor? May the design be the opposite - that is, Practice Stage on the 1st floor and the Small Stage in the basement?
2. Is it true that the maximal height of both extensions is + 15.90 m (+ height tolerance + 1.00 m); so the maximal height of the new building is + 16.90 m?
3. Is the maximal height of the new building (15.90 m + 1.00 m = 16.90 m) measured from the level of the plane of the Main Stage, or the terrain? (Note: the plane of the Main Stage is 0.00 m (current state +1.6 m; new state +1.1 m)).
4. In "C_contest_task" on page 62, the following statement can be found: "On the ground floor, the openings / doors between manipulation and the Main Stage are in the size of min. 400 cm x 500 cm, between the Main Stage and Experimental Stage min. 300 cm x 300 cm. The doors must be soundproof and draft proof." Could, if the elevator platforms are placed right next to the stages, the passage through the elevator platform be used as openings / doors?
5. In "C_contest_task" on page 62, the following statement can be found: "On the ground floor, the openings / doors between manipulation and the Main Stage are in the size of min. 400 cm x 500 cm." Is the height of the opening / door 400 cm or 500 cm?
6. Must the disabled persons' toilet also be provided at the levels of Practice, Small and Experimental stages, or is it permissible to place toilets for disabled persons only on the first basement floor (in the main lobby)?
7. Are both elevator platforms in the dimensions of 7.00 m x 3.00 m? Are any deviations in size possible?
8. What is the reason, that, in the spatial placement, the elevator platforms are placed on the facade?
9. What is the reason that the elevator platform on the western side of the building is placed on the facade? Does it not make more sense to place the elevator platform onto the contact of the manipulation surface and the Main Stage?
10. Is the elevator platform placed in a shaft, like an elevator, or as a hydraulic mobile platform? How is the fall protection managed in a case, where the platform is not level with the floor (stage). For better understanding, we request reference examples.
11. Where is the disabled persons' access in the current building? The contest documentation states that the current arrangement is satisfactory.
12. Should the management part, located in Nemška Hiša, have a separate entrance (with a porter)?
13. Should a vertical shaft with an elevator be placed in Nemška Hiša?
14. In "C_contest_task" on page 33, the following statement is made: "Should the circular hallways be re-established on the floor, it is also acceptable to re-establish the original passage from the hallway to the foyer (presumed in the location of inscription plate)." Does the foyer in this sentence refer to the existing café space?
15. Considering the new deadline for contest documentation submission (March 10th 2017), we request an estimate of the date when the results of the first level will be known.

ANSWERS:
1. Considering the placement of halls, the contestant has the option of a different solution with a suitable explanation.

2. Maximal permitted dimension of the exension is +15.90 m (measured west-right extension, corner Igriška-Gradišče).
The height tolerance is +1.0 m.
See Attachment »VO attachment 8 D 3_1, Drama-Existing, Meritev višine«

3. Maximal permitted dimension of the exension is +15.90 m (measured west-right extension, corner Igriška-Gradišče).
The height tolerance for both extensions is + 1,0 m.
See attachment »VO attachment8 D 3_1, Drama-Existing, Measurement of height«.
4. If the lifting platform is made that way, yes.

5. The height of the opening / doors is 500 cm or more. The size of the opening is defined as the minimal size.
Answer to the question in the context of questions 9th Dec. 2016: »The height of 8 m is set due to the way of storing scene elements. The height of doors is equalised with the height of manipulation space, i.e. 8 m.«
6. Toilets for disabled persons must be placed into the premises according to valid regulations.

7. Height of lifting platforms must adhere to the dimensions: Contest Task, C 4.3 Communications, page 62 »Transport carts are adjusted to the dimensions of the transport container of Drama (as well as Opera and Ballet). The dimensions of the carts will be min. 630 cm x 220 cm x 240 cm (LxWxH - loaded).

8. The spatial test is not a project, in it, guidelines for the contestants are presented.
9. The best lifting platform placement solution is left to the contestant.
10. A hydraulic or similar platform is intended, protection or implementation of safety elements will be processed in the project.

11. Currently, the entrance for physically impaired persons is provided behind the entrance to the Small Stage and in the north side entrance for the visitors of the Main Stage.
See attachment »VO attachment9 D 3_1, Drama-Existing, Entrance for physically impaired persons«.

12. Solution is up to the contestant. Special, monitored entrance was not planned.
13. Solution is up to the contestant.
14. Yes.
15. Planned for the end of March 2017.

Datum objave: 30.01.2017   12:39
VPRAŠANJE
1. Je možno da so prostori ton/luč/video, ki so del vadbenega, ekperimentalnega odra in male drame všteti znotraj kvadrature, ki je predvidena za posamično dvorano?
2. Glede na vaše usmeritve predlagate umestitev lučne, tonske in projekcijske kabine na primernejšo lokacijo, ki bi omogočila boljšo vidljivost. Je možno vidljivost izboljšati z razširitvijo sprednjih odprtin kabin in da le-ti ostaneta na isti lokaciji ali ju je možno prestaviti na zadnjo steno parterja na račun števila sedežev?
3. Je možno, da se oder in posledično prva vrsta parterja znižata za 60cm? Svetla višina orkestrske jame bi bila v primeru 60 oz.50cm znižanja visoka 183 oz. 193cm. Kolikšna je minimalna potrebna svetla višina orkestrske jame oz. nivo njenih tal? Je možno vzporedno z nižanjem odra in parterja znižati tudi tla orkestrske jame?
4. Kolikšna je minimalna kvadratura predvidena za Območje posebne uporabe?
5. Glede na to, da je zahtevana minimalna širina prostora manipulacije 6m, nas zanima ali je možno šteti v minimalno širino prostora manipulacije(6m) tudi širino ploščadi tovornega dvigala(3m), torej 3+3= 6m
6. Vezano na vašo shemo -Opis prostorov z izračunom predvidenih površin po etažah, na strani 67 v natečajni nalogi, je nad sestavljalnico (višina 9m) predvidena še ena etaža (višina 3m), kar pomeni da je najnižja kletna etaža na ca 12m pod 0,00 koto odra oz. pritličja. To pomeni, da je možna podkletitev na 12m pod 0 koto in ne samo 10,5 kot se zapisali?
7. Pri smernicah za višino dvoran ste zapisali, da znaša uporabna notranja višina prostora Male drame 6m pod bremeni na točkovnih dvigalih oz.pod lučmi. Kolikšno višino nad 6m uporabne višine zavzemajo še bremena na točkovnih dvigalih oz.luči? Verjetno je situacija enaka tako na vadbenem kot tudi eksperimentalnem odru?
8. Ali je pozicija tovornega dvigala obvezno neposredno vzdolž južne stranice objekta? Se tovorno dvigalo lahko pozicionira v notranjost objekta?


ODGOVOR
1. V primeru EO, da.

2. Umestitev oziroma rešitev najprimernejše lokacije »kabin« in njihovega oblikovanja je prepuščena izdelovalcu natečajne rešitve.

3. Da, prva vrsta parterja se lahko zniža.
Zadostovalo bi 300 cm svetle globine za orkestrsko jamo.
Da, znižanje tal orkestrske jame je možno.

4. Obseg teh prostorov je omejen s potekom parcelne meje oziroma natečajnim območjem.
5. V primeru, da je ploščad izdelana na način, da se jo sme uporabljati kot delovno površino, da.
6. Kot je navedeno v Natečajna naloga, C.1.2. Predmet natečaja, stran 9, je novi prizidek dovoljeno poglobiti do – 10,0 m z toleranco ± 0,50 cm pod koto okoliškega terena, kar hkrati pomeni 12,0 m pod koto velikega odra.
7. Dodatna višina visečih bremen je lahko do 100 cm. Situacije so na vseh odrih brez vrvišča podobne.
8. Najboljša rešitev umestitve dvižne ploščadi je prepuščena natečajniku

QUESTIONS
1. Is it possible that the sound / light / video areas, which are a part of Practice, Experimental and Small stages, are counted into the dimensions, planned for each individual hall?
2. Considering your directions, you suggest the placement of light, sound and projection cabin to a more suitable location, which would enable better visibility. Is it possible to improve visibility with the expansion of front openings of the cabins and by keeping them in the same location, or could they be moved to the rear wall of the parterre at the expense of the seat number?
3. Is it possible that the stage and, consequentially, the first row of the parterre, are lowered by 60 cm? Light height of the orchestra cave would, in the case of 60 or 50 cm lowering, be 183 or 193 cm. What is the minimal required light height of the orchestra cave or the level of its floor? Is it possible, parallel with the lowering of stage and parterre, also lower the floor of the orchestra cave?
4. What is the minimal surface planned for the Area of Special Use?
5. Considering that the required minimal width of the manipulation space is 6 m, we would like to know, if it is possible to count the width of the cargo elevator platform (3 m) into the surface of the manipulation space, making it 3+3=6m.
6. Related to your scheme - Description of Spaces with Calculation of Planned Surfaces by Floors, on the page 67 of the contest task, above the assembly room (height 9 m), another floor is planned (height 3 m), which means, that the lowest basement floor is app. 12 m under the 0.00 plane of the stage or ground floor. This means, that basement placement is possible at 12 m under 0 plane and not only 10.5 m as you wrote?
7. In the guidelines for hall height, you wrote that the useful internal height of the Small Stage area is 6 m under the loads on point lifts or under the lights. What height above 6 m of useful height is taken by loads on point lifts or lights? The situation is probably the same also on the Practice and Experimental stages?
8. Is the position of cargo elevator directly along the southern side of the building? Can the cargo elevator be positioned inside the building?

ANSWERS:
1. In case of ES, yes.
2. Placement or solution of the most suitable location for "cabins" and their design is up to the contest solution creator.

3. Yes, the first row of parterre may be lowered.
300 cm of light depth for orchestra cavern would suffice.
Yes, it is possible to lower the floor of the orchestra cavern.

4. The scope of these areas is limited with the land plot border or contest area.
5. In case that the platform is made so that it may be used as a work surface, yes.
6. As stated in Contest Task, C.1.2. Contest Subject, page 9, the new extension may be deepened up to - 10.0 m with a tolerance of ± 0,50 cm under the plane of the surrounding terrain, which, at the same time means 12.0 m under the plane of the main stage.
7. Additional height of the hanging loads may be up to 100 cm. Situations are similar on all stages without rope area.
8. Best lifting platform placement solution is up to the contestant.

Datum objave: 30.01.2017   12:40
VPRAŠANJE
1. Ali morajo sobe v kategoriji Audio in Video in Glasbena soba v kategoriji Skupne službe biti v kleti?
Prosimo za pojasnilo, zakaj so ti prostori v kleti (komu so namenjeni)?

2. Komu je namenjena kolesarnica; zaposlenim, obiskovalcem ali obojim?

3. Kakšna je točna dimenzija Prostora za shranjevanje prospektov? V Prilogi 2 – Predvidene površine piše 12,0 m x 2,5m, minimalna delovna višina 6m, v Natečajni nalogi pod C 5.1.Veliki oder - Skladišče prospektov (dolžina x globina x višina = 12,0m x 0,7 m x 0,65 m).

4. Prosimo za natančnejši opis prostora PROSTOR 4 (K4) in PROSTOR 3 (K3) iz poglavja C5.2.2.KLET. Ali je v K4 pozicionirano Skladišče 1, za katerega piše, da se nahaja v K3?

5. Ali je lahko tovorno dvigalo_Manipulacija-Sestavljalnica del Sestavljalnice?

6.Kolikšna je točna dimenzija Vadbenega odra v Prilogi 2 – Predvidene površine piše 13,0m x 16,0m, a v Natečajni nalogi 19,0m x 12,0m?
Koliko maksimalno sme odstopati dimenzija Vadbenega odra?

7. Koliko maksimalno sme odstopati dimenzija Sestavljalnice/delavnice?


ODGOVOR

1. Natečajniku je prepuščeno poiskati primernejšo umestitev prostorov, ki bo predstavljena v natečajni rešitvi.
Prostori Audio studio in Video studio, kot pove samo ime, so namenjeni obdelavi zvoka in videa. Glasbena soba je namenjena korepetitorskim-pevskim vajam igralk in igralcev. To so prostori, ki so hrupni in hkrati potrebujejo tišino.

2. Kolesarnica je namenjena zaposlenim.
3. Pravilna definicija velikosti prostora Prostor za shranjevanje prospektov se glasi » Predvidene površine 12,0 m x 2,5m, minimalna delovna višina 6m, z razdelki za prospekte dimenzij 12,0m x 0,7 m x 0,6 m (dolžina x globina x višina)«.
4. Skladišče 1 je v Excelovi tabeli napačno vpisano pod pozicijo K3. Pravilen podatek je pozicija Skladišče 1 - K4.
5. V primeru, da je ploščad izdelana na način, da se jo sme uporabljati kot delovno površino, da.
6. Pravilna dimenzija prostora Vadbeni oder je 13,0 m x 16,0 m. Odstopanja od teh dimenzij niso predvidena.
7. Odstopanja od predvidenih dimenzij prostora Sestavljalnica/delavnica niso predvidena.
QUESTIONS
1. Must the rooms in the categories Audio, Video and Music Room in the category Common Services be located in the basement? We request an explanation why these premises are in the basement (who are they intended for?
2. Who is the bicycle storage intended for - employees, visitors, or both?
3. What is the precise dimension of the Catalogue Storage Room? Attachment 2 - Planned Surfaces says 12.0 m x 2.5 m, minimal work height 6 m, while the Contest Task, under C 5.1., says Main Stage - Catalogue Storage (length x depth x height = 12.0 m x 0.7 m x 0.65 m).
4. We request a more detailed description of the areas AREA 4 (K4) and AREA 3 (K3) from the chapter C5.2.2. BASEMENT. Is the Warehouse 1, for which it is stated, that it is in K3, located in K4?
5. Can the cargo elevator Manipulation-Assembly Room be a part of the Assembly Room?
6. What are the exact dimensions of the Practice Stage in Attachment 2 - Planned Surfaces say 13.0 m x 16.0 m, but the Contest Task states 19.0 m x 12.0 m?
How much may the dimensions of the Practice Stage deviate by at most?
7. How much may the dimensions of Assembly Room / Workshop deviate by at most?

ANSWERS:
1. It is up to the contestant to find a more suitable room placement, presented in the contest solution.
The Audio and Video studio, as the name implies, are intended for the processing of sound and video. The music room is intended for the corepetition - singing practice of actresses and actors. These are spaces that are noisy but, at the same time, require quiet surroundings.

2. The bicycle storage area is for the employees.

3. The proper definition of Catalogue Storage Space is "Planned surfaces 12.0 m x 2.5 m, minimal work height 6 m, with segments for catalogues in dimensions of 12.0 m x 0.7m x 0.6 m (length x depth x height)".

4. Warehouse 1 is wrongly entered into the Excel table under position K3. The correct data is position Warehouse 1 - K4.

5. If the platform is made in a way where it can be used as a work surface, yes.

6. The correct dimensions of the area Practice Stage is 13.0 m x 16.0 m. Deviations from these dimensions are not planned.

7. Deviations from planned dimensions of the Assembly Room / Workshop are not planned.

Datum objave: 30.01.2017   14:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pošiljam vam naslednje vprašanje:

Na posnetku obstoječega stanja, natančneje na vzdolžnem in prečnem prerezu historičnega dela se pojavljajo nasprotujoči si podatki. Kota hodnika okrog velike dvorane je v vzdolžnem prerezu +0,15 m in v prečnem + 0,45m. Prosimo za razjasnitev teh nasprotovanj. V primeru, da so ti hodniki narejeni kot klančine vas prosimo za začetno in končno koto le-teh.

Hvala že vnaprej za odgovor,ODGOVOR
1. Glej prilogo: VO priloga 10 D 3_1 DRAMA-OBSTOJEČE-Korekcija-Kote.dwg
QUESTIONS
1. On the recording of the existing condition, more specifically on the cross-section and longitudinal cross-section of the historical part, clashing data appears. The plane of the hallway around the main hall is +0.15 m in the longitudinal cross-section and +45.0 m in the cross-section. We request an explanation of these differences. Should these hallways be built as ramps, we request an initial and final plane thereof.
ANSWERS:
1. See attachment: VO Attachment 10 D 3_1 DRAMA-EXISTING-Korekcija-Kote.dwg
Datum objave: 30.01.2017   14:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, imamo naslednja vprašanja:
1. Zanima nas ali se v kleti historičnega dela Drame poglobi le prostor pod parterjem (obstoječe skladišče pohištva) ali tudi preostali prostori (obstoječa blagajna, razna skladišča, studio)? Je poglobitev »stare Drame« zaželena/nezaželena/dopustna/nedopustna?
2. Ali se orkestrska jama ohrani oz. bo orkester deloval v sklopu predstav v Drami?
3. Prosimo za obrazložitev glede tovorne vertikale manipulacija-sestavljalnica. (natečajna naloga str. 67, K_6, razume se, kot da sta dve dvigali v enem jašku velikosti 3m x 7m). Sta mišljeni dve manjši, eno večje ali dve veliki 3m x 7m?
4. Ali se lahko zmanjša površina eksperimentalnega odra? 216m2 za 80 obiskovalcev se nam ne zdi razumljiva površina v razmerju do ostalih dvoran.
5. Ali lahko natančno defnirate »povezavo« med eksperimentalnim odrom in zunanjim prostorom?
6. Ali je dovoljena terasna etaža, kot jo dovoljuje OPN? Predvidenega programa po priloženi programski shemi ni mogoče umestiti (predvidene površine)?
7. V čem se Caffe razlikuje od Kavarne?
Hvala za odgovore. Lep pozdrav.


ODGOVOR
1. Poglobitev kleti je v osnovi dopustna, v kolikor temelji na razumevanju in analizi obstoječe konstrukcije (upoštevati tudi dejansko izvedeno stanje). Poglabljanje kleti, ki bi zahtevalo večje nadomestne ojačitvene ukrepe tudi na posebej varovanih prvinah gledališča (glej shematski prikaz Natečajna naloga, C 2.1.4 Varovanje kulturne dediščine, stran 30, Zunanjščina - obarvano rdeče in vijolično), je nezaželena.
Za tovrsten poseg je potrebno oceniti tudi možnost nepredvidenih okoliščin v času izvedbe, ki bi lahko privedle do poškodb objekta. Na podlagi ocene ogroženosti pa predvideti dodatne varovalne ukrepe, ipd. - ZVNKD

2. Orkestrska jama se ohrani. Orkester bo deloval v sklopu predstav.
3. Zadostovala bi dvižna ploščad dim 3m x 7m in manjše dvigalo 2,5 x 2,5 m.
4. Odgovor na vprašanje v sklopu vprašanj 9.12.2016: »Pravilen podatek o tlorisni velikosti Eksperimentalnega odra je 16,0 x 10,5m tj 168 m2. Uporabna notranja višina odra je zaželena 6m, lahko je tudi 4,5m vendar pod bremeni oz. pod lučmi /reflektorji«.

5. Odgovor na vprašanje v sklopu vprašanj 9.12.2016: »Namen odpiranja je ponuditi možnost pogleda Mimoidočih/javnega v Eksperimentalni oder. Odprtina naj bi omogočila povezovanje Eksperimentalnega odra s ploščadjo zunaj. Velikost odprtine ni določena. Določi jo natečajnik«.

6. Veljajo samo določila opredeljena v Natečajni nalogi. Dovoljene etaže so:
Klet, Pritličje, 1. Nadstropje, 2. Nadstropje, 3. Nadstropje in Kupola.
7. V objektu sta predvidena dva gostinska obrata in sicer Kavarna v sklopu katere deluje Caffe ter Interni klub.
QUESTIONS
1. We are interested in whether the basement of the historical part of Drama should have only the area under the parterre deepened, or also the other spaces (existing box office, various warehouses, studio)? Is the deepening of "old Drama" desired/undesired/permissible/forbidden?
2. Is the orchestra cave preserved, or specifically, will there be an orchestra in the context of Drama performances?
3. We request an explanation regarding the cargo vertical manipulation - assembly room (context task p. 67, K_6, it is understood as if there are two elevators in a single shaft in the size of 3 m x 7 m). Are two smaller elevators intended, one larger, or two in the size of 3 m x 7 m?
4. Can the surface of the Experimental Stage be reduced? 216 m2 for an audience of 80 does not sound sensible to us in comparison to other halls.
5. Can you precisely define the "connection" between the Experimental Stage and the external area?
6. Is a terrace level permitted, as allowed by the OPN? The planned programme, according to the attached programme scheme, can not be placed (planned surfaces)?
7. How does Café differ from the Coffee Shop?

ANSWERS:
1. Deepening of basement is permissible, should it be based on the understanding and analysis of the existing construction (also take actual implemented state into consideration). Basement deepening would require significant replacement reinforcement measures also on specially protected elements of the theatre. (see scheme Contest Task, C 2.1.4. Cultural Heritage Protection, page 30, Exterior - painted red and violet), is not desired.
For such an intervention, the possibility of unexpected occurences in the time of implementation also has to be planned for, which could damage the building. Based on endangerment evaluation, additional safety measures have to be planned, etc. - ZVNKD

2. Orchestra cavern is preserved. Orchestra will perform in the context of the shows.
3. A lifting platform in the dimensions of 3m x 7m would suffice, with a smaller elevator 2,5 x 2,5 m.
4. Answer to question in context of questions 9th Dec. 2016: »Correct floor plan data for the Experimental Stage is 16,0 x 10,5 m i.e. 168 m2. Usable internal height of the stage is desired at 6 m, but can also be 4.5 m, but under the loads or lights / floodlights«.

5. Answer to question in context of questions 9th Dec. 2016: »Purpose of opening is to offer a possibility of view of the passerby / public into the Experimental Stage. The opening should enable the connection of the Experimental Stage with the platform outside. Size of opening is not set. The contestant decides on it.«.

6. Only provisions, set in the Contest Task, are valid. The permitted floors are: Basement, Ground Floor, 1st Floor, 2nd Floor, 3rd Floor and Dome.
7. Two catering facilities are planned in the building - a Coffee Shop within the context of whic there is a Caffe, and an internal club.

Datum objave: 30.01.2017   14:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po sklopih vam pošiljamo naslednja vprašanja. Prosimo za čimbolj jasne in nedvoumne odgovore. Hvala.

1. POTI UPORABNIKOV

1.1. Navajate, da se poti uprave, umetniškega ansambla, tehničnega ansambla in transporta ne smejo prepletati. V kakšnem smislu? Ali to pomeni, da morajo imeti popolnoma ločene poti z ločenimi vertikalnimi komunikacijami? Potrebujejo povsem ločene službene vhode? Sprašujemo se zakaj takšna potreba po strogi ločitvi poti in komunikacij osebja, ki deluje v isti hiši z istim namenom.
Če je možno katere poti, vertikalne komunikacije in vhode eventuelno družiti nam prosim to nedvumno navedite. Katere uporabnike je možno družiti?
1.2. Ali je potrebno v vseh etažah novega objekta zagotoviti prehod v obstoječi objekt Drame?
1.3. Ali je smiselna ponovna vzpostavitev krožnega hodnika v nadstropjih?

2. PROSTORI

2.1. TELOVADNICA
2.1.1. V »C 4_2 priloga 2 - pregled prostorov in površin« je pod sklopom »Skupne službe« zapisan prostor telovadnica. Komu je namenjena telovadnica? A je to mogoče fitness za igralce?
2.1.2. Ali je potrebno ob telovadnici zagotoviti garderobe, toaletne prostore, ki so vezani le na telovadnico?
2.1.3. Prosimo, navedite višino prostora telovadnice.
2.1.2. V »C 4_1 Priloga 1_funkcijska_shema« je poleg telovadnice zapisan tudi fitnes, ki ga v natečajni nalogi in popisu kvadratur ne omenjate. Ali je poleg telovadnice potrebno zagotoviti tudi fitnes? Kakšna je njegova kvadratura?

2.2. GLASBENA SOBA
2.2.1. V »C 4_2 priloga 2 - pregled prostorov in površin« je pod sklopom »Skupne službe« zapisan prostor glasbena soba. Kdo uporablja glasbeno sobo? Zakaj ste jo umestili v kletne prostore?

2.3. MALI ODER, EKSPERIMENTALNI ODER, VADBENI ODER
2.3.1. Pri prostorski preveritvi ob odrih niso upoštevane tudi vse igralske garderobe, rekvizitarne, skladišča, čakalne sobe, maskirnice, frizerja, ..., saj jih seveda ni mogoče umestiti ob dvorane zaradi njihove velikosti. Prosimo, da čimbolj jasno za vsak oder posebej definirate kateri prostori so ključni, da se navežejo tik ob oder in katere je možno locirati v neposredno bližino (morda nadstropje višje ali nižje ali kletne prostore). Prosim, da te prostore navedete za vsako dvorano posebej oziroma, kateri prostori lahko služijo večim dvoranam.
2.3.2. Ali morajo biti igralske garderobe za Mali oder, Eksperimentalni oder, Vadbeni oder umeščene tik ob odru ali so lahko locirane v neposredni bližini (npr. nadstropje višje)?
2.3.3. Ob vsakem odru je predvideno tudi skladišče in rekvizitarna. Ali je katerega od teh dveh prostorov nujno umestiti tik ob oder? Kateri od teh dveh prostorov je dopustno umestiti v neposredno bližino ali celo nadstropje višje?
2.3.4. Ali je Vadbeni oder namenjen tudi zunanjim obiskovalcem?
2.3.5. Ali je predvidena oziroma dovoljena višinska toleranca Male dvorane in Vadbenega odra? Kakšna je ta toleranca?
2.3.6. Za koliko je dovoljeno zmanjšati velikost posameznih dvoran?
2.3.7. Ali je dopustno toaletne prostore za obiskovalce Eksperimentalnega odra, ki je lociran v pritličju, zagotoviti zgolj v 1. kletni etaži in ne tik ob dvorani?
2.3.8. Ali je nujno potrebno ob vsaki dvorani zagotoviti garderobe za obiskovalce, ali je dovoljeno vse garderobe umestiti v prvo kletno etažo oziroma drugje v glavni avli?
2.3.9. Če je prejšnji odgovor, da je potrebno ob vsaki dvorani zagotoviti garderobe, prosimo definirajte potrebno površino.
2.3.10. Ob vsaki dvorani so predvideni toaletni prostori za obiskovalce. Prosimo, da zapišete minimalno število potrebnih moških in ženskih toaletnih prostorov za posamezno dvorano.
2.3.11. Citiramo: »Mala drama je predvidena kot enoprostorsko gledališče velikosti dolžina × širina približno 20,00 m × 14,00 m brez izboklin ali neravnin na stenah.« Na kakšen način bo rešena akustika za potrebe govora v Mali drami, če pišete o prostoru brez izboklin ali neravnin na stenah?
2.3.12. Citiramo: »Eksperimentalna dvorana je predvidena kot enoprostorsko gledališče s približno 80 m2 brez izboklin ali neravnin na stenah.« Na kakšen način bo rešena akustika v eksperimentalni dvorani, če pišete o prostoru brez izboklin ali neravnin na stenah?
2.3.13. Ali se mora eksperimentalni oder neposredno odpirati na zunanji trg? Ali je možno odpiranje preko avle? V slednjem primeru mislimo, da se ta dvorana (eksperimentalni oder) odpira z velikimi pomičnimi stenami na avlo, ta pa ima neposredno komunikacijo s trgom v zunanjosti.

2.4. REPRODUKCIJA SVETLOBA/TON/VIDEO/VODJA PREDSTAVE
2.4.1. Na kakšno višino je dvignjen prostor »Reprodukcija svetloba/ton/video/vodja predstave« glede na nivo odra?
2.4.2. Zakaj je vodja predstave pisan skupaj v prostoru Reprodukcije? Po praksi organizacije gledališč je vodja predstave vedno lociran tik ob oder (na levi strani, za portalom), šepetalec pa na desni strani.

2.5. VELIKI ODER
2.5.1. Kako je orientirana osnovna površina odra; 14,50m x 15,00m. Ali je kratka stranica (= 14,50m) vzporedna s vrstami sedežev v dvorani ali pravokotna na njih?
2.5.2. Ali se osnovna površina odra / 14,50m x 15,00m / meri od portala nazaj ali je v to površino vključen tudi portalni del?
2.5.3. . V »C_natečajna_naloga« na str. 69-71 je na vaših prostorskih preveritvah narisan volumen za velikim odrom, kjer so umeščene komunikacije in sanitarije. Kako je to možno narediti, če je veliki oder definiran kot odprt prostor dimenzije 14,50m x 15,00m? Torej ostane zgolj 1,80m prostora. Obenem je potrebno vključiti še hodnik (1,50cm), ki povezuje desni in levi del prizidka. Ostane nam le 30cm prostora. Prosimo za nedvoumno in natančno razlago, na kakšen način ste lahko umestili tako komunikacije kot tudi sanitarije v ta prostor.

2.6. TOVORNA PLOŠČAD
2.6.1. Citiramo: »Tovorno dvigalo ni klasično dvigalo je tovorna ploščad. V zgornji poziciji tvori tla Male drame.« in »V skrajnem primeru je dvižna ploščad lahko del odrskih tal.« Če tovorna ploščad postane del odra, na kakšen način se rešuje prenos zvoka?

2.7. TRANSPORTNI HODNIK
2.7.1. Citiramo: »V kleti je za pododrjem transportni koridor do levega odra Š × V min. 3,00 m × 3,00 m.« Ali je to mišljen koridor zamejen s stenami? Sprašujemo zato, ker je na tem mestu predviden tudi prostor »Skladišča 1« za Veliki oder. Ali je dopustno peljati koridor kot odprt prostor skozi Skladišča 1?

2.8. INTERNI KLUB
2.8.1. Ali je Interni klub namenjen zgolj zaposlenim v Drami ali tudi zunanjim gostom?
2.8.2. V »C_natečajna_naloga« na str. 71 se omenja interni klub s teraso. V »C 4_2 priloga 2 - pregled prostorov in površin« terase ni zapisane. Ali je terasa potemtakem nujna ali zgolj zaželjena?

3. VIŠINSKE KOTE

3.1. Glede na to, da ste pri ponovnem pregledu ugotovili, da je kota odra za razliko od izrisa obstoječega stanja, na +1,60m, vas prosimo, da ponovno zapišete obstoječe višinske kote, da ne bo prišlo do nerazumevanja.
Obstoječa višinska kota terena pred klančino glavnega vhoda v Dramo =
Obstoječa višinska kota predverja Drame =
Obstoječa višinska kota glavnega odra =
Obstoječa višinska kota pod arkadami na Slovenski cesti =
3.2. Navajate, da je višinska omejitev kote kleti -10,50m z dopustno višinsko toleranco ± 0,50m. Ali je -10,50m kota temelja ali kota finalnega tlaka najnižje kleti ali kota izkopa ali ...?

4. KUPOLA

4.1. Ali je dovoljeno spremeniti nosilno konstrukcijo kupole? Ali je dovoljeno odstraniti obstoječe stene, ki danes nosijo kupolo?
4.2. Ali je dopustno oziroma dovoljeno kupolo odstraniti in oblikovati novo?

5. GABARIT

5.1. Kakšen je točen gabarit novega objekta? Gabarit na dwg podlogi »D 3_1 DRAMA – OBSTOJECE« se ne ujema z gabaritom na podlogi »E 1_1 Geodetski načrt - 2D Drama z oznako območja obdelave«.
Dimenzija objekta »D 3_1 DRAMA – OBSTOJECE« = 64,20m x 18,36m
Dimezija objekta »E 1_1 Geodetski načrt - 2D Drama z oznako območja obdelave« = 65,01m x 18,64m
Kateri podatek je pravilen?

6. TRG IN GLAVNI VHOD

6.1. V »C_natečajna_naloga« na str. 76 je zapisano: »Z novim, dodatnim vhodom ne sme biti ovirana funkcija letnega gledališča v povezavi med severno fasado levega prizidka in trgom.« in na str. 18: »Glavni vhod v dvorano in spremljajoče prostore je na severni strani, s trga oziroma ploščadi ob Erjavčevi cesti.«
Ali je novi dodatni vhod s trga, ki vodi v prvo kletno etažo, popolnoma odprt prostor ali je lahko nadkrit s streho?
6.2. Ali se dopušča izgradnja pokritega vhodnega, pritličnega paviljona sredi trga ob Erjavčevi ulici ?
6.3. Kakšna je predvidena vloga obstoječega glavnega vhoda v stavbo Drame po prenovi? Ali se vhod popolnoma opusti?
6.4. Ali je dovoljeno v trgu na severni strani stavbe Drame izvesti večji atrij, ki osvetljuje kletne prostore?
6.5. Ali je dovoljeno nov glavni vhod izvesti kot nepokrito stopnišče, ki iz trga vodi v kletno etažo? Kakšen problem predstavlja zdrsnost stopnic, če te niso zaščitene s streho?
6.6. Prosim, če nam navedete natančno površino, ki jo smatrate kot zadostno za oblikovanje zunanjega avditorija (letnega gledaliča), ki je neposredno vezan na eksperimentalni oder?
6.7. Ali je lahko eksperimentalni oder povezan z zunanjim trgom (letnim gledališčem) preko avle pred eksperimentalnim odrom? V tem primeru se avla pred dvorano poveže z dvorano, vse skupaj pa se odpre na zunanje površine?ODGOVOR

POTI UPORABNIKOV
1.1. Komunikacijskih poti ni mogoče popolnoma ločiti. Naročnik se želi izogniti »trku« nastopajočega z elementi scenografije predstave ali podobnim.
Ne.
Vhod za zaposlene je enoten.
Natečajnik naj poišče najboljšo možno rešitev komunikacij glede na dani prostor.

1.2. Ne.
1.3. Odločitev o tem je prepuščena natečajniku in njegovim rešitvam.

PROSTORI
2.1.1. Prostor »fitness« je lahko isti prostor kot Telovadnica. Prostor naj bi bil namenjen vsem zaposlenim.
2.1.2. Odločitev o tem je prepuščena natečajniku.
2.1.3. Odločitev o višini telovadnice je prepuščena natečajniku. Rešitev naj upošteva morebitne obstoječe standarde, ki veljajo za tovrstne prostore.
2.1.4. Prostor »fitness« je lahko isti prostor kot Telovadnica.

GLASBENA SOBA
2.2.1. Glasbena soba je namenjena korepetitorskim-pevskim vajam igralk in igralcev. To je prostor, ki je hrupen in hkrati potrebuje tišino.
Natečajniku je prepuščeno poiskati najprimernejšo umestitev.

MALI ODER, EKSPERIMENTALNI ODER, VADBENI ODER
2.3.1. Odločitev o umestitvi prostorov je prepuščena natečajniku. Funkcionalna raba oziroma prioriteta umestitve naj bi bila podobna obstoječemu stanju.
Prostore, ki so med seboj smiselno povezani in so vezani na določen oder je dovoljeno med seboj združevati (npr. MD: garderoba+maska/frizerski salon, skladišče+rekvizitarna, ...) Prostore kot čakalnica, sanitarije za zaposlene je dovoljeno združevati in premestiti v nadstropje višje ali nižje. Bralna soba 2 je vsebinsko povezana z Malo dramo, postavitev ob njo pa ni nujna.

2.3.2. Glej 2.3.1.

2.3.3. Glej 2.3.1.
2.3.4. Vadbeni oder je lahko namenjen tudi zunanjim obiskovalcem.
2.3.5. Predvidene svetle višine dvoran so Mala drama = 6,00 m, Vadbeni oder = 7,00 m. (Natečajna naloga, C.5.1., str. 65)
2.3.6. Odgovor na vprašanje v sklopu vprašanj 9.12.2016: » Število sedežev Male drame naj bi bilo med 150 in 180. Glede na število sedežev se lahko prostor odra in dvorane manjša ali veča«.
2.3.7. Umestitev toaletnih prostorov je prepuščena natečajniku. Umestitev mora biti skladna z veljavnimi predpisi.
2.3.8. Odločitev o umestitvi garderob je prepuščena natečajniku.

2.3.9. Odločitev o umestitvi garderob je prepuščena natečajniku.
2.3.10. Število toaletnih prostorov naj bo prilagojeno številu obiskovalcev posamezne dvorane.
2.3.11. Rešitev akustike je prepuščena natečajnikom. Kot neravnine in izbokline so mišljeni gradbeni elementi. (npr. podporni steber, vogal, zamik stene, ogrevalna telesa, inštalacije, …).
2.3.12. Rešitev akustike je prepuščena natečajnikom. Kot neravnine in izbokline so mišljeni gradbeni elementi (npr. podporni steber, vogal, zamik stene, ogrevalna telesa, inštalacije,…) .
2.3.13. Rešitev načina povezave prostorov je prepuščena natečajniku.

REPRODUKCIJA SVETLOBA/TON/VIDEO/VODJA PREDSTAVE
2.4.1. Odgovor, ki velja za vse odre je »prostor mora omogočati dobro vidnost, slišnost in komunikacijo z odrom brez tehničnih pripomočkov«.

2.4.2. Pričakujemo rešitev, ki bo omogočala postavitev »inspicientskega pulta« na več mest na odru po sistemu »multicore priklopa« (velja za vse odre). V prostor Reprodukcija je pisan zato, ker gredo iz tega prostora vse tehnične povezave, ki jih inspicientski pult potrebuje za priklop.VELIKI ODER
2.5.1. Natečajna naloga, stran 64, C 5.1., Veliki oder, prva vrstica »Osnovna površina odra je načeloma enaka sedanji, širina x globina = 14,50 m x 15,00 m.«

2.5.2. Osnovna površina odra je merjena od nulte točke odra. Širina je celotna širina odra.
2.5.3. Prostorski poizkus ni namenjen projektiranju. Je predlog možnih umestitev.

TOVORNA PLOŠČAD
2.6.1. Rešitev glede akustičnih zapor oziroma izvedb ploščadi je del natečajne rešitve in kasnejšega projektiranja.

TRANSPORTNI HODNIK
2.7.1. Koridor je prostor, ki je mišljen kot transportna pot. Glede zamejitve koridorja je rešitev prepuščena natečajniku.

INTERNI KLUB
2.8.1. Citiram Natečajna naloga, C 5.2.5. III. NADSTROPJE, stran 71 » Interni klub bi bil namenjen zaposlenim in zunanjim sodelavcem. Nudil bi prehrano zaposlenim, napitke ipd., namenjen naj bi bil za morebitne manjše interne sprejeme, kapaciteta prostora bi bila za največ 70 oseb«.
2.8.2. Terasa je zgolj zaželena.
VIŠINSKE KOTE
3.1. Vse zahtevane zunanje višinske kote so razvidne iz Priloga D_Natečajne priloge/D.1 Geodetski načrt območja z oznako območja obdelave.
Obstoječa višinska kota glavnega odra; Glej prilogo: VO priloga 10 D 3_1 DRAMA-OBSTOJEČE-Korekcija-Kote.dwg

3.2. Kota -10,50 m je najnižja točka temeljne plošče.

KUPOLA
4.1. Odgovor se nahaja v Natečajna naloga, C 1.2. PREDMET NATEČAJA, stran 9, prva alineja.
4.2. . Odgovor se nahaja v Natečajna naloga, C 1.2. PREDMET NATEČAJA, stran 9, prva alineja.
5.1. Pravilen je podatek iz Geodetskega načrta - 2D Drama.

6.1. Rešitev postavitve oziroma oblikovanja vhoda je prepuščena natečajniku. Rešitev mora biti skladna s kulturno varstvenimi smernicami.

6.2. Rešitev postavitve oziroma oblikovanja vhoda je prepuščena natečajniku. Na trg ob Erjavčevi cesti ni dovoljeno postavljati paviljona ali temu podobnega objekta. To določilo je skladno s smernicami ZVNKD.

6.3. Glavni vhod ostaja Glavni vhod v historični del Drame.
6.4. Rešitev postavitve oziroma oblikovanja vhoda je prepuščena natečajniku. Rešitev mora biti skladna s kulturno varstvenimi smernicami.
6.5. Rešitev postavitve oziroma oblikovanja vhoda je prepuščena natečajniku. Rešitev mora biti skladna s kulturno varstvenimi smernicami.
6.6. Natečajna naloga ne predvideva oblikovanja zunanjega avditorija (letnega gledališča) temveč predvideva povezavo med EO in zunanjostjo. Pričakuje se le za pešce primerno urejena zunanja površina.
6.7. Rešitev načina povezave prostorov je prepuščena natečajniku.
QUESTIONS

Dear Sir or Madam,

We are sending you the following questions by segments. We request answers as clear as unambiguous as possible.
Thank you.

1. USER PATHS

1.1. You state that the management, artistic ensemble, technical team and transportation paths must not entwine. In what sense? Does this means, that they must have entirely separate paths with separate vertical communications? Do they require entirely separate employee entrances? We wonder why such a need for a strict division of paths and communication of personnel, operating in the same house with the same purpose. If possible, which paths, vertical communications and entrances could be united, please state so unambiguously. Which users may be united?

1.2.Is it necessary, on all levels of the new building, to ensure a passage into the existing Drama building?

1.3. Is the reestablishment of circular hallway in the top floors sensible?

2. ROOMS

2.1. WORKOUT ROOM
2.1.1. In »C 4_2 attachment 2 - review of rooms and surfaces«, the workout room is registered under "Common Services". Who is the workout room for? Is it a gym for actors?
2.1.2. Do changing rooms, toilets, connected to the workout room, have to be ensured next to it?
2.1.3. Please state the height of the workout room.
2.1.4. In »C 4_2 attachment 1 - functional scheme«, next to the workout room, a gym is also entered, which the contest task and list of surfaces does not mention. Does a gym also have to be ensured along with the workout room? What is its surface?

2.2. MUSIC ROOM
2.2.1. In »C 4_2 attachment 2 - review of rooms and surfaces«, under the segment "Common Services", a room is listed as the music room. Who uses the Music Room? Why was it placed into the basement?

2.3. SMALL STAGE, EXPERIMENTAL STAGE, PRACTICE STAGE
2.3.1. In the spatial placement by stages, not all actors' changing rooms, prop rooms, warehouses, waiting rooms, make-up rooms, hairdressers' are taken into consideration... as they, of course, cannot be placed next to the halls due to their size. We request that you define, as clearly as possible, for each separate stage, which rooms are key for a connection directly to the stage, and which may be located in the immediate vicinity (perhaps a floor higher or lower, or basement). Please list these spaces for each hall individually, or, which spaces may serve several halls.
2.3.2. must the actors' changing rooms for the Small Stage, Experimental Stage, Practice Stage be placed right by the stage, or may they be located in the immediate vicinity (e.g. a floor higher)?
2.3.3. next to each stage, a warehouse and prop room are planned. Do either of these two spaces have to be located immediately next to the stage? Which of the two spaces is it permissible to locate into the immediate vicinity or even a floor higher?
2.3.4. Is the Practice Stage also meant for external audiences?
2.3.5. Is a height tolerance of the Small Stage and the Practice Stage planned? What is it?
2.3.6. How much is it permissible to reduce the size of individual halls for?
2.3.7. Is it permissible to ensure toilets for visitors of the Experimental Stage, located on the ground floor, in the 1st basement, and not immediately next to the hall?
2.3.8. Is it obligatory to ensure cloakrooms for visitors next to each hall, or is it permissible to place all cloakrooms into the first basement or elsewhere in the main lobby?
2.3.9. If the previous answer is that every hall requires cloakrooms, please define required surface.
2.3.10. Toilets for audience are planned next to each hall. Please write the minimal number of required men's and women's toilets for each individual hall.
2.3.11. We quote: "Small Stage is planned as a single space theatre in the dimensions length x width approximately 20.00 m x 14.00 m without protrusions or irregularities on walls." In what way will the acoustics for the requirements of the Small Stage be solved, if you are writing about a space without protrusions or irregularities on walls?
2.3.12. We quote: "The Experimental Stage is planned as a single space theatre in the dimensions of approximately 80 m2 without protrusions or irregularities on walls." In what way will the acoustics for the requirements of the Experimental Stage be solved, if you are writing about a space without protrusions or irregularities on walls?
2.3.13. Does the Experimental Stage have to open directly onto the outside square? Is opening possible through the lobby? In the latter case, we feel that this hall (Experimental Stage) may be opened with large mobile walls in regards to the lobby, which has direct communication to the market outside.

2.4. REPRODUCTION LIGHT / SOUND / VIDEO / HEAD OF PERFORMANCE
2.4.1. At what height is the space "Reproduction light / sound / video / head of performance" elevated in regards to the level of the stage?
2.4.2. why is the head of performance written together in the Reproduction room? According to theatre organisation practice, the head of performance is always located immediately by the stage (on the left, behind the portal), and the whisperer on the right.

2.5. MAIN STAGE
2.5.1. How is the basic surface of the stage oriented; 14.50 m x 15.00 m. Is the shorter side (= 14.50 m) parallel to the rows of seats in the hall or at right angle to them?
2.5.2. Is the basic surface of the stage /14.50 m x 15.00 m/ measured from the portal backwards, or does the surface also include the portal area?
2.5.3. In "C_contest_task" on pages 69 - 71, your spatial plans include a volume behind the main stage, where communications and sanitary areas are located. How can this be done, if the main stage is defined as an open space in the dimensions of 14.50 m x 15.00 m? That means there is only 1.80 m of space left. At the same time, the hallway has to be included (1.50 cm), connecting the left and right parts of the extension. We are only left with 30 cm of space. We request an unambiguous and precise explanation, in what way you were able to place both communications and sanitary spaces in this area.

2.6. CARGO PLATFORM
2.6.1. We quote "The cargo elevator is not a classical elevator, is a cargo platform. In the top position, it forms the floor of the Small Stage." and "In the extreme case, the cargo platform may be a part of the stage floor." If the cargo platform becomes a part of the stage, in what way is the sound transfer solved?

2.7. TRANSPORT HALLWAY
2.7.1. We quote: "In the basement, for the under stage area, there is a transport corridor to the left stage, W x H min. 3.00 m x 3.00 m". Does this mean a corridor, measured with the walls? We ask because, in this spot, the area "Warehouses 1" for the Main Stage are also planned. Is it permissible to lead the corridor as an open space through the Warehouses 1?

2.8. INTERNAL CLUB
2.8.1. Is the internal club intended only for Drama employees, or also external guests?
2.8.2. In "C_contest_task", on p. 71, an internal club with a terrace is mentioned. In "C 4_2 attachment 2 - review of rooms and surfaces" the terrace is not present. Is the terrace then obligatory or only desired?

3. HEIGHT PLANES

3.1. Considering that, after review, you found that the plane of the stage, as opposed to the drawing of the existing state, is at +1.60 m, we request that you write the existing height planes anew, so that there are no misunderstandings.
Existing height plane of the terrain in front of the ramp of the main entrance into Drama =
Existing height plane of the lobby of Drama =
Existing height plane of the main stage =
Existing height plane under the arches on Slovenska road =
3.2. You state, that the height limitation of the basement plane is -10.50 m, with a permissible height tolerance of ± 0,50 m. Is the 10.50 m the plane of the foundation or the plane of the final floor of the lowest basement, or the plane of the dig, or...?

4. DOME

4.1. Is it permitted to change the support structure of the dome? Is it permitted to remove existing walls, which support the dome at this time?
4.2. Is it permissible or permitted to remove and redesign the dome?

5. DIMENSIONS

5.1. What are the exact dimensions of the new building? Dimensions based on dwg »D 3_1 DRAMA – OBSTOJECE« do not match those of the »E 1_1 Geodetski načrt - 2D Drama z oznako območja obdelave«.
Dimensions of the building »D 3_1 DRAMA – OBSTOJECE« = 64,20m x 18,36m
Dimensions of the building »E 1_1 Geodetski načrt - 2D Drama z oznako območja obdelave« = 65,01m x 18,64m
Which data is correct?

6. SQUARE AND MAIN ENTRANCE

6.1. In "C_contest_task" on p. 76, it is written: "With the new, additional entrance, the function of the summer theatre in connection between the north facade of the left extension and the square must not be inhibited." and on p.18: "The main entrance into the hall and accompanying areas is on the north side, from the square or the platform by Erjavčeva road".
Is the new additional entrance from the square, which leads into the first basement fully open or may it be covered with a roof?
6.2. Is it permissible to construct a covered entry, ground floor pavilion in the middle of the square by Erjavčeva street?
6.3. What is the planned role of the existing main entrance into the Drama building after renovation? Is the entrance entirely abandoned?
6.4. Is it permissible to carry out a larger atrium on the market, on the north side of the Drama building, which lights the basement areas?
6.5. Is it permissible to carry out the new main entrance as an uncovered stairway, leading from the market to the basement? How much of a problem are slippers stairs if not protected by roof?
6.6. Please state the exact surface, which you consider as sufficient for the design of an external auditorium (summer theatre), which is directly connected to the experimental stage?
6.7. Can the experimental stage be connected to the outside square (summer theatre9 via lobby in front of the experimental stage? In such a case, the lobby in front of the hall is connected to the hall, and everything opens towards the external surfaces?
ANSWERS:
USER PATHS
1.2. Communication paths cannot be fully separated. The client wishes to avoid "collisions" of performing actors with elements of scenography of the performance and such.
No.
Employee entrance is unified.
The contestant should seek the best possible communication solution in regards to space provided.

1.2. No.
1.3. Decision on this is up to the contestant and their solutions.

ROOMS
2.1.1. The »fitness« area may be the same as the Gym. It should be for all employees.
2.1.2. Decision on this is up to the contestant.
2.1.3. Decision on gym height is up to the contestant. Solution should take all standards, valid for such spaces, into consideration.
2.1.4. The »fitness« area may be the same as the Gym.


MUSIC ROOM
2.2.1. The music room is intended for the corepetition - singing practice of actresses and actors. These is a space that is noisy but, at the same time, require quiet surroundings..
It is up to the contestant to find the best placement.


SMALL STAGE, EXPERIMENTAL STAGE, PRACTICE STAGE
2.3.1. It is up to the contestant to find the best placement of rooms.Functional use or priority of placement should resemble the existing state. Areas that are sensibly connected and tied to a specific stage may be joined (e.g. SS: wardrobe + makeup / hairdresser's, warehouse + prop room,...). Spaces such as waiting rooms, sanitary areas for employees, maybe united and moved a floor higher or lower.
Reading room 2 is connected by content to the Small Stage, but does not necessarily have to be placed next to it.

2.3.2. See 2.3.1.

2.3.3. See 2.3.1.
2.3.4. Practice stage may also be intended for external visitors.
2.3.5. Plant light heights of the halls are Small Stage = 6.00 m, Practice Stage = 7.00 m. (Contest Task, C.5.1., p. 65)
2.3.6. Answer to question in context of questions 9th Dec. 2016: »Number of seats of the Small Stage should be between 150 and 180. Regarding the number of seats, the stage and hall area may be increased or reduced.«.
2.3.7. Placement of toilet areas is up to the contestant. Placement must comply with valid regulations.
2.3.8. Decision of changing room placement is up to the contestant.
2.3.9. Decision of changing room placement is up to the contestant.
2.3.10. Number of toilet areas should be adjusted to number of visitors of individual hall..
2.3.11. Acoustics solution is up to the contestant. The non-straight areas and protursions are meant as construction elements (e.g. support pillar, corner, wall displacement, heating bodies, installations,...).
2.3.12. solution is up to the contestant. The non-straight areas and protursions are meant as construction elements (e.g. support pillar, corner, wall displacement, heating bodies, installations,...).
2.3.13. Solution of area connection is up to the contestant.

REPRODUCTION LIGHT, SOUND, VIDEO, HEAD OF PERFORMANCE
2.4.1. Reply for all stages is "the area must allow good visibility, audibility, and communication with the stage without technical aids".

2.4.2. We expect a solution, which will enable the placement of "inspicient counter" on several areas on the stage, according to the system of "multicore connection" (valid for all stages). It is entered into the reproduction area because all technicall connections for the counter are led out of this area.

MAIN STAGE
2.5.1. Contest Task, p. 64, C 5.1., Main stage, first line »Basic surface of the stage is generally the same as the current, width x depth = 14,50 m x 15,00 m.«

2.5.2. Basic surface of the stage is measured from the zero point of the stage. Width is the full width of the stage.
2.5.3. The Spatial Test is not intended as a projection. It is a suggestion of possible placements.

CARGO PLATFORM
2.6.1. Solution regarding acoustic seals or implementation of platform is a part of the contest solution and subsequent planning.

TRANSPORT HALLWAY
2.7.1. The corridor is a space, meant as a transport path. Regarding the corridor limits, the solution is up to the contestant.

InternaL CLUB
2.8.1. I quote Contest Task, C 5.2.5. IIIrd FLOOR, page 71 » Internal club is intended for employees and internal collaborators. It should provide food for the employees, drinks, etc., and would be intended for possible minor internal receptions, capacity of the space should be 70 persons at most.«.
2.8.2. The terrace is only desired.

HEIGHT PLANES
3.1. All required external height planes are visible Priloga D_Natečajne priloge/D.1 Geodetski načrt območja z oznako območja obdelave.
Existing height plane of the main stage; See attachment: VO priloga 10 D 3_1 DRAMA-EXISTING-Korekcija-Kote.dwg

3.2. plane -10.50 m is the lowest point of the main platform.

DOME
4.1. Answer in Contest TASK, C 1.2. CONTEST SUBJECT, page 9, line one.
4.2. Answer in Contest TASK, C 1.2. CONTEST SUBJECT, page 9, line one.
5.1. The correct data is in the surveyor plan - 2D Drama.

6.1. The solution of placement or design of entrance is up to the contestant. The solution must comply with cultural heritage protection guidelines.

6.2. The solution of placement or design of entrance is up to the contestant. It is forbidden to place a pavillion onto the square by Erjavčeva road, as well as any similar structure. This provision complies with the guidelines of ZVNKD.

6.3. Main entrance remains the main entrance into the historical part of Drama.
6.4. The solution of placement or design of entrance is up to the contestant. The solution must comply with cultural heritage protection guidelines.
6.5. The solution of placement or design of entrance is up to the contestant. The solution must comply with cultural heritage protection guidelines.
6.6. The Contest Task does not plan for a design of an external auditorium (summer theatre) but planns a connection between ES and exterior. Only a suitably arranged external surface for pedestrians is expected.
6.7. The solution of space connection is up to the contestant.
Datum objave: 30.01.2017   14:08
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pošiljam vam naslednje vprašanje:

1. V natečajni nalogi tudi pri dvorani Male drame omenjate prilagodljive podeste, ki jih je možno razporediti na različne načine. Za natečajnike to pomeni, da morajo obiskovalci Male drame vedno vstopati v dvorano iz spodnje kote dvorane, drugače podesti niso prilagodljivi? Velja enako tudi za dvorano eksperimentalnega in vadbenega odra?


ODGOVOR

1. Da.
QUESTIONS
1. In the contest task, for the hall of the Small Stage, you mention adaptable podiums, which can be arranged in different ways. For contestants, this means, that the visitors of the Small Stage must always enter the hall from the bottom plane of the hall, otherwise the podiums are not adaptable? Is the same also true for the Experimental and Practice stage halls?
ANSWERS:
1. Yes.Datum objave: 30.01.2017   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pošiljam vam naslednja vprašanja:

1. V programu so predvidena skladišča vadbenega odra, eksperimentalnega odra in male drame minimalne višine 6m. Ker zaradi pomankljive preveritve, ki ob servisnih prostorih dvoran ni upoštevala vsaj minimalnih prostorov foyerjev in komunikacij postavitev prostorov pripadajočih skladišč ob dvoranah ni možna ponovno sprašujemo o smiselni višini skladišč. Upoštevati je potrebno, da poti manipulacije vodijo skozi povezavo pod pododrjem višine 3m in po tovornih dvigalih višine 3m. Prosimo za korekcijo višine skladišč.
2. V preveritvi sta na desnem krilu grafično upoštevani 2 etaži. Če se zahteva minimalna višina delavnic 9m, kot je navedeno v excel tabeli prostorov, grafična (oznaka K6) in dejanska kvadratura vseh prostorov ne drži. Predvidevamo, da je prišlo do napake v zahtevani višini delavnic, drugače je potrebno zmanjšati celotno kvadraturo servisnega programa, ki ga ni možno umestiti v zahtevana območja (delavnice zasedejo celotno kletno višino desnega trakta – 200m2). Predvidevamo da je pravilna minimalna višina 5m, kot pri mizarski delavnici. Prosimo za korekcijo višine delavnic.
3. Na ogledu v Nemški hiši sta nam bila prikazana stranska prostora ob dvorani višine cca. 3m (trenutna namembnost – kolesarnica in mizarska delavnica). Ker imata v grafičnih prostorih stranska prostora enako višino kot osrednja dvorana sprašujemo katera višina je pravilna?


ODGOVOR
1. Odgovor na vprašanje v sklopu vprašanj 9.12.2016: »Za skladišče Male drame je zaželena višina 6m, za skladišče Eksperimentalnega odra je primerna tudi višina 4,5m. Za rekvizitarni je sprejemljiva tudi višina 3m«.
2. Zaželena višina Sestavljalnice je 9,0 m, primerna višina Sestavljalnice je tudi 7,0 m.
3. Stranska prostora, sedaj kolesarnica in mizarska delavnica, v višino merita 325 cm.
QUESTIONS
1. In the programme, warehouses of the practice stage, experimental stage and the small stage are planned with a minimum height of 6 m. Since, due to a lacking spatial arrangement, which did not consider at least minimal foyer and communications spaces next to the service areas of halls, placement of warehouses by the halls is not possible, we once again inquire about the sensible height of the warehouses. It has to be considered that the manipulation paths lead through the connection under the under stage area, in the height of 3 m, and the cargo elevators in the height of 3 m. We request a correction of warehouse height.

2. In the spatial placement, in the right win, 2 floors are graphically acknowledged. If a minimal height of 9 m for the workshops is required, as stated in the excel table of the spaces, the graphic (mark K6) and actual surface of all spaces is wrong. We presume, that there was a mistake in the required size of the workshops, otherwise the full surface of the service programme needs to be reduced, as it can's be placed in the requested areas (workshops take up the full basement height of the right wing - 200 m2). We resume, that the correct minimal height is 5m, as with the carpentry workshop. We request a correction of workshop height.

3. When visiting Nemška Hiša, we were shown the side areas by the hall in the height of about 3 m (current purpose - bicycle storage and carpentry workshop). Since, in the graphic spacing, the side areas have the same height as the central hall, we ask which height is correct?
ANSWERS:
1. Answer to question in context of questions 9th Dec. 2016: »The Small Stage warehouse height is desired at 6 m, the Experimental Stage warehouse may also be 4.5 m. A height of 3 m is also acceptable for prop rooms«.
2. Desired Assembly Room height is 9.0 m, appropriate Assembly Room height is also 7,0 m.
3. Side spaces, now bicycle storage and carpentry workshop, are 325 cm high.
Datum objave: 30.01.2017   14:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

1. Ali morata biti eksperimentalni in glavni oder na isti višini?


2. Katera kota prve kleti je pravilna: -5 ali -6 m. V nalogi se pojavljata oba podatka. Katera kota je pri tem izhodiščna?


3. Kateri del podstrehe starega objekta se trenutno uporablja? Prosimo za bolj natančne načrte omenjene podstrehe.


4. Prosim za dodatno obrazložitev oznak garderob gl. odra: DV, TR in ŠE. Ali je naravna svetloba tu res potrebna? Zakaj potem garderobe v Mali drami ne potrebujejo svetlobe?


5. Ali zadostuje predpisana višina vrvišča samo na področju kupole oz. nad igralno površino - 10x10 m.


6. 'V kleti je za pododrjem transportni koridor do levega odra Š × V min. 3,00 m × 3,00 m.' Na katerem nivoju je mišljen koridor: nivo pododrja ali nivo vadbenega odra.

Hvala za odgovore

ODGOVOR
1. Da. Glavni oder, EO in Manipulacija-pritličje morajo biti na isti višini.
2. Kota obstoječih tal pod odrom je razvidna iz podanega prereza. Koto prve kleti novega objekta določi natečajnik v skladu s smernicami v Natečajni nalogi.
3. Dela podstrehe historičnega objekta, ki se v skladu s smernicami ZVKDS ohranja, se ne uporablja.

4. Oznaka DV je garderoba za dve osebi, oznaka TR je garderoba za tri osebe, oznaka ŠE je garderoba za šest oseb. Garderobni prostori s temi oznakami so garderobe v katerih igralci odložijo svoje osebne stvari in se preoblečejo v delovne obleke-kostume. Naravna svetloba je obvezna, saj gre za igralčev prostor, kjer običajno preživi več časa.
Garderobe v MD, EO in vadbeni oder so »hitre garderobe« kjer se igralci med predstavo zadržujejo samo za čas preoblek ali čakanja na vstop na oder. V te garderobe igralci pridejo že preoblečeni v kostume in jih uporabijo za preobleke iz kostuma v drug kostum.

5. Ne zadostuje.

6. Transportni koridor v pododrju je v istem nivoju kot Vadbeni oder in Sestavljalnica.

QUESTIONS
1. Must the experimental and main stage be at the same height?
2. Which plane of the first basement is correct: -5 or -6 m. Both are stated in the task. Which plane is the starting point?
3. Which part of the attic of the old building is currently in use? We request more precise plans of said attic.
4. We request an additional explanation of the designations of the main stage changing rooms: DV, TR and ŠE. Is natural light really needed here? Why do the changing rooms of the small stage not need the natural light, then?
5. Does the prescribed rope area height suffice only in the dome area, or above the acting surface - 10 x 10 m.
6. "In the basement, behind the under stage area, there is a transport corridor to the left stage W x H min. 3.00 m x 3.00 m. At which level is the corridor planned: under stage level or practice stage level.
ANSWERS:
1. Yes. Main stage, ES, and Manipulation - Ground Floor must be at the same height.
2. The plane of the existing floor under the stage can be seen in the provided circumsection. The plane of the first basement of the new building is set by the contestant, compliant with guidelines in the Contest Task.
3. The part of the attic of the historical building, which is preserved in compliance with the ZVKDS guidelines, is not in use.
4. The designation DV is a changing room for two persons, the designation TR is a changing room for three persons, the designation ŠE is a changing room for six persons. The changing room areas with these designations are changing rooms, where actors place their personal items and change into work clothing - costumes. Natural light is obligatory, as this is the actor's space where they usually spend more time.
The changing rooms in SS, ES, and practice stage are "quick changing rooms" where actors change during the performance and stay in there only to change or wait to enter the stage. They already enter these changing rooms in their costumes and use them to change from costume to another costume.
5. It is insufficient.
6. The transport corridor in the under stage area is at the same level as the Practice Stage and the Assembly Room..

Datum objave: 30.01.2017   14:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Je možno dobiti vse štiri fasade prvotnega objekta?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

ODGOVOR:
Načrtov fasad prvotnega objekta v Drami nimamo. Imamo fotografijo VO priloga 6 Stara Drama.
QUESTIONS
Hello,
Is it possible to get all four facades of the original building?
Thank you and kind regards

ANSWER:
We don’t have façade plans of the original Drama object. We have the photo VO priloga 6 Stara Drama.Datum objave: 30.01.2017   14:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za pojasnitev naslednjih zadev:
1.
V natečajni nalogi na str. 59 piše:
'V pododrju dvorane, tj. parterja, je skladišče, ki je povezano s pododrjem odra.
Velikost prehoda med prostoroma mora ustrezati manipulaciji standardiziranih scenskih
elementov min. 6,00 m × 3,00 m.'
V shemi C 5.2.2. na strani 67 pa je za klet dvorane (parterja) zapisano:
PROSTOR 9: Skupni prostor – čakalnica za tehnične delavce med vajami in predstavami,
skupne slačilnice (ca. 45 oseb) posebej M/Ž s tuši, umivalnico in WC (struktura po spolu: Ž 30%, M 70%). Teh prostorov tudi ni v excelovi tabeli predvidenih površin.
Katere prostore naj torej umestimo pod parter dvorane?

2.
Na vprašanje z datumom objave 6.12.2016 13:51 '2. Kakšen smisel ima zunanje gledališče direktno ob Slovenski cesti ob hrupnem avtobusnem postajališču, ki bo praktično onemogočalo kakršnokoli predstavo na prostem? Prosimo vas za ponovni premislek o tem delu programa. oz. če ni smiselno - njegovo črtanje. ' ste odgovorili: 'V Natečajni nalogi nikjer ni omenjeno gledališče na prostem. Navedena je samo možnost povezave trga z Eksperimentalnim odrom kot prostorom ali obratno. '
Vendar je na strani 74 natečajne naloge v poglavju C 6.1 URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE USMERITVE IN PRIPOROČILA zapisano:
'– Ob Slovenski cesti naj se upošteva raba trga tudi kot gledališča na prostem in v skladu s tem možnosti za umestitev zelenja.'
Kako se bo uporabljal trg proti Slovenski cesti v sklopu eksperimentalnega odra?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
1. Pod parter dvorane naj bo umeščeno skladišče. Pravilna umestitev prostorov tehničnih delavcev je navedena v Excelovi tabeli pod Velika dvorana>Tehnična podpora>K11..
2. Usmeritev ali priporočilo ni zaveza natečajniku. Kot smo pojasnili želimo povezavo javnega dela, recimo mimoidočih, z Eksperimentalnim odrom.
QUESTIONS
1. The contest task, on p. 59, states:
'The under stage of the hall, i.e. parterre, contains a warehouse, which must be connected with the under stage area of the stage.
The size of the passage between the areas must suit the manipulation of standard scene elements min. 6.00 m x 3.00 m.'
In the scheme C 5.2.2. on page 67, for the basement of the hall (parterre), it says:
AREA 9: Common room - waiting room for technical workers during rehersals and performances, common changing rooms (app. 45 persons) separate M / F with showers, washing room and WC (structure by gender: W 30%, M 70%). These areas are not in the excel table of planned surfaces.
Which areas should then be placed under the parterre of the hall?
2. To the question published on 6th Dec. 2016, 13:51, "What sense is there in an external theatre directly by Slovenska road, next to a noisy bus station which will practically prevent any kind of performance in open air? We request that you rethink this part of the programme or if it wouldn't make more sense to delete it.' you replied 'The Contest Task never mentions theatre in open air. Only the possibility of connecting the square with the Experimental Stage as a space or vice versa is stated.'. However, page 74 of the Contest Task, in the chapter C 6.1 SPATIAL PLANNING, ARCHITECTURAL, LANDSCAPING AND DESIGN DIRECTIONS AND RECOMMENDATIONS states:
'-by Slovenska road, the use of square as an open air theatre should also be considered and, in regards to this, the possibility for the placement of green surfaces.'
How will the market towards Slovenska road be used in the context of the experimental stage?

ANSWERS:
1. A warehouse should be placed under the parterre of the hall. The appropriate placement of rooms for technical workers is in teh Excel table under Main Stage > Technical Support > K11.

2. Direciton or recommendation is not an obligation for teh contestant. As we explained, we wish to connect the public area, e.g. the passerbys, with the Experimental Stage.
Datum objave: 30.01.2017   14:14
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za naslednji podatek - absolutna kota obstoječega glavnega odra.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Glej prilogo: VO priloga 10 D 3_1 DRAMA-OBSTOJEČE-Korekcija-Kote.dwg
QUESTION
Greetings,
we request the following information - absolute plane of existing main stage.
Thank you and regards
ANSWER:
See attachment: VO priloga 10 D 3_1 DRAMA-EXISTING-Korekcija-Kote.dwgDatum objave: 30.01.2017   14:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Arhitekturni posnetek odrskega portala se razlikuje v tlorisu in prerezu. V tlorisu je portal debel 1,67 m, medtem ko je v prerezu debel 0,96 m. Prosimo, da pojasnite napako in določite katera dimenzija odrskega portala je prava.

ODGOVOR

Debelina spomeniško zaščitenega portala je 0,96 m (kot kaže prerez). V tlorisu je k spomeniško zaščitenemu portalu dorisan tehnični portal.
QUESTION:
The architectural image of the stage portal is different in the floor plan and the cross-section. The portal in the floor plan is 1.67m thick, while it is 0.96m thick in the cross-section. Please, explain the error and determine the correct dimension of the portal.
ANSWER:
Thickness of portal under monument protection is 0.96 m (as shown by circumsection). The floor plan attaches the techincal portal to the portal under monument protection.Datum objave: 30.01.2017   14:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo še za pojasnitev naslednjih zadev, vprašanje je bilo poslano že dne 20.12.2016
1.
V natečajni nalogi na str. 59 piše:
'V pododrju dvorane, tj. parterja, je skladišče, ki je povezano s pododrjem odra.
Velikost prehoda med prostoroma mora ustrezati manipulaciji standardiziranih scenskih
elementov min. 6,00 m × 3,00 m.'
V shemi C 5.2.2. na strani 67 pa je za klet dvorane (parterja) zapisano:
PROSTOR 9: Skupni prostor – čakalnica za tehnične delavce med vajami in predstavami,
skupne slačilnice (ca. 45 oseb) posebej M/Ž s tuši, umivalnico in WC (struktura po spolu: Ž 30%, M 70%). Teh prostorov tudi ni v excelovi tabeli predvidenih površin.
Katere prostore naj torej umestimo pod parter dvorane?

2.
Na vprašanje z datumom objave 6.12.2016 13:51 '2. Kakšen smisel ima zunanje gledališče direktno ob Slovenski cesti ob hrupnem avtobusnem postajališču, ki bo praktično onemogočalo kakršnokoli predstavo na prostem? Prosimo vas za ponovni premislek o tem delu programa. oz. če ni smiselno - njegovo črtanje. ' ste odgovorili: 'V Natečajni nalogi nikjer ni omenjeno gledališče na prostem. Navedena je samo možnost povezave trga z Eksperimentalnim odrom kot prostorom ali obratno. '
Vendar je na strani 74 natečajne naloge v poglavju C 6.1 URBANISTIČNE, ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE USMERITVE IN PRIPOROČILA zapisano:
'– Ob Slovenski cesti naj se upošteva raba trga tudi kot gledališča na prostem in v skladu s tem možnosti za umestitev zelenja.'
Kako se bo uporabljal trg proti Slovenski cesti v sklopu eksperimentalnega odra?

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

1. Glej odgovor na identično vprašanje poslano 20.12.
2. Glej odgovor na identično vprašanje poslano 20.12.

QUESTIONS
Please answer our questions posted on 20.12.2016.

ANWERS
1. See answer to question posted on 20th.12.2016.
2. See answer to question posted on 20th.12.2016.

Datum objave: 02.02.2017   13:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

med prejetimi odgovori dne 30.1. nismo zasledili odgovorov na naša vprašanja. Vprašanja smo poslali v roku, dne 13.1. Kot dokazilo prilagamo tekst potrdila o oddaji vprašanja na PJN:

f27735575214633613541232002314869553

POTRDILO O ODDAJI VPRAŠANJA NA PJN
Datum oddaje vprasanja: 13.01.2017 10:22
Vprašanje se nanaša na objavo: JN007286/2016-I01 - Javni natečaj: CELOVITA PRENOVA SNG DRAME LJUBLJANA iz dne 15.11.2016

VPRAŠANJE

Spoštovani, Pošiljamo vam naslednja vprašanja

1. Glede na priloženo natečajno dokumentacijo Nemške hiše ni jasno ali stranski enoetažni prostori ob dvoranskem delu pripadajo Drami v eni, dveh ali v treh etažah.
2. Kaj točno je namen Prostora za shranjevanje prospektov? Mora biti njegova višina nujno 6m glede na to, da gre za shranjevanje ležeče postavljenih rol?
3. Kaj so bivalni prostori za zunanje sodelavce? Ali je to prostor daljšega bivanja gostujočih umetnikov (apartma), ali gre za garderobo za gostujoče umetnike?
4. V natečajni dokumentaciji na strani 58 se omenja premik reprodukcije velikega odra na primernejšo lokacijo. Katere so po mnenju naročnika primerne nove lokacije kabine reprodukcije velikega odra?
5. Kakšna je namembnost Glasbene sobe? Ali je to prostor za gostujoče glasbenike (priprava na scenski nastop) ali gre za vadbeni prostor za zaposlene v Drami?
6. V tabeli prostorov in kvadratur sta navedena prostora Kavarne s spremljevalnimi funkcijskimi prostori in Caffe. Ali se načrtuje dva kavarniška prostora na različnih lokacijah v hiši?
7. Kaj točno je VIP prostor? Kako se ga uporablja? Ali je opremljen z lastnimi sanitarijami ali gre le za reprezentančni salon?

Hvala že vnaprej za odgovore,
Lep pozdrav

Zanima nas, kakšen je razlog, da odgovorov na vprašanja nismo prejeli in kdaj lahko odgovore pričakujemo?

ODGOVOR
Spoštovani,
potrjujemo prejem vprašanj 13.1.2017. Odgovore boste prejeli v roku enega tedna.Datum objave: 10.02.2017   12:01
VPRAŠANJE
Is there any date for registration and if yes, how does the registration procedure works ?

ODGOVOR
ANSWER:
There is no registration needed.


Datum objave: 10.02.2017   12:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,

med prejetimi odgovori dne 30.1. nismo zasledili odgovorov na naša vprašanja. Vprašanja smo poslali v roku, dne 13.1. Kot dokazilo prilagamo tekst potrdila o oddaji vprašanja na PJN:

f27735575214633613541232002314869553

POTRDILO O ODDAJI VPRAŠANJA NA PJN
Datum oddaje vprasanja: 13.01.2017 10:22
Vprašanje se nanaša na objavo: JN007286/2016-I01 - Javni natečaj: CELOVITA PRENOVA SNG DRAME LJUBLJANA iz dne 15.11.2016

VPRAŠANJE

Spoštovani, Pošiljamo vam naslednja vprašanja

1. Glede na priloženo natečajno dokumentacijo Nemške hiše ni jasno ali stranski enoetažni prostori ob dvoranskem delu pripadajo Drami v eni, dveh ali v treh etažah.
2. Kaj točno je namen Prostora za shranjevanje prospektov? Mora biti njegova višina nujno 6m glede na to, da gre za shranjevanje ležeče postavljenih rol?
3. Kaj so bivalni prostori za zunanje sodelavce? Ali je to prostor daljšega bivanja gostujočih umetnikov (apartma), ali gre za garderobo za gostujoče umetnike?
4. V natečajni dokumentaciji na strani 58 se omenja premik reprodukcije velikega odra na primernejšo lokacijo. Katere so po mnenju naročnika primerne nove lokacije kabine reprodukcije velikega odra?
5. Kakšna je namembnost Glasbene sobe? Ali je to prostor za gostujoče glasbenike (priprava na scenski nastop) ali gre za vadbeni prostor za zaposlene v Drami?
6. V tabeli prostorov in kvadratur sta navedena prostora Kavarne s spremljevalnimi funkcijskimi prostori in Caffe. Ali se načrtuje dva kavarniška prostora na različnih lokacijah v hiši?
7. Kaj točno je VIP prostor? Kako se ga uporablja? Ali je opremljen z lastnimi sanitarijami ali gre le za reprezentančni salon?

Hvala že vnaprej za odgovore,
Lep pozdrav

Zanima nas, kakšen je razlog, da odgovorov na vprašanja nismo prejeli in kdaj lahko odgovore pričakujemo?

ODGOVOR


ODGOVORI:

1. Stranski enoetažni prostori ob dvoranskem delu pripadajo Drami v eni etaži.
Vprašanje 13.1 21.03 Odgovor: 24.1.2017 3. »Stranska prostora, sedaj kolesarnica in mizarska delavnica, v višino merita 325 cm.«
2.Prostor za shranjevanju prospektov je namenjen shranjevanju prospektov v več nizih. Njegova višina naj bo 6m.
3.Bivalni prostor za zunanje sodelavce je prostor za sodelavce, ki sodelujejo v umetniškem procesu ustvarjanja predstave-študija. To so npr režiser, scenograf, kostumograf, kompozitor,… Študij predstave traja običajno dva meseca.
4.Rešitev izbire lokacije je prepuščena natečajniku.
5.Vprašanje 15.1. 20.55 Odgovor: 24.1. 2017 2.2.1. »Glasbena soba je namenjena korepetitorskim-pevskim vajam igralk in igralcev. To je prostor, ki je hrupen in hkrati potrebuje tišino«.
6.Vprašanje 16.1. 16.34 Odgovor: 7. V objektu sta predvidena dva gostinska obrata in sicer Kavarna v sklopu katere deluje Caffe ter Interni klub.
7.Rešitev ureditve VIP prostora je prepuščena natečajniku. Ureditev naj bi ustrezala podobnim prostorom v sorodnih objektih.

QUESTIONS
1. Considering the attached contest documentation of Nemška Hiša, it is not clear, whether the side, single floor areas by the hall part belong to Drama in one, two or three floors.
2. What specifically is the purpose of the Catalogue Storage Room? Must its height obligatorily be 6m, considering that it is meant for the storage of horizontally placed rolls.
3. What are residence areas for external collaborators? Is it a place of longer residence of visiting artists (apartment) or a changing room for guest artists?
4. In the contest documentation, on page 58, a movement of reproduction of the Main Stage to a more suitable location is mentioned. Which, according to the client, are new locations of the reproduction cabin of the main stage?
5. What is the purpose of the Music Room? Is it an area for guest musicians (preparation for performance), or is it a practice area for Drama employees?
6. In the table of rooms and surfaces, the areas of Coffeshop with accompanying functions and Caffe are listed. Are two coffeeshop type places planned at various locations in the house?
7. What exactly is a VIP room? How is it used? Does it have its own toilets or is it only a presentation salon?

ANSWERS
1.Side single floor areas by the hall belong to Drama on one floor.
Question 13th Jan. 2017 Answer: 24th Jan. 2017 3. »Side areas, now cycling storage and carpentry ship, are 325 cm high.«
2.Catalogue storage area is intended for catalogue storage at multiple levels. Its height should be 6m.
3. The residence area for external collaborators is an area for those who collaborate in the artistic process of play creation - study. These are e.g. director, screenwriter, costumographer, composer... the Study of a play usually lasts two months.
4.The solution location selection is up to the contestant.
5.Question 15th Jan. 2017 Answer: 24th Jan. 2017 2.2.1. »The music room is intended for correpetition and singing practic of actresses and actors. This is a space which is noisy but, at the same time, requires quiet.«.
6.Question 16th Jan. 2017 Answer: 7. Two catering facilities are planned in the building,a coffee shop, in the context of which there is a Caffe and an internal club.
7.The solution of the VIP area is up to the contestant. The arrangement should match similar areas in related buildings.Datum objave: 03.03.2017   12:06
27. 2. 2017; ob 9:57

VPRAŠANJE:
Pri Plakatu 2 ne dobimo na plakat vseh kletnih etaž in prerezov. Ali je dopustno prereze postaviti na drug plakat / morda na Plakat 5 ali Plakat 6?

ODGOVOR:
DA.

QUESTIONS
On Poster 2, we cannot fit all basement levels and cross-sections onto the poster. Is it permissible to place the cross-sections onto another poster / perhaps poster 5 or poster 6?

ANSWERS:
YES.26. 2. 2017; ob 17:43

VPRAŠANJE:
Spoštovana komisija,
Prosimo za pojasnila pri izpolnjevanju kvadratur:

1. Sklop BLAGAJNA:
A: Ali je prostor "WC_ženske-moški" mišljen kot toaletni prostor zaposlenih ali je namenjen obiskovalcem?
B: Prostor "Garderoba zaposlenih/biljeterjev" je predvidena tudi v novem objektu. Prav tako je ta prostor tudi v obstoječem objektu. Ali je potrebno kvadrature seštevati ali se zapiše le kvadratura, ki je predvidena v novem objektu?

2. Sklop AVLA - FOYER:
A: Prostor "Doprsni kipi" je verjetno mišljen prostor v vhodni avli SNG Drame? Kako naj se izmeri ta prostor? Zgolj kvadratura kipov ali celotni vhodni hall?
B: Prostor "Vitrine - Galerija Avla". Ali je ta prostor mišljen v obstoječem objektu ali novem objektu?
C: Ali za prostor "Razstavni prostor" predvidevate izpis kvadrature iz novega objekta?

3. Sklop PREDDVERJA:
Ali so preddverja mišljeni prostori tik ob vhodu v posamezno dvorano?
A: Prostor "Foyer WC" je v sklopu Preddverja zapisan dvakrat? V sklopu Avla-Foyer ga ni zapisanega. Je morda prišlo do pomote?

Vsi prostori "KOMUNIKACIJE":
Za vsak sklop posebej je v Excel tabeli predvideno zapisati kvadraturo komunikacij. Ali so komunikacije mišljeni zgolj hodniki? Če je poleg hodnikov predvideno prišteti tudi površino stopnišča in dvigala, nastane težava, saj isti nivo komunikacij uporablja več uporabnikov in se potem kvadrature seštevajo in niso pravilne?

ODGOVOR
1.
A: Prostor “WC ženske-moški” je mišljen kot prostor za zaposlene.
B: Prostor “Garderoba zaposlenih/biljeterjev” je mišljen kot prostor predviden v novem objektu.
2.
A: Odločitev o umestitvi prostora “ Doprsni kipi” je prepuščena natečajniku.
B: Odločitev o umestitvi prostora “Vitrine – Galerija Avla” je prepuščena natečajniku.
C: Minimalna kvadratura prostora “Razstavni prostor” je predvidena v nalogi. Umestitev je prepuščena natečajniku.
3.
A: Preddverje je pojem o katerem se odloča natečajnik. Umestitev je prepuščena natečajniku. Upoštevala naj bi se praksa sorodnih objektov.
B: “Foyer WC” je namenjen obiskovalcem. Ker smo želeli opozoriti na število uporabnikov je zapisan dvakrat.

Komunikacije:
Komunikacijske poti naj se navedejo po logičnih sklopih.

QUESTIONS:
Esteemed commission
We request explanations in the fulfilment of floor area requirements:

1. Segment BOX OFFICE:
A: Is the room "WC_women-men" meant as an employee toilet or is it intended for the visitors?
B: The room "Changing room of employees/ushers" is also planned in the new building. The same room is in the existing building. Is it necessary to add the floor areas or is only the floor area, planned in the new building, written down?

2. Segment LOBBY- FOYER:
A: Room "Busts" probably means the area in the entrance lobby of SNG Drama? How should this area be measured? Only the floor area of the busts or the entire entrance lobby?
B: The room "Display cases - Gallery Lobby". Is this room meant in the existing building or the new building?
C: Do you plan an extraction of floor surface from the new building for the room "Exhibition room"?

3. Segment LOBBIES:
Are the lobbies meant as rooms right next to the entrance into each hall?
A: The room "Foyer WC" is entered twice in the context of the lobby? In the context of Lobby-Foyer it is not entered. Was there perhaps a mistake?

All rooms "COMMUNICATIONS":
For every segment individually, the Excel table should contain the floor surface of communications. Are communications exclusively hallways? If the stairways and elevators must be added to hallways, a problem arises, as multiple users use the same level of communications and the floor surface added up is not the right one?
Regards

ANSWERS:
1.
A: The room “WC women_men” is intended for employees.
B: The room “Changing room for employees/ushers” is meant as a room planned in the new building.
2.
A: Decision on the placement of the room “ Busts” is up to the contestant.
B: Decision on the placement of the room “ Display cases - Gallery lobby” is up to the contestant.
C: The minimal floor surface of “Exhibition space” is planned in the contest task. The placement is up to the contestant.
3.
A: The lobby is up to the contestant. The lobby placement is up to the contestant. Practice of similar buildings should be taken into consideration.
B: “Foyer WC” is meant for the visitors. Since we wanted to warn about the number of users, it is written twice.

Communications:
Communication paths should be listed by logical segments.


25. 2. 2017; ob 15:51

VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Pod kvadraturami je zapisano:
AVLA - FOYER:
Predprostor EO
Predprostor MD
Predprostor VO
PREDDVERJA:
Vstopni prostor EO
Vstopni prostor MD
Vstopni prostor VO

Kateri prostor naj se računa za predprostor in kateri za vstopni prostor?
Ali so predprostori mišljeni v prvi kletni etaži, razen Predprostora VO Velikega odra?
Zakaj ni zapisanega v tem sklopu Vadbenega odra, ki je prav tako namenjen obiskovalcem (vaš odgovor na enega izmed zastavljenih vprašanj)?
Prosimo za odgovor, da ne bo prišlo do nerazumevanja pri zapisovanju kvadratur.
Hvala.

ODGOVOR: 25. 2. 2017; ob 15:51
- Določitev prostora je prepuščena odločitvi natečajnika.
- Določitev predprostorov je prepuščena odločitvi natečajnika.
- Vadbeni oder ni namenjen običajnim obiskovalcem predstav.

QUESTIONS:

Greetings,

Under floor surfaces, it is written:
LOBBY - FOYER:
Anteroom ES
Anteroom SS
Anteroom MS
LOBBIES:
Entrance room ES
Entrance room SS
Entrance room MS

Which room should be considered an anteroom and which is the entrance room? Are the anterooms meant in the first basement except for the anteroom MS of the main stage? Why is the practice stage not entered in this segment, as it is also meant for visitors (your reply to one of the questions)?
We request a reply so that there are no misunderstandings in the entering of floor surfaces.
Thank you.

ANSWER: 25. 2. 2017; at 15:51
- Room definition is up to the contestant.
- Lobby definition is up to the contestant.
- The practice stage is not meant for the usual performance audience.

Datum objave: 31.03.2017   11:59
Prva stopnja ocenjevanja je zaključena. Štirim izbranim natečajnikom so bila poslana vabila za drugo stopnjo na naslov naveden v kuverti KONTAKT. Ocenjevalna komisija se bo o priznanjih odločala v okviru ocenjevanja v drugi stopnji.
Stage I. of evaluation is completed. Four selected candidates received invitations for Stage II. at the address indicated in the envelope CONTACT. The jury will decide on awards in Stage II.


Datum objave: 10.04.2017   15:10

Za dodatne informacije in vprašanja o natečaju lahko posredujejo vprašanja preko Portala javnih naročil, tako da izberejo možnost "Pošlji vprašanje naročniku" in sicer do 21.4.2017. Rok za odgovore do 26.4.2017. Rok za oddajo - druga stopnja do 5.5.2017, do 16:00 ure na Zaps.

Datum objave: 12.04.2017   10:15
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V poslanih individualnih priporočilih in komentarjih na oddan natečajni predlog I. stopnje natečaja CELOVITE PRENOVE SNG DRAMA V LJUBLJANI je bilo nekaj nejasnih komentarjev. Zato vas prosimo, da nam odgovorite na naslednja vprašanja glede elaborata pod šifro 09057.

SPLOŠNA PRIPOROČILA:
- Pod točko 4. zahtevate navedbo XY koordinat vogalov kletnih atrijev. Zakaj je podajanje koordinat potrebno, če se atriji nahajajo znotraj ožjega natečajnega območja?

INDIVIDUALNA PRIPOROČILA:
I. URBANISTIČNO ARHITEKTURNA PRIPOROČILA:

- Pod točko 3. navajate možnost naravne osvetlitve v vzhodnem delu foyerja. Prosimo za obrazložitev, saj je v tem delu foyerja naravna osvetlitev že zagotovljena. Ali gre morda za pomoto?

II. PRIPOROČILA Z VIDIKA GLEDALIŠKE TEHNOLOGIJE:

SPLOŠNO O NALOGI

- Pod alinejo Rešitev EO napišete – 'skladišče EO je predvideno v ploskvi odra'. Prosimo, da natančneje pojasnite pomen komentarja saj ni razumljivo ali je napisano kot pozitiven ali negativen komentar.

- Pod alinejo Rešitev transportnih poti odri/skladišča/delavnice napišete – 'transport MD, EO, VAO ni možen'. Prosimo, da natančneje opredelite zgoraj navedeno priporočilo, saj razlogi niso jasni.

- Pod alinejo Rešitev transportnih poti odri/skladišča/delavnice napišete – 'vprašanja poraja dvigalo v sestavljalnici'. Prosimo, da natančneje opredelite ali je problematična pozicija ali način izvedbe tovorne ploščadi v sestavljalnici?

- Pod alinejo Rešitev transportnih poti odri/skladišča/delavnice napišete – 'omejen dostop do skladišča MD'. Prosimo, da natančneje opredelite kako je dostop do skladišča MD omejen?

- Pod alinejo Rešitev transportnih poti VAO –VO napišete – 'Možno vendar omejeno'. Prosimo, da natančneje opredelite na kakšen način je transportna pot VAO – VO omejena?

- Pod alinejo Drugo napišete – 'Jašek transportnega dvigala akustično povezuje EO, MD, VAO.' Zanima nas ali je za akustično ločitev teh prostorov dovolj načrtovanje dvigal z zaprtimi jaški, ali predlagate dodatno akustično bariero?

1. TRANSPORTNE POTI

- Pod alinejo Kulise napišete – 'Priporočamo da v nalogi vertikalne transporte načrtujete z zaprtimi dvigali'. Prosimo, da natančneje pojasnite zaprti tip tovornih dvigal; Ali gre za tovorno ploščad, ki je od ostalih prostorov ločena z akustično in varnostno pregrado ali predlagate izvedbo dvigala z jaškom?

ZAHTEVANI PROSTORI – OBLIKA/TLORIS/VIŠINA – UMESTITEV PROSTOROV – DNEVNA SVETLOBA

1. VELIKI ODER - VO

- Pod alinejo Umestitev prostorov napišete – 'V kabinah Reprodukcija Luč-Ton-Video, (VO 2,3,4), je treba izboljšati vizualno povezavo z odrom'. Prosimo, da natančneje pojasnite ali se komentar nanaša na pozicijo kabine v objektu (2. nadstropje stare Drame) ali zgolj na vizuro pogleda iz kabine?

2. VADBENI ODER - VAO

- Pod alinejo Zahtevani prostori napišete – 'Garderoba (VAO 4) ni razvidna. Upoštevati je potrebno velikost, zahtevano v prostorskem programu natečajne naloge'. Prostor Garderoba (VAO 4) je vključen v projekt (4. nadstropje, prostor 13) in je tudi ustrezno označen. Zanima nas ali gre za pomoto?

4. GARDEROBA IGRALK IN IGRALCEV GAR 1-20

- Pod alinejo zahtevani prostori napišete – 'Število garderob igralk in igralcev ne izpolnjuje zahtev v celoti'. Število garderob v projektu ustreza zahtevanim, zato prosimo za pojasnilo zgoraj navedenega komentarja. Zanima nas ali gre za pomoto?

7. SESTAVLJALNICA

- Pod alinejo Oblika/tloris/višina napišete – 'Postavitev tovorne ploščadi, kot je predlagana v nalogi, ni dobra'. Prosimo za dodatno pojasnilo zgoraj navedenega komentarja.

III. PRIPOROČILA Z VIDIKA VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE

- Pod 2. točko ZVKDS navaja potrebo po prikazu vrtno-arhitekturne zasnove brez visokoraslih dreves, le z uporabo nižjih zelenih prvin. Prosimo za dodatno pojasnilo zgoraj navedenega komentarja.

- Pod točko 3. ZVKDS navaja neprimernost uporabe dvigalnega jaška za oglaševanje, pod točko 4. pa potrebo po prilagoditvi komunikacijskih sredstev merilu pešca. Hkrati pa žirija v sklopu urbanistično arhitekturnih priporočil omenja možnost umestitve digitalne informacije. Prosimo za komentar žirije in ZVKDS glede primernega mesta in merila oglaševanja SNG Drama.

Kot zadnje predlagamo, da se rok oddaje predvsem zaradi dodatnih vprašanj žiriji ter tudi vmesnih velikonočnih in prvomajskih praznikov, prestavi. Ker gre za II. stopnjo natečaja, se nam zaradi zagotovitve končne kvalitete predlogov to zdi razumna odločitev.

Vnaprej hvala za odgovore


ODGOVOR

Spoštovani,
V poslanih individualnih priporočilih in komentarjih na oddan natečajni predlog I. stopnje natečaja CELOVITE PRENOVE SNG DRAMA V LJUBLJANI je bilo nekaj nejasnih komentarjev. Zato vas prosimo, da nam odgovorite na naslednja vprašanja glede elaborata pod šifro 09057.

SPLOŠNA PRIPOROČILA:
- Pod točko 4. zahtevate navedbo XY koordinat vogalov kletnih atrijev. Zakaj je podajanje koordinat potrebno, če se atriji nahajajo znotraj ožjega natečajnega območja?
Odgovor: Za preveritev umestitve kletnih atrijev in situ (švicarska metoda).

INDIVIDUALNA PRIPOROČILA:
I. URBANISTIČNO ARHITEKTURNA PRIPOROČILA:

- Pod točko 3. navajate možnost naravne osvetlitve v vzhodnem delu foyerja. Prosimo za obrazložitev, saj je v tem delu foyerja naravna osvetlitev že zagotovljena. Ali gre morda za pomoto?
Odgovor: V priporočilu ugotavljamo, da ste v nalogi predvideli naravno osvetlitev prostora, kar je pozitiven komentar.

II. PRIPOROČILA Z VIDIKA GLEDALIŠKE TEHNOLOGIJE:

SPLOŠNO O NALOGI

- Pod alinejo Rešitev EO napišete – 'skladišče EO je predvideno v ploskvi odra'. Prosimo, da natančneje pojasnite pomen komentarja saj ni razumljivo ali je napisano kot pozitiven ali negativen komentar.
Odgovor: V nalogi je površina EO manjša od želene (Excel tabela). Kot je razvidno iz načrta je skladišče EO del odra EO, kar ni dobro, saj zmanjšuje že sedaj majhno uporabno površino odrske ploskve.

- Pod alinejo Rešitev transportnih poti odri/skladišča/delavnice napišete – 'transport MD, EO, VAO ni možen'. Prosimo, da natančneje opredelite zgoraj navedeno priporočilo, saj razlogi niso jasni.
Odgovor: Menimo, da je dvigalo neuporabno v času, ko poteka v MD ali v EO predstava oziroma v VAO vaja. Težavo predvidevamo v zvoku, ki ga povzroča dvigalo ter hrupu, ki nastaja ob polnjenju ali praznjenju dvigala. Ravno tako menimo, da je umeščenost dvigala v odrsko ploskev v neposredni bližini igralnega prostora in obiskovalcev v vseh treh nivojih neprimerna.
V natečajni nalogi je bilo podano, str. 62 »Pot naj bo ravna brez ostrih zavojev in drugih ovir«.- Pod alinejo Rešitev transportnih poti odri/skladišča/delavnice napišete – 'vprašanja poraja dvigalo v sestavljalnici'. Prosimo, da natančneje opredelite ali je problematična pozicija ali način izvedbe tovorne ploščadi v sestavljalnici?

Odgovor: Vprašanje poraja umestitev dvigala v prostor in način izvedbe. V času delovanja dvigala je, po našem mnenju, prostor omejeno uporaben.

- Pod alinejo Rešitev transportnih poti odri/skladišča/delavnice napišete – 'omejen dostop do skladišča MD'. Prosimo, da natančneje opredelite kako je dostop do skladišča MD omejen?

Odgovor: Ko je skladišče MD polno je dvigalo za dostop v MD neuporabno, ravno tako skladišče. V rešitvi je skladišče prehoden prostor, prostor manipulacije.

- Pod alinejo Rešitev transportnih poti VAO –VO napišete – 'Možno vendar omejeno'. Prosimo, da natančneje opredelite na kakšen način je transportna pot VAO – VO omejena?

Odgovor: Menimo, da je pot velikega transporta na poti VO – VAO omejena zaradi težav z zvokom, ki ga dvigala povzročajo ter z hrupom, ki nastaja ob polnjenju ali praznjenju dvigala. V konkretnem primeru je transport za MD in EO časovno omejen.

- Pod alinejo Drugo napišete – 'Jašek transportnega dvigala akustično povezuje EO, MD, VAO.' Zanima nas ali je za akustično ločitev teh prostorov dovolj načrtovanje dvigal z zaprtimi jaški, ali predlagate dodatno akustično bariero?

Odgovor: Najboljšo rešitev naj izbere natečajnik.

1. TRANSPORTNE POTI

- Pod alinejo Kulise napišete – 'Priporočamo da v nalogi vertikalne transporte načrtujete z zaprtimi dvigali'. Prosimo, da natančneje pojasnite zaprti tip tovornih dvigal; Ali gre za tovorno ploščad, ki je od ostalih prostorov ločena z akustično in varnostno pregrado ali predlagate izvedbo dvigala z jaškom?

Odgovor: Predlagamo rešitev, ki bo akustično in varnostno ločevala prostore.

ZAHTEVANI PROSTORI – OBLIKA/TLORIS/VIŠINA – UMESTITEV PROSTOROV – DNEVNA SVETLOBA

1. VELIKI ODER - VO

- Pod alinejo Umestitev prostorov napišete – 'V kabinah Reprodukcija Luč-Ton-Video, (VO 2,3,4), je treba izboljšati vizualno povezavo z odrom'. Prosimo, da natančneje pojasnite ali se komentar nanaša na pozicijo kabine v objektu (2. nadstropje stare Drame) ali zgolj na vizuro pogleda iz kabine?

Odgovor: Priporočilo se nanaša na vizuro pogleda iz kabine.

2. VADBENI ODER - VAO

- Pod alinejo Zahtevani prostori napišete – 'Garderoba (VAO 4) ni razvidna. Upoštevati je potrebno velikost, zahtevano v prostorskem programu natečajne naloge'. Prostor Garderoba (VAO 4) je vključen v projekt (4. nadstropje, prostor 13) in je tudi ustrezno označen. Zanima nas ali gre za pomoto?

Odgovor: Prišlo je do napake.

4. GARDEROBA IGRALK IN IGRALCEV GAR 1-20

- Pod alinejo zahtevani prostori napišete – 'Število garderob igralk in igralcev ne izpolnjuje zahtev v celoti'. Število garderob v projektu ustreza zahtevanim, zato prosimo za pojasnilo zgoraj navedenega komentarja. Zanima nas ali gre za pomoto?

Odgovor: Iz naloge je razvidno, da je natečajnik predvidel 1x6Ž, 7x3Ž, 2x2Ž, 1x6M, 7x3M in 2x2M, kar ni v skladu z zahtevo naročnika.

7. SESTAVLJALNICA

- Pod alinejo Oblika/tloris/višina napišete – 'Postavitev tovorne ploščadi, kot je predlagana v nalogi, ni dobra'. Prosimo za dodatno pojasnilo zgoraj navedenega komentarja.

Odgovor: Ploščad je umeščena v prostor na način, ki v času njenega delovanja ovira delo v sestavljalnici.

III. PRIPOROČILA Z VIDIKA VAROVANJA KULTURNE DEDIŠČINE

- Pod 2. točko ZVKDS navaja potrebo po prikazu vrtno-arhitekturne zasnove brez visokoraslih dreves, le z uporabo nižjih zelenih prvin. Prosimo za dodatno pojasnilo zgoraj navedenega komentarja.

Odgovor: To pomeni, da saditev velikih dreves, z velikimi razraslimi krošnjami, kot prikazano v vizualizaciji, ni primerna. Primernejša je uporaba nižjih grmovnic ipd.

- Pod točko 3. ZVKDS navaja neprimernost uporabe dvigalnega jaška za oglaševanje, pod točko 4. pa potrebo po prilagoditvi komunikacijskih sredstev merilu pešca. Hkrati pa žirija v sklopu urbanistično arhitekturnih priporočil omenja možnost umestitve digitalne informacije. Prosimo za komentar žirije in ZVKDS glede primernega mesta in merila oglaševanja SNG Drama.

Odgovor: Digitalna informacija, ki je namenjena medijski predstavitvi programa, napovedovanju programa ter predstavitvi delovanja gledališča nasploh, mora biti umeščena v novo gradnjo (fasade prizidka, novi vhodni del ipd.) kot del fasade ali kot »eksponat« v »izložbenem oknu« ali kot del novega vhodnega dela v velikosti prilagojeni merilu pešca.

Kot zadnje predlagamo, da se rok oddaje predvsem zaradi dodatnih vprašanj žiriji ter tudi vmesnih velikonočnih in prvomajskih praznikov, prestavi. Ker gre za II. stopnjo natečaja, se nam zaradi zagotovitve končne kvalitete predlogov to zdi razumna odločitev.

Odgovor: Rok za oddajo natečajnih rešitev v 2. stopnji se ne prestavlja.

Vnaprej hvala za odgovore


Datum objave: 14.04.2017   11:46
VPRAŠANJE
NATEČAJ ZA CELOVITO PRENOVO SNG DRAME, ELABORAT ŠT.: 20201: VPRAŠANJA ZA 2.STOPNJO

Spoštovani,
Pri priporočilih, ki smo jih prejeli za natečajni predlog št. 20201, smo ugotovili nekaj nejasnosti oz. neskladij, ki bi jih želeli preveriti. Prosimo, vas za odgovore na spodnja vprašanja.


SPLOŠNA PRIPOROČILA

PLAKATI
Pri priporočilih glede oblike in vsebine oddaje elaborata v uvodu piše:
Zahtevani obseg vsebine elaborata ostaja enak kot je bil razpisan v natečajnih pogojih za I. stopnjo, pri čemer naj vsebuje tudi spodaj omenjene prikaze (glej NP, točke 2.3. Vsebina natečajnega elaborata, 2.4. Oblika grafičnih listov, 2.5. Oblika pisnega dela

V točki 15. SPLOŠNIH PRIPOROČIL pa so podana sledeča navodila za pripravo plakatov:
15. Plakati naj bodo izdelani tako, da je plakat:
Št 1 – poljubno
Št 2 – od najnižje kleti do pritličja
Št 3 – pritličje
Št 4 – 1. nadstropje proti najvišjemu nadstropju
Št 5 – Nemška hiša Prerezi naj bodo na ločenih plakatih v merilu 1:200 in sicer plakat:
Št 1 - prerez VO
Št 2 – prerez MD, EO in VAO (v prerezih naj bodo vrisane tribune)

Vprašanje 1:
Št 2 – od najnižje kleti do pritličja
- Ali pravilno razumemo, da je najnižja klet je spodaj na plakatu, pritličje zgoraj?
- Ali lahko poleg 7-ih zgoraj določenih plakatov za 2. stopnjo oddamo še en plakat, kjer so vse fasade objekta skladno z oddajo v 1. stopnji oziroma ali je v 2. stopnji kakšna omejitev glede števila oddanih plakatov?
Št 4 – 1. nadstropje proti najvišjemu nadstropju
- Ali pravilno razumemo, da 1. nadstropje spodaj na plakatu, višja nadstropja nad njim?

PREHODI
V 9.točki navajate dimenzije prehodov in hodnikov, kjer je v uporabi veliki transportni voz.

Vprašanje 2:
V kletnih etažah je nekaj prostorov, do katerih mora pripeljati veliki transportni voziček. Ali je
potrebno, da veliki transportni voziček zapelje tudi notri, v te prostore ali je dovolj, da se ustavi pred vrati tega prostora?

TABELA POVRŠIN

Vprašanje 3:
V Excel tabeli za ll.fazo je ponovno izpuščena pisarna vodje sektorja tehničnih služb (30m2). Nam lahko prosim zagotovite Excel file, v katerem bodo navedeni vsi zahtevani prostori?


INDIVIDUALNA PRIPOROČILA

ll. PRIPOROČILA Z VIDIKA GLEDALIŠKE TEHNOLOGIJE/SPLOŠNO O NALOGI

INTERNI KLUB
9. alineja:
- Rešitev Interni klub / dostava
Omejeno / Ni pripomb

V nadaljevanju, v sklopu ZAHTEVANI PROSTORI - OBLIKA/TLORIS/VIŠINA - UMESTITEV PROSTOROV - DNEVNA SVETLOBA, v točki 12. Interni klub, pa je napisano sledeče:
- Zahtevani prostori
Vsi prostori so zagotovljeni.

- Oblika/tloris/višina
Vsi prostori izpolnjujejo zahteve.

- Umestitev prostorov
Vsi prostori izpolnjujejo zahteve.

- Dnevna svetloba
Vsi prostori izpolnjujejo zahteve.

Vprašanje 4:
Prosimo za natančno pojasnilo navedbe: omejeno za rešitev Interni klub v 9. Alineji, glede na to, da je v nadaljevanju ta prostor opredeljen, da izpolnjuje vse zahteve.


V točki 2. Veliki oder – VO
2.alineja:
Predlagamo, da skladišče za prospekte (VO 11) natečajnik umesti v zadnji predel VO, vzporedno s portalom.

Vprašanje 5:
Verjetno ste imeli pri tej pripombi v mislih pododrje VO in ne območja VO v pritličju? Mora biti prostor za shranjevanje prospektov v neposredni bližini pododrja ali je lahko etažo nižje ob predpostavki, da se lahko za potrebe distribucije poveže s tovornim dvigalom?


TRANSPORTNE POTI
Na dveh mestih priporočila medsebojno niso usklajena, zato prosimo za natančno opredelitev.

10. in 11. alineja:
Rešitev transportnih poti odri/skladišča/delavnice:
Ni pripomb/Ni pripomb/Ni pripomb

Rešitev transportnih poti VAO-VO:
Ni pripomb/Ni pripomb

- V nadaljevanju istega sklopa v delu 1. Transportne poti, pa je napisano sledeče:

1. alineja: _Kulise:
Rešitev transporta kulis v EO ni ustrezna. Predlagamo, da natečajnik poišče boljšo rešitev. Transport kulis v MD ni rešen, dvigalo se nahaja na odrski ploskvi MD in tvori tla MD. Transport kulis iz VO v VAO je mogoč le po dolgih poteh.

Vprašanje 6:
Mogoče ni bil najbolj razviden transport v EO. Ali je transport kulis z velikim transportnim vožičkom v EO, ki je urejen na spodaj opisana načina ustrezen?
a. na nivoju pritličja se kulise v času, ko VO to omogoča transportirajo iz prostora manipulacije preko zadnjega dela velikega odra direktno v EO.
b. ko VO tega načina ne omogoča, je transport omogočen na nivoju 4. kleti direktno iz sestavljalnice, kjer jih transportirajo po 3m širokem in 5m visokem hodniku do 2. Tovornega dvigala (V krilo), ki je direktno povezan z EO;
Ali je potrebno predvideti tudi transport v 2.kleti (na nivoju pododrja) kot dodatno možnost?

Vprašanje 7:
V odgovorih na vprašanja za 1.stopnjo natečaja odgovor 8.a. ste odgovorili:
Tovorno dvigalo ni klasično dvigalo je tovorna ploščad. V zgornji poziciji tvori tla Male drame.
Prosimo, da nam pojasnite, zakaj po vašem mnenju transport kulis v MD ni rešen, saj ste z odgovorom dopustili rešitev tovorne ploščadi, ki obenem tvori tudi tla MD?

Vprašanje 8:
Glede navedbe dolgih poti v primeru transporta kulis iz VO v VAO. Ali je morda prišlo do pomote, saj transportna pot kulis iz VO v VAO ni daljša od 10m, iz VO v nivoju do 2. Tovornega dvigala (V krilo) in z njim do VAO. Ali gre morda za nedoslednost zavijanja velikega transportnega vozička iz VO do 2. Tovornega dvigala (V krilo)?


NEMŠKA HIŠA

14. alineja: - natečajnik je v nalogi Uprava-Nemška hiša uporabil prostore, ki niso last Drame
14. UPRAVA: - natečajnik je v nalogi Uprava-Nemška hiša uporabil prostore, ki niso last Drame
Zahtevani prostori: Zahtev ni mogoče preveriti; Oblika/tloris/višina: Zahtev ni mogoče preveriti;
Umestitev prostorov: preverba ni možna. Dnevna svetloba: Zahtev ni mogoče preveriti.

Vprašanje 9:
Vezano na zgoraj omenjeno dopolnitev, nismo pri preverbi grafične priloge VO priloga4 Nemška hiša.pdf našli nikakršnih prostorskih odstopanj v naši natečajni rešitvi. Ste lahko pri navedbi prostorskih odstopanj bolj konkretni? Se vaša navedba, da smo uporabili prostore, ki niso last Drame morda nanaša na jašek (ca 1.6m2), ki je na vzhodnem delu objekta?

Tlorisi in prerezi Nemške hiše prikazujejo dimenzije, obliko, tloris in višino vseh prostorov, njihovo umestitev in naravno osvetlitev prostorov. Menimo, da je zahteve možno preveriti in vas prosimo, da se do posamezne zahteve opredelite.

MALA DRAMA

2. alineja: - Oblika/tloris/višina: Preverba ni mogoča.

Vprašanje 10:
Menimo, da je iz tlorisov in prereza razvidna oblika, tloris in višina MD. Prosimo za konkretno opredelitev do Oblike/tlorisa/višine MD.

EO

2. alineja: - Oblika/tloris/višina: Preverba ni mogoča.

Vprašanje 11:
Menimo, da je iz tlorisov in prereza razvidna oblika, tloris in višina EO. Prosimo za konkretno opredelitev do Oblike/tlorisa/višine EO.


III. PRIPOROČILA Z VIDIKA KULTURNE DEDIŠČINE

V 3. točki navajate, da postavljanje objektov za oglaševanje v odprtem prostoru ni dopustno.

Vprašanje 12:
Ali je morda prišlo do pomote, saj naša rešitev v odprtem prostoru ne predvideva nobenih objektov za oglaševanje?

V 4. točki navajate, da je potrebno dimenzije komunikacijskih sredstev prilagoditi merilu pešca.

Vprašanje 13:
Prosimo, da se konkretno opredelite, dimenzije katerih komunikacijskih sredstev je potrebno prilagoditi merilu pešca.ODGOVOR
NATEČAJ ZA CELOVITO PRENOVO SNG DRAME, ELABORAT ŠT.: 20201: VPRAŠANJA ZA 2.STOPNJO

Spoštovani,
Pri priporočilih, ki smo jih prejeli za natečajni predlog št. 20201, smo ugotovili nekaj nejasnosti oz. neskladij, ki bi jih želeli preveriti. Prosimo, vas za odgovore na spodnja vprašanja.


SPLOŠNA PRIPOROČILA

PLAKATI
Pri priporočilih glede oblike in vsebine oddaje elaborata v uvodu piše:
Zahtevani obseg vsebine elaborata ostaja enak kot je bil razpisan v natečajnih pogojih za I. stopnjo, pri čemer naj vsebuje tudi spodaj omenjene prikaze (glej NP, točke 2.3. Vsebina natečajnega elaborata, 2.4. Oblika grafičnih listov, 2.5. Oblika pisnega dela

V točki 15. SPLOŠNIH PRIPOROČIL pa so podana sledeča navodila za pripravo plakatov:
15. Plakati naj bodo izdelani tako, da je plakat:
Št 1 – poljubno
Št 2 – od najnižje kleti do pritličja
Št 3 – pritličje
Št 4 – 1. nadstropje proti najvišjemu nadstropju
Št 5 – Nemška hiša Prerezi naj bodo na ločenih plakatih v merilu 1:200 in sicer plakat:
Št 1 - prerez VO
Št 2 – prerez MD, EO in VAO (v prerezih naj bodo vrisane tribune)

Vprašanje 1:
Št 2 – od najnižje kleti do pritličja
- Ali pravilno razumemo, da je najnižja klet je spodaj na plakatu, pritličje zgoraj?
- Ali lahko poleg 7-ih zgoraj določenih plakatov za 2. stopnjo oddamo še en plakat, kjer so vse fasade objekta skladno z oddajo v 1. stopnji oziroma ali je v 2. stopnji kakšna omejitev glede števila oddanih plakatov?
Št 4 – 1. nadstropje proti najvišjemu nadstropju
- Ali pravilno razumemo, da 1. nadstropje spodaj na plakatu, višja nadstropja nad njim?
Odgovor:
 Pritličje naj bo na posebnem plakatu ali zgoraj. Kleti naj bodo kot ste tudi napisali, najnižja klet na plakatu spodaj in najvišja klet zgoraj.
 V 2. stopnji ni omejitve glede števila plakatov.
 Da, 1. nadstropje spodaj, višja nad njim.PREHODI
V 9.točki navajate dimenzije prehodov in hodnikov, kjer je v uporabi veliki transportni voz.

Vprašanje 2:
V kletnih etažah je nekaj prostorov, do katerih mora pripeljati veliki transportni voziček. Ali je
potrebno, da veliki transportni voziček zapelje tudi notri, v te prostore ali je dovolj, da se ustavi pred vrati tega prostora?
Odgovor: Ker ne vemo katero kletno etažo in katere prostore imate v mislih predlagamo, da upoštevate splošno priporočilo iz Natečajne naloge.


TABELA POVRŠIN

Vprašanje 3:
V Excel tabeli za ll.fazo je ponovno izpuščena pisarna vodje sektorja tehničnih služb (30m2). Nam lahko prosim zagotovite Excel file, v katerem bodo navedeni vsi zahtevani prostori?
Odgovor: Skupaj z odgovori je objavljena tudi VO priloga 12 - pregled prostorov in površin-druga stopnja(2).xls, ki vsebuje predmetni prostor..

INDIVIDUALNA PRIPOROČILA

ll. PRIPOROČILA Z VIDIKA GLEDALIŠKE TEHNOLOGIJE/SPLOŠNO O NALOGI

INTERNI KLUB
9. alineja:
- Rešitev Interni klub / dostava
Omejeno / Ni pripomb

V nadaljevanju, v sklopu ZAHTEVANI PROSTORI - OBLIKA/TLORIS/VIŠINA - UMESTITEV PROSTOROV - DNEVNA SVETLOBA, v točki 12. Interni klub, pa je napisano sledeče:
- Zahtevani prostori
Vsi prostori so zagotovljeni.

- Oblika/tloris/višina
Vsi prostori izpolnjujejo zahteve.

- Umestitev prostorov
Vsi prostori izpolnjujejo zahteve.

- Dnevna svetloba
Vsi prostori izpolnjujejo zahteve.

Vprašanje 4:
Prosimo za natančno pojasnilo navedbe: omejeno za rešitev Interni klub v 9. Alineji, glede na to, da je v nadaljevanju ta prostor opredeljen, da izpolnjuje vse zahteve.
Odgovor: Izraz »Omejeno/ni pripomb« se nanaša na po našem mnenju, omejeno možnost dostave za Interni klub.

V točki 2. Veliki oder – VO
2.alineja:
Predlagamo, da skladišče za prospekte (VO 11) natečajnik umesti v zadnji predel VO, vzporedno s portalom.

Vprašanje 5:
Verjetno ste imeli pri tej pripombi v mislih pododrje VO in ne območja VO v pritličju? Mora biti prostor za shranjevanje prospektov v neposredni bližini pododrja ali je lahko etažo nižje ob predpostavki, da se lahko za potrebe distribucije poveže s tovornim dvigalom?
Odgovor: Običajno se prospekti spuščajo v skladišče direktno z odra, skladišče je običajno umeščeno v pododrje. Izbira najboljše rešitve je prepuščena natečajniku.

TRANSPORTNE POTI
Na dveh mestih priporočila medsebojno niso usklajena, zato prosimo za natančno opredelitev.

10. in 11. alineja:
Rešitev transportnih poti odri/skladišča/delavnice:
Ni pripomb/Ni pripomb/Ni pripomb

Rešitev transportnih poti VAO-VO:
Ni pripomb/Ni pripomb

- V nadaljevanju istega sklopa v delu 1. Transportne poti, pa je napisano sledeče:

1. alineja: _Kulise:
Rešitev transporta kulis v EO ni ustrezna. Predlagamo, da natečajnik poišče boljšo rešitev. Transport kulis v MD ni rešen, dvigalo se nahaja na odrski ploskvi MD in tvori tla MD. Transport kulis iz VO v VAO je mogoč le po dolgih poteh.

Vprašanje 6:
Mogoče ni bil najbolj razviden transport v EO. Ali je transport kulis z velikim transportnim vožičkom v EO, ki je urejen na spodaj opisana načina ustrezen?
a. na nivoju pritličja se kulise v času, ko VO to omogoča transportirajo iz prostora manipulacije preko zadnjega dela velikega odra direktno v EO.
b. ko VO tega načina ne omogoča, je transport omogočen na nivoju 4. kleti direktno iz sestavljalnice, kjer jih transportirajo po 3m širokem in 5m visokem hodniku do 2. Tovornega dvigala (V krilo), ki je direktno povezan z EO;
Ali je potrebno predvideti tudi transport v 2.kleti (na nivoju pododrja) kot dodatno možnost?
Odgovor:
 V priporočilu ni zapisano, da je povezava nemogoča, napisano je, da predlagamo, da natečajnik poišče boljšo rešitev.
 Rešitev a. ustreza.
 Rešitev b. predviden je transport prek 4. kleti v V-krilo do VAO. V času, ko na VO in VAO potekajo vaje ali predstave povezava do EO z dvigalom ni mogoča.
 Natečajnik lahko rešitve izboljša in poda nove drugačne ali dodatne rešitve.

Vprašanje 7:
V odgovorih na vprašanja za 1.stopnjo natečaja odgovor 8.a. ste odgovorili:
Tovorno dvigalo ni klasično dvigalo je tovorna ploščad. V zgornji poziciji tvori tla Male drame.
Prosimo, da nam pojasnite, zakaj po vašem mnenju transport kulis v MD ni rešen, saj ste z odgovorom dopustili rešitev tovorne ploščadi, ki obenem tvori tudi tla MD?
Odgovor: V rešitvi ploščad tvori tla Male drame a hkrati tvori tudi tla odra Male drame. Nahaja se v igralnem prostoru. Pomeni, da je v času predstav ali vaj zaradi zvoka, ki ga proizvaja dvigalo in hrupa povzročenega s polnjenjenjem/praznjenjem dvigala, to neuporabno.

Vprašanje 8:
Glede navedbe dolgih poti v primeru transporta kulis iz VO v VAO. Ali je morda prišlo do pomote, saj transportna pot kulis iz VO v VAO ni daljša od 10m, iz VO v nivoju do 2. Tovornega dvigala (V krilo) in z njim do VAO. Ali gre morda za nedoslednost zavijanja velikega transportnega vozička iz VO do 2. Tovornega dvigala (V krilo)?
Odgovor: V času vaj ali predstav na EO je dvigalo (V krilo) neuporabno torej je dostava po tej poti nemogoča. Ostane povezava VO-MANIPULACIJA-SESTAVLJALNICA-VAO, ki je kot je napisano, dolga.NEMŠKA HIŠA

14. alineja: - natečajnik je v nalogi Uprava-Nemška hiša uporabil prostore, ki niso last Drame
14. UPRAVA: - natečajnik je v nalogi Uprava-Nemška hiša uporabil prostore, ki niso last Drame
Zahtevani prostori: Zahtev ni mogoče preveriti; Oblika/tloris/višina: Zahtev ni mogoče preveriti;
Umestitev prostorov: preverba ni možna. Dnevna svetloba: Zahtev ni mogoče preveriti.

Vprašanje 9:
Vezano na zgoraj omenjeno dopolnitev, nismo pri preverbi grafične priloge VO priloga4 Nemška hiša.pdf našli nikakršnih prostorskih odstopanj v naši natečajni rešitvi. Ste lahko pri navedbi prostorskih odstopanj bolj konkretni? Se vaša navedba, da smo uporabili prostore, ki niso last Drame morda nanaša na jašek (ca 1.6m2), ki je na vzhodnem delu objekta?

Tlorisi in prerezi Nemške hiše prikazujejo dimenzije, obliko, tloris in višino vseh prostorov, njihovo umestitev in naravno osvetlitev prostorov. Menimo, da je zahteve možno preveriti in vas prosimo, da se do posamezne zahteve opredelite.
Odgovor: Drama je lastnik stranskih prostorov-hodnikov v pritlični etaži NH. To ne velja za 1. in 2. nadstropje.
Poglejte VO priloga 4 Nemska hisa - prerez

MALA DRAMA

2. alineja: - Oblika/tloris/višina: Preverba ni mogoča.

Vprašanje 10:
Menimo, da je iz tlorisov in prereza razvidna oblika, tloris in višina MD. Prosimo za konkretno opredelitev do Oblike/tlorisa/višine MD.
Odgovor: Zaradi neustrezne umestitve dvigala se bo tloris MD z novo rešitvijo najverjetneje spremenil.
Priporočilo se glasi: - Oblika/tloris/višina Preverba mogoča šele po prejemu nove predstavitve.
Sedanja Oblika/tloris/višina sicer ustrezajo.EO

2. alineja: - Oblika/tloris/višina: Preverba ni mogoča.

Vprašanje 11:
Menimo, da je iz tlorisov in prereza razvidna oblika, tloris in višina EO. Prosimo za konkretno opredelitev do Oblike/tlorisa/višine EO.
Odgovor: Zaradi neustrezne vmestitve dvigala v MD se bo tloris EO z novo rešitvijo najverjetneje spremenil.
Sedanja Oblika/tloris/višina sicer ustrezajo.


III. PRIPOROČILA Z VIDIKA KULTURNE DEDIŠČINE

V 3. točki navajate, da postavljanje objektov za oglaševanje v odprtem prostoru ni dopustno.

Vprašanje 12:
Ali je morda prišlo do pomote, saj naša rešitev v odprtem prostoru ne predvideva nobenih objektov za oglaševanje?
Odgovor: Naročnik je v natečajni nalogi podal usmeritve in priporočila - glej Natečajna naloga C 6.1, str. 74, št 1., tretja alineja.
Natečajnik se glede na to usmeritev in priporočilo lahko odloča glede najboljše rešitve.

V 4. točki navajate, da je potrebno dimenzije komunikacijskih sredstev prilagoditi merilu pešca.

Vprašanje 13:
Prosimo, da se konkretno opredelite, dimenzije katerih komunikacijskih sredstev je potrebno prilagoditi merilu pešca.

Odgovor: Zaradi potreb gledališča, ki že izraža zahtevo po ustrezni (načrtovani) komunikaciji z javnostmi (do sedaj urejeno na različne neprimerne načine od jumbo plakatov, transparentov ipd.), je bila podana zahteva, da se »komunikacijsko sredstvo - digitalna informacija«, ki je namenjena medijski predstavitvi programa, napovedovanju programa ter predstavitvi delovanja gledališča nasploh, na primeren način vključi v novo gradnjo v izogib kasnejšim predelavam, dodajanju prvin ipd.
Ta prvina mora biti umeščena izključno v novo gradnjo (fasade prizidka, novi vhodni del ipd.) kot del fasade ali kot »eksponat« v »izložbenem oknu« ali kot del novega vhodnega dela v velikosti prilagojeni merilu pešca.
V točki 3. je usmeritev »postavljanje objektov za oglaševanje v odprtem prostoru ni dopustno« bolj opozorilo oziroma vodilo pri umeščanju tovrstnih vsebin.

Datum objave: 19.04.2017   16:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

predlagamo, da se v namen zagotovitve kvalitetnih rešitev 2. stopnje natečaja podaljša rok za oddajo elaboratov. Kot razlog navajamo časovni zamik zaradi dodatnega roka za postavljanje vprašanj in vmesne velikonočne ter prvomajske praznike.

Vnaprej hvala za odgovor.

ODGOVOR

Naročnik se zaveda problematike postavljenih rokov, ravno tako se zaveda kompleksnosti naloge. Vendar glede na kvaliteto nalog, ki sodelujejo na 2. stopnji natečaja, menimo, da je rok razumen in ostane nespremenjen.


Datum objave: 19.04.2017   16:13
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V sklopu splošnih priporočil pod točko 15. o postavitvi vsebin na plakate zapišete naslednje:

Plakati naj bodo izdelani tako, da je plakat:
Št. 1 – poljubno
Št. 2 – od najnižje kleti do pritličja
Št. 3 – pritličje
Št. 4 – 1. nadstropje proti najvišjemu nadstropju
Št. 5 – Nemška hiša
Prerezi naj bodo na ločenih plakatih v merilu 1:200 in sicer plakat:
Št.1 – prerez VO
Št.2 – prerez MD, EO, VAO

Ob natančnejšem pregledu ugotavljamo, da zgoraj opisane postavitve ne moremo v celoti upoštevati; npr. vseh nadzemnih etaž (brez pritličja) ne moremo postaviti na en plakat. Je mogoče postavitve plakatov mestoma prilagoditi in s tem omogočiti jasno branje celote?

Prosimo tudi za razlago postavitve prerezov. Postavitev prerezov je predvidena na plakata 1 in 2, istočasno pa omenjate plakate s prerezi kot ločene plakate. Ali naj prerezi stojijo na plakatih 1 in 2 ali na plakatih 6 in 7?


ODGOVOR
Naročnikove želje glede postavitve na plakate so naslednje:
-pritličje na ločenem plakatu
- ostala nadstropja smiselno združena na plakatih navzdol oz. navzgor
- prerez VO na ločenem plakatu
- prerezi MD, EO, VAO na ločenem plakatu
Natečajnik lahko naročnikove želje smiselno prilagodi svoji rešitvi.
Datum objave: 19.04.2017   16:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Natečajno žirijo za projekt SNG Drama naprošamo za resen in konstruktiven razmislek o prestavitvi roka oddaje natečajnih elaboratov druge stopnje.

Namreč, priporočila poslana s strani žirije po prvi stopnji natečaja ne terjajo samo enostavnih popravkov, ampak kompleksno predelavo projektov. Čas, ki nam je na voljo za korekcije, pa ne omogoča premisleka in doslednega upoštevanja komentarjev, zahtev in predlogov žirije, posebej če želimo zadostiti številnim programskim in lokacijskim omejitvam.

Dodatno težavo povzročajo trojni oz dvojni prihajajoči prazniki (velika noč, dan upora proti okupatorju, 1. maj), ki otežujejo organizacijo dela in daljšajo čas potreben za kvalitetno izdelavo elaborata.

Nenazadnje, menimo da je (enako kot natečajnikom) tudi žiriji cilj, da se za rekonstrukcijo SNG Drama pridobi natečajne rešitve, ki kompetentno in utemeljeno obravnavajo kompleksno tehnološko in mestotvorno problematiko projekta.

Zaradi zgoraj navedenih argumentov predlagamo žiriji podaljšanje roka oddaje za vsaj 2-3 tedna.


ODGOVOR
Naročnik se zaveda problematike postavljenih rokov, ravno tako se zaveda kompleksnosti naloge. Vendar glede na kvaliteto nalog, ki sodelujejo na 2. stopnji natečaja, menimo, da je rok razumen in ostane nespremenjen.Datum objave: 21.04.2017   14:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

kot so v vprašanjih že navedli naši kolegi, tudi mi mislimo, da je rok oddaje za natečajne elaborate 2. stopnje, glede na zahtevnost naloge in praznični urnik, postavljen prehitro.
Žiriji predlagamo, da se rok oddaje prestavi za dva tedna.

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Naročnik se zaveda problematike postavljenih rokov, ravno tako se zaveda kompleksnosti naloge. Vendar glede na kvaliteto nalog, ki sodelujejo na 2. stopnji natečaja, menimo, da je rok razumen in ostane nespremenjen.


Datum objave: 24.04.2017   15:31
VPRAŠANJE
Spoštovana komisija natečaja SNG Drame,

ponovno ste zavrnili prošnjo za podaljšanje roka!

Zares ne razumemo, da vztrajate pri stališču, da se roka oddaje ne prestavi in to ne glede na argumente, ki vam jih natečajniki poskušamo predstaviti.

Pri naši prošnji za prestavitev ne gre za lenost ali nezainteresiranost, niti ne gre za to, da se nam, če morda tako mislite, projekt drame ne zdi dovolj pomemben. Ne gre tudi za to, da se v tem času, ko si z vami dopisujemo, z natečajem ne ukvarjamo.

Prav nasprotno, projekt SNG Drame razumemo kot izjemno (nacionalno) pomemben projekt in se z njim ukvarjamo odkar smo prejeli Vaše pripombe. Želimo ga dobro obdelati in kvalitetno predstaviti. V roku, ki ste ga za to zastavili, je to najmanj zelo težko, saj so vaše pripombe, tudi če morda mislite drugače, obsežne, podrobne in zahtevne.

V tako kompleksnem projektu kot je Drama, so namreč vse stvari med seboj povezane. Zato projektant ne more kar tako “malo” popraviti določen aspekt, ne da bi pri tem pokvaril kakšnega drugega. Zato se takšnih pripomb ne da kar tako, na hitro, popraviti oziroma upoštevati, malo tu malo tam, pa bo vse skupaj boljše, ampak je potrebno stvari celovito, skozi vse elemente projektiranja ponovno uskladiti in “sestaviti” v novo, nadgrajeno rešitev, ki jo je potem potrebno ponovno predstaviti. To pa terja več časa kot ste nam ga namenili.

Komisija, verjamemo, da imate vpogled tako v predložene rešitve, kot tudi v program in funkcionalne zahteve, a verjemite tudi, da imamo projektanti vpogled v kompleksnost in težavnost naloge - s strani nekoga, ki se je direktno ukvarjal s projektiranjem - s postavljanjem zahtevanega programa v tesno in zahtevno situacijo.

Vaša obrazložitev, da roka ni potrebno podaljšati zaradi kvalitete nalog, ki so bile izbrane v drugi krog, se nam zdi nenavadna. Če bi bile naloge tako kvalitetne, bi verjetno eno izmed njih lahko izbrali za končno rešitev. Če pa naloge še niso na takšni stopnji, potrebujejo odgovorno in natačno obdelavo, z namenom ustvariti kvalitetno končno rešitev.

Torej, zares ne razumemo, da se žiriji, po skoraj dvajsetih letih priprav, kot jih je projekt nove Drame do sedaj vzel, po vseh dosedanjih natečajih, variantah, rešitvah, programskih nalogah, itd., zdita dva dodatna tedna za izdelavo tako pomembne in kompleksne naloge odveč.

Ali je žirija zares pripravljena prevzeti odgovornost za slabše obdelane rešitve na račun dveh tednov? Sta ta dva tedna res tako neupravičena?

Prosimo vse člane žirije, da o tem še enkrat premislijo in za voljo boljše končne rešitve “podarijo” natečajnikom dva tedna.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
ROK ZA ODDAJO NALOG OSTAJA NESPREMENJEN.Datum objave: 24.04.2017   15:32
VPRAŠANJE
Spoštovani, v splošnih priporočilih, ki so nam bila posredovana v 2. stopnji natečaja sta v zvezi s prerezom čez VO navedeni dve različni informaciji:
V točki št. 2. je zahtevan prerez skozi glavno dvorano VO v merilu 1:100. V točki št. 15. pa je zapisano da naj bodo prerezi - vključno z VO, v merilu 1:200. Katero od zgoraj navedenih priporočil naj upoštevamo pri izrisu prereza čez VO? Prosimo za ustrezno obrazložitev.

Hvala za odgovor

ODGOVOR


V navodilu v točki 2 se to nanaša na prikaz morebitne izboljšave vizur parterja. V točki 15 se navodilo nanaša na plakate s splošnimi prerezi.

1. Točka; 2 Prikažite prerez skozi glavno dvorano, ter prikaz korekcije parterja v prerezu. Prikažite izsek prereza VO, kjer naj bo razvidna morebitna korekcija naklona parterja zaradi izboljšanja vizur. Merilo 1: 100.
2. Točka 15 Prerezi naj bodo na ločenih plakatih v merilu 1:200 in sicer plakat:

Št 1 - prerez VO

Št 2 – prerez MD, EO in VAO (v prerezih naj bodo vrisane tribune)

Datum objave: 24.04.2017   15:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

žirijo pozivamo, da se rok oddaje prestavi za dva tedna, saj so zahteve in priporočila žirije kompleksna in nikakor ne enostavna, kakor se morda zdi na prvi pogled. Ob prestavitvi roka prosimo tudi za podaljšanje roka za vprašanja. Smatramo, da je za kvalitetno izdelavo 2. faze natečaja podaljšanje roka nujno. Prosimo za hiter odziv.

ODGOVOR

ROK ZA ODDAJO NALOG OSTAJA NESPREMENJEN.


Datum objave: 24.04.2017   15:33
VPRAŠANJE
Natečajno žirijo še enkrat naprošamo za premislek o podaljšanju roka oddaje natečajnih elaboratov druge stopnje.

V odgovoru navajate kvalitetno izdelane elaborate 1. stopnje. Nadgradnja le teh, glede na priporočila in želje žirije, ni enostavna temveč zahtevna in dolgotrajna naloga, ki zahteva reševanje tako arhitekturnih kot tehnoloških vprašanj, za kar pa se potrebuje dodaten čas.
V interesu vseh pa je, da so tudi elaborati 2. stopnje kvalitetni izdelki, saj gre pri prenovi SNG Drama za projekt izjemnega pomena.

V upanju na razumevanje, predlagamo podaljšanje roka za oddajo natečajnih elaboratov 2. stopnje za 2 tedna.

ODGOVOR


ROK ZA ODDAJO NALOG OSTAJA NESPREMENJEN.

Datum objave: 26.04.2017   14:14

Dne 25. 4. 2017, smo prejeli pritožbo natečajnika v 2. stopnji zaradi domnevno neustrezne komunikacije ter nerazumevanja oz neupoštevanja argumentov izdelovalcev natečajnih nalog glede podaljšanja roka za oddajo.

Pojasnila:
 Odgovor o podaljšanju roka za oddajo na 2 . stopnji je pisan z verzalkami tj velikimi črkami. Način pisave ni mišljen kot poudarjanje povedanega, gre za nelektorirano objavo stavka, ki bi se moral glasiti:
»Rok za oddajo nalog ostaja nespremenjen.«
 Argumenti naročnika za ne-podaljšanje roka oddaje so:
- financiranje projekta za leto 2017 je s strani MzK oz R Slovenije določeno,
- gledališče deluje v delovnem času, ki ni običajen, predvsem glede rabe prostih dni zaposlenih,
- v mesecu juniju in juliju 2017 Drama gostuje na Kitajskem; odsotna sta oba predstavnika naročnika,
- v mesecu maju poteka v Drami mednarodni Festival Drama 2017,
- z zunanjimi sodelavci so sklenjene pogodbe, ki se vsebinsko in časovno vežejo na obstoječo časovnico.
 Menimo, da praznični dnevi niso argument za podaljšanje roka.
 Naročnik želi, ravno tako kot natečajniki, pridobiti najboljšo možno rešitev za Celovito prenovo Drame.
 Naročnik je pri ponovni preverbi obstoječe časovnice ter pogodbe sklenjene z ZAPS ugotovil, da se je s podaljšanjem roka oddaje nalog v 1. stopnji bistveno skrajšal rok za oddajo nalog v 2. stopnji.
 Glede na težo argumenta predzadnje alineje pojasnil se je naročnik odločil za prestavitev roka za oddajo natečajnih nalog v 2. stopnji na 19. 5. 2017 do 16:00.
 Rok za vprašanja in odgovore ostaja nespremenjen.