Dosje javnega naročila 802195/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Storitve načrtovanja informacijskih sistemov ali tehnologij
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 408.038,76 EUR

NMV2195/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 31.03.2016
JN002763/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.06.2016
JN002763/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.08.2016
Zahtevek za revizijo
    NMV2195/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve načrtovanja informacijskih sistemov ali tehnologij

Datum objave: 31. 3. 2016
Številka objave: NMV2195/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: NADGRADNJA GEOGRAFSKEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA (GIS)
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Nadgradnja geografskega informacijskega sistema bo omogočala vodenje sredstev v prostoru. Od sistema se pričakuje, da omogoča spremljanje električne topologije omrežja in delo na terenu.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 72222200 (Storitve načrtovanja informacijskih sistemov ali tehnologij)
72212600 (Storitve razvoja programske opreme za podatkovne baze in storitve razvoja operacijske programske opreme)
38221000 (Geografski informacijski sistem (GIS ali enakovredno))
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/1838-49965277886569384827/Razpisna
_dokumentacija_-koncna.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 5. 5. 2016
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 5. 5. 2016
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d. Erjavčeva 22 Nova Gorica
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 25. 4. 2016
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.04.2016   11:53
VPRAŠANJE
1.Kot razumemo bi Naročnik v fazi vzdrževanja imel možnost naročati tudi dodatne storitve do skupnega obsega ? Cena ure mora vsebovati tako rezervacijo strokovnjakov za odziv, izvajanje aktivnosti in vse povezane stroške (potni, etc)?
2. V kateri fazi (oziroma koliko mesecev od začetka projekta) bo Naročnik lahko podrobneje določil način izmenjave podatkov s sistemom za vzdrževanje sredstev (potrebuje se za izdelavo zahtevanega terminskega plana).
3.V obrazcu 4b je potrebno podati 'Opis' in 'Specifikacije'. Kot razumemo lahko podroben opis in specifikacije podamo v lastnem obrazcu in tu zadošča (glede na razpoložljiv prostor) kratek naziv aktivnosti in sklic na predlagano Fazo, na lastnem obrazcu pa se lahko sklicujemo na postavke obrazca 4b in jih podrobno opišemo ?



ODGOVOR št.1


1. Naročnik bo imel v fazi vzdrževanja možnost naročanja dodatnih del na sistemu GIS, ki v fazi implementacije produkta ne bodo zajeta, oz. se bo zanje izkazala potreba na podlagi izkušenj uporabnikov. Ponudnik mora v ceno ure vzdrževanja vključiti vse stroške, ki jih bo imel v zvezi z izvedbo vzdrževanja.

2. Naročnik in izbrani ponudnik bosta takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila pristopila k izdelavi Opisa del (SOW), kjer bodo podrobno definirana vsa tehnična in izvedbena določila. Podatki v sistemu za vodenje in vzdrževanje sredstev bodo za GIS implementacijo razpoložljivi najkasneje tri mesece od začetka projekta.

3. Da, kot ste zapisali je povsem sprejemljivo.



Datum objave: 20.04.2016   11:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zanima me glede Tabele 3 (obrazec OBR-11b):
če v tej tabeli navedemo dokazilo (opis) o določeni funkcionalnost kot internetno povezavo ali lahko pustimo stolpec 3 prazen (v stolpcu 3 naj bi bila navedena stran, kjer se opis nahaja, če gre za daljši dokument). v primeru povezave na internetno stran pa ne moremo navesti strani...

hvala za odgovor,
lep pozdrav

ODGOVOR št.2

V kolikor je povezava na opis določene funkcionalnosti podana v 2. stolpcu in dodatna navedba v 3. stolpcu ni potrebna, lahko ostane stolpec 3 prazen.



Datum objave: 20.04.2016   22:26
VPRAŠANJE
V tabeli tehničnih zahtev je prazna vrstica (med K21 in K23) . Predvidevam da v tej vrstici ne vpišemo ničesar ?

ODGOVOR št. 3
Da, v omenjeno vrstico se ne vpiše ničesar.




Datum objave: 25.04.2016   20:08
VPRAŠANJE
Glede na naše dosedanje izkušnje je ena ključnih komponent projektov uvajanja novih GIS sistemov prav migracija podatkov. Neustrezen pristop k migraciji podatkov lahko privede do precejšnjih, lahko tudi večletnih zamud na projektu ali pa celo do kasnejšega odpora končnih uporabnikov zaradi slabe kakovosti podatkov. Zato je pogosto praksa, da se na podlagi manjšega vzorca podatkov naročnik odloči vnaprej izdelati koncept migracije podatkov, sploh, če gre za zahtevnejši primer, kot je ta.
Zanima nas, ali morda naročnik že razpolaga z dokumentom, ki bi vseboval grobi koncept migracije podatkov, glede na to, da:
• gre za večje število obstoječih virov podatkov, ki jih je potrebno med seboj uskladiti,
• se po besedah naročnika v podatkih nahajajo napake,
• je tekom projekta na voljo sorazmerno malo časa za izvedbo migracije podatkov?
Če ta dokument obstaja, ali ga je možno dobiti?


ODGOVOR št.4

Z dokumentom, po katerem sprašujete, naročnik ne razpolaga, saj bo natančen koncept migracije izdelal v dogovoru z izbranim ponudnikom šele na podlagi podatkovnega modela, ki ga boste predlagali.

Sam postopek migracije bo v grobem razdeljen na prenos podatkov iz obstoječih podatkovnih virov in na združevanje atributnih podatkov o sredstvih in opremi z ustreznimi grafičnimi elementi. Postopek migracije bo postopen glede na vrsto sredstev in opreme.

Naročnik se zaveda kompleksnosti migracije in odprave napak v podatkih, zato bo slednje omejeno na določen del omrežja. Na podlagi čiščenja podatkov za ta del omrežja se bodo izdelali postopki in pravila, ki bodo služila kot orodja za zagotavljanje kakovosti podatkov tudi na preostalem delu omrežja. Naročnik bo omenjene postopke lahko uporabljal samostojno med izvajanjem in po zaključku projekta. Predviden časovni razpored po posameznih fazah je orientacijske narave in bo predmet usklajevanj.






Datum objave: 25.04.2016   20:09
VPRAŠANJE
Če pravilno razumemo, je Baza tehničnih podatkov (BTP) eden ključnih virov podatkov o omrežju:
1.1 Okvirno koliko tabel in koliko zapisov se nahaja v bazi BTP?

Drugi od pomembnih virov podatkov o omrežju so CAD načrti:
1.2 Za kakšne tipe načtov gre: shematske prikaze, situacijske načrte poteka kablov v prostoru, prikazi kabelske kanalizacije ...?
1.3 Ocena: Koliko je CAD načrtov po posameznih tipih?
1.4 Ocena: Koliko kilometrov omrežja je popisanih v CAD načrtih?
To informacijo bi potrebovali za oceno obsega dela obdelave in migracije podatkov.


ODGOVOR št. 5

Res je, BTP je ključni vir atributnih podatkov o omrežju, v kateri se nahajajo sredstva in vgrajena oprema. Struktura tabel znotraj BTP-ja je zasnovana na način, ki omogoča slediti povezavam v omrežju od RTP-ja do končnega odjemalca.

Cilj migracije je prilagoditi trenutni podatkovni model v BTP, predlaganemu podatkovnemu modelu GIS za popis distribucijskega omrežja. Elementov omrežja, ki jih je potrebno vizualizirati je nekaj čez 200.000. Ker ima vsak element svoje posebne atributne podatke gre za cca. 540.000 zapisov o lastnostih elementov. Pričakovati je, da se bo glede na Vaš predlagani podatkovni model to še razširilo. Trenutna podatkovna baza ima rekurzivno strukturo, s posebno tabelo, ki določa hierarhijo 1:m, tako da tabel, ključnih za popis omrežja ni veliko, je pa zaradi tega podatkovna baza nekoliko bolj kompleksna.

Vsi obstoječi CAD podatki so shranjeni v dwg obliki, kjer so posamezni vodniki in točkovni objekti vneseni v prostor glede na njihovo lokacijo in sledijo konceptu popisa električne strukture. Podatki obstoječega sistema GIS so sestavljeni iz 17 ločenih datotek dwg, kjer je popisano srednje napetostno omrežje in nekaj čez 2000 datotek nizkonapetostnega omrežja. V CAD obliki je popisano cca. 85% omrežja od skupno 8500 km.
Trase vodov in kabelske kanalizacije z izjemo jaškov v obstoječih datotekah niso na razpolago.

Izvoz podatkov in uvoz v prostorsko bazo obvladujemo z združevanjem elementov in skupinskim izvozom.




Datum objave: 25.04.2016   20:09
VPRAŠANJE
Kot razumemo je predvideno, da naj bi se migracija podatkov izvajala v končnem sistemu GIS preko vnosnih mask. Dobre prakse, tako domače kot tuje so, da se migracije podatkov izvajajo z namenskim orodjem za migracijo podatkov. Prednosti takšnega pristopa je več, med drugim omogoča večjo stopnjo avtomatizacije migracije podatkov, kar je pri večjih količinah podatkov zelo pomembno. Tak pristop pa omogoča tudi to, da so potrjeno s strani naročnika podatki brez topoloških, geometričnih in atributnih napak še pred samim uvozom v končni sistem GIS.
Kako naročnik ocenjuje takšen pristop k migraciji podatkov?


ODGOVOR št.6
Ne, migracija podatkov iz obstoječih podatkovnih virov se ne bo izvajala preko vnosnih mask.

Migracija obstoječih podatkov se bo izvedla na podlagi podatkovnega modela in sicer za namen inicialnega polnjenja nove geo-podatkovne (GIS) baze.
Osnovo za migracijo geografskih podatkov bo pripravil naročnik. Za migracijo atributnih podatkov, ki so v bazi tehniških podatkov (BTP) pa pričakujemo, da ima naročnik ustrezno programsko orodje (npr. ETL) in znanje, s katerimi bo lahko zagotovil večjo stopnjo avtomatizacije postopkov.

Vnosne maske so nujne za nadaljnjo manipulacijo, prilagajanje in vnos novih podatkov v posameznem delovnem procesu v družbi.





Datum objave: 25.04.2016   20:10
VPRAŠANJE
V mapi 2, poglavju 2 Opis obstoječega stanja, stran 3 je navedeno, da kljub logiki za konsistenten vnos prihaja ob vnosu do napak, ki jih je težko obvladovati. Drugi pomemben vir podatkov so CAD načrti. Za podatke v CAD obliki velja, da jih je zelo težko oziroma praktično nemogoče kontrolirati (gre predvsem za kartografijo, ne GIS logiko zapisa podatkov).

Zanima nas:
1.1 Koliko ur je v okviru projekta naročnik na svoji strani predvidel za kontrolo kakovosti migriranih podatkov?
1.2 Ali so v primeru nejasnosti v podatkih predvideno tudi terenski ogledi? Če so, kdo naj bi jih izvedel, naročnik ali tudi izvajalec?


ODGOVOR št. 7
V CAD datotekah se hranijo podatki o objektih (linijski, točkovni) in podatek o lokaciji posameznega objekta. V nov sistem GIS se prenesejo vsi obstoječi podatki pri čemer se ne moremo izogniti dejstvu, da bomo hkrati s koristnimi podatki prenesli tudi marsikatero napako. Želja sicer je, da bi se ob prenosu podatkov le-ti tudi prečistili, vendar je zaradi obsežnosti podatkov in časovnih rokov projekta to praktično nemogoče izvesti za celotno omrežje. V času trajanja projekta se bodo na konkretnem primeru (delu omrežja) – poligonu - izdelali postopki in pravila za zagotavljanje kakovosti podatkov, na podlagi katerih bo lahko naročnik izvajal nadzor kakovosti tudi na preostalem delu omrežja in sicer med izvajanjem in po zaključku projekta. Obseg poligona bo stvar dogovora med naročnikom in izvajalcem.

Terenski ogledi niso predvideni.