Dosje javnega naročila NMV5638/2015
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA 
Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV5638/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.09.2015
NMV6500/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.10.2015
    NMV5638/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje

Datum objave: 8. 9. 2015
Številka objave: NMV5638/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OBČINA KRANJSKA GORA, KOLODVORSKA ULICA 1B, Kontakt: Bojana Hlebanja, SI-4280 KRANJSKA GORA.
Tel. +386 45809800. Telefaks +386 45809824. E-pošta hlebanja@kranjska-gora.si.
Internetni naslovi: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izdelava parkirišča na mejnem prehodu Rateče.
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je izdelava parkirišča na mejnem prehodu Rateče velikosti cca 1000 m2, z ureditvijo javne razsvetljave in meteorne kanalizacije.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 21. 9. 2015
Čas: 12:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 21. 9. 2015
Čas: 12:15
Kraj: Sejna soba Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 14. 9. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 9. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV6500/2015, Gradnje: Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje; datum objave: 13. 10. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.09.2015   10:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Ali so sprejemljive kopije referenc iz drugih javnih razpisov, če so izpolnjeni vsi pogoji iz tega razpisa?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Ponudnik lahko predloži dokazilo o opravljenih gradnjah tudi na drugem obrazcu (fotokopija ali original), vendar le, če so iz le – tega razvidni vsi podatki, ki so zahtevani v obr. 4.7.a razpisne dokumentacije.


Datum objave: 10.09.2015   09:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali lahko tehnične/kadrovske/referenčne pogoje izpolnjujemo z podizvajalcem?

pa še opozorilo: po ZGO-1 za odgovornega vodjo del ni zahtevano članstvo v IZS, ker ne gre za zahteven objekt. Prosimo da upoštevate 1.odstavek 77.člena ZGO-1.

Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik pogoja za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti pod zaporedno številko 2.3.1. in 2.3.4., navedena v razpisni dokumentaciji ne bo spreminjal.

Datum objave: 10.09.2015   09:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri popisu Črpališče - elektro imate naveden DDV v višini 20%. Lahko ponudniki sami popravimo ?

ODGOVOR:
Naročnik nima Črpališča v popisu.

Datum objave: 10.09.2015   13:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

naročnik je lahko pri določanju pogojev avtonomen v okviru ki mu jih določa zakon. V kolikor ne boste upoštevali 77.člena ZGO-1, bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo.

Lep pozdrav.

77.člen ZGO
Odgovorni vodja del je lahko posameznik, ki ima pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj tremi leti delovnih izkušenj pri gradnjah, ali posameznik, ki ima pridobljeno visoko strokovno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj petimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah ali posameznik, ki ima pridobljeno višjo strokovno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj sedmimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah, ali tehnik oziroma posameznik, ki ima pridobljeno srednjo izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni poklicni zbornici in z najmanj desetimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal navedenega pogoja.


Datum objave: 10.09.2015   13:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Ali za resnost ponudbe ni potrebno priložiti nobenega finančnega zavarovanja?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Za resnost ponudbe ni potrebno priložiti finančnega zavarovanja.

Datum objave: 14.09.2015   07:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnilo:
- Ali pri zapori upoštevamo tudi izdelavo elaborata?
- Kaj je mišljeno v postavki: ZAŠČITA DREVESA?ODGOVOR:
Pri zapori ni potrebno upoštevati elaborata.

Mišljena je fizična zaščita debla in krošnje v času gradnje. Predvsem gre tukaj za previdno ravnanje pri enem večjem drevesu ob zelenici.