Dosje javnega naročila 007434/2016
Naročnik: SiDG d. o. o., Rožna ulica 39, 1330 Kočevje
Storitve: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 7.705,26 EUR

JN007434/2016-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 24.11.2016
JN007434/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.11.2016
JN007434/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.11.2016

    JN007434/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SiDG d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
SI017
Kočevje
Slovenija
Miha Marenče
tajnistvo@sidg.si
+386 82007100

Internetni naslovi
http://www.sidg.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sečnja in spravilo v gozdovih v lasti Republike Slovenije
Referenčna številka dokumenta: 200-Pog-SS-1/2016-Pog Po 079
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77211000 AB13
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Sečnja in spravilo lesa
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 7.036,77 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
77211000 AB13
II.2.3 Kraj izvedbe
SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dela znotraj GGo Tolmin
II.2.4 Opis javnega naročila
Sečnja in spravilo lesa
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Skrajno nujni primeri, do katerih pride zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel predvideti in so v skladu z natančnimi pogoji Direktive
  • Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se naročajo v skladu z natančno določenimi pogoji iz Direktive

Razlaga:
Naročnik je s ponudnikom v postopku javnega naročanja z oznako V_06/2016/S, po izvedbi odpiranja konkurence med vsemi strankami okvirnega sporazuma, oddal javno naročilo storitev sečnje in spravila št. PO 081. Preden so bila oddana dela s strani ponudnika v celoti zaključena, je Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) izvedel odkazilo drevja za posek in izdal odločbe o izvedbi sanitarne sečnje na istih deloviščih (istih odsekih ali odsekih, ki so s tistimi, kjer izbrani izvajalec že izvaja dela, neločljivo povezani), pri čemer izvedbe teh del ni mogoče izvesti, ne da bi se poseglo v delovišče že izbranega ponudnika v postopku javnega naročanja V_06/2016/S-PO 081. Glede na strokovna gozdarska stališča je zadevna dela nemogoče izvrševati istočasno z različnimi izvajalci na istem delovišču, sanitarne sečnje zaradi kratkih paricijskih rokov po odločbah ZGS pa ni moč odlagati (počakati, da izvajalec konča z delom, potem začeti izvajati sečnjo dodatno odkazanega lesa). Iz izvajanja del na skupnem delovišču izhaja povečana nevarnost nastanka škodnih dogodkov in delovnih nezgod, za naročnika pa je otežkočena terenska kontrola pravilnosti izvajanja del vsakega izmed več izvajalcev na skupnem delovišču, dalje kontrola sledljivosti oz. dejanskega izvora posekanega lesa, ki se začasno skladišči ob gozdni cesti in na rampnih prostorih, s tem pa tudi obračuna opravljenih storitev, ki se plačujejo v EUR/m3 odpeljanega lesa brez DDV za vsakega izmed več izvajalcev na skupnem delovišču. Povečana je možnost nastanka škode za naročnika in izvajalce, dalje tudi povečana možnost kraje oz. prilastitve posekanih gozdno lesnih sortimentov in s tem povečana možnost pogodbenih oz. sporov druge vrste. Z navedenim je izkazana terenska potreba po izvedbi del z istim izvajalcem, nadalje pa je izkazan tudi obstoj razloga iz č) točke 1. odstavka 46. člena in iz 5. odstavka 46. člena ZJN-3, zaradi česar je naročnik zadevno javno naročilo oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave po izvedbi pogajanj z enim ponudnikom.IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007434/2016-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 24.11.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 200-Pog-SS-1/2016-Pog Po 079
Naslov: Sečnja in spravilo lesa v gozdovih, ki so v lasti Republike Slovenije

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
24.11.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
SGG TOLMIN d.d.
Brunov drevored 13
5220
SI
Tolmin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 7.036,77 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 7.036,77 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SiDG d. o. o.
Rožna ulica 39
1330
Kočevje
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.11.2016