Dosje javnega naročila 007703/2016
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
: UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA
ZJN-3: Odprti postopek

JN007703/2016-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 07.12.2016
JN007703/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.02.2017
JN007703/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.03.2017
JN007703/2016-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.03.2017
JN007703/2016-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.04.2017
JN007703/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2017
JN007703/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2017
JN007703/2016-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 29.06.2017
Zahtevek za revizijo

    JN007703/2016-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2016/S 237-431982
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za natečaje
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za natečaje
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA
Referenčna številka dokumenta: 430-1934/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:
UREDITEV ATLETSKEGA CENTRA LJUBLJANA
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
1.7 Dopustnost udeležbe in pogoji glede usposobljenosti
Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
3. MERILA ZA OCENJEVANJE

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisnem gradivu. Ocenjevalna žirija elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.

Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po naslednjih merilih:

Urbanistična in krajinska zasnova

skladnost zasnove s prostorskimi akti in razpisno dokumentacijo
prometna zasnova v območju športnega centra
razporeditev programskih sklopov in komunikacij

Arhitekturna zasnova

Oblikovanje
jasnost in prepoznavnost izraza
izvirnost oblikovne zasnove
skladnost oblikovanja objektov in zunanjih površin

Funkcionalna zasnova
Izpolnjevanje programskih zahtev
Upoštevanje specifičnih potreb uporabnika
Funkcionalna razporeditev, razporeditev programskih sklopov in povezav med njimi

Tehnične rešitve
- skladnost z veljavnimi tehničnimi predpisi
- smotrnost konstrukcijske zasnove

Trajnostna zasnova (Uredba o zelenem javnem naročanju)
- arhitekturno-energetska zasnova (orientacija, razmerja med volumnom in ovojem)
- uporaba okolju prijaznih gradiv in konstrukcij
- učinkovita raba obnovljivih virov
- varčno prezračevanje in osvetljevanje
- zasnova uporabe pitne vode, vode za fekalije in zbiranja ter uporabe deževnice

Ekonomičnost, vzdrževanje
- kompaktnost prostorske zasnove objektov
- primernost zasnove glede na vzdrževanje in življenjski cikel objekta
- varnost, ustreznost za večnamen
IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
17.03.2017   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
• 1. nagrada 14.650 EUR
• 2. nagrada 11.000 EUR
• 3. nagrada 7.300 EUR
• tri priznanja po 3.600 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije imenovan s strani naročnika: prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh., Namestnik predsednika ocenjevalne komisije imenovan s strani ZAPS: Dean Lah, univ.dipl.inž.arh., Član imenovani s strani naročnika: Marko Kolenc, Član imenovani s strani naročnika:Drago Banovič, Član imenovani s strani naročnika:Maja Žitnik, univ.dipl.inž.arh., Član imenovani s strani naročnika:Alenka Pavlin, univ.dipl.inž.arh., Član imenovan s strani ZAPS:izr.prof. Jurij Sadar, univ.dipl.inž.arh., Član imenovan s strani ZAPS:Blaž Budja, univ.dipl.inž.arh. , Član imenovan s strani ZAPS:Marjan Zupanc, univ.dipl.inž.arh., Namestnik članov ZAPS: Matej Kučina, univ.dipl.inž.kraj.arh., Namestnik člana naročnika: Gabrijel Ambrožič, Poročevalka A:Damjana Zaviršek, univ.dipl.inž.arh., Poročevalec KA:Urban Švegl, univ.dipl.inž.kraj.arh, Skrbnica natečaja: mag.Špela Kryžanowski, univ.dipl.inž.arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.04.2017   00:00

Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet četrtek 19.1. 2017 ob 13.00 uri
1. Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno za vsebinska) 20.1. 2017
1. Rok za odgovore na vprašanja 27.1. 2017
2. Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno za formalna) 3.3. 2017
2..Rok za odgovore na vprašanja
(8 delovnih dni pred rokom oddaje) 7.3.2017

Oddaja natečajnih elaboratov petek, 17.3. 2017 do 16. ure
Javno odpiranje prejetih elaboratov petek 17.3. 2017 ob 17.00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.12.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.02.2017   12:19
VPRAŠANJE
VPRAŠANJA ZASTAVLJENA NA ORGANIZIRANEM OGLEDU NATEČAJNE LOKACIJE 19.1.2017
1. Ali se obstoječi objekt poruši ali ne?
2. Kakšna je minimalna višina atletske dvorane?
3. Pri zahtevah za dvorano za trening je navedena višina 20m? Ali je ta podatek pravilen?
4. Ali imate načrte obstoječe dvorane in stadiona?
5. Koliko gledalcev mora biti pod streho od zahtevanih 5000?
6. Ali je potrebno rešitev narediti okrog lastniško problematičnih obstoječih objektov ali se lahko predvidi, da se odstranijo?
7. Obstoječe polje za trening kladiva in diska je krajše kot predvidevajo normativi. Drži?
8. Ali se vadbišči za kladivo in disk uporabljata hkrati?
9. Ali se pomožni atletski stadion lahko premakne?


ODGOVOR
1. Ali se obstoječi objekt poruši ali ne?
ODGOVOR:
1..Da. V procesu priprave natečajne naloge se je izkazalo, da je renovacija stadiona zaradi dotrajanosti (zamakanje, dotrajanost garderobnih in drugih prostorov) neracionalna in prostorsko omejujoča.

2. Kakšna je minimalna višina atletske dvorane?
ODGOVOR:
2..Minimalna višina atletske dvorane je 12 m.

3. Pri zahtevah za dvorano za trening je navedena višina 20m? Ali je ta podatek pravilen?
ODGOVOR:
3..Podatek o minimalni višini dvorane za mete je napačen.
Naročnik bo podal natančnejše usmeritve k dvorani za treninge, katere bodo kot Dopolnitev 1 Natečajne naloge objavljene do petka 3.2.2017.

4. Ali imate načrte obstoječe dvorane in stadiona?
ODGOVOR:
4..Ne, ker ni namenjeno, da se objekt ohrani.

5. Koliko gledalcev mora biti pod streho od zahtevanih 5000?
ODGOVOR:
5..Zahteva naročnika je, da je pokrita vsaj glavna tribuna, kjer je poleg VIP lož in prostorov za novinarje tudi del sedežev gledalcev. Kakšen del sedežev je na glavni tribuni ter ali so ostale tribune pokrite ali ne je predmet natečajne rešitve.

6. Ali je potrebno rešitev narediti okrog lastniško problematičnih obstoječih objektov ali se lahko predvidi, da se odstranijo?
ODGOVOR:
6..Dolgoročno bodo ti objekti odstranjeni, vendar se to urejanje časovno lahko zamakne, zato naj bo rešitev zasnovana celovito, vendar tako, da lahko začasno funkcionira tudi brez teh parcel.
V natečajni nalogi je navedeno: "Natečajna rešitev mora vključiti tudi ta zemljišča, vendar mora biti v prvi fazi možno urediti vse zahtevane elemente Atletskega parka Ljubljana, zagotoviti njegovo nemoteno delovanje in tudi delovanje in uporabo obstoječih objektov do njihove odstranitve."

7. Obstoječe polje za trening kladiva in diska je krajše kot predvidevajo normativi. Drži?
ODGOVOR:
7..Da, drži. Novi prostor tekmovališč je potrebno načrtovati skladno z normativi.

8. Ali se vadbišči za kladivo in disk uporabljata hkrati?
ODGOVOR:
8..Metlišče za met kladiva in met diska je pod pogoji navedenimi v natečajni nalogi lahko skupno. Tudi če sta metališči združeni, sta zaželeni vsaj dve metlišči, ni pa to obvezna zahteva. Zaradi varnostnih razlogov trening nikoli ne poteka na obeh metališčih sočasno. Odločitev o ureditvi skupnih ali ločenih metališč je prepuščena natečajnikom in je stvar natečajne rešitve.

9. Ali se pomožni atletski stadion lahko premakne?
ODGOVOR:
9..Da.
Datum objave: 02.02.2017   12:20
VPRAŠANJE
1. Koliko zunanjih teniških, košarkarskih in odbojkarskih igrišč je potrebno predvideti?
2. Ali je želja, da se avtobuse ( organizirani prevozi na tekme in dogodke ) pripelje čim bližje?
3. Ali se lahko na območju širšega natečajnega območja umešča športne površine?

ODGOVOR

1. Koliko zunanjih teniških, košarkarskih in odbojkarskih igrišč je potrebno predvideti?
ODGOVOR:
1..Primarno je to atletski park, zato investitor ne želi, da bi se ta v svoji zasnovi prilagajal zahtevam po drugih igriščih. Površine, ki ne bodo del obveznega programa atletskega parka, naj se oblikujejo kot športne površine, posebne zahteve po številu igrišč ni.

2. Ali je želja, da se avtobuse ( organizirani prevozi na tekme in dogodke ) pripelje čim bližje?
ODGOVOR:
2..Postajališče - "drop off cona" za avtobuse je ob Magistrovi ulici. V notranjost območja bo dovoljen le dostop za avtobuse tekmovalcev, organizatorjev in delegatov.

3. Ali se lahko na območju širšega natečajnega območja umešča športne površine?
ODGOVOR:
3..V širšem natečajnem območju so nogometna igrišča, ki se ohranjajo. Znotraj tega območja se druga športna igrišča lahko umešča zgolj kot anketne predloge. V nobenem primeru pa znotraj širšega natečajnega območja ni mogoče predvideti atletskih športnih površin ali drugih površin, ki jih je obvezno treba predvideti v natečajni rešitvi.
Datum objave: 02.02.2017   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani, zaradi kompleksnosti naloge predlagamo, da razpisovalec razmisli o podaljšnju roka za en mesec. Hvala.

ODGOVOR

1..Naročnik podaja nov rok oddaje natečajnih elaboratov, kateri je četrtek 13.4.2017 do 15 ure.Datum objave: 02.02.2017   12:22
VPRAŠANJE
- Vprašanje glede etapnosti.
V natečajni nalogi pod št. 10.9 Etapnost je zapisano, da je "faznost urejana vezana le na pridobitev stavbnih zemljišč št. 101/1, 104/5, 104/12, 104/13 in
104/14, vse k.o. Spodnja Šiška."
Tu gre verjetno za pomoto, predvsem očitno je to zaradi naštete parcele št. 104/5, kjer bo dostop do Atletskega centra.
Prosili bi za pojasnilo, oziroma za navedbo vseh pravilnih parcelnih številk, ki so predmet faznosti.
Za parcele št. 103/3, 104/12, 104/13 in 104/14 je to jasno zapisano v poglavju 2.4. Lastništvo.
Sta parceli št. 101/1 in 97/16, ki sta v postopku urejanja lastništva v korist MOL, tudi predmet etapnosti?

ODGOVOR

1.. Lastništvo parcele 104/5 k.o. Sp. Šiška se je uredilo in je ta sedaj v lasti MOL. V tem delu je res prišlo do napake. Dejansko lastništvo MOL je razvidno tudi iz grafike.
Del parcele 101/1 k.o. Sp. Šiška se zajeda globoko v sedanji atletski športni park. V kolikor se bo pomožni atletski stadion premaknil, se bo temu delu parcele 101/1 k.o. Sp. Šiška težko izogniti. Pri tem je treba računati, da bolj ko se rešitev približa obstoječemu objektu, zahtevnejši in dolgotrajnejši so lahko dogovori, ki bodo osnovni pogoj za izvedbo atletskega parka. V kolikor bo rešitev posegla na parcelo 97/16 k.o. Sp. Šiška pa naj ne presega dela zemljišča, ki ga atletski park že sedaj uporablja.
Datum objave: 02.02.2017   12:23
VPRAŠANJE
Ali se neurejene prehode proti Bežigradu uredi?

ODGOVOR

1..Iz natečajnega gradiva: »Nelegalen(e)« prometno nevaren(e) prehod(e) za pešce iz smeri Bežigrada je treba fizično zapreti ali pa urediti kot ustrezen prometno varen(e) prehod(e).«
Prehode je treba urediti oziroma ustrezno zavarovati.Datum objave: 02.02.2017   12:24
VPRAŠANJE
Je lahko perspektivni pogled na celotno območje tudi aksonometrija?

ODGOVOR

ODGOVOR:
1..Ne. Zahteve iz natečajnih pogojev so:
- Maketa ni obvezni del natečajnega elaborata
- Nadomesti jo zahtevani perspektivni pogled na celotno območje
- Obvezne vizualizacije ključnih interjerjev
- Vizualizacije eksterierja po presoji natečajnikaDatum objave: 02.02.2017   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pošiljamo vam naslednja vprašanja.
1. Prosimo za točni odgovor ali se obstoječi servisni objekt s tribunami poruši ali ne.
2. Ker se je podaljšal rok za izdelavo natečaja za SNG Dramo za več kot 1 mesec in je praktično enak natečaju za Atletski center v Ljubljani, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo natečaja. Menimo tudi, da podaljšani rok za oddajo natečaja omogoči oddajo več arhitekturnih rešitev.


ODGOVOR
1. Prosimo za točni odgovor ali se obstoječi servisni objekt s tribunami poruši ali ne.
ODGOVOR:
1..V procesu priprave natečajne naloge se je izkazalo, da je renovacija stadiona zaradi dotrajanosti (zamakanje, dotrajanost garderobnih in drugih prostorov) neracionalna in prostorsko omejujoča.

2. Ker se je podaljšal rok za izdelavo natečaja za SNG Dramo za več kot 1 mesec in je praktično enak natečaju za Atletski center v Ljubljani, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo natečaja. Menimo tudi, da podaljšani rok za oddajo natečaja omogoči oddajo več arhitekturnih rešitev.
ODGOVOR:
2.. Že odgovorjeno.
Datum objave: 02.02.2017   12:25
VPRAŠANJE
V natečajni nalogi je zapisano, da je prestavitev glavnega vročevodnega voda, ki poteka na zahodnem delu lokacije možna le izjemoma. Glede na obseg programa in omejenostjo z razpoložljivim prostorom ni realno predvidevanje rešitve, ki nebi vključevala njegove prestavitve. Kakšno je vaše stališče do premikanja vročevodnega omrežja? Obstaja dopusten obseg premika?

ODGOVOR


1.. Stališče, da je prestavitev vročevoda možna le izjemoma, izhaja iz pridobljenih smernic nosilca urejanja prostora Energetike Ljubljana d.o.o.. Izvedba prestavitve vročevoda je izjemno kompleksna in zahtevna, saj ne obstaja »mrtva sezona« v kateri bi lahko brez težav za nekaj mesecev izklopili omrežje.
Pri pripravi natečajne naloge se je izkazalo, da bi bila rešitev brez prestavitve vročevoda preveč okrnjena in najverjetneje niti ne bi bila možna v zahtevanem obsegu.
Od natečajne rešitve se zato pričakuje, da bodo prestavitve vseh vodov obravnavane skrbno in racionalno, saj so te tehnično zahtevne in povezane z visokimi stroški.
Dopusten obseg premika ni definiran.


Datum objave: 02.02.2017   12:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kot vam je verjetno znano, starši ljubljanskih plavalcev opozarjamo na nemogoče razmere za plavalni šport v prestolnici in iščemo različne možne rešitve problema.

Ob razmišljanju o izvedljivosti nadgradnje obstoječe infrastrukture in morebitnih lokacijah za nove kapacitete, smo prišli tudi do ideje, da je v okviru ureditve Atletskega centra Ljubljana v Šiški verjetno mogoče umestiti tudi nov olimpijski bazen. V prid temu govorijo predvsem razmeroma dostopna lokacija, lastništvo zemljišč - MOL, velikost območja in umeščenost v večji športni center skupaj z drugimi javnimi športnimi objekti z možnostjo sinergije in souporabe dela infrastrukture.

Zavedamo se, da je projekt ureditve Atletskega centra Ljubljana v fazi javnega natečaja in je zanj že izdelana projektna naloga. Kljub temu bi bilo mogoče natečajnike opozoriti na dodatno možnost umeščanja olimpijskega bazena, oziroma to varianto preveriti v naslednji fazi.

Prepričani smo, da je sobivanje različnih športov v okviru tovrstnega športnega parka pozitivno in da je lokacija v Šiški za to primerna. Verjamemo, da je v okviru programa na lokaciji prostora dovolj, da umestitev bazena ne bi okrnila osnovnega namena atletskega centra. Po izkušnji s prenovo Kolezije verjamemo, da je lokacija ob dveh potniško pomembnih železniških progah in v območju, dobro pokritem z mestnim potniškim prometom mogoče zmanjšati potrebo po parkirnih mestih s skrbno izdelanim mobilnostnim načrtom in ustreznimi ukrepi, kar bi dodatno sprostilo prostorske in finančne kapacitete za osnovno funkcijo območja – šport , kar bi olajšalo tudi gradnjo bazena.

Prosimo, da naš predlog proučite, saj je podan z iskrenimi nameni za izboljšanje športne infrastrukture v prestolnici.

Predstavniki staršev:Lep pozdrav,
Anja Stanković, Anka Štular, Uršula Majcen, Barbara Fortuna, Anita Novak Valant in Tomaž Eniko

ODGOVOR
Tekom priprav na arhitekturni natečaj ni bilo nikoli govora o umeščanju bazena na lokacijo sedanjega Športnega parka Ljubljana. Sedaj so na lokaciji prisotni nogomet, tenis in atletika. Pokriti olimpijski bazen je predviden na sedanjem kopališču Ilirija. Proučuje pa se tudi umestitev pokritega olimpijskega bazena na kopališču Kodeljevo.Datum objave: 02.02.2017   12:27
VPRAŠANJE
Spoštovana komisija,

Glede na to, da je v sedmih dneh razpisana oddaja kar treh natečajnih elaboratov, vas vljudno prosimo, če je možno rok oddaje natečaja "Ureditev atletskega centra Ljubljane" možno prestaviti.

Projekt takšnega formata in zahtevnosti zahteva veliko časa in premisleka za kakovostno izdelavo, ki je seveda tako v interesu udeležencev natečaja kot tudi komisiji in naročniku.

V upanju na podaljšan rok oddaje natečaja, vas lepo pozdravljamo.

Natečajna skupina

ODGOVOR
Že odgovorjeno.


Datum objave: 02.02.2017   12:29
VPRAŠANJE
Zanima nas, kdaj boste objavili odgovore na vsebinska vprašanja (predviden rok je bil 27.1.2017)?
Za koliko se bo zaradi te zamude podaljšal rok za natečajne reštve?

ODGOVOR
Odgovori so objavljeni.
Datum objave: 04.02.2017   16:35
OBVESTILO:

1. Na spletni strani ZAPS; http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni sta objavljena dva dokumenta z dopolnitvijo natečajne naloge:

VO1_A_B_priloga_1_tabela_povrsin_dopolnitev.xls

VO2_C_dopolnitev projektne naloge_I.pdf

2. Zaradi podaljšanega roka oddaje se ustrezno podaljšajo tudi ostali roki:

Podaljšan rok za postavljanje vprašanj (priporočeno za vsebinska) 16.3.2017

Podaljšan rok za odgovore na vprašanja 23.3.2017

Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno za formalna) 29.3.2017

Rok za odgovore na vprašanja 3.4.2017

Podaljšan rok za oddajo natečajnih elaboratov četrtek, 13.4.2017 do 15.00 ure

Javno odpiranje prejetih elaboratov petek 14.4.2017 ob 10.00 uri

Datum objave: 08.03.2017   13:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vzorec pogodbe zahteva predložitev kopije zavarovalne police za projektansko odgovornost v višini 200.000€.
VPRAŠANJE: Polico mora predložiti zmagovalec s pravico do podpisa pogodbe v času pogajanj. Ta pogoj verjetno ne zavezuje natečajnikov v fazi oddaje natečajnega gradiva. Drži?
Hvala, LP!

ODGOVOR

DA


Datum objave: 08.03.2017   13:21
VPRAŠANJE
Zanima nas, če je lahko prehod atletom na stadion dovoljen čez ogrevalno tekaško dvorano (143m) iz garderob?


ODGOVOR

Pri načrtovanju je treba upoštevati predpisano pot atletov.
V času tekmovanj gredo atleti iz garderob v ogrevalno dvorano, kjer se ogrevajo pred tekmovanjem, iz ogrevalne dvorane pa v sobo za pripravo (ali prijavnico / call room), kjer čakajo na klic za nastop. Ta mora biti na prehodu iz ogrevalne dvorane v tekmovalno dvorano/ali stadion.
V času treningov naj bodo prehodi iz garderov v prostore za trening direktni.
Vsi prostori naj bodo povezani, prehodi pa morajo imeti tudi možnost, da se zaprejo.Datum objave: 08.03.2017   13:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Navedli ste le potrebne kvadrature prostorov, katerih kvaliteta je predvsem odvisna od njihove razporeditve. Primer: soba za sodnike po 40m2. Bi bilo možno podati podrobnejše informacije o rabi teh prostorov in morebitnem odstopanju od predvidenih kvadratur?

ODGOVOR

Ker je navedena samo soba za sodnike lahko konkretno odgovorimo le na to vprašanje.
Iz IAAF track and facility manual izhaja, da morajo biti za tekme te kategorije zagotovljene kapacitete za 75 sodnikov. Za njih je treba zagotoviti vsaj 130 m2 prostora za preoblačenje z garderobnimi omarami (1 na sodnika), 2 x tuš, 2x umivalnik, 1x WC kabino za ženske in 1x WC za moške, ter 15 miz in 30 stolov. Poleg tega je zahtevanih še 75 m2 za ureditev WC-jev in tušev za sodnike.
Iz ugotovljenih potreb MOL izhaja, da sodniki potrebujejo 4 delovne sobe po vsaj 20 m2, ki so namenjene sestankom. Poleg teh potrebujejo sodniki tudi sobe za preoblačenje, tuše in sanitarije.

V kolikor se nekatere garderobe s sanitarijami in tuši, ki so v neposredni bližini delovnih sob sodnikov, v času tekem nameni zgolj sodnikom, se zahtevana kvadratura sob za sodnike lahko zmanjša, vendar ne na manj kot 20 m2/sobo. V teh sobah mora biti dovolj prostora za vsaj vse naštete mize in stole. Pri tem je treba upoštevati tudi vse zahteve po garderobah za tekmovalce in tudi garderobe, ki so stalno namenjene drugim športnikom. Odstopanja je treba utemeljiti tudi s pokrivanjem teh zahtev.

Na tekmovanjih tega razreda je po pravilniku IAAF na tekmovanju sočasno prisotnih 75 tekmovalcev. Po pravilih IAAF je za njih treba zagotoviti vsaj 4 garderobe s tuši in sanitarijami, dimenzionirane za takšno število tekmovalcev. Po izkušnjah strokovnjakov pa na tekmovanjih zunaj tekmuje vedno vsaj 200 tekmovalcev, v dvoranah pa okrog 150.
Tri skupinske garderobe pa morajo biti stalno namenjene drugim športom.


Datum objave: 08.03.2017   13:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Po vašem izračunu je predvidena količina sanitarij izredno velika. Zanima nas, na katerem standardu izračun temelji in koliko je možno odstopanje?


ODGOVOR

Ta izračun ne temelji na standardu temveč na ugotovljenih potrebah s strani MOL, podanih s strani Oddelka za šport oziroma Zavoda za šport. Odstopanje ni možno.


Datum objave: 08.03.2017   13:23

Naročnik je podaljšal rok za oddajo natečajnih elaboratov do četrtek, 20.4.2017 do 16.00 ure.

Zaradi podaljšanega roka oddaje se ustrezno podaljšajo tudi ostali roki:
Podaljšan rok za postavljanje vprašanj (priporočeno za vsebinska) 23.3.2017.
Podaljšan rok za odgovore na vprašanja 30.3.2017.
Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno za formalna) 5.4.2017.
Rok za odgovore na vprašanja 7.4.2017.
Javno odpiranje prejetih elaboratov četrtek 20.4.2017 ob 17.00 uri


Datum objave: 15.03.2017   09:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v natečajni nalogi je za atletsko dvorano predpisana zelena streha. To določa tudi Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana, kjer v 33. členu piše, da "če ni z drugim predpisom določeno drugače, je na vseh objektih, ki imajo ravno streho, večjo od 400,00 m2 neto površine (brez svetlobnikov, strojnic in drugih objektov na strehi), treba urediti zeleno streho."

Zanima nas, ali to pomeni, da mora biti streha v celoti ozelenjena, ali je možno, da je v delih namenjena športnim površinam z drugimi podlagami (tartan, pesek).

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
V natečajni nalogi je zelena streha predpisana le za ravno streho, kar izhaja iz OPN MOL.

19. točka 32. člena OPN namreč določa: " Če ni z drugim predpisom določeno drugače, je na vseh objektih, ki imajo ravno streho z več kot 600,00 m2 neto površine (brez svetlobnikov, strojnic in drugih objektov na strehi), treba urediti zeleno streho. Izjema so strehe, ki so zaradi tehnološkega procesa oblikovane tako, da ureditev zelene strehe ni mogoča."Datum objave: 22.03.2017   15:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v natečajni nalogi je navedeno, da je potrebnih 12 garderob za 15 atletov velikosti 80m2. V priloženi skici po IAAF-u je takšna kvadratura navedena za 2 garderobi za 12 atletov, torej približno 40m2 na eno garderobo. Ali je možno garderobo veliko 80m2 zmanjšati, a vseeno zagotoviti potrebam 15 atletov (15 omaric in klopi, 6-8 tušev, 2 umivalnika in en WC ter pisoar)?

ODGOVOR


V Natečajni nalogi je navedeno:
" Za potrebe uporabe celotnega športnega parka mora biti zagotovljenih 12 skupnih preoblačilnic s sanitarijami in tuš kabinami. Vsaka preoblačilnica naj bo dovolj velika za 15 uporabnikov. V garderobah naj bodo klopi in omarice globine 0,50 m, pri čemer je širina klopi/osebo 0,66 m in širina omarice 0,33 m; med klopmi naj bo 1,50 - 1,80 m. V vsaki preoblačilnici mora biti vsaj 6-8 tušev (dim 0,95 m x 1,40 m), 1 WC, 1 pisoar in 2 umivalnika."

To je izhodišče in merilo za izdelavo in ocenjevanje natečajnih nalog. V Natečajni nalogi ni navedena minimalna obvezna površina sanitarij, zato je odgovor na podano vprašanje pritrdilen.

Površina sanitarij v tabeli (VO1_A_B_priloga_1_tabela_površin_dopolnitev.xls ) je podana kot okvirna ocenjena površina in ne kot obvezna površina.
V tem primeru je res prišlo do napake in je vaša ugotovitev glede potrebne površine teh sanitarij pravilna, zato je objavljena tudi popravljena tabela (VO3_A_B_priloga_1_tabela_povrsin_dopolnitev2.xls).

Datum objave: 29.03.2017   15:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, zanima nas ali je v primeru katering prostora za VIP goste potrebno načrtovati dva ločena prostora, enega za dvorano in drugega za stadion? Ali sta lahko skupna? Če je odgovor pritrdilen, je dovolj 150m2 ali mora biti skupna velikost 300m2?

ODGOVOR
V skladu z usmeritvijo Natečajne naloge, da mora biti naloga zasnovana racionalno z vidika investicije in obratovanja parka, je celo zaželjeno, da je katering prostor za VIP goste samo eden in sicer v velikosti 150 m2. Pri tem je pomembno, da je ta navezan na VIP tribune tako atletskega stadiona kot atletske dvorane.

VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v natečajni nalogi pod točko 9.10(str. 37) je navedeno da mora biti pri izhodu atletov iz dvorane in stadiona "mešana soba" v velikosti 60m2. Na shemi izstopne točke atletov iz stadiona 9.12.1(str. 40) je primer mešane sobe/cone prikazan tudi v tlorisu. Zanima nas ali se pod "mešano sobo/cono" šteje tudi hodnik/koridor izstopa s stadiona(na shemi označen z 9) ali samo prostori označeni s črtkano črto, torej prostori 10, 11, 12?

ODGOVOR
Mešana cona je prostor skozi katerega vsi atleti zapuščajo dvorano/stadion po končani tekmi. Do tega območja imajo dostop tudi novinarji. Za atlete mora biti skozi mešano cono zagotovljen koridor do katerega je novinarjem dostop omejen z oviro na višini pasu. (Natečajna naloga str. 40)

V mešano cono se tako šteje tako prostor za izstop atletov (9) kot prostor za novinarje (10, 11, 12). Podana kvadratura mešane cone je okvirna. Pomembno je, da je funkcionalno ustrezna.


VPRAŠANJE
Pozdravljeni, v natečajni nalogi je navedena minimalna širina klančine na prehodu med nivojem terena in nivojem podhoda 3,80m. Prav tako je omenjena klančina zrisana v vaši podlagi prometne ureditve, vendar dolžina in oblikovanje klančine ne ustreza kriterijem o naklonu in oblikovanju klančin za invalide. Zanima nas ali je dovoljeno zmanjšati širino klančine, oziroma ali je širina klančine 3,80m lahko uporabljena za dvoramno klančino?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Odgovor na podano vprašanje je pritrdilen. Iz Natečajne naloge namreč izhaja tudi "Natečajna rešitev lahko poda drugo lokacijo ali obliko prehoda, pri čemer je treba upoštevati, da so najpogostejši uporabniki te povezave dijaki Gimnazije Šiška" (stran 19).
V strokovnih podlagah za prometno ureditev je podana lokacija in zahteve za izvedbo klančine, ni pa ta detajlno obdelana. Oblika in zasnova klančine sta predmet natečajne rešitve.
Zahteve iz natečajne naloge glede širine in višine podhoda (Svetla višina podhoda pod železniško progo je najmanj 3,50 m, širina pa najmanj 8,00 m.) izhajajo iz zahteve po svetlem in s tem varnem podhodu. Zahteva po klančini širine 3,80 m prav tako izhaja iz zahteve po svetlem in privlačnem dostopu k podhodu, saj ureditev podhoda, ki se ne uporablja, ni smiselna. Klančina te širine je ustrezna tudi za izvedbo dvoramne klančine, pri čemer je pomembno, da se ohranja preglednost, varnost in dobra osvetljenost dostopa. Svetla širina klančine, ki še omogoča srečevanje tako dveh kolesarjev kot dveh oseb na invalidskih vozičkih, je namreč najmanj 1,80 m.

Treba pa je upoštevati tudi navedeno zahtevo po ustreznem naklonu klančine, ki mora omogočati prehod gibalno oviranim ljudem. Največji še sprejemljivi naklon klančine je 6 %, pri čemer je treba izvesti tudi vse potrebne podeste (dolžine 1,50 m na vsakih 10 m)."
Datum objave: 31.03.2017   10:08
Na spletni strani ZAPS: https://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni je objavljena zadnja verzija tabele površin (VO4_A_B_priloga_1_tabela_povrsin_dopolnitev3), ki na enem mestu združuje vse do sedaj objavljene popravke.

Datum objave: 07.04.2017   16:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Priporočen rok za vsebinska vprašanje je sicer že potekel, vseeno pa vas prosimo za dodatna pojasnila, ki jih skozi projektno nalogo in dosedanje odgovore ni bilo možno razbrati.

Hvala za razumevanje, LP!

1. Ogrevalna dvorana je sestavljena iz steze za tek, dvorane za mete in prostora za trening skokov. Ali je možno te površine razdružiti ali morajo biti združeni znotraj ene (ogrevalne) dvorane?

2. Glede na to da je potrebna višina ogrevalne dvorane za mete 12m ali jo je možno umestiti znotraj atletske dvorane na posebej za to predvideni površini?

3. V primeru da ogrevalna steza ne sme biti prehodna, ali jo je možno umestiti v nižji nivo – npr. klet pod ostalimi atletskimi površinami?

4. Natečajna naloga med drugim predvideva tudi izgradnjo velodroma, navodila o tem kakšen naj bo pa so precej skopa. Ali je lahko velodrom v celoti montažen? Kaj se smatra za boljšo rešitev? Ali je možno velodrom v celoti postaviti na atletsko površino? Kakšna naj bo sicer dolžina velodroma?

5. V natečajni nalogi ni predpisana konstrukcija atletske steze v zavojih, možno jo je narediti fiksno, montažno ali hidravlično prilagodljivo. Kaj je z vašega vidika najprimernejša konstrukcija atletske steze?

6. Nikjer v natečajni nalogi niso garderobe za obiskovalcev? Ali to pomeni da garderob za obiskovalce ni potrebno predvideti?

7. V zadnjem popravku tabele potrebnih površin se je kvadratura ogrevalne dvorane zmanjšala iz 2400 na 1500m2, glede na same športne površine, ki jih želite znotraj ogrevalne dvorane je kvadratura 1500 nereealna, kako utemeljujete zmanjšanje te površine?

8. Zakaj mora biti troskok in skok v daljino obojestransko orientiran?


ODGOVOR
1. Ogrevalna dvorana je sestavljena iz steze za tek, dvorane za mete in prostora za trening skokov. Ali je možno te površine razdružiti ali morajo biti združeni znotraj ene (ogrevalne) dvorane?
ODGOVOR:
Ločitev atletskih površin namenjenih treningom na več ločenih prostorov bi bilo možno, vendar ni običajno niti smiselno z vidika izvedbe treningov. Naročnik se s tem ne strinja.

2. Glede na to da je potrebna višina ogrevalne dvorane za mete 12m ali jo je možno umestiti znotraj atletske dvorane na posebej za to predvideni površini?
ODGOVOR:
Umestitev dvorane za trening metov v atletsko dvorano ni zaželjena, je pa možna ob upoštevanju vseh varnostih vidikov in zahtev iz natečajne naloge.

3. V primeru da ogrevalna steza ne sme biti prehodna, ali jo je možno umestiti v nižji nivo – npr. klet pod ostalimi atletskimi površinami?
ODGOVOR:
Natečajna naloga ne podaja zahtev za razporeditve prostorov in površin po etažah, temveč zahteve, ki jim ti morajo zadostiti ter zahteve za njihovo medsebojno povezanost in poti med njimi. Sama ureditev je stvar natečajne rešitve.

4. Natečajna naloga med drugim predvideva tudi izgradnjo velodroma, navodila o tem kakšen naj bo pa so precej skopa. Ali je lahko velodrom v celoti montažen? Kaj se smatra za boljšo rešitev? Ali je možno velodrom v celoti postaviti na atletsko površino? Kakšna naj bo sicer dolžina velodroma?
ODGOVOR:
Vsi odgovori na zastavljena vprašanja so navedeni v Natečajni nalogi na strani 35. Velodrom je montažen, pri čemer je v krivinah lahko tudi fiksen; ne sme biti postavljen na atletskih površinah; dolžina je pogojena z njegovo ureditvijo in ni določena.


5. V natečajni nalogi ni predpisana konstrukcija atletske steze v zavojih, možno jo je narediti fiksno, montažno ali hidravlično prilagodljivo. Kaj je z vašega vidika najprimernejša konstrukcija atletske steze?
ODGOVOR:
Skladno z določili Natečajne naloge - konstrukcija atletske steze v zavojih fiksna, montažna ali hidravlično prilagodljiva. Rešitev je stvar natečajne naloge.

6. Nikjer v natečajni nalogi niso garderobe za obiskovalcev? Ali to pomeni da garderob za obiskovalce ni potrebno predvideti?
ODGOVOR:
Garderob za obiskovalce v Natečajni nalogi ni in jih ni treba predvideti.


7. V zadnjem popravku tabele potrebnih površin se je kvadratura ogrevalne dvorane zmanjšala iz 2400 na 1500m2, glede na same športne površine, ki jih želite znotraj ogrevalne dvorane je kvadratura 1500 nereealna, kako utemeljujete zmanjšanje te površine?
ODGOVOR:
Zahteve v Natečajni nalogi glede ogrevalne dvorane se niso spremenile, zato se ogrevalna dvorana ni zmanjšala. Napaka, ki se je pojavila pri izdelavi zadnjega popravka tabele, je odpravljena. Upoštevati je treba zadnjo objavljeno tabelo.

8. Zakaj mora biti troskok in skok v daljino obojestransko orientiran?
ODGOVOR:
V natečajnih pogojih je, skladno z zahtevo za atletske konstrukcije zahtevane II. kategorije, navedeno, da morata biti urejena dva poligona za skok v daljino in troskok in ne, da mora biti poligon dvostransko orientiran. Kadar sta na atletskem stadionu urejena dva poligona, sta običajno locirana vzporedno drug ob drugem, saj se tako na tekmovanjih lahko izkorišča naravne pogoje (veter) in ker lahko tako tekmovanje tudi poteka na obeh sočasno.
Datum objave: 07.04.2017   16:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

po odgovoru na vprašanje glede skupnih VIP prostorov, nas zanima slednje:
V primeru vseh prostorov, ki so namenjeni atletom in so potrebni tako za atletsko dvorano, kot tudi za stadion(soba za pripravo, soba prve pomoči,...) lahko torej predlagamo en prostor, ki ima polovično kvadraturo?

NPR: predpisana kvadratura "sobe za počitek" atletov je 2×50m2 (enkrat za dvorano, enkrat za stadion). V primeru da naredimo "sobo za počitek" skupno za oba objekta, mora biti potemtakem kvadratura 100m2 ali zadostuje 50m2?

Hvala za odgovor

ODGOVOR


Pozdravljeni,

po odgovoru na vprašanje glede skupnih VIP prostorov, nas zanima slednje:
V primeru vseh prostorov, ki so namenjeni atletom in so potrebni tako za atletsko dvorano, kot tudi za stadion(soba za pripravo, soba prve pomoči,...) lahko torej predlagamo en prostor, ki ima polovično kvadraturo?

NPR: predpisana kvadratura "sobe za počitek" atletov je 2×50m2 (enkrat za dvorano, enkrat za stadion). V primeru da naredimo "sobo za počitek" skupno za oba objekta, mora biti potemtakem kvadratura 100m2 ali zadostuje 50m2?

ODGOVOR:
Osnova za izdelavo natečejne rešitve je Natečajna naloga. Tabela je namenjena natečajni komisiji, da lažje primerja natečajne rešitve med seboj in preveri doseganja predpisanih kvadratur.

V Natečajni nalogi je na strani 22 navedeno »Pri upoštevanju racionalnosti zasnove je pomembno, da se prostori namenjeni atletom in delegatom, prostori namenjeni organizatorjem tekmovanj, prostori za medije in prostori gledalce uredijo tako, da bodo v največji možni meri skupni za letni in zimski del parka.« Zagotoviti je torej treba predpisane prostore v predpisani velikosti, ki naj se v čim manjšem obsegu podvajajo.


Datum objave: 07.04.2017   16:46
VPRAŠANJE
VPRAŠANJA:
1. V točki 1.11.2 je navedena ocenjena vrednost investicije 14.299.381,00 EUR z DDV ( vir: DIIP, Atletski center, 2016 )
V zvezi z ocenjeno vrednostjo imamo naslednja vprašanja:
- Kakšna je ocenjena vrednost brez DDV-ja?
- Kaj je zajeto v tej ceni: ožje natečajno območje, razširjeno natečajno območje z podhodom in servisno cesto, rušitve obstoječih objektov, prestavitev primarnih komunalnih vodov ( toplovod, kanalizacija, elektrika, plin, vodovod,...), objekti GOI, oprema objektov ( pohištvena, športna, tehnološka )? Prosimo za pojasnilo.
2. Kaj točno je predmet in vsebina ponudne. Prosimo za pojasnilo enako kot je v vprašanju 1:
- Kaj je potrebno zajeti v ponudbi za projektiranje: ožje natečajno območje, razširjeno natečajno območje z podhodom in servisno cesto, rušitve obstoječih objektov, prestavitev primarnih komunalnih vodov ( toplovod, kanalizacija, elektrika, plin, vodovod,...), objekti GOI, oprema objektov ( pohištvena, športna, tehnološka ), trafo postaja kot gradbeni objekt?
3. V priloženi tabeli in projektni nalogi ni navedena trafo postaja, v osnutku pogodbe pa je. Ali je potrebno v okviru ožjega natečajnega območja sprojektirati samostojen gradbeni objekt trafo postaje?


ODGOVOR

VPRAŠANJA:
1. V točki 1.11.2 je navedena ocenjena vrednost investicije 14.299.381,00 EUR z DDV ( vir: DIIP, Atletski center, 2016 )
V zvezi z ocenjeno vrednostjo imamo naslednja vprašanja:
- Kakšna je ocenjena vrednost brez DDV-ja?
ODGOVOR:
11.720.804,10EUR brez DDV.

- Kaj je zajeto v tej ceni: ožje natečajno območje, razširjeno natečajno območje z podhodom in servisno cesto, rušitve obstoječih objektov, prestavitev primarnih komunalnih vodov ( toplovod, kanalizacija, elektrika, plin, vodovod,...), objekti GOI, oprema objektov ( pohištvena, športna, tehnološka )? Prosimo za pojasnilo.
ODGOVOR:
Ocenjena vrednost zajema ožje natečajno območje kot je tekstualno opisano v natečajni nalogi pod točko 2.3.

2. Kaj točno je predmet in vsebina ponudbe. Prosimo za pojasnilo enako kot je v vprašanju 1:
ODGOVOR:
Navodila za pripravo ponudbe so navedena na 14 strani natečajnega gradiva.

- Kaj je potrebno zajeti v ponudbi za projektiranje: ožje natečajno območje, razširjeno natečajno območje z podhodom in servisno cesto, rušitve obstoječih objektov, prestavitev primarnih komunalnih vodov ( toplovod, kanalizacija, elektrika, plin, vodovod,...), objekti GOI, oprema objektov ( pohištvena, športna, tehnološka ), trafo postaja kot gradbeni objekt?
ODGOVOR:
V ponudbi za projektiranje se zajame vse kar je predmet natečajne naloge. Podrobnejši obseg in razdelitev sta razvidna iz obrazca ponudba – priloga 3 in vzorca pogodbe za izdelavo projektne dokumentacije - priloga 5.

3. V priloženi tabeli in projektni nalogi ni navedena trafo postaja, v osnutku pogodbe pa je. Ali je potrebno v okviru ožjega natečajnega območja sprojektirati samostojen gradbeni objekt trafo postaje?
ODGOVOR:
Zahteve za projekt TP postaje bodo dane šele na osnovi izbrane rešitve v procesu pridobivanja smernic, zato projekt TP ni predmet natečajne naloge. V tej fazi je znano, da je glede na stanje trafo postaj v okolici znotraj območja treba zagotoviti prostor za novo TP postajo (Natečajna naloga, stran 46). TP postaja je v Natečajni nalogi in Tabeli predvidena znotraj skupno 150 m², ki jih je treba zagotoviti za tehnične prostore.Datum objave: 07.04.2017   16:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je možno novinarskemu središču/prostoru za press konferenco in sobi za pogostitev novinarjev nameniti isti prostor oz. ju združiti? Ali se je predpisane kvadrature potrebno točno držati ali je možno odstopanje?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Predpisane kvadrature so okvirne. Treba je zagotoviti konferenčni prostor za 60 novinarjev.
Konferenčnega prostora ni možno uporabljati za pogostitev.
Datum objave: 07.04.2017   16:47
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Površina pisarn uprave je stalne namembnosti in v času tekmovanja ostaja iste namembnosti. Zanima nas, ali je možno uporabiti prostore čajne kuhinje in predprostor pisarn uprave za drug program v času tekmovanja npr. za medije, organizatorje? V nasprotnem primeru pride do nesmiselnega podvajanja prostorov, ki so rabljeni le v času tekmovanja.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Uprava športnega parka mora imeti ločene prostore in ločen dostop (Natečajna naloga stran 41). Za organizacijo prireditev so potrebni posebni prostori z ločenim dostopom (Natečajna naloga stran 39). Prostori uprave, organizatorjev tekmovanj in novinarjev morajo biti v času dogodkov ločeni. Vse ostalo je predmet natečajne rešitve.Datum objave: 07.04.2017   16:48
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Običajno pri natečajih velja, da je prekoračitev parcelne meje ali meje območja obdelave izločitveni kriterij. V konkretnem primeru pa že obstoječe ureditve predvsem v območju Kamniške proge segajo preko - npr. zgornja vrsta sedežev. Kako naj ravnamo natečajniki v tem primeru?

Hvala, LP!ODGOVOR

V Natečajni nalogi je na strani 8 navedeno: "Meja ožjega natečajnega območja je prikazana v natečajnih podlogah. Razen prometnih in peš povezav je natečajne rešitve ne smejo presegati." To velja tudi tam, kjer obstoječe ureditve danes segajo čez mejo natečajnega območja.


Datum objave: 10.04.2017   14:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V natečajni nalogi zahtevate perspektivni pogled na lokacijo. Ali nam lahko priskrbite perspektivno sliko obstoječega stanja?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR


Naročnik ne razpolaga s 3D pogledom na območje.

Datum objave: 10.04.2017   14:04
VPRAŠANJE
Spoštovani!

1. V projektni nalogi, v poglavju 9.18 Tehnični prostori predvidevate, da morajo biti tehnični prostori neposredno dostopni iz zunanjih površin. Ali se kot neposreden dostop smatra tudi dostop skozi parkirno klet, ob upoštevanju ustreznih dimenzij za servisna vozila in opremo.

2. V projektni nalogi, v poglavju 9.9 Dodatni prostori dopuščate, da se v primeru večjih tekmovanj lahko prostor utežarna/fitnes uporablja v drugi namen. Ali se lahko na to pozicijo locirajo prostori organizatorjev tekmovanja, ki razen v času tekmovanj niso potrebni?

Hvala, LP!


ODGOVOR

1. V projektni nalogi, v poglavju 9.18 Tehnični prostori predvidevate, da morajo biti tehnični prostori neposredno dostopni iz zunanjih površin. Ali se kot neposreden dostop smatra tudi dostop skozi parkirno klet, ob upoštevanju ustreznih dimenzij za servisna vozila in opremo.
Odgovor:
Do nekaterih tehničnih prostorov morajo imeti zunanji izvajalci neposreden in neoviran dostop ob vsakem času, npr. Elektro Ljubljana do TP. V kolikor zasnova natečajne rešitve to omogoča, da.
2. V projektni nalogi, v poglavju 9.9 Dodatni prostori dopuščate, da se v primeru večjih tekmovanj lahko prostor utežarna/fitnes uporablja v drugi namen. Ali se lahko na to pozicijo locirajo prostori organizatorjev tekmovanja, ki razen v času tekmovanj niso potrebni?
Odgovor:
V utežarni / fitnesu se nahaja veliko opreme, ki jo je zelo težko premikati, zato je ta možnost težje izvedljiva. V kolikor zasnova omogoča uporabnost za določen namen tudi brez premikanja opreme, je to možno.