Dosje javnega naročila NMV4824/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 39.912,30 EUR

NMV4824/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.11.2014
NMV4876/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 07.11.2014
NMV352/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.01.2015
NMV352/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2015
    NMV4824/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov

Datum objave: 6. 11. 2014
Številka objave: NMV4824/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Dobava SN stikalnega bloka z daljinskim vodenjem.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Navedena transformatorska postaja bo objekt brez stalne posadke lokalno ter daljinsko vodena. Pri slednjem bo DCV Elektro Primorska in CV Koper opravljal naloge vodenja, krmiljenja in nadzora TP-ja, povezane predvsem z vzdrževanjem opreme in naprav v TP-ju ter vodenjem in krmiljenjem TP-ju pripadajočega 20 kV omrežja.
Sistem nove primarne opreme bo daljinsko voden po sedaj veljavnem konceptu daljinskega vodenja Elektro Primorske, ki upošteva obstoječe stanje strojne in programske opreme DCV Elektro Primorske z vsemi izboljšavami in dopolnitvami, ki so bile izvedene v zadnjem času. Komunikacija od objekta do odjemalca SCADA mora potekati po IEC 60870-5-104 protokolu.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 31210000 (Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/11/1838-48287037095541410988/Razpisn
a_dokumentacija_za_TP_Brida-1.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 18. 11. 2014
Čas: 11:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 18. 11. 2014
Čas: 11:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 10. 11. 2014
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 11. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4876/2014, Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov; datum objave: 7. 11. 2014
  • NMV352/2015, Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov; datum objave: 21. 1. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.11.2014   14:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Resno pretiravate z zahtevano vrednostjo referenc za ponudnika. Večkratno presega vrednost razpisanega blaga. Prosimo vas, da jo prilagodite na vrednost javnega naročila. Smatramo, da bi bilo glede na vrednost vašega naročila že 50.000 EUR več kot dovolj.

Hvala lepa in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Vrednost referenc je znižana na 45.000,00 EUR. Za tipkarko napako se opravičujemo in vas hkrati obveščamo ,da smo objavili popravljeno razpisno dokumentacijo, kjer smo poleg odprave omenjene napake dopolnili še točko 5 Tehnične zahteve. Številka objave je NMV4876/2014 z dne 7.11.2014

Datum objave: 11.11.2014   11:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spostovani!
Ce prav razumemo, je treba dobaviti tudi SN stikalne bloke in zascitne releje? Ali se dobavlja le RTU?

V tem primeru bi pomagala enopolna shema, ki je ni v razpisni dokumentaciji. In tehniške zahteve za SN stikalne bloke. Zato prosimo za ustrezno dopolnitev.

Na kaj se nanašajo reference? - RTU ali stikalni bloki??

Ali se reference nanašajo na ponujeni tip opreme ali na ponudnika?

Ali ni zahteva po referencah v višini 450.000 EUR pri nakupu enega stikalnega bloka nekoliko pretirana??

Menimo, da bi pri tako pomanjkljivih tehniških specifikacijah v razpisu morali te dopolniti in podaljsati rok za oddajo ponudbe. Zato prosimo za podaljsanje roka za oddajo ponudbe za 14 dni.

V naprej najlepša hvala za odgovore.

ODGOVORI:
• Zaradi tiskarske napake je izpadel iz razpisne dokumentacije primarni del opreme, kar je bilo popravljeno v zgoraj omenjeni razpisni dokumentaciji tako, da je potrebno ponuditi v kompletu tudi pet celični SN blok ( štiri vodne in ena transformatorska celica ). Zaščitni releji niso predvideni. Dobavlja se RTU v kombinaciji ali ločeno z detektorji okvar za SN omrežja kar je že natančno določeno v poglavju » SIGNALIZACIJA «

• Po priloženih podatkih v dopolnjeni izdaji razpisa je nedvoumno določeno kakšne parametre mora oprema vsebovati tako, da enopolna shema ni potrebna.


• Reference se nanašajo na dobave ponudnika končnim kupcem za dobave, ki se nanašajo na kompleten sklop opreme (SN blok s kompletno opremo za daljinsko vodenje)


• Višina zahtevanih referenc je znižana. Odgovor je podan že na vprašanje št. 1.

• Razpisna dokumentacija, v kateri so opisani vsi potrebni podatki za izdelavo kvalitetne ponudbe, je bila pravočasno dopolnjena, zato ni potrebe za podaljšanje roka za izdelavo ponudbe.


Datum objave: 11.11.2014   11:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za ustrezno spremembo obrazca PRILOGA 5.1. - POTRDILO O REFERENCAH PONUDNIKA, da poleg referenc ponudnika enakovredno veljajo tudi reference podizvajalca.

ODGOVOR:
Naročnik bo upošteval reference ponudnika za blago enakovredno (podobnih karakteristik) razpisanemu, katero je uspešno dobavil končnim kupcem. Reference podizvajalcev se bodo upoštevale v primeru, če bodo potrjene s strani končnega kupca.

Datum objave: 11.11.2014   11:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Prosim, da se dikcija 8. člena pogodbe nadomesti z vašo dikcijo 11. člena pogodbe (razpis JN10664/2014), kot sledi:

Če se dobavitelj po svoji krivdi pri dobavi opreme ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5% od vrednosti pogodbe, vendar do največ 10% pogodbene vrednosti. Naročnik v nobenem primeru iz naslova zamude ni upravičen do odškodnine, ki morebiti presega tako določeno pogodbeno kazen.

Dobavitelj je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti, vendar največ do višine skupne pogodbene cene z DDV. Ta omejitev ne velja za naklepno ali iz hude malomarnosti povzročeno škodo.

Dobavitelj in naročnik se dogovorita, da dobavitelj krije posredno škodo, ki bi naročniku nastala zaradi kršitve pogodbe, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe največ do višine skupne pogodbene cene z DDV samo v primeru, če je posredna škoda nastala zaradi naklepa ali hude malomarnosti dobavitelja. Za posredno škodo se šteje škoda, ki nastane naročniku na drugih dobrinah in ni v neposredni povezavi z obveznostmi iz te pogodbe (npr. izguba dohodka in dobička naročnika, motnje in povečani stroški proizvodnje in poslovanja naročnika, zahtevki naročnikovih poslovnih partnerjev zaradi zamude ali nepravilnosti pri izpolnjevanju te pogodbe ali iz drugih pravnih naslovov ipd.)« in se v pogodbi ne upošteva.

ODGOVOR:
8. člen pogodbe se zamenja s sledečim tekstom:

''Če se dobavitelj po svoji krivdi pri dobavi opreme ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 0,5% od vrednosti pogodbe, vendar do največ 10% pogodbene vrednosti. Naročnik v nobenem primeru iz naslova zamude ni upravičen do odškodnine, ki morebiti presega tako določeno pogodbeno kazen.
Dobavitelj je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti, vendar največ do višine skupne pogodbene cene z DDV. Ta omejitev ne velja za naklepno ali iz hude malomarnosti povzročeno škodo.
Dobavitelj in naročnik se dogovorita, da dobavitelj krije posredno škodo, ki bi naročniku nastala zaradi kršitve pogodbe, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe največ do višine skupne pogodbene cene z DDV samo v primeru, če je posredna škoda nastala zaradi naklepa ali hude malomarnosti dobavitelja. Za posredno škodo se šteje škoda, ki nastane naročniku na drugih dobrinah in ni v neposredni povezavi z obveznostmi iz te pogodbe (npr. izguba dohodka in dobička naročnika, motnje in povečani stroški proizvodnje in poslovanja naročnika, zahtevki naročnikovih poslovnih partnerjev zaradi zamude ali nepravilnosti pri izpolnjevanju te pogodbe ali iz drugih pravnih naslovov ipd.)« in se v pogodbi ne upošteva.''