Dosje javnega naročila 007827/2016
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Nabava ležajev EMV 312 SŽ-VIT
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007827/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.12.2016
JN007827/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.01.2017
JN007827/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.02.2017
JN007827/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.04.2017

    JN007827/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
nabava@slo-zeleznice.si, Gorazd GRBAC
gorazd.grbac@slo-zeleznice.si
+386 12914416
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/181194/RD-ležaji__EMG_312.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava ležajev EMV 312 SŽ-VIT
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34631000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Ležaji menjalnika za elektromotorne vlake serije 312.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34631000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ-Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška 217, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Ležaji menjalnika za elektromotorne vlake serije 312.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.01.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.01.2017   11:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., Soba 606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.01.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.12.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.01.2017   07:57
VPRAŠANJE
spoštovani,

v razpisni dokumentaciji ste objavili obrazce ter hkrati na strain 13 Navedli, da lahko oponudnik namesto obrazcev predloži izpolnjen enotni evropski dokument - ESPD.
Naročnika pozivamo, da objavi ESPD obrazec, ter se tako izognemo izpolnjevanju številnih obzracev.

ODGOVOR

Naročnik je objavil ESPD obrazec na portalu javnih naročil.


Datum objave: 11.01.2017   08:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pošiljamo vam vprašanja vezana na razpisno dokumentacijo:
1. rok dobave
Naročnika opozarjamo na neskladnost med ponudbenim obrazcem št. 3 ter vzorcem pogodbe, obrazec 9. V ponudbenem obrazcu je navedeno, da bo izvajalec dobavil blago v 60 dneh od podpisa pogodbe, v vzorcu pogodbe, člen 3, pa so navedeni drugačni dobavni roki.
Naročnika prosimo da uskladi zahteve glede dobavnih rokov.

2. Rok dobave:
Naročnika prosimo, da spremeni dobavni rok za poz. 2 in poz. 4 na 4 mesece po potrditvi naročila.

3. Pogodba, 2.Člen –dobavni roki po potrditvi naročila
Izvajalca zanima, če bo poleg pogodbe prejel od naročnika še naročilo.

4. Vzorec pogodbe, 1. Člen, zadnji odstavek navaja:
Kupec si v času pogodbenega razmerja pridržuje pravico povečati oziroma zmanjšati pogodbeno količino do 30 % po ceni, ponujeni na javnem razpisu.

Naročnika prosimo da iz pogodbe briše zgornji člen, saj pogodbena količina bistveno vpliva na ceno materiala ter morebitno znižanje količin predstavlja za ponudnika bistveni riziko, ki ga mora vključiti v ceno.


ODGOVOR


1. Prodajalec se zavezuje, da bo blago dobavil v dveh (2) delih in sicer:.
50% ležajev:
POZ 1- 7 mesecev po potrditvi naročila.
POZ 2- 3 mesece po potrditvi naročila..
POZ 3- 4 mesece po potrditvi naročila..
POZ 4- 3 mesece po potrditvi naročila
50% ležajev-za vse 4 poz. - dobava januar 2018

2.-4.: Naročnik ostaja pri zahtevah iz razpisne dokumentacije

Datum objave: 11.01.2017   08:30
VPRAŠANJE
spoštovani,

v razpisni dokumentaciji ste objavili obrazce ter hkrati na strain 13 Navedli, da lahko oponudnik namesto obrazcev predloži izpolnjen enotni evropski dokument - ESPD.
Naročnika pozivamo, da objavi ESPD obrazec, ter se tako izognemo izpolnjevanju številnih obzracev.

ODGOVOR

Naročnik je objavil ESPD obrazec na portali Javnih naročil.


Datum objave: 11.01.2017   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pošiljamo vam vprašanja zainteresiranega ponudnika

1. Pariteta dobave (osnutek pogodbe, 3. čl.)

Prosimo za popravek 3. čl. osnutka pogodbe tako, da bo navedena tudi pariteta dobave, ki v osnutku pogodbe ni določena, npr. (dopolnitve so v zavitih oklepajih):

»Navedena cena je nespremenljiva ves čas pogodbenega razmerja in se razume za dobavo na lokacijo SŽ-Vleka in tehnika, d.o.o., Zaloška 217 Ljubljana, in sicer po pariteti dobave DDP Zaloška 217 Ljubljana (Incoterms 2010)}.

2. Odstop od pogodbe (osnutek pogodbe, 9. čl.)

Predlagamo, da se pogoji za odstop v primeru težav s kvaliteto blaga natančneje specificirajo na način, kot to ureja Obligacijski zakonik, in sicer da se točka c prvega odstavka 9. čl. dopolni z naslednjim besedilom (dopolnitve so v zavitih oklepajih):

»c) izjaviti, da razdira pogodbo. {Naročnik je upravičen od pogodbe odstopiti šele, če dobavitelj tudi po pozivu in primernem roku za odpravo napak svoje obveznosti pravilno ne izpolni.}«

3. Neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti (osnutek pogodbe, 13. čl.)

Glede na trenutno določilo lahko naročnik v primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti nadomestno blago kupi po katerikoli ceni, ne da bi si pri tem prizadeval blago kupiti po tržni ceni kot dober gospodar. S tem lahko znatno oškoduje ponudnika.

Iz tega razloga prosimo, da se zaradi ekonomskega uravnoteženja pogodbe člen spremeni tako, da je dolžan ponudnik kriti le razliko med dogovorjeno ceno in tržno ceno, po kateri naročnik v primeru neizpolnitve kupi nadomestno blago, npr. na naslednji način (dopolnitve so v zavitih oklepajih, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih):

»V primeru prodajalčeve zamude, neizpolnitve oziroma nepravilne izpolnitve pogodbenih obveznosti, si kupec pridržuje pravico kupiti blago primerljivega kakovostnega razreda pri tretji osebi, od prodajalca pa terjati razliko med ceno, dogovorjeno s prodajalcem, in višjo ceno, po kateri je kupil izdelke pri tretji osebi {(vendar ne več, kot znaša tržna cena)}, povrnitev stroškov za nakup materiala in tudi povrnitev druge škode, ki jo je utrpel kupec zaradi prodajalčeve zamude in ne izvrševanja pogodbenih obveznosti pri dobavi. {Kupec je upravičen do nadomestne izpolnitve šele v primeru, da je dobavitelja k pravilni izpolnitvi pogodbe pozval in mu pustil primeren dodatni rok za njeno izpolnitev, dobavitelj pa tudi v dodatnem roku svojih pogodbenih obveznosti ni pravilno izpolnil.}«

4. Pogodbena kazen (osnutek pogodbe, 16. čl.)

Predlagamo, da se pogodbena kazen za zamudo dobavnega roka določi v višini, običajni za primerljive pravne posle. Predlagamo tudi, da naročnik točno specificira, ali se pogodbena kazen računa od neto pogodbene vrednosti iz 1. člena ali od dejanske vrednosti naročila glede na morebitna odstopanja pri naročeni količini, in sicer na naslednji način (dopolnitve so v zavitih oklepajih in v mastnem tisku, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih in prečrtano)::

»V primeru zamude dobavnega roka ima kupec pravico do pogodbene kazni, in sicer 5 ‰ (pet promilov) za vsak [dan] {dopolnjen teden} zamude od celotne pogodbene vrednosti {iz 1. člena}, vendar največ do 10 % (deset odstotkov) celotne pogodbene vrednosti {iz 1. člena. Pogodbena kazen je edino pravno sredstvo za primer zamude, zahtevki na drugačni pravni podlagi so izključeni.}«

5. Odpoved pogodbe (osnutek pogodbe, 18. čl.)

Zaradi uravnoteženja pravic in obveznosti strank pogodbe predlagamo dopolnitev člena z naslednjim določilom:

»Že opravljene dobave ali delne dobave se naročniku obračunajo in plačajo v skladu s pogodbo.«

6. Socialna klavzula (osnutek pogodbe, 20. člen)

Glede na to, da Zakon o javnem naročanju ZJN-3 ne določa načina prenehanja pogodbe v primeru nastopa okoliščin, opredeljenih v socialni klavzuli, ponudnik zaradi natančnejše specifikacije predlaga, da se 20. člen dopolni na naslednji način:

»Pogodba preneha veljati z dnem, ko se naročnik seznani z okoliščino, ki je podlaga za odpoved na podlagi prejšnjega odstavka, in izvajalcu pošlje, ta pa prejme pisno odpovedno izjavo.«

7. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (razpis, tč. 2.9., osnutek pogodbe, čl. 21)

Prosimo za potrditev, da lahko namesto meničnega zavarovanja ponudimo katerokoli enakovredno ali boljše zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, npr. bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje.

V tem smislu predlagamo spremembo 21. čl. osnutka pogodbe na naslednji način (dopolnitve so v zavitih oklepajih, izbrisano besedilo pa v oglatih oklepajih):

Prodajalec bo ob podpisu pogodbe za vestno in kakovostno dobavo kupcu izročil 1 (eno) podpisano bianko menico z menično izjavo {ali enakovredno oz. boljše zavarovanje (npr. bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje)}, kot garancijo za dobro izvedbo posla v znesku, ki ustreza višini 5 % od pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo 30 dni po končani zadnji dobavi.

Zaradi uravnoteženja pogodbenih obveznosti prosimo tudi za dopolnitev 21. čl. z naslednjim dostavkom:

»Naročnik ni upravičen unovčiti zavarovanja, če izvajalca predhodno ni pisno pozval k odpravi napak in mu pustil primernega roka za pravilno izpolnitev.«

8. Jamstvo kakovosti (osnutek pogodbe, 22. čl.)

Ponudnik zaradi jasnosti dogovora glede jamstva za napake naslednjo prilagoditev 22. člena:

»Za dobavljeno blago daje dobavitelj [garancijo] jamstvo [kakovosti] za {odpravo napak za} obdobje 24 mesecev od prevzema blaga. {Jamstvo za napake na popravljenem ali zamenjanem blagu v vsakem primeru izteče 12 mesecev po koncu izvirne jamstvene dobe.}«

9. Višja sila

Zaradi podrobnejše opredelitve pravnega instituta višje sile predlagamo, da se doda nov 22. a. čl., ki se glasi:

»Višja sila je vsaka nepričakovana okoliščina, ki nastopi po sklenitvi pogodbe in je stranka kljub potrebni skrbnosti ni mogla predvideti, je preprečiti ali se ji izogniti ter povzroči zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali nemožnost izpolnitve. Kot primeri višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti kot so sprememba zakonodaje, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile; vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije; stavke ali izprtja. Med drugim se štejejo za višjo silo tudi motnje v proizvodnji prodajalca ali njegovih poddobaviteljev, ki so posledica delovanja višje sile in povzročijo zamudo pri dobavi pomembnih surovin in sestavnih delov.

V primeru nastanka višje sile velja, da dokler višja sila traja, prizadeta stranka ni v zamudi z izpolnjevanjem svojih obveznosti, na izpolnitev katerih višja sila vpliva. Prizadeta stranka je prosta vsake odgovornosti za škodo, nastalo drugi stranki zaradi višje sile.

Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju višje sile ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile. Pogodbeni roki se ustrezno podaljšajo glede na čas trajanja višje sile s pisnim dogovorom med strankama.

V primeru, če dogodek višje sile traja več kot šest (6) mesecev, ima vsaka stranka pravico odstopiti od pogodbe.«

10. Omejitev odškodninske odgovornosti

Menimo, da bi bilo zaradi uravnoteženja pogodbenih rizikov in obvladovanja finančnih tveganj skladno z ustaljeno poslovno prakso pri tovrstnih pogodbah primerno dodati nov 22. b čl., ki se glasi:

»Odškodninska odgovornost prodajalca po tej pogodbi je omejena na 5.000,00 EUR za vsak posamezen škodni primer, vendar na največ neto pogodbeno vrednost brez DDV za vse škodne primere skupaj. Prodajalec kupcu ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode. Omejitev odškodninske odgovornosti ne velja, če je prodajalec škodo povzročil iz hude malomarnosti ali namenoma.«

11. Skladnost s pravili o nadzoru izvoza

Zaradi zagotovitve spoštovanja predpisov s področja izvoznih in uvoznih omejitev prosimo, da se v pogodbo vključi tudi naslednji člen kot 19. a čl.:

»Prodajalec ni dolžan izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, če za to obstajajo ovire, ki bi izvirajo iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov v zvezi z zunanjo trgovino, embargov ali drugih sankcij.
Kupec mora pri posredovanju predmeta dobave ali njenega dela (vključno s programsko opremo, tehnološkimi rešitvami in dokumentacijo ne glede na obliko, v kateri se nahajajo), tretji osebi upoštevati vse nacionalne in mednarodne predpise o nadzoru (ponovnega) izvoza, kakor tudi predpise, ki sta jih sprejeli Evropska unija in Združene države Amerike.
Pred posredovanjem predmeta dobave ali njenega dela tretjim osebam mora kupec še zlasti zagotoviti, da
• s tem ne krši trgovinske zapore (embarga) Evropske unije, Združenih držav Amerike ali Združenih narodov – upoštevaje pri tem tudi nacionalne omejitve in prepovedi izogibanja embargom (»by-passing prohibition«);
• predmet dobave ali njen del ni namenjen uporabi v oborožitvene namene ter jedrski ali orožarski tehnologiji, ki je bodisi prepovedana bodisi so zanjo potrebna ustrezna dovoljenja, razen v primeru, če so dovoljena bila pridobljena;
• pri tem upošteva omejitve, ki se nanašajo na trgovanje s pravnimi in fizičnimi osebami, ki sta jih Evropska unija ali Združene države Amerike uvrstili na seznam sankcioniranih oseb (»Sanctioned Party List«).
Kadar je zaradi nadzora izvoza s strani pristojnih organov ali prodajalca to potrebno, se kupec zaveže, da bo na poziv prodajalca slednjemu nemudoma posredoval podatke, ki se nanašajo na končnega kupca, končni namembni kraj, končno uporabo predmeta dobave, njenega dela ali storitve ter podatke glede morebitnih izvoznih omejitev.«

12. Zaradi zagotovitve spoštovanja predpisov s področja izvoznih in uvoznih omejitev prosimo, da se v pogodbo vključi tudi naslednji člen:
"Izvajalec bo izpolnil svoje pogodbene obveznosti pod pogojem, da za izpolnitev ni ovir, ki bi izvirale iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov v zvezi z zunanjo trgovino ali embargov in/ali drugih sankcij."

ODGOVOR
Odgovor 1-12: Naročnik ostaja pri zahtevah iz razpisne dokumentacijeDatum objave: 11.01.2017   08:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Za definicijo ležajev potrebujemo več podatkov oz. dokumentacijo.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR

V navodilih za vzdrževanje in popravilo reduktorjev »SLO 915 HEAVY REPAIR MAINTENANCE MANUAL GEARBOX« Proizvajalca Power Transmission Company NV Belgium, so navedene oznake ležajev, katere potrebujemo glede na navodila. Ostalih tehničnih podatkov naročnik nima.
Datum objave: 11.01.2017   08:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim za več tehničnih podatkov oz. dokumentacijo. Iz navedenih oznak ne moremo definirati ležajev.

Hvala in lep pozdrav !

ODGOVOR

V navodilih za vzdrževanje in popravilo reduktorjev »SLO 915 HEAVY REPAIR MAINTENANCE MANUAL GEARBOX« Proizvajalca Power Transmission Company NV Belgium, so navedene oznake ležajev, katere potrebujemo glede na navodila. Ostalih tehničnih podatkov naročnik nima.