Dosje javnega naročila 007972/2016
Naročnik: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Izdelava projektne dokumentacije načrt idejne zasnove (IDZ) za selitev dejavnostiTovornega prometa iz Kajuhove 51 na lokacijo Kontejnerskega terminala Ljubljana Moste
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007972/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.12.2016
JN007972/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.01.2017
JN007972/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2017
JN007972/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.06.2017

    JN007972/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Tomšič
mojca.tomsic@slo-zeleznice.si
+386 12914635
+386 12914833

Internetni naslovi
http://slo-zeleznice.si
http://slo-zeleznice.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/181829/RD_IDZ_objava.zip
ESPD: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/181829/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izdelava projektne dokumentacije načrt idejne zasnove (IDZ) za selitev dejavnostiTovornega prometa iz Kajuhove 51 na lokacijo Kontejnerskega terminala Ljubljana Moste
Referenčna številka dokumenta: 153/2016/08
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322500
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je Izdelava projektne dokumentacije načrt idejne zasnove (IDZ) za selitev dejavnosti Tovornega prometa iz Kajuhove 51 na lokacijo Kontejnerskega terminala Ljubljana Moste.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71322500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je Izdelava projektne dokumentacije načrt idejne zasnove (IDZ) za selitev dejavnosti Tovornega prometa iz Kajuhove 51 na lokacijo Kontejnerskega terminala Ljubljana Moste. Vsebina in tehnične zahteve naročnika so razvidne iz Projektne naloge Izdelava projektne dokumentacije načrt idejne zasnove (IDZ) za selitev dejavnosti Tovornega prometa iz Kajuhove 51 na lokacijo Kontejnerskega terminala Ljubljana Moste, Ljubljana, september 2016, 2.1 Končno.
Predmet naročila obsega:
- Izdelava idejne zasnove selitve dejavnosti tovornega prometa (po opravljeni potrditvi idejnih rešitev),
- Določitev potrebnih upravnih postopkov v kolikor so le – ti potrebni,
- Določitev faznosti,
- Izdelati terminski plan projektiranja, izvedbe in selitve,
- Ocena stroškov za posamezne faze selitve dejavnosti.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 30
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.01.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.01.2017   11:00
Kraj: Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, soba 606

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov morajo na odpiranju predložiti pooblastilo ponudnika.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.01.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.12.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.01.2017   10:50
VPRAŠANJE

Pri pregledu razpisa ugotavljamo, da niste upoštevali določil ZJN-3 in Smernice za arhitekturne in inženirske storitve, saj v razpisu razen cene, ni nobenih meril za oddajo javnega naročila. ZJN-3 v četrti točki 84. člena eksplicitno določa, da se za oddajo javnega naročila inženirskih storitev ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila. Zato nas zanima zakaj niste uporabili določil ZJN-3 in Smernice za arhitekturne in inženirske storitve?


ODGOVOR


Spoštovani!

Razpisna dokumentacija bo ustrezno dopolnjena in objavljena na Portalu JN.

Lep pozdrav!

Datum objave: 05.01.2017   10:51
VPRAŠANJE
V poglavju 3.13 Kadrovska sposobnost je navedeno, da mora ponudnik razpolagati z 1 projektantom za zgornji ustroj in 1 projektantom za spodnji ustroj. Naročnika sprašujemo ali lahko en strokovnjak/projektant z ustreznimi referencami za zgornji in spodnji ustroj pokriva obe področji?

ODGOVOR


Spoštovani!

Naročnik ostaja pri zahtevi zapisani v razpisni dokumentaciji: ponudnik mora razpolagati z 1 projektantom za zgornji ustroj in 1 projektantom za spodnji ustroj.

Lep pozdrav!

Datum objave: 05.01.2017   10:52
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo ali morajo biti reference potrjene izključno na obrazcu 18 razpisne dokumentacije., ali lahko predložimo potrjene referenčne izjave v drugačni obliki, ki pa ravno tako vsebujejo vse podatke kot so zahtevani v Obrazcu 18?

ODGOVOR

Spoštovani!

Ponudnik lahko predloži originalne potrjene referenčne izjave v drugačni obliki, ki pa morajo vsebovati vse podatke zahtevane v Obrazcu 18.

Lep pozdrav!

Datum objave: 05.01.2017   10:53
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da bolj natančno opredeli zahteve iz poglavja 3.13. Kadrovska sposobnost , saj zahteva da ponudnik razpolaga z 1 (enim)projektantom za zgornji ustroj in 1 (enim) projektantom za spodnji ustroj, ki izpolnjujeta pogoje iz 45. Člena ZGO-1.
Medtem, ko potrjeno referenco zahteva samo za odgovornega vodjo del (Obrazec 18).
Torej pomeni, da so zahtevani 3 (trije) strokovnjaki, potrjena referenca pa se zahteva za odgovornega vodjo del? Naročnika prosimo za čimprejšni odgovor.


ODGOVOR

Spoštovani!

Naročnik je v razpisno dokumentacijo zapisal, da morajo ponudniki izpolnjevati najmanj naslednje pogoje za dokazovanje kadrovske sposobnosti:
razpolagati mora z 1 (enim) projektantom za zgornji ustroj in 1 (enim) projektantom za spodnji ustroj, ki izpolnjujeta pogoje iz 45. člena ZGO-1.
Oba, odgovorni projektant za spodnji ustroj in odgovorni projektant za zgornji ustroj, morata izpolnjevati pogoje iz 45.člena ZGO-1.
Referenčne izjave (obrazec 18) morajo biti priložene za vse v ponudbi navedene strokovnjake (odgovorne projektante) ter predložena dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 45. člena ZGO-1.

Lep pozdrav!


Datum objave: 05.01.2017   10:53
VPRAŠANJE
Glede na to da naročnik raspisuje izdelavo projektne dokumentacije in ne izvedbo del in da je obrazec 18 pripravljen za izvedbo del in ne projektiranje postavljamo naslednje vprašanje.
Ali lahko namesto obrazca 18 priložimo izpolnjena in potrjena referenčna potrdila za podjetje in oba projektanta (zgornji in spodnji ustroj ), ki vsebinsko ustrezajo obrazcu 18 in so pridobljena za izdelano projektno dokumentacijo?

ODGOVOR


Spoštovani!

DA.

Lep pozdrav!

Datum objave: 06.01.2017   11:19
VPRAŠANJE
Sprašujemo naročnika , zakaj je potrebno poleg ESPD obrazca ispolniti tudi po vsebini popolnoma enake obrazce v razpisni dokumentaciji?

ODGOVOR

Spoštovani!

Skladno z ZJN-3 je naročnik dolžan omogočiti ponudniku, da odda ponudbo na obrazcu ESPD. Odločitev ali bo ponudbo oddal na obrazcih naročnika ali na obrazcu ESPD ali na obojem je prepuščena ponudniku. V primeru, da se bo ponudnik odločil, da bo ponudbo oddal na obrazcu ESPD mora izpolniti in ponudbi priložiti vsaj še naslednje obrazce naročnika: Obrazec 8, Obrazec 9, Obrazec 10, Obrazec 11, Obrazec 16, Obrazec 17 ter Obrazec 18 ali dokument v drugačni obliki, ki vsebuje vse podatke zahtevane v obrazcu 18.

Lep pozdrav!Datum objave: 06.01.2017   11:20
VPRAŠANJE
Vezano na odgovor naročnika z dne 05.01.2017, v katerem pojasnjuje da morajo ponudniki izpolnjevati najmanj naslednje pogoje za dokazovanje kadrovske sposobnosti:
...Razpolagati mora z 1 (enim) projektantom za zgornji ustroj in 1 (enim) projektantom za spodnji ustroj, ki izpolnjujeta pogoje iz 45. Člena ZGO-1...
Naročnika prosimo, da točno opredeli katere pogoje, poleg pogojev iz 45.člena ZGO-1 se zahteva za strokovnjake, torej koliko referenc se zahteva za posameznega projektanta.
Obenem prosimo za pojasnitev ali je lahko odgovorni vodja del eden izmed projektantov za zgornji ali spodnji ustroj, ki razpolaga z ustreznimi referencami tudi kot odgovorni vodja del?


ODGOVOR

Spoštovani!


Naročnik za posameznega projektanta (projektant za spodnji in projektant za zgornji ustroj) poleg izpolnjevanja pogojev po 45. Členu ZGO-1 zahteva najmanj po dve referenci na področju razpisanih del v obdobju zadnjih petih let od dneva določenega za predložitev ponudb.
Odgovorni vodja del je lahko eden izmed projektantov za zgornji ali spodnji ustroj, ki razpolaga z ustreznimi referencami tudi kot odgovorni vodja del.

Lep pozdrav!


Datum objave: 06.01.2017   12:12
VPRAŠANJE

Pri pregledu razpisa ugotavljamo, da niste upoštevali določil ZJN-3 in Smernice za arhitekturne in inženirske storitve, saj v razpisu razen cene, ni nobenih meril za oddajo javnega naročila. ZJN-3 v četrti točki 84. člena eksplicitno določa, da se za oddajo javnega naročila inženirskih storitev ne sme uporabiti zgolj cene kot edinega merila za oddajo javnega naročila. Zato nas zanima zakaj niste uporabili določil ZJN-3 in Smernice za arhitekturne in inženirske storitve?


ODGOVOR

Spoštovani!

Dopolnjena razpisna dokumentacija je že dosegljiva na internetni strani naročnika na naslovu: http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi .

Lep pozdrav!