Dosje javnega naročila 000125/2017
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Blago: RTP Pivka-Obnova 20 kV stikališča
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.388.162,52 EUR

JN000125/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 10.01.2017
JN000125/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.04.2017
JN000125/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 19.07.2017
JN000125/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.07.2017

    JN000125/2017-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2017/S 007-010675
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: http://www.elektro-primorska.si/razpisi/aktualni-razpisi-1

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: RTP Pivka-Obnova 20 kV stikališča
Referenčna številka dokumenta: 29-B/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31210000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Obnova 20 kV stikališča (gradbena dela, dobava in montaža energetske opreme)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31213400
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova 20 kV stikališča (gradbena dela, dobava in montaža energetske opreme)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 360
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Bančna garancija (oziroma kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 v višini 3 % pogodbene vrednosti z DDV (izbrani ponudnik jo mora dostaviti v roku 10 dni od podpisa pogodbe).

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Rok plačila mora biti najmanj 30 dni po izstavitvi računa

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Pogodba.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.02.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.05.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.02.2017   10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d. Erjavčeva 22, Nova Gorica


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.02.2017   12:00

Dodatne informacije:
Ponudnik se mora obvezno udeležiti ogleda predmetnega objekta, ki ga bo naročnik organiziral dne 20.1.2016 ob 10 uri v RTP Pivka (parcelna številka 3647/7 k.o. 2498-Narin). Pri ogledu objekta mora predstavnik ponudnika imeti s seboj pisno pooblastilo ponudnika za sodelovanje na ogledu. Ponudnik bo na ogledu prejel s strani naročnika pisno potrdilo o ogledu objekta.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.01.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.01.2017   20:36
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zahtevani parametri tokovnikov in napetostnikov so zelo visoki in za razpisano izvedbo SN celic neizvedljivi.

Predlagamo sledeče parametre:

VODNA CELICA
TOKOVNIKI
Prestavno razmerje (* velja za 3 celice) 2 x 150/5/5 A ali 2 x 300/5/5 A*
Trajni termični tok Ith 1,2 x In
Jedro 1 0,5/Fs10/5-10 VA
Jedro 2 10P10; 2,5-5 VA (oz 5-10 VA za 2x300A)


SPOJNA CELICA JA01 in JB01
TOKOVNIKI
Prestavno razmerje 2 x 600/5/5 A
Trajni termični tok Ith 1,2 x In
Jedro 1 0,5/Fs10/5-10 VA
Jedro 2 10P10; 5-10 VA
NAPETOSTNIKI
Prestava (kV) 20/V3: (0,1/V3 / 0,1/V3 / 0,1/3)
1. merilno navitje r =0,2/15 VA
2. merilno navitje r =0,5/10 VA
3. zaščitno navitje 3P/30 VA

SPOJNA CELICA JC01
NAPETOSTNIKI
Prestava (kV) 20/V3: (0,1/V3 / 0,1/V3 / 0,1/3)
1. merilno navitje r =0,2/15 VA
2. merilno navitje r =0,5/10 VA
3. zaščitno navitje 3P/30 VA

SPOJNA CELICA JA13, JB04 in JC10
TOKOVNIKI
Prestavno razmerje 2 x 600/5/5 A
Trajni termični tok Ith 1,2 x In
Jedro 1 0,5/Fs10/10 VA
Jedro 2 10P10; 10 VA

TRANSFORMATORSKA CELICA JA02 in JB02
TOKOVNIKI
Prestavno razmerje 2 x 600/5/5/5 A
Trajni termični tok Ith 1,2 x In
Jedro 1 0,2/Fs5/7,5-15 VA
Jedro 2 0,5/Fs10/7,5-15 VA
Jedro 3 10P10; 7,5-15 VA
NAPETOSTNIKI
Prestava (kV) 20/V3: (0,1/V3 / 0,1/V3)
1. merilno navitje r =0,2/15 VA
2. merilno navitje r =0,5/10 VA

Prosimo vas, da potrdite predlagane parametre.

Hkrati prosimo, da preverite število odvodnih celic s tokovniki 2x300A, ker navajate v tehničnih tabelah 3 celice (od 17), na enopolni shemi pa takih 7.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR št. 1
Naročnik dopušča navedene minimalne parametre za tokovne transformatorje. Ob spremembi pa je potrebno upoštevati, da so vse omare v komandnem prostoru od 20 kV stikališča oddaljene od 30 do 40 m, kar posledično vpliva na presek sekundarnih vodnikov in velikost vrstnih sponk. Naročnik tako dopušča, da ponudnik vpiše v ponudbo večje - ustrezne preseke krmilno signalnih kablov v točki 5.5. postavka Meritve in Kakovost,pri čemer se predvidene dolžine ne smejo spreminjati. Ponudnik mora ob morebitnem zmanjšanju moči tokovnih transformatorjev to spremembo upoštevati tudi v točki 4.3.3 postavka 4. Hkrati mora zajeti tudi vse nastale stroške s to spremembo.

Pri napetostnih transformatorjih so lahko minimalne moči:
1. merilno navitje r =0,2/10 VA
2. merilno navitje r =0,5/15 VA
3. zaščitno navitje 3P/30 VA

Število odvodnih celic s tokovniki 2x300A je 7.Datum objave: 23.01.2017   20:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Prosim če lahko definirate za katere pozicije točno je potrebno dati tehnično dokumentacijo?

Lep pozdrav


ODGOVOR št.2
Tehnično dokumentacijo mora ponudnik priložiti v ponudbi za ponujeno opremo zahtevano v Mapi 2/2.

Za opremo in material zahtevan v Mapi 2/1 pa mora ponudnik tehnično dokumentacijo dostavljati sproti. Le to mora ob izvajanju gradbenih del predložiti v potrditev gradbenemu nadzorniku pred pričetkom vgradnje
Datum objave: 23.01.2017   20:38
VPRAŠANJE
Spostovani!
V razpisu je zahteva po maksimalni visini SN celic 2300 mm.
Iz nacrta novega stanja NOVO PREREZ A-A je razvidno, da je prostor, kjer bodo stale celice, visok 3000 mm oziroma 3 m.
Standard IEC 62271-200 predvideva testiranje celic v prostorih, ki so 600 mm visji od najvisje visine celice (600 mm je standardna visina za testiranje celci).
Izpolnjevanje omenjenega standarda tudi zahtevate. Zato sprasujemo, kaksen je razlog za zahtevano maksimalno visino 2300 mm in zakaj se ne
dopusca visina do 2400 mm visine, ki je popolnoma skladna z vsemi veljavnimi normami in standardi?
Hvala za odgovor!
Lep pozdrav

ODGOVOR št.3
Naročnik dopušča, da je višina celic do 2400 mm.

Datum objave: 30.01.2017   18:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zanima nas, kakšno dokazilo moramo priložiti za zahtevo: "Ponudnik mora dokazati da je usposobljen za montažo srednjenapetostnih celic za tip ponujen v ponudbi."
Naprošamo Vas za odgovor.
Lep pozdrav.

ODGOVOR št. 4
Ponudnik mora priložiti kopijo potrdila o šolanju ali certifikat o usposobljenosti, izdan s strani proizvajalca celic, da je oseba, ki bo izvajala in bo odgovorna za montažo stikališča, usposobljena za montažo celic ponujenega tipa.Datum objave: 01.02.2017   11:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za Vašo potrditev, ali pravilno razumemo razpisno dokumentacijo in sicer da bo ponudba primerna, v kolikor priložimo reference našega nominiranega podizvajalca.
Prosimo za Vašo potrditev.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR št. 5
Naročnik bo obravnaval ponudbo ponudnika kot dopustno tudi s priloženimi referencami nominiranega podizvajalca.Datum objave: 01.02.2017   11:42
VPRAŠANJE
Spoštovani

V RD je za gradbenega izvajalca navedeno , da usposobljenost dokazuje s tem , da je kot izvajalec uspešno zaključil z gradbenimi deli na objektih CC-SI 122 ali 125. Glede nato , da je pa predvidena rekonstrukcija objekta , ki spada v klasifikacijo CC-SI 222( po podatkih iz RD - mapa arhitektura ) nas zanima ali je navedena klasifikacija kot je zahtevan napačna saj ni logično , da se za dela na objektu , ki spada v CC-SI 222 zahtevajo reference za CC-SI 122 ali 125.

Ker lahko traja potrjevanje referenca več časa vas pozivamo k čim prejšnjemu odgovoru zato , da bo naša prijava pravilna.

Lep pozdrav

ODGOVOR št. 6
Navedena klasifikacija za reference ni napačna, saj naročnik želi dobiti izvajalca, ki je izvajal gradbena dela pri gradnji in rekonstrukciji stavb (CC-SI 122 ali CC-SI 125). Z navedeno zahtevo želi naročnik razširiti krog zainteresiranih ponudnikov za oddajo naročila.Datum objave: 07.02.2017   15:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Ali so lahko referenčna potrdila na obrazcih, ki smo jih uporabili pri oddaji javnih drugih javnih naročnikov?
Investitorji, namreč tedensko dobivajo po več potrdil in so nas že večkrat prosili, če je možno, da ista potrdila uporabljamo za več razpisov.
Prosimo Vas za potrditev navedenega.
S spoštovanjem.

ODGOVOR št. 7
Lahko, skladno s prvo alinejo opombe na posameznem obrazcu:
'' ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki''

Datum objave: 07.02.2017   15:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V skupni rekapitulaciji mapa_2_1 je navedeno NEPREDVIDENA DELA IN MATERIAL 35.000,00 €, ali to vrednost pustimo tako kot je, in jo upoštevamo v skupnem seštevku ponudbe?
Prosimo Vas za pojasnilo.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR št.8
Vrednost 35.000 EUR Nepredvidena dela in material se ne spreminja. Upošteva se jo tudi v skupnem seštevku ponudbe. Ta vrednost je določena s strani naročnika.Datum objave: 07.02.2017   15:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,,
V excel datoteki v mapi_2_1 je določena cena na enoto, pri poglavja rušitvnea dela postavka Rušenje AB talne plošče m3 , določena cena 20 € na enoto, skupaj 400€. ali to ceno na enoto pustimo tako kot je določil naročnik?
Prav tako je v isti mapi, določeno nepredvidena dela in material 35.000 € - ali prav tako to pustimo ceno tako kot je določil naročnik?
Ali že določene cene upoštevamo v skupni ponudbeni vrednosti?
Ali to pomeni, da te vrednosti ki so že določene s strani naročnika - niso predmet ponudbe?
Prosimo za pojasnilo.
V naprej hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR št. 9
Cena na postavki Rušenje AB talne plošče ni določena s strani naročnika.

Za vrednost nepredvidena dela in material je podan odgovor pod vprašanjem številka 8.
Datum objave: 07.02.2017   15:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

s SN celicami moramo ponuditi tudi ustrezne končnike in odvodnike prenapetosti.
Za pripravo konkurenčne ponudbe bi prosili, da objavite seznam presekov in tipov (predvsem trižilnih) kablov, ki bodo priključeni v celice, saj le ti niso popisani na 20 kV enopolni shemi.
V kolikor se bodo končniki dobavljali (vključeno v 47 garnitur po razpisu) tudi za rezervne celice, prosimo za popis predvidenih presekov vodnikov.

Hvala!

ODGOVOR št. 10
Priklop v spojnih celicah bo izveden s kabli s presekom 240 mm2 tipa N2XS(F)2Y , v transformatorskih celicah in eni vodni celici z kablom preseka 240 mm2, celici lastne rabe s 70 mm2 in ostale celice s 150 mm2 - vsi NA2XS(F) 2Y.Datum objave: 07.02.2017   15:35
VPRAŠANJE
Naprošamo Vas za podaljšanje roka za postavitev vprašanj.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR št. 11
Roka za podaljšanje vprašanj ne bomo spreminjali.Datum objave: 07.02.2017   15:36
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Prosimo vas za dodatna pojasnila kot sledi:

1.) V razpisni dokumentaciji se zahteva, da morajo biti na zbiralnicah napetostni transformatorji s tremi sekundarnimi navitji. Zagotovimo lahko samo napetostne transformatorje, kateri imajo dve sekundarni navitji. Naša rešitev bi bila, da vam ponudimo dva seta napetostnih transformatorjev na sektor in s tem dosežemo zahtevo po treh navitjih. Prosimo vas za potrditev.

2.) V razpisni dokumentaciji je razvidno v kateri celici so napetostni transformatorji na zbiralnicah. V nekaterih primerih ne moremo zagotoviti napetostne transformatorje na točno določeni celici. Prosimo vas, da lahko v nekaterih primerih napetostne transformatorje prestavimo v sosednjo ali drugo celico, katera je še vedno v istem sektorju in s tem zagotovimo enako funkcionalnost. Prosimo vas za potrditev.

3.) V razpisni dokumentaciji zahtevate pri vakuumskih odklopnikih operacijski cikel O-0,3s-CO-30s-CO. Prosimo vas, da potrdite, da so vakuumski odklopniki, kateri imajo operacijski cikel O-0,3s-CO-15s-CO ravno tako primerni.

4.) Na enopolni shemi je razvidno, da sta ločilnik in ozemljilnik risana ločeno. Ločilnik je risan pred odklopnikom ozemljilnik pa za odklopnikom. Imamo rešitev tripoložajnega ločilnika z ozemljilnikom, kateri je lociran pred odklopnikom. Pri takšni rešitvi ima ozemljilnik funkcijo ozemljitve na strani dovoda oz. na strani kabelskih priključkov, kot je tudi zamišljeno v vaši enopolni shemi. Prosimo vas, da potrdite primernost rešitve.

5.) Dne 30.01.2017 ste na vprašanje enega od potencialnih ponudnikov kakšno dokazilo moramo priložiti za zahtevo: "Ponudnik mora dokazati da je usposobljen za montažo srednjenapetostnih celic za tip ponujen v ponudbi."odgovorili:
»ODGOVOR št. 4 Ponudnik mora priložiti kopijo potrdila o šolanju ali certifikat o usposobljenosti, izdan s strani proizvajalca celic, da je oseba, ki bo izvajala in bo odgovorna za montažo stikališča, usposobljena za montažo celic ponujenega tipa«.

Ali ste lahko bolj natančni kaj je pod to mišljeno. Mi imamo potrdilo s strani povezane firme proizvajalca, da je naš nominirani montažer sodeloval pri montaži celic. Ali to potrdilo zadostuje kot potrdilo o usposobljenosti za montažo?

Hvala za odgovore


ODGOVOR št. 12
1. Rešitev je ustrezna. Ponudnik pa lahko namesto trinavitnih napetostnih transformatorjev ponudi tudi dvonavitne napetostne transformatorje sledečih kartakteristih in minimalnih moči:
1. merilno navitje r =0,2/25 VA
2. zaščitno navitje 3P/30 VA

2. Premik napeostnih merilnih transformatorjev vzdolž zbiralk je dopusten znotraj sektorja celic.
3. Odklopniki z operacijskim ciklom O-0,3s-CO-15s-CO so primerni, saj izkazujejo boljše lastnosti od zahtevanih.
4. Enopolno shema naročnika je zgolj funkcionalna. Pozicija ozemljitvenega ločilnika ni pomembna. Za naročnika je pomembna zagotovljena funkcionalnost postroja.
5. Zadostuje potrdilo proizvajalca, iz katerega je razvidna usposobljenost osebe, ki bo izvajala in bo odgovorna za montažo stikališča za samostojno montažo celic.

Datum objave: 07.02.2017   15:36
VPRAŠANJE
Spoštovani

Kot izvajalec razpolagamo z ustreznimi referencami za izvedbo del na stavbah , ki so bile izveden v okviru večjih projektov , ki pa po klasifikaciji spadajo v CC-SI 22 razred . Glede nato , da gre v naravi to za izvedbo del na objektih visoke gradnje in sicer stavbe v objektih , ki so po naravi enaki razpisanim ( obratne stavbe v okviru elektroenergetskih objektov ) pozivamo naročnika , da v tem delu RD spremeni in kot ustrezen reference za GOI dela smatra tudi tovrstne objekte .

LP


ODGOVOR št. 13
Naročnik bo priznal tudi reference za gradnjo obratnih stavb, ki spadajo v razred CC-SI 22.Datum objave: 07.02.2017   15:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Naročnikova določba "Če kateri od članov konzorcija želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov konzorcija uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo dobavitelj naročila odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila." ni skladna z ZJN.
Prosimo, da zahtevo umaknete. Saj če eden izmed partnerjev "preneha delovati" je dolžnost drugega partnerja da izvede dela ki so predmet pogodbe. Zato tudi je solidarna odgovornost.

ODGOVOR št. 14
Se strinjamo in to določilo umikamo iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 07.02.2017   15:38
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Pod točko 4.3.3 Oprema meritev je v specifikacijah za Števce zahtevano
- Drugi spomiski register rezerviran za merjenje parametrov veličin po EN 50160
- rezervno napajanje z litijevo baterijo z dobo delovanja vsaj 20 let

Ponudnika zanima katere parametre veličin po EN 50160 je potrebno meriti in pa ali lahko ponudi naprave ki imajo baterijo z delovno dobo 10 let, ki pa je zamenljiva in se zamenja pri rednem umerjanju?

Hvala


ODGOVOR št. 15
Potrebno je meriti napetost, tok, frekvenco, harmonike in flikerje skladno s standardom EN 50160.

Zahteve glede litijeve baterije naročnik ne bo spreminjal.
Datum objave: 07.02.2017   15:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

LiYCY krmilno signalni kabli, zahtevani v popisu knjige 2.2., točka št. 5.5., ne obstajajo.
V kolikor naročnik vztraja pri zahtevi kablov o opletom, je pravi tip kablov YSLYCY-JZ.
Običajno pa se za take povezave uporabijo kabli tip NYCY.

Prosimo za odgovor, kateri tip kabla lahko ponudimo.


Lep pozdrav,


ODGOVOR št. 16
Dobavi se kabel YSLYCY z bakrenim opletom prekrivnosti vsaj 70 % in finožičen. Žile morajo biti označene s številkami oz. za napajalne kable barve skladno s standardom.