Dosje javnega naročila NMV1413/2016
Naročnik: SŽ - Tovorni promet, d.o.o. 
Gradnje: Popravilo in vzdrževanje streh
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV1413/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.03.2016
NMV1448/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 10.03.2016
NMV1635/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 17.03.2016
JN004767/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.08.2016
    NMV1413/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Popravilo in vzdrževanje streh

Datum objave: 8. 3. 2016
Številka objave: NMV1413/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: Mojca Tomšič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914635. Telefaks +386 12914833. E-pošta mojca.tomsic@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Sanacija streh na objektih SŽ-Tovorni promet, d. o. o. v Sežani.
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je izbor ponudnika za sanacijo streh na dveh povezanih objektih v lasti družbe SŽ-Tovorni promet, d. o. o. v Sežani, in sicer strehe na skladišču in strehe na upravnem delu stavbe, Skladiščna ulica 1, 6210 Sežana.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45261900 (Popravilo in vzdrževanje streh)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/12877-81539351864396346897/Strehe_
Sezana_Objava.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 31. 3. 2016
Čas: 9:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 31. 3. 2016
Čas: 11:00
Kraj: Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, soba 606.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 21. 3. 2016
Čas: 11:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV1448/2016, Popravilo in vzdrževanje streh; datum objave: 10. 3. 2016
  • NMV1635/2016, Popravilo in vzdrževanje streh; datum objave: 17. 3. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.03.2016   13:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo, da objavite varnostni načrt, da bomo lahko v postavkah 1.in 2. upoštevali zahteve iz varnostnega načrta, kot navajate v popisih.


lep pozdrav!

ODGOVOR:
Varnostni načrt bo pripravil varnostni inženir naročnika na podlagi predložene tehnologije del in ukrepov za varno delo z azbestom izbranega ponudnika. Določilo zapisano na strani 3 dokumenta Priloga 1 Tehnične zahteve Sanacija streh v Sežani


Datum objave: 09.03.2016   12:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Med tehničnimi zahtevami določate pogoje, ki so diskriminatorni. Pogojujete količino izvedenih del sanacije AC kritine in bitumenske kriteine vključno z vision plačila, ki smo ga prejeli.
Višina plačila ni v nikakršni povezavi z našo tehnično usposobljenotjo, temveč bolj z ekonomskim stanjem gradbene stroke in investitorjev.

Prosimo za umik pogoja vrednosti objekta in ohranitev pogoja količine.

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija se v točki 2.5.1 ustrezno spremeni, in sicer se točka pravilno glasi:
2.5.1. Tehnična sposobnost

Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb, uspešno izvedel dva primerljiva projekta:
- menjavo azbestne valovite strešne kritine površine vsaj 1000m2 ALI vrednosti vsaj 100.000,00 EUR (brez DDV) ali več
in
- sanacije bitumenske strešne kritine iz elastomernih oz. plastomernih trakov, površine vsaj 100 m2 ALI vrednosti vsaj 15.000,00 EUR (brez DDV).
V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

Reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla.

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izvedbi navedenega referenčnega dela (na primer: vpogled v projektno dokumentacijo, pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ...), oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu ali ponudniku.

V primeru skupne ponudbe lahko tehnično sposobnost izpolnjujejo partnerji skupaj.


Datum objave: 09.03.2016   13:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
vprašanje je vezano na tehnično sposobnost 2.5.1. : razmerje med zahtevano min površino izvedene strešne kritine in njeno vrednostjo je nerealno !
LP


ODGOVOR:
2.5.1. Tehnična sposobnost

Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb, uspešno izvedel dva primerljiva projekta:
- menjavo azbestne valovite strešne kritine površine vsaj 1000m2 ALI vrednosti vsaj 100.000,00 EUR (brez DDV) ali več
in
- sanacije bitumenske strešne kritine iz elastomernih oz. plastomernih trakov, površine vsaj 100 m2 ALI vrednosti vsaj 15.000,00 EUR (brez DDV).
V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

Reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla.

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izvedbi navedenega referenčnega dela (na primer: vpogled v projektno dokumentacijo, pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ...), oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu ali ponudniku.

V primeru skupne ponudbe lahko tehnično sposobnost izpolnjujejo partnerji skupaj.


Datum objave: 09.03.2016   13:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko pogoje izpolnjujemo tudi z referencami podizvajalcev? Hvala za odgovor

ODGOVOR:
V točki 2.5.1 - V primeru skupne ponudbe lahko tehnično sposobnost izpolnjujejo partnerji skupaj.


Datum objave: 14.03.2016   06:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SPOŠTOVANI!

PROSIMO, DA JE VARNOSTNI NAČRT OBJAVLJEN PRED POTEKOM ROKA ZA ODDAJO VPRAŠANJ IN SEVEDA PRED POTEKOM ROKA ZA ODDAJO PONUDBE ZA PRIMER ČE BODO POTREBNA ŠE KAKŠNA POJASNILA.

L.P.

ODGOVOR:

Varnostni načrt bo pripravil varnostni inženir naročnika na podlagi predložene tehnologije del in ukrepov za varno delo z azbestom izbranega ponudnika. Določilo zapisano na strani 3 dokumenta Priloga 1 Tehnične zahteve Sanacija streh v Sežani.
Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo minimalne zahteve Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/2005), priloga 4.Datum objave: 16.03.2016   14:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v točki 2.5.2 Kadrovska sposobnost navajate, da mora imeti ponudnik določeno kadrovsko zasedbo.
Zahtevana dokazila se nam zdijo sporna že s stališča, da mora biti vsaka ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti in posledično tudi strokovno izobražen saj v skladu z ZGO garantira za svoje delo v času zakonsko določene dobe.
Točno navajanje izobrazbe se nam zdi sporno, saj gre za točno določeno finaliziranje določenega ponudnika, kar je zrelo za prijavo na protikorupcijsko komisijo.
V skladu z zakonskimi določili priprave razpisne dokumetacije lahko zahtevate strokovnega vodja del , ki v skladu z ZGO ima točno določeno strokono izobrazbo, ne morate pa definirati izobrazbo za vsak posamezen kader.
Na podlagi podanih dejstev prosim, da ustrezno zakonsko spremenite kadrovsko sposobnost, saj bomo v nasprotnem primeru, da boste na njej vztrajali zahtevali ogled razpisne dokumentacije za izbranega ponudnika in bomo vsa dokazila tudi ustrezno preverili.

S spoštovanjem!ODGOVOR:

Naročnik je podal v razpisni dokumentaciji zahteve z namenom, da bodo razpisana dela kvalitetno in strokovno izvedena.
Pri tem je zahteval pogoje glede izobrazbe, delovnih izkušenj in referenc za kadre, ki mu zagotavljajo, da se bodo prijavili ponudniki, ki so sposobni kvalitetno in strokovno, v skladu z gradbeno stroko ter predpisi in standardi, opraviti razpisana dela.

Zahteve z zvezi z izobrazbo za kvalificirane delavce ostajajo nespremenjene, vodja krovsko kleparskih del pa mora izpolnjevati pogoje, kot so navedeni v ZGO-1 za Odgovornega vodjo del.Datum objave: 16.03.2016   14:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri popisu del pod točko 31. navajate IZDELAVO premičnega odra do višine 3 m potem pa ste to ovrednotili v M2. Prosimo, da se naročnik točno opredeli ali gre za premični oder, ki se uporablja na celotni površini 87 mt in se po uporabi odstrani ali za kaj gre?

Prosimo tudi za objavo varnostnega načrta in zahtev, ki bodo navedene v njem, saj le tako lahko ponudnik definira ceno. ne moremo podati cene, če ne poznamo zahtev.ODGOVOR:
Pri popisu del pod točko 31. je navedena izdelava premičnega odra, ki ga bo izbrani ponudnik uporabil za izvedbo predvidenih del po celotni dolžini napušča, na obeh straneh objekta. Izbrani ponudnik premični oder po zaključki del odstrani.
V ponudbi naj se točka 31. spremeni:
31. Izdelava premičnega odra na kolesih višine do 300 cm, plato 230/400 cm komplet z vsemi pomožnimi deli (delovna površina 389 m2 na dolžini 2 x 69 m). kpl 1 0,00

Varnostni načrt bo pripravil varnostni inženir naročnika na podlagi predložene tehnologije del in ukrepov za varno delo z azbestom izbranega ponudnika. Določilo zapisano na strani 3 dokumenta Priloga 1 Tehnične zahteve Sanacija streh v Sežani.
Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo minimalne zahteve Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS, št. 83/2005), priloga 4.


Datum objave: 16.03.2016   14:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
-Točka 10, popis del upravna stavba, ni navedena zahtevana debelina kaširane izolacije.
-2.5.2.;Kvalifikacija delavcev: ali mora delavec izpolnjevati vse alineje ali mora zadostiti le eni izmed njih.

ODGOVOR:
- Zahtevana debelina kaširane izolacije je 10 cm.
- 2.5.2 Delavec mora izpolnjevati vse alineje.

Datum objave: 16.03.2016   14:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za jasen odgovor...ali lahko reference izpolnjujemo tudi z podizvajalci ali samo s partnerji v skupni ponudbi? Hvala

ODGOVOR:
Ponudnik lahko referenčni pogoj izpolni tudi z gospodarskim subjektom (partnerjem ali podizvajalcem), ki bo v okviru ponudbe tudi dejansko izvedel del posla, za katerega izkazuje usposobljenost.

Datum objave: 16.03.2016   14:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Mora imeti ponudni zahteane kadre zaposlene ali lahko prijavi kader podizvajalca ali kadre, ki delajo za ponudnika na podlagi npr. pogodb o sodelovanju ipd?

ODGOVOR:
Ponudnik se lahko sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. V takem primeru mora naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo lahko na primer šteje pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen. V primeru, da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloži, naročnik njegovo ponudbo izloči.

Datum objave: 17.03.2016   13:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

navajate da je potrebno obrazcu kvalificiranih delavcev in vodje del priložiti potrdilo o delovnih izkušnjah.
Prosimo za pojasnilo, kdo lahko potrdi delovne izkušnje, delodajalec, torej v tem primeru ponudnik?

Skratka pojasnite točno kakšno potrdilo zadošča in kdo ga izda za delovne izkušnje

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Delovne izkušnje odgovornega vodja del kot tudi kvalificiranega delavca potrdi delodajalec - ponudnik. V primeru, da je bil delavec v obdobju 5 let (odgovorni vodja del) ali v obdobju 2 let (kvalificirani delavec) zaposlen pri več delodajalcih je potrebno priložiti potrdila vseh delodajalcev pri katerih je bil delavec v zahtevanem času (5 oz. 2 leti) zaposlen.

Datum objave: 17.03.2016   15:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo, da v skaldu z odgovori in pojasnili ustrezno popravite popise in jih popravljene ponovno objavite.

l.p.

ODGOVOR:
Popisi del so bili popravljeni in objavljeni pod objavo NMV1635/2016 17.3.2016. Povezava je pod originalno objavo javnega naročila.

Datum objave: 21.03.2016   15:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, prosimo za ustrezne odgovore:
1. pri tehnični sposobnosti je dovolj ena referenca za valovite strešne kritine pod definiranimi pogoji in ena za bitumenske strešne kritine pod definiranimi pogoji ali je potrebno za vsako po dve?
2. Pri kadrovski sposobnosti je za vodjo kleparskih zadovoljivo srednja izobrazba - gradbeni delovodja pridobljena na GZS poleg ostali predpisanih zahtev
3. ali je potrebno priložiti tudi obrazce za ne7 polkvalificirane delavce, v kolikor je potrebno predložiti ga prosim objavite saj obrazec 3a ni zadovoljiv
4. ali bodo izpeljana pogajanja?
5. Pri popisu Upravni del: pločevinaste obloge nad ravno streho in nadstreškom ( pozicija 18. in 19. ) ali gre za folcano pločevino ali za navadno trapezno pločevino?

Hvala za odgovore

ODGOVOR:
Ad 1) Ponudnik mora predložiti za vsako vrsto strehe (valovito strešno kritino; bitumensko kritino) po dve referenci.
Ad3) Izpolnjenih obrazcev - referenc za nekvalificirane delavce ni potrebno predložiti. Ponudnik naj predloži dokazilo, ki ga izda sam, da razpolaga z zahtevano delovno silo.
Ad 4) Naročnik je predvidel »folcano« pločevino.

Datum objave: 21.03.2016   15:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, prosimo za ustrezne odgovore:
1. pri tehnični sposobnosti je dovolj ena referenca za valovite strešne kritine pod definiranimi pogoji in ena za bitumenske strešne kritine pod definiranimi pogoji ali je potrebno za vsako po dve?
2. Pri kadrovski sposobnosti je za vodjo kleparskih zadovoljivo srednja izobrazba - gradbeni delovodja pridobljena na GZS poleg ostali predpisanih zahtev
3. ali je potrebno priložiti tudi obrazce za ne7 polkvalificirane delavce, v kolikor je potrebno predložiti ga prosim objavite saj obrazec 3a ni zadovoljiv
4. ali bodo izpeljana pogajanja?
5. Pri popisu Upravni del: pločevinaste obloge nad ravno streho in nadstreškom ( pozicija 18. in 19. ) ali gre za folcano pločevino ali za navadno trapezno pločevino?

Hvala za odgovore

ODGOVOR:
Ad1) že odgovorjeno.
Ad3) Že odgovorjeno.
Ad4) Naročnik bo izvedel en krog pogajanj.
Ad5)Naročnik je predvidel »folcano« pločevino.


Datum objave: 23.03.2016   07:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, prosimo za ustrezne odgovore:
1. pri tehnični sposobnosti je dovolj ena referenca za valovite strešne kritine pod definiranimi pogoji in ena za bitumenske strešne kritine pod definiranimi pogoji ali je potrebno za vsako po dve?
2. Pri kadrovski sposobnosti je za vodjo kleparskih zadovoljivo srednja izobrazba - gradbeni delovodja pridobljena na GZS poleg ostali predpisanih zahtev
3. ali je potrebno priložiti tudi obrazce za ne7 polkvalificirane delavce, v kolikor je potrebno predložiti ga prosim objavite saj obrazec 3a ni zadovoljiv
4. ali bodo izpeljana pogajanja?
5. Pri popisu Upravni del: pločevinaste obloge nad ravno streho in nadstreškom ( pozicija 18. in 19. ) ali gre za folcano pločevino ali za navadno trapezno pločevino?

Hvala za odgovore

ODGOVOR:
Ad2) Vodja krovsko - kleparskih del predmetnega naročila mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- Imeti pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene stroke in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri gradnjah ALI imeti pridobljeno visoko strokovno izobrazbo gradbene stroke in najmanj pet let delovnih izkušenj pri gradnjah ALI imeti pridobljeno višjo strokovno izobrazbo gradbene stroke in najmanj sedem let delovnih izkušenj pri gradnjah ALI imeti pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo gradbene stroke in najmanj deset let delovnih izkušenj pri gradnjah ALI opravljen delovodski ali mojstrski izpit s področja izvajanja del pri gradnjah in najmanj pet let delovnih izkušenj pri gradnjah;
- dve (2) osebni referenci s področja vodenja istovrstnih krovsko – kleparskih del (kot so predvidena v tem razpisu) v obdobju zadnjih 5 (pet) let pred objavo tega javnega naročila, ki morata biti potrjeni s strani naročnika posla.


Datum objave: 23.03.2016   07:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za natančno pojasnilo, kakšne so zahteve za vodjo del...mora biti to oseba, ki je vpisana v IZS in torej ustreza vsem pogojem za odgovornega vodjo del (pri čemer izobrazba ni pomembna) ali je to oseba, ki je le vodja del in ustreza vsem vašim zahtevam, kar pomeni, da je to oseba, ki vsaj 5 let dela SAMO krovsko kleparska dela?

ODGOVOR:
Vodja krovsko - kleparskih del predmetnega naročila mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- Imeti pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene stroke in najmanj tri leta delovnih izkušenj pri gradnjah ALI imeti pridobljeno visoko strokovno izobrazbo gradbene stroke in najmanj pet let delovnih izkušenj pri gradnjah ALI imeti pridobljeno višjo strokovno izobrazbo gradbene stroke in najmanj sedem let delovnih izkušenj pri gradnjah ALI imeti pridobljeno srednjo strokovno izobrazbo gradbene stroke in najmanj deset let delovnih izkušenj pri gradnjah ALI opravljen delovodski ali mojstrski izpit s področja izvajanja del pri gradnjah in najmanj pet let delovnih izkušenj pri gradnjah;
- dve (2) osebni referenci s področja vodenja istovrstnih krovsko – kleparskih del (kot so predvidena v tem razpisu) v obdobju zadnjih 5 (pet) let pred objavo tega javnega naročila, ki morata biti potrjeni s strani naročnika posla.