Dosje javnega naročila 000263/2017
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Obnova objekta Dovje 41
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000263/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.01.2017
JN000263/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.02.2017
JN000263/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.03.2017

    JN000263/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova objekta Dovje 41
Referenčna številka dokumenta: 430-1/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sanacija nosilne konstrukcije, rekonstrukcija ter sprememba namembnosti objekta Dovje 41, v katerem namerava naročnik urediti tri dodatna neprofitna stanovanja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI022 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dovje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sanacija nosilne konstrukcije, rekonstrukcija ter sprememba namembnosti objekta Dovje 41, v katerem namerava naročnik urediti tri dodatna neprofitna stanovanja.

Sanacija nosilne konstrukcije z obnovo fasade se bo izvajala kot investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcija ter sprememba namembnosti objekta pa se bo izvajala na podlagi gradbenega dovoljenja. Objekt je registrirana nepremična dediščina, Dovje – Šola Dovje 41 (EŠD 2804) in stoji v območju registrirane nepremične dediščine Dovje – Vas (EŠD 9892), nepremičnina parc. št. 68, k.o. Dovje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.02.2017   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 14.05.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 14.02.2017   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.02.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
17.01.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.01.2017   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosim, da objavite Kulturnovarstvene pogoje št.35101-0668/2015-2 z dne 10.12.2015 ki jih je potrebno upoštevati pri gradbenih delih in 35101-0668/2015-2 z dne 10.10.2015 za obnovo fasade.


ODGOVOR
Vsi pogoji in soglasja so objavljeni na spletni strani naročnika pri predmetnem razpisu - rubrika Projektna dokumentacija - št. projekta II/1891-1/15 - PGD - pogoji in soglasja.Datum objave: 25.01.2017   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali lahko namesto pogodbene vrednosti vpišemo v referenčno potrdilo vrednost dejansko izvedenih del, ki so vpisana tudi v primopredajnem zapisniku?
Ali lahko sami popravimo tekst?
Prosimo za potrditev in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR
Naročnik bo, kot pogodbeno vrednost posameznega posla upošteval vrednost pogodbe in vrednosti sklenjenih aneksov k pogodbi, za vsak posamezni posel.Datum objave: 25.01.2017   12:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Ali bo naročnik organiziral ogled objekta, oziroma kdaj je možen ogled?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Naročnik ne bo organiziral ogleda objekta.Datum objave: 30.01.2017   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ali je referenca za projekt, ki se je začel izvajati leta 2011 in zaključil oktobra 2012, ustrezna?
Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila jasno določil:
»2.3.3. Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj dva istovrstna posla, kot je to naročilo, pogodbena vrednost posameznega posla, brez DDV, pa je bila enaka ali višja od 150.000,00 €. Naročnik bo upošteval samo uspešno zaključena pogodbena dela, kar pomeni, da je bilo do datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil za objekt, ki ga je ponudnik gradil, pridobljeno uporabno dovoljenje (v kolikor je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo) oziroma da je bila do datuma objave tega javnega naročila na Portalu javnih naročil za objekt, ki ga je ponudnik gradil, opravljena primopredaja del (v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni bila potrebna). Kot istovrstni posel bo naročnik upošteval gradnjo (novogradnja, rekonstrukcija ali obnova) objektov visoke gradnje, katerih pogodba je zajemala gradbena, obrtniška ter instalacijska dela.«
Datum objave: 02.02.2017   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas ali je potrebno za OVD-ja priložiti iste reference kot za ponudnika?

ODGOVOR
Za OVD ni potrebno prilagati referenc.