Dosje javnega naročila 000680/2017
Naročnik: OBČINA MEDVODE, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
Gradnje: JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE MEDVODE
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.026.584,93 EUR

JN000680/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.01.2017
JN000680/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.02.2017
JN000680/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.02.2017
JN000680/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.10.2017
JN000680/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.04.2018
JN000680/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.05.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000680/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 022-036649
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA MEDVODE
Cesta komandanta Staneta 12
1215
SI
Medvode
Slovenija
Marko Košir
marko.kosir@medvode.si
+386 13619532
+386 13611686

Internetni naslovi
http://www.medvode.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/185787/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: JAVNO-ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE MEDVODE
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega razpisa je izvedba projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Medvode v obliki javno-zasebnega partnerstva
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Medvode
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno-zasebno partnerstvo se, skladno z 92. členom Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06, v nadaljevanju: ZJZP) in skladno z 4. členom Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Medvode (Uradni list RS, št. 66/2016, v nadaljnjem besedilu: Odlok), izvede v koncesijski obliki. Odločitev o javno-zasebnem partnerstvu in akt o javno-zasebnem partnerstvu sta bila sprejeta v okviru Odloka.

Za začetek trajanja koncesije se šteje primopredaja izvedenih ukrepov na določenem sklopu objektov in s tem začetek zagotavljanja prihrankov. Trajanje koncesije je 15 let od dneva začetka trajanja koncesije. Začetek trajanja koncesije, pogoji za njeno veljavnost, uvedba koncesionarja v posel, razlogi za morebitno mirovanje in podaljšanje koncesije in drugi elementi povezani s terminskim planom izvajanja koncesije bodo usklajeni v drugi fazi javnega razpisa in v vzorcu koncesijske pogodbe. Trajanje razmerja se lahko podaljša največ za polovico s koncesijsko pogodbo dogovorjenega obdobja, če za to obstajajo utemeljeni razlogi, še posebej v primeru, če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj koncesionarja, ki so posledica zahtev koncedenta ali njegovih ukrepov v javnem interesu. Obseg dodatnih vlaganj in obdobje podaljšanja se opredeli v aneksu k sklenjeni koncesijski pogodbi, skladno z določili veljavnega Zakona o javno-zasebnem partnerstvu in določili koncesijske pogodbe.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji opredeljenimi v koncesijski pogodbi in Odloku.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacija je sofinancirana v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«.
II.2.14 Dodatne informacije
Koncedent si bo prizadeval, da bo za realizacijo tega projekta pridobil sredstva evropske kohezijske politike. Skladno s tem koncedent dodaja navedbo o predvidenem sofinacniranju projekta.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.02.2017   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.02.2017   09:00

Dodatne informacije:
Javno odpiranje izhodiščnih ponudb bo 28.02.2017 ob 10:00 na lokaciji Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.

Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja koncedentu predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V postopku izvedbe javnega razpisa je pravno varstvo zagotovljeno v okviru Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega razpisa (ZPVPJN, Ur.l. RS št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1).
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem razpisu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu. Zahtevka za revizijo iz prej navedenih razlogov v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo prijav. Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo pri koncedentu, s kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za javno upravo. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri koncedentu, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini 7.000 EUR.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri koncedentu, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
• ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
• ime koncedenta,
• oznako javnega naročila,
• predmet javnega naročila,
• očitane kršitve,
• dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
• pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
• potrdilo o vplačilu takse v višini 7.000 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-00XXXX17, pri čemer je XXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXX/2017).
• Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil koncedenta opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.


VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA MEDVODE
Cesta komandanta Staneta 12
1215
Medvode
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.01.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.02.2017   08:26
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo razširjenih energetskih pregledov za objekte.

ODGOVOR
Razširjeni energetski pregledi so dostopni pri kontaktni osebi kocedenta. Zahtevo posredujte po elektronski pošti na naslov: borut.gombosi@medvode.siDatum objave: 20.02.2017   17:15
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je kot 3. pogoj navedena tudi potrjena refernca za odgovornega vodja del. Prosimo naročnika, da se opredeli za katere stroke naj bo ta referenca potrjena.

ODGOVOR: Koncedent bo kot ustreznen štel kader, ki je opravljal naloge odgovornega vodje del skladno z določbami Zakona o graditvi objektov. Drugih omejitev glede odgovornega vodje del koncedent ni postavil.
Datum objave: 27.02.2017   09:58
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je kot 3. pogoj navedena tudi potrjena refernca za odgovornega vodja del. Prosimo naročnika, da se opredeli za katere stroke naj bo ta referenca potrjena.

ODGOVOR

Glede na zastavljeno zahtevo za pojasnilo je naročnik podal dopolnitev razpisne dokumentacije. Naročnik podaljšuje rok za prejem ponudb na 6. 3. 2017 do 9:00 ure. Odpiranje ponudb bo potekalo dne 6. 3. 2017 ob 9:15 uri.

Datum objave: 27.02.2017   09:58
VPRAŠANJE
Pri pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da v "Prilogi_Način izracuna prihrankov" niso vpisane referenčne količine v zavihkih "OB1", OB2", "OB3", "OB4". Prosimo za vpis le -teh.ODGOVOR

Glede na zastavljeno zahtevo za pojasnilo je naročnik podal dopolnitev razpisne dokumentacije. Naročnik podaljšuje rok za prejem ponudb na 6. 3. 2017 do 9:00 ure. Odpiranje ponudb bo potekalo dne 6. 3. 2017 ob 9:15 uri.


Datum objave: 27.02.2017   11:18
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji je kot 3. pogoj navedena tudi potrjena refernca za odgovornega vodja del. Prosimo naročnika, da se opredeli za katere stroke naj bo ta referenca potrjena.

ODGOVOR
V zvezi z odgovorom, objavljenim dne 27.02.2017 ob 09:58 uri, vam naročnik pojasnjuje, da razpisna dokumentacija glede odgovornega vodje del ni bila dopolnjena. Dopolnitev razpisne dokumentacije se nanaša na referenčne količine v "Prilogi_Način izracuna prihrankov". Naročnik je podaljšal rok za prejem ponudb in spremenil datum odpiranja le teh, kot je razvidno iz omenjenega odgovora in objavljenega popravka razpisne dokumentacije.