Dosje javnega naročila 000639/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
: PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OSNOVNI ŠOLI VIŽMARJE-BROD
ZJN-3: Odprti postopek

JN000639/2017-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 30.01.2017
JN000639/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.03.2017
JN000639/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.04.2017
JN000639/2017-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 03.05.2017

    JN000639/2017-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OSNOVNI ŠOLI VIŽMARJE-BROD
Referenčna številka dokumenta: 430-81/2017-7
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
Javni, projektni, odprti, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za:
PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OSNOVNI ŠOLI VIŽMARJE-BROD
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
A. Dopustnost udeležbe
B. UsposobljenostOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
7. MERILA ZA OCENJEVANJE

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisnem gradivu. Ocenjevalna komisija elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, kakor sledijo v nadaljevanju te strani, in sicer v točkah od 1. do 8., pri čemer je vsebina navedena v padajoči pomembnosti (najpomembnejša točka 1. najmanj pomembna točka 8. (7.točka 84. člena ZJN-3)):

1. skladnost zasnove s prostorskimi akti in razpisno dokumentacijo
2. povezanost z odvijanjem funkcij in dejavnostjo OŠ
3. povezanost s funkcionalnimi površinami OŠ (umestitev objekta na zemljišča v lasti naročnika)
4. usklajenost z okolico in stavbo obstoječe OŠ
5. primernost arhitekturnega izraza
6. tehnične rešitve
7. trajnostna zasnova (Uredba o zelenem javnem naročanju)
8. ekonomičnost in vzdrževanje

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
13.03.2017   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Razpisani sklad za nagrade, priznanja je:

NAGRADE
• 1. nagrada 4.500 EUR
• 2. nagrada 3.500 EUR
• 3. nagrada 2.000 EUR

PRIZNANJA
• priznanje 1.000 EUR
• priznanje 1.000 EUR

Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije imenovan s strani naročnika: prof. Janez Koželj, univ.dipl.inž.arh., Namestnik predsednika ocenjevalne komisije imenovan s strani ZAPS: Mitja Zorc,univ.dipl.inž.arh., Član imenovan s strani naročnika: Marko Lebar, Član imenovan s strani naročnika: Maja Žitnik, univ.dipl.inž.arh., Članica imenovana s strani ZAPS: Lidija Dragišič, univ.dipl.inž.arh., Namestnik članov ZAPS: Mark Koritnik, univ.dipl.inž.arh., Namestnica člana naročnika: Nevenka Lamut, Poročevalka A: Špela Nardoni Kovač ,univ.dipl.inž., Skrbnica natečaja: Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.03.2017   00:00

Dodatne informacije:
Začetek natečaja
Na dan objave na portalu javnih naročil:

Organizirani ogled lokacije in posvet /
Rok za postavljanje vprašanj
22.2.2017
Rok za odgovore na vprašanja
(8 delovnih dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 1.3.2017

Oddaja natečajnih elaboratov 13.3.2017 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja predvidoma 3.4.2017

Razstava elaboratov predvidoma 17.4.2017

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.01.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.02.2017   11:13
VPRAŠANJE
So vse parcele znotraj označenega natečajnega območje v lasti investitorja ?
S čim je pogojena višina telovadnice 10 m?
Je lahko del večnamenske športne dvorane ločen (npr. plesna dvorana).

Hvala!
Lep pozdrav!

ODGOVOR

1. So vse parcele znotraj označenega natečajnega območje v lasti investitorja ?

Da.

2. S čim je pogojena višina telovadnice 10 m?

Svetla višina telovadnice je pogojena z zahtevami oziroma pogoji za igranje odbojke.

3. Je lahko del večnamenske športne dvorane ločen (npr. plesna dvorana).

Večnamenska dvorana mora biti en prostor, ki ga je možno pregraditi na tretjine in te tretjine funkcionirajo kot zaključene celote z ločenimi vhodi.Datum objave: 28.02.2017   11:15
VPRAŠANJE
1 . Prosimo za razlago dikcije 'v kolikor ni v nasprtoju s tehnološkim procesom, mora biti streha večja od 400 m2 uzvedena kot zelena streha'.
Ali je potrebno streho dvorane izvesti kot zeleno streho. Ali je smiselno na ta način povečevati obtežbo na že tako velikih razponih.
2. Kako se uporablja določilo iz OPN, da je višina objektiov do 7 m.
3. Ali je potrebno izvesti zaklonišče in oz. ali je zaklonišče v neposredni bližni.
4. Kdaj bo izvedena cesta na južni strani gradbene parcele.
5. Ali se bo ta cesta priključevala oz. navezovala na obstoječo šolsko prometno infrastrukturo
6. Kdaj bo znano , če in ali se bo podaljšal rok oddaje.
7. Na podlagi katere zasnove so v Geološko geomehanskem elaboratu podane okvirne dimenzije novogradnje 42 x61 m in katerei izdelovalci so to zasnovo izdelali.


ODGOVOR

1 . Prosimo za razlago dikcije 'v kolikor ni v nasprotju s tehnološkim procesom, mora biti streha večja od 400 m2 izvedena kot zelena streha'.

Dikcija je povzeta iz OPN MOL. V kolikor bi natečajnik podal smiselno razlago, da je zelena streha v nasprotju s tehnološkim procesom, le ta ni potrebna.

Ali je potrebno streho dvorane izvesti kot zeleno streho. Ali je smiselno na ta način povečevati obtežbo na že tako velikih razponih.

Naročnik je že odgovoril na vprašanje.

2. Kako se uporablja določilo iz OPN, da je višina objektov do 7 m.

Iz prostorskega akta izhaja, da določilo velja na področju namenske rabe ZS, kjer je raba prostora do sprejetja OPPN precej omejena. Določilo se uporablja kot je zapisano v prostorskem aktu.

3. Ali je potrebno izvesti zaklonišče in oz. ali je zaklonišče v neposredni bližini.

Zaklonišče ni predmet te natečajne naloge.

4. Kdaj bo izvedena cesta na južni strani gradbene parcele.

Naročnik natančnega podatka ne more podati, mora pa natečajna rešitev izvedbo ceste vseeno smiselno upoštevati.

5. Ali se bo ta cesta priključevala oz. navezovala na obstoječo šolsko prometno infrastrukturo

Na obstoječo šolsko prometno infrastrukturo se bo lahko navezovala posredno.

6. Kdaj bo znano , če in ali se bo podaljšal rok oddaje.

Naročnik je že odgovoril na vprašanje.

7. Na podlagi katere zasnove so v Geološko geomehanskem elaboratu podane okvirne dimenzije novogradnje 42 x61 m in kateri izdelovalci so to zasnovo izdelali.

Za potrebe izdelave geomehanskega elaborata je naročnik predvideval maksimalne željene površine novega objekta.Datum objave: 28.02.2017   11:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na to, da bodo odgovori na vprašanja podani šele 8 dni pred oddajo natečajnega elaborata, naprošamo komisijo za podaljšanje roka. Primeren se nam zdi premik roka vsaj sedmih dni.

Vaši odgovori na vprašanja lahko prinesejo seveda tudi nemalo sprememb, ki ključno vplivajo na zasnovo natečajnega predloga. Vse morebitne spremembe dopolniti v osmih dneh in pripraviti natečaj za oddajo, se nam žal ne zdi realno.

Že z vsaj par dnevnim zamikom oddaje, pa se lahko pričakuje kvalitetne rešitve, ki bodo dosledno upoštevale vaše odgovore na naša zastavljena vprašanja.

V pričakovanju odgovora, vas lepo pozdravljamo.

Natečajna skupina

ODGOVOR


Naročnik roka za oddajo elaboratov ne bo podaljšal.

Datum objave: 28.02.2017   11:17
VPRAŠANJE
1. Ali mora biti v sestavi natečajnika poleg pooblaščenega arhitekta tudi pooblaščeni krajinski arhitekt, vpisan v imenik ZAPS?

2. V natečajni nalogi je zahtevana ustreznost dvorane za nivo državnega prvenstva za ekipne športe. Za FIBV rang je zahtevana svetla višina dvorane 12,5 metrov, 5000 sedišč na tribunah ter 5 garderob, za ECL rang pa svetla višina 9 metrov, 1500 sedišč ter 5 garderob. Naloga zahteva svetlo višino dvorane 10 metrov, 550 sedišč ter 3 garderobe. Te karakteristike se ne ujemajo z nobenim izmed omenjenih rangov. Od kod izhaja višina dvorane 10 metrov?

3. Za potrebe nove telovadnice je potrebno urediti 1 parkirno mesto/ 30 m2 BTP ter 1 mesto za kolo v kolesarnici / 15 sedežev (glej zahteve OPN). Glede na bruto površino dvorane (cca. 3095 m2) po izračunu dobimo 103 dodatnih parkirnih mest. Ali je to število parkirišč merodajno?

4. Natečajna naloga zahteva, da je na nivo igrišč omogočen neposreden vnos težke opreme iz zunanjosti, dostava s tovornimi vozili (vnos športne opreme v telovadnico). Ali je lahko v primeru poglobljene dvorane omogočen vnos preko tovornega dvigala?

5. Ali so na stiku novega programa in obstoječe šole (trimo učilnica) možne programske in prostorske spremembe?

6. Natečajna naloga predvidi zunanje večnamensko igrišče 63 m x 32 m. Prosili bi za natančnejšo opredelitev športnih površin na igrišču?

7. Natečajna naloga omenja novo dostopno cesto na južni strani natečajnega območja. Prosili bi za natančnejšo opredelitev zahtevane prometne navezave; ali je zahtevana navezava za motorni promet?

8. Do kakšne mere je možno poseganje v obstoječo zunanjo ureditev na severni strani šole?


ODGOVOR

1. Ali mora biti v sestavi natečajnika poleg pooblaščenega arhitekta tudi pooblaščeni krajinski arhitekt, vpisan v imenik ZAPS?

V natečajnih pogojih ni takšne zahteve.

2. V natečajni nalogi je zahtevana ustreznost dvorane za nivo državnega prvenstva za ekipne športe. Za FIBV rang je zahtevana svetla višina dvorane 12,5 metrov, 5000 sedišč na tribunah ter 5 garderob, za ECL rang pa svetla višina 9 metrov, 1500 sedišč ter 5 garderob. Naloga zahteva svetlo višino dvorane 10 metrov, 550 sedišč ter 3 garderobe. Te karakteristike se ne ujemajo z nobenim izmed omenjenih rangov. Od kod izhaja višina dvorane 10 metrov?

Gre za odločitev naročnika, ki ima izkušnje s podobnimi objekti.

3. Za potrebe nove telovadnice je potrebno urediti 1 parkirno mesto/ 30 m2 BTP ter 1 mesto za kolo v kolesarnici / 15 sedežev (glej zahteve OPN). Glede na bruto površino dvorane (cca. 3095 m2) po izračunu dobimo 103 dodatnih parkirnih mest. Ali je to število parkirišč merodajno?
Število parkirnih mest je potrebno zagotoviti skladno s prostorskim aktom, v katerem je zapisana tudi možnost izvedbe mobilnostnega načrta. Vsekakor pa je dobrodošlo zagotoviti zahtevana PM.

4. Natečajna naloga zahteva, da je na nivo igrišč omogočen neposreden vnos težke opreme iz zunanjosti, dostava s tovornimi vozili (vnos športne opreme v telovadnico). Ali je lahko v primeru poglobljene dvorane omogočen vnos preko tovornega dvigala?

To je predmet natečajne rešitve.

5. Ali so na stiku novega programa in obstoječe šole (trimo učilnica) možne programske in prostorske spremembe?

Z natečajno rešitvijo se je potrebno izogibati posegom v obstoječo šolo (gradbeni, programski). Naročnik pa je seznanjen, da na stiku novega objekta lahko pride do prilagajanje programskih vsebin obstoječe šole.

6. Natečajna naloga predvidi zunanje večnamensko igrišče 63 m x 32 m. Prosili bi za natančnejšo opredelitev športnih površin na igrišču?

V natečajni nalogi so opisane predvidene vsebine večnamenskega športnega igrišča, ki se ga ohrani ali pa se zanj predvidi nova lokacija.
Povzeto iz natečajne naloge:
»predvideti je potrebno novo trostezno krožno tekališče dolžine cca 180 m, v sklopu tega pa še štiristezno ravno tekališče dolžine 68,5 m za tek na 60 m skupaj s skakališčem v daljino z jamo za doskokom, dimenzije 2,75 x 8 m. Dodatno naj se uredi še prostor za metališče za suvanje krogle (met krogle). Prostor naj ima dolžino 25 m, kot metanja krogle je 34,92 stopinj in izhaja iz okroglega metališča z premerom 2,135 m«.

7. Natečajna naloga omenja novo dostopno cesto na južni strani natečajnega območja. Prosili bi za natančnejšo opredelitev zahtevane prometne navezave; ali je zahtevana navezava za motorni promet?

Ni zahtevana navezava na novo južno cesto, je pa zaželeno da natečajna rešitev predvideva izvedbo nove ceste v prihodnosti. Šola in telovadnica morata funkcionirati tudi v času do izvedbe nove južne ceste, torej se morata prometno navezovati na severno cesto.

8. Do kakšne mere je možno poseganje v obstoječo zunanjo ureditev na severni strani šole?

Vsi posegi znotraj natečajnega območja so dovoljeni in prepuščeni natečajni rešitvi. Izjema je s strani ZVKDS zaščiten spomenik na severni strani šole in vanj posegi niso dovoljeni.Datum objave: 28.02.2017   13:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zaradi skoraj sočasnosti oddaje dveh natečajev, vas prosimo za prestavitev roka za oddajo natečajnega elaborata na 17.03.2017.
Tako je med oddajo dveh natečajev vsaj en teden zamika in ne le 3 dni.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav,

ODGOVOR

Naročnik roka oddaje natečajnih elaboratov ne bo podaljšal.


Datum objave: 28.02.2017   13:27
VPRAŠANJE
Je planirano nadaljevanje obstoječe ceste na severnemu delu natečajnega območja proti vzhodu?

ODGOVOR


To je možno in je odvisno od natečajne rešitve.

Datum objave: 28.02.2017   13:30
VPRAŠANJE
Potrebuje dvorana več kot 100 novih parkirnih mest? Je možno odstopanje od števila zahtevanih parkirnih mest OPN utemeljiti na podlagi mobilnostnega načrta, v kolikor skupne bruto tlorisne površine šole in dvorane presegajo 10.000 m2 BTP, oziroma če se lahko upošteva v izračun novih parkirišč dvorane šolska parkirišča zaradi časovno različne uporabe.
Je odstopanje od zahtevanega števila parkirišč izločitveni faktor?


ODGOVOR

Kot že napisano so za šolo parkirišča že zagotovljena s sedanjo ureditvijo. Dodatna parkirišča je potrebno predvideti samo za telovadnico skladno z zahtevami OPN MOL.

Ne, ni izločitveni faktor, bo pa upoštevano kot pomanjkljivost natečajne rešitve.Datum objave: 28.02.2017   13:31
VPRAŠANJE
Parkirišče za 2 avtobusa je namenjeno dvorani ali šolskemu avtobusu?
Je do šole in telovadnice načrtovana kolesarska pot? Kje?
Kako prihajajo otroci v šolo?


ODGOVOR

Obojima.

S kolesom je trenutno mogoč dostop s severne ceste Na gaju.

Peš, z šolskim avtobusom, pripeljejo starši, s kolesom…..Datum objave: 28.02.2017   13:32
VPRAŠANJE
Se lahko območje obstoječe telovadnice v celoti nameni šolskemu igrišču ali bo del ponovno pozidan?

ODGOVOR


To je predmet natečajne rešitve, lahko pa se v celoti nameni šolskemu igrišču.

Datum objave: 28.02.2017   13:34
VPRAŠANJE
Ali je potrebno ohranjati program večnamenske dvorane (vadbeni prostor) na jugozahodnem delu šole? Je možna premestitev programa v nov večnamenski prostor v novem objektu?

Ali se zahtevana višina dvorane 10 metrov nanaša na celotno površino dvorane ali samo na območje nad odbojkarskim igriščem?
ODGOVOR

Z natečajno rešitvijo se je potrebno izogibati posegom v obstoječo šolo (gradbeni, programski). Naročnik pa je seznanjen, da na stiku novega objekta lahko pride do prilagajanje programskih vsebin obstoječe šole. Končna odločitev o natečajni rešitvi pa je prepuščena ponudniku.

Zahtevana svetla višina 10 m se nanaša na celotno površino vadbenega prostora 28,5 m x 46 m.Datum objave: 28.02.2017   13:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V natečajni nalogi na strani 14, v odstavku PARKIRNE POVRŠINE IN DOSTOP DO JAVNE CESTE je navedeno, da je najmanjše število PM za kolesni promet 1PM/15 sedežev, ker pa se območje nahaja v 3 parkirni coni je ptrebno zagotoviti samo 50% zahtevanih PM za kolesni promet, torej 1PM/7,5 sedežev. Po naših izračunih bi to moralo biti 1PM/30 sedežev. Na koliko sedežev moramo zagotovviti 1PM za kolesa.

Prosim pa vas tudi, če lahko rok za oddajo natečajnega gradiva podaljšate.

Hvala!

ODGOVOR

V natečajni nalogi je navedena napačna zahteva: 1 PM/ 30 sedežev je pravilna zahteva.

Naročnik roka oddaje natečajnih elaboratov ne bo podaljšal.Datum objave: 28.02.2017   13:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pošiljam Vam naslednja vprašanja:

1 Ali je mogoče obstoječa parkirna mesta osnovne šole prestaviti in reorganizirati? Prosim, če odgovorite z da ali ne.
2 Ali je dovoljen dostop z motornim vozilom na parkirno ploščad locirano na vzhodni strani šole zgolj s ceste, ki poteka po južni strani šole in še ni urejena.
3 V natečajni nalogi na strani 14, v odstavku PARKIRNE POVRŠINE IN DOSTOP DO JAVNE CESTE navajate: "Najmanjše število PM za kolesarski promet: 1 PM/15 sedežev - v parkirni coni 3 je potrebno zagotoviti samo 50% zahtevanih PM za kolesarski promet, torej 1PM/7,5 sedežev. Zanima me, ali gre za napako, saj je po izračunu potrebnih 1 PM/30 sedežev?
4 Kam se priključuje novo predvidena cesta, ki bo potekala po južni strani šole?
5 Ali se Vam zdi smotrna umestitev parkirnih mest telovadnice, dlje od 120m od vhoda v telovadnico.
6 V natečajnem gradivu na strani 19 navajate, da je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta za "zunanje uporabnike (popoldan)", koliko je po vaši oceni teh parkirnih mest? Ali je potrebno zagotoviti število parkirnih mest tako, da bo možno sočasno parkiranje za zaposlene in za popoldanske uporabnike?
7 Zanima me ali se v obsegu zunanje ureditve lahko posega v objekt osnovne šole.
8 Do katere globine terena se Vam še zdi smiseln vkop telovadnice?
9 Ali je možno predvideti nov objekt in poseg na območje lokacije, kjer potekata električni in komunikacijski vod?
10 Ali je možno predvideti izhod na otroško igrišče preko mesta, kjer se danes na objekt priključuje obstoječa telovadnica?
11 Na strani 21 je prvič in edinkrat omenjen prostor za hišnika, ki naj bi ga bilo potrebno zagotoviti. Prostora ni omenjenega v tabeli neto površin telovadnice, niti ni podrobneje opisan. Prosim, če podate velikost prostora za hišnika.

Glede na nekatere nejasnosti prosim, da se rok za oddajo natečajne naloge podaljša.

ODGOVOR

1 Ali je mogoče obstoječa parkirna mesta osnovne šole prestaviti in reorganizirati? Prosim, če odgovorite z da ali ne.

Da.

2 Ali je dovoljen dostop z motornim vozilom na parkirno ploščad locirano na vzhodni strani šole zgolj s ceste, ki poteka po južni strani šole in še ni urejena.

Ne, dostop do vseh parkirnih ploščadi mora biti omogočen s severne ceste, dodatno pa naj se jih naveže na predvideno južno cesto.

3 V natečajni nalogi na strani 14, v odstavku PARKIRNE POVRŠINE IN DOSTOP DO JAVNE CESTE navajate: "Najmanjše število PM za kolesarski promet: 1 PM/15 sedežev - v parkirni coni 3 je potrebno zagotoviti samo 50% zahtevanih PM za kolesarski promet, torej 1PM/7,5 sedežev. Zanima me, ali gre za napako, saj je po izračunu potrebnih 1 PM/30 sedežev?

V preglednici 11, 10. člen OPN MOL je navedeno, da je za objekte tipa 12650 Stavbe za šport (s prostori za gledalce) potrebno zagotoviti 1 PM/15 sedežev za kolesa. Naprej v 13. alineji 10. člena piše, da je potrebno v parkirni coni 3 zagotoviti vsaj 50% PM za kolesa, ker drži 1 PM/30 sedežev in ne kot je napisano v natečajni nalogi 1 PM/7,5 sedežev.

4 Kam se priključuje novo predvidena cesta, ki bo potekala po južni strani šole?

Cesta se bo navezovala na obstoječo javno pot za vsa vozila, ki poteka po južni strani natečajnega območja.

5 Ali se Vam zdi smotrna umestitev parkirnih mest telovadnice, dlje od 120m od vhoda v telovadnico.

Postavitev parkirnih mest je predmet natečajne rešitve.

6 V natečajnem gradivu na strani 19 navajate, da je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta za "zunanje uporabnike (popoldan)", koliko je po vaši oceni teh parkirnih mest? Ali je potrebno zagotoviti število parkirnih mest tako, da bo možno sočasno parkiranje za zaposlene in za popoldanske uporabnike?

Zahteve za potrebna parkirna mesta izhajajo iz OPN MOL: obstoječa šola ima že zagotovljena parkirna mesta (število PM naj se ohrani), za novo telovadnico pa je potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta skladno z zahtevami OPN.

7 Zanima me ali se v obsegu zunanje ureditve lahko posega v objekt osnovne šole.

V kolikor mislite, ali lahko posegate v zunanjo ureditev obstoječe osnovne šole, je odgovor DA.

8 Do katere globine terena se Vam še zdi smiseln vkop telovadnice?

Odgovor na to vprašanje je predmet natečajne rešitve.

9 Ali je možno predvideti nov objekt in poseg na območje lokacije, kjer potekata električni in komunikacijski vod?

Potrebne prestavitve obstoječih infrastrukturnih vodov oz. priključkov so tudi predmet natečajne naloge, umestitev novega objekta pa je dopustna na zemljišča v lasti naročnika.

10 Ali je možno predvideti izhod na otroško igrišče preko mesta, kjer se danes na objekt priključuje obstoječa telovadnica?

Da.

11 Na strani 21 je prvič in edinkrat omenjen prostor za hišnika, ki naj bi ga bilo potrebno zagotoviti. Prostora ni omenjenega v tabeli neto površin telovadnice, niti ni podrobneje opisan. Prosim, če podate velikost prostora za hišnika.

Velikost hišniškega prostora je zajeta znotraj tehničnih prostorov. Velikost in postavitev hišniškega prostora je prepuščena presoji ponudnika.

Glede na nekatere nejasnosti prosim, da se rok za oddajo natečajne naloge podaljša.

Naročnik roka oddaje natečajnih elaboratov ne bo podaljšal.Datum objave: 28.02.2017   13:38
VPRAŠANJE
Pri obrazcu o referncah je zahtevano, da je kandidat ali avtor izdelal projektno dokumentacijo za vsaj 1 zahteven objekt v bruto kvadraturi nad 1000m2 ter da od pridobitve uporabnega dovoljenja ni minilo več kot 10 let. Vprašanje: Ali je dovolj, da ta pogoj izpolnjuje vodja oz. eden izmed avtorjev ali se ta pogoj nanaša na vse avtorje?

ODGOVOR

Dovolj je, da pogoj izpolnjuje eden izmed avtorjev.


Datum objave: 28.02.2017   13:40
VPRAŠANJE
Vprašanja v zvezi z natečajno nalogo PRIZIDEK NOVE TELOVADNICE K OSNOVNI ŠOLA VIŽMARJE BROD:

1. Ali so podane dimenzije večnamenskega športnega igrišča, ki je del predvidenih zunanjih površin natečajne naloge fiksne in obvezne (32 x 63m), ali gre le za dimenzije obstoječega večnamenskega športnega igrišča. Torej, lahko v primeru ureditve novega športnega igrišča dimenzije prilagodimo, vendar tako, da nova površina ostaja enaka površini igrišča pri predpisanih oz. obstoječih dimenzijah (32 x 63m), prav tako pa ostaja enaka predpisana dolžina krožnega tekališča okoli površine večnamenskega športnega igrišča?

Ali je predvidena nova površina za met krogle lahko umeščena znotraj krožnega tekališča, torej poleg večnamenskega športnega igrišča? Oziroma, je lahko površina za met krogle del večnamenskega športnega igrišča ( je del njegovih dimenzij)?

2. Ali je potrebno ob večnamenski dvorani predvideti shrambo?

3. Ali v primeru poglabljanja nove telovadnice zadostuje ureditev dostave na vhodnem nivoju (pritlični nivo šole) ali je potrebno le to zagotoviti na nivoju parterja telovadnice?

4. Ali je hodnik na galeriji naveden med predvidenimi komunikacijskimi površinami (55m2) mišljen kot površina, ki povezuje recepcijo in vhodni hall s tribunami na nivoju medetaže? Če ne, prosim pojasnite umeščenost / namembnost navedene komunikacijske površine.

ODGOVOR

1. Ali so podane dimenzije večnamenskega športnega igrišča, ki je del predvidenih zunanjih površin natečajne naloge fiksne in obvezne (32 x 63m), ali gre le za dimenzije obstoječega večnamenskega športnega igrišča. Torej, lahko v primeru ureditve novega športnega igrišča dimenzije prilagodimo, vendar tako, da nova površina ostaja enaka površini igrišča pri predpisanih oz. obstoječih dimenzijah (32 x 63m), prav tako pa ostaja enaka predpisana dolžina krožnega tekališča okoli površine večnamenskega športnega igrišča?

Gre za dimenzije obstoječega športnega igrišča, ki bi ga naročnik v taki obliki in površini rad ohranil, ne pa nujno na istem mestu.

Ali je predvidena nova površina za met krogle lahko umeščena znotraj krožnega tekališča, torej poleg večnamenskega športnega igrišča? Oziroma, je lahko površina za met krogle del večnamenskega športnega igrišča ( je del njegovih dimenzij)?

Načeloma bi bilo bolje, da se ob metanju krogle lahko neovirano igrajo igre znotraj športnega igrišča, zato je bilo mišljeno da je met krogle ob večnamenskem športnem igrišču.

2. Ali je potrebno ob večnamenski dvorani predvideti shrambo?

Da.

3. Ali v primeru poglabljanja nove telovadnice zadostuje ureditev dostave na vhodnem nivoju (pritlični nivo šole) ali je potrebno le to zagotoviti na nivoju parterja telovadnice?

Dostavo večjih kosov opreme je potrebno omogočiti do nivoja parterja telovadnice.

4. Ali je hodnik na galeriji naveden med predvidenimi komunikacijskimi površinami (55m2) mišljen kot površina, ki povezuje recepcijo in vhodni hall s tribunami na nivoju medetaže? Če ne, prosim pojasnite umeščenost / namembnost navedene komunikacijske površine.

Hodnik na galeriji je mišljen kot komunikacija med spodnjim in zgornjim nivojem tribun (slika) . Gre pa za smernico, nemerodajno površino, ki bo odvisna od natečajne rešitve.Datum objave: 28.02.2017   13:41
VPRAŠANJE
Ali je lahko v natečajni nalogi predpisana dolžina krožnega tekališča daljša od predpisanih 180m?

ODGOVOR

Da.


Datum objave: 28.02.2017   13:44
VPRAŠANJE
1. Kaj se predvideva na mestu stare telovadnice?
Ali je možna postavitev otroškega igrišča na mestu stare telovadnice?

2. Ali je športna dvorana lahko delno vkopan objekt?

3. Vsi roki za izdelavo projektne dokumentacije so neresni, nerealni in podcenjujoči – prosimo da jih vsaj podvojite.
Da se vam prihodnjič ne bo tako mudilo predlagam, da prej začnete :)

4. Ali je potrebno imeti zavarovanje za resnost ponudbe sklenjeno že v času oddaje elaborata, ali ga lahko zmagovalec sklene šele ob izidu natečaja?

5. Ali mora imeti ponudnik že v času oddaje natečajnega elaborata sklenjeno zavarovanje za projektantsko odgovornost z zavarovalno osnovo 100.000,00€, ali mora ta pogoj izpolnjevati ob sklenitvi pogodbe?


ODGOVOR

1. Kaj se predvideva na mestu stare telovadnice?

To je predmet natečajne rešitve.

Ali je možna postavitev otroškega igrišča na mestu stare telovadnice?

Da.

2. Ali je športna dvorana lahko delno vkopan objekt?

Da.

3. Vsi roki za izdelavo projektne dokumentacije so neresni, nerealni in podcenjujoči – prosimo da jih vsaj podvojite.
Da se vam prihodnjič ne bo tako mudilo predlagam, da prej začnete :)

Roki oddaje projektne dokumentacije se ne bodo spreminjali.

4. Ali je potrebno imeti zavarovanje za resnost ponudbe sklenjeno že v času oddaje elaborata, ali ga lahko zmagovalec sklene šele ob izidu natečaja?

Že v času oddaje elaborata.

5. Ali mora imeti ponudnik že v času oddaje natečajnega elaborata sklenjeno zavarovanje za projektantsko odgovornost z zavarovalno osnovo 100.000,00€, ali mora ta pogoj izpolnjevati ob sklenitvi pogodbe?

Ob sklenitvi pogodbe.Datum objave: 01.03.2017   15:56
VPRAŠANJE
1) V prilogi REFERENCE je nad tabelo za vpis referenc navedeno, »Spisek refferenc kandidata – projektanta:«, pod tabelo pa »Pogoj: Kandidat ali avtor je izdelal projektno dokumentacijo...«

Ali so zahtevane reference projektanta – gospodarskega subjekta (npr. d.o.o.), ki ponuja izdelavo projektne dokumentacije v sklopu tega javnega naročila (torej, da je ponudnik v preteklosti izdelal zahtevane reference), ali se pogoj nanaša na enega izmed avtorjev, ki je odgovorni vodja projekta izdelal dokumentacijo za zahtevni objekt v opredeljeni klasifikaciji?

2) V sklopu zunanje ureditve, je predvidena ureditev in obogatitev večnamenskega športnega igrišče. Predvideno je Večnamensko športno igrišče dimenzije 32 x 63 m, kar je identično obstoječemu. Ali je zahtevano, da je večnamensko igrišče enotne površine - v enem kosu 2016m2), ali je zahtevana zgolj ekvivalentna površina špornih igrišč (2 x polovično igrišče za košarko, 1 x igrišče za košarko in 1x igrišče za nogomet. Ali je zahtevana asfaltna površina?


ODGOVOR

Zahteva se nanaša na enega izmed avtorjev.


Želja investitorja je, da se ohranijo dimenzije in površina obstoječega večnamenskega športnega igrišča, torej 32 x 63 m. Obstoječe igrišče je asfaltno, v fazi izvedbe PGD, PZI projekta se lahko določi/spremeni končni finalni tlak igrišča.Datum objave: 06.03.2017   09:40
VPRAŠANJE
1.Ali se bo glede na natečajno rešitev dopolnilo določilo o maksimalni višini dvorane?
Zahtevi glede maksimalne neto višine dvorane in maksimalne višine stavbe nad nivojem terena ( 7 m ) sta funkcionalno zelo omejujoči in nepremišljeni.

2. Določili iz natečajne naloge za število sedežev enkrat 550 in drugje v tekstu določilo, da lahko dvorana sprejme 1.500 obiskovalcev, sta zelo kontradiktorni, če ne drugače (funkcionalnost - toalete) pa glede požarne varnosti objekta. Ali se razpisovalec tega zaveda?

ODGOVOR


Maksimalna višina objekta 7 m je opredeljena samo na območju podrobne namenske rabe ZS, kjer pa je raba prostora omejena zaradi predvidenega OPPN.

Sedežev na tribunah mora biti vsaj 550. V primeru kake večje prireditve z odrom pa bo možno uporabiti parter za stojišča in v tem primeru lahko dvorana sprejme do 1.500 obiskovalcev. Požarna študija mora upoštevati največje število obiskovalcev.