Dosje javnega naročila NMV4497/2014
Naročnik: DARS d.d. 
Blago: Asfalt
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 83.936,00 EUR

NMV4497/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.10.2014
NMV4670/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 28.10.2014
NMV1900/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.04.2015
NMV1900/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2015
    NMV4497/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Asfalt

Datum objave: 21. 10. 2014
Številka objave: NMV4497/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): DARS d.d., ULICA XIV. DIVIZIJE 4, Kontakt: Oddelek za JN, V roke: Ida Car Meh, SI-3000 CELJE.
Tel. +386 13009-908. Telefaks +386 13009-929. E-pošta ida.car@dars.si.
Internetni naslovi: http://www.dars.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: DOBAVA HLADNE ASFALTNE MASE.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: DOBAVA HLADNE ASFALTNE MASE NA AVTOCESTNE BAZE NAROČNIKA.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 44113620 (Asfalt)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/10/7097-67662037064756870477/RD-Doba
va_haldne_asfaltne_mase-NMV.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 4. 11. 2014
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 4. 11. 2014
Čas: 10:00
Kraj: DARS d.d., Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 27. 10. 2014
Čas: 13:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 10. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.10.2014   07:42
Vprašanje 1:
Prosimo vas za pojasnilo kolikšno bo posamezno najmanjše naročilo po sukcesivnih dobavah asfaltne mase za posamezno AC bazo. Namreč v razpisu se navaja zagotavljanje minimalne količine za posamezno AC bazo in skupno naročilo, ne navaja pa se minimalne količine za posamezno dobavo.

Odgovor 1:
V točki IV.3. razpisne dokumentacije je navedeno: »Izbrani dobavitelj bo moral zagotavljati naročniku sukcesivno dobavo blaga na paletah v minimalni količini 600 kg, v obdobju 24 mesecev, v odvisnosti od potreb posamezne avtocestne baze.«

Vprašanje 2:
Prosimo Vas, da nam navedete okvirne količine po posameznih AC bazah.

Odgovor 2:
Točnega odgovora na zastavljeno vprašanje ni možno podati. Bodoče potrebe po predmetu javnega naročila zavisijo od naročniku v naprej nepoznanih dejstev, odvisne so namreč od zimskih razmer ter kje se pojavijo udarne jame. ACB Ljubljana in ACB Postojna porabita največ hladne asfaltne mase, ostale pa približno enako.


Datum objave: 28.10.2014   13:11
Vprašanje 1:
Pozdravljeni, zanima nas kako to, da v tehnični specifikaciji navajate, da mora biti bitumensko vezivo z dodatki polimera? Noben od proizvajalcev (kakor tudi znotraj naše skupine) hladne mase na tržišču nima v svojih materialih dodanega polimera, kar je posebej specifično. Prosimo za spremembo tehnične značilnosti- polimerni dodatek.

Odgovor 1:
Glej Dodatek št. 1!


Datum objave: 28.10.2014   13:12
Dodatek 1 – 1:
Spremeni se razpisna dokumentacija v točki IV.2. Tehnične značilnosti blaga, prvi odstavek, in pravilno glasi:

Asfaltna zmes mora omogočati krpanje udarnih jam globine tudi večje kot 3 cm. Temu primerna mora biti izbrana zrnavost agregata asfaltne zmesi (granulacija 0-4mm) Asfaltna zmes mora imeti zahtevano zrnavost kamnitih zrn, sestavljena iz drobljenega kamnitega materiala in najmanj 5% vsebnosti po posebnem postopku modificiranega veziva, s katerim dosega naslednje lastnosti vgrajene hladne asfaltnih zmesi. Zmes mora imeti lastnost, tako da se ob stiku z vlago strdi. Kakovost vgrajene asfaltne zmesi mora dosegati ustrezne mehanske lastnosti, tako da v zgoščenem stanju ustreza kakovosti ohlajene »vroče asfaltne zmesi« in ni podvržena preoblikovanju. V najkrajšem času (manj kot 60 minut) mora omogočiti polno prometno obremenitev. Zmes mora biti neobčutljiva na zmrzal in omogočiti vgradnjo tudi pri temperaturah pod 0 ° C.


Dodatek 1-2:
Spremeni se razpisna dokumentacija v točki. I.3. Predložitev ponudb in točka I.4. Odpiranje ponudb in pravilno glasi:

I.3. Predložitev ponudb
Ponudbe morajo biti predložene do dne 18.11.2014 najkasneje do 09.00 ure, na naslov Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, glavna pisarna, soba 107.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom v skladu s tretjim odstavkom 73. člena ZJN-2. Če na ovojnici ponudbe ne bo naslova ponudnika, bo naročnik kot dober gospodar ponudbo odprl z namenom pridobitve naslova in jo nato nazaj zapečatil ter vrnil ponudniku kot neustrezno označeno ponudbo.

I.4. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 18.11.2014 ob 11.00 uri na naslovu: DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, (sejna soba 301).