Dosje javnega naročila 001113/2017
Naročnik: SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Remotorizacija dizel električnih lokomotiv serije 642/643
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.056.270,32 EUR

JN001113/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 16.02.2017
JN001113/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.03.2017
JN001113/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2017
JN001113/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 25.08.2017
JN001113/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.03.2018
JN001113/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.09.2019
JN001113/2017-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.09.2019
JN001113/2017-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.09.2019
Zahtevek za revizijo

    JN001113/2017-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2017/S 034-062036
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Tovorni promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Darko Zakrajšek
darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si
+386 12914687
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/187846/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Remotorizacija dizel električnih lokomotiv serije 642/643
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42111000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Remotorizacija dizel električnih lokomotiv serije 642/643
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4.976.100,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
42111000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Remotorizacija dizel električnih lokomotiv serije 642/643
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.06.2017
Konec: 31.12.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
31.03.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 31.03.2017   12:00
Kraj: Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 27.03.2017   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Tovorni promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.03.2017   12:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Skladno z točko 1.9 dokumentacije za udeležbo na javnem razpisu želimo še nasednje informacije:

K točki 2.4. Sestavni deli ponudbe
Točka F Pogoji za sodelovanje ................ Tehnične zahteve

"Referenca se nanaša na izvajalca remotorizacije dizel električnih lokomotiv, kar vključuje projektiranje in izvedbo remotorizacije"

VPRAŠANJA:

Kot dokaz reference bomo uporabili reference ( 12 remotorizacij v zadnjih 10-ih letih) proizvajalca dizel motorjev. Naše podjetje je ekskluzivni zastopnik istega proizvajalca dizel motorjev za Republiko Slovenijo in v ponudbi bo sodeloval kot nosilec ponudbe ali pa kot eden od sodelujočih partnerjev ponudbe.
Ali lahko pri udeležbi tega javnega razpisa naše podjetje, uporabi reference našega principala ?
Ali je potrebno da sam principal - proizvajalec dizel motorjev tudi nastopa kot eden od partnerjev / udeležencev ponudbe tega javnega razpisa?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR
Nosilec reference je gospodarski subjekt, ki izpolnjuje vse pogoje iz razpisne dokumentacije za referenčno remotorizacijo, je referenčno remotorizacijo tudi dejansko oziroma fizično izvedel, in bo pri izvedbi predmeta javnega naročila sodeloval s svojimi izkušenimi kadri (vodja projekta, projektanti, tehnično osebje).
Proizvajalec dizel motorjev je lahko nosilec reference, v kolikor je hkrati tudi fizično izvedel referenčno remotorizacijo in bo s svojimi izkušenimi kadri sodeloval pri izvedbi predmeta javnega naročila.
Gospodarski subjekt, ki ni fizično izvedel referenčne remotorizacije in s svojimi izkušenimi kadri ne bo sodeloval pri izvedbi predmeta javnega naročila, ni nosilec reference.
Vsi gospodarski subjekti, ki kakorkoli nastopajo v ponudbi, in bodo sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, morajo biti prijavljeni kot ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec.Datum objave: 13.03.2017   09:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

dne 01.03.2017, smo Vam posredovali vprašanje.
Kdaj lahko pričakujemo odgovor?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Odgovor na edino vprašanje na portalu javnih naročil v zvezi s predmetnim javnim naročilom, prispelo dne 1.3.2017, je bil objavljen dne 6.3.2017.Datum objave: 13.03.2017   09:11
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE: Ali se dobavitelj posameznega kosa opreme Izvajalcu, smatra kot Podizvajalec, pri čemer Izvajalec dobavitelju opreme neposredno plačuje dobavljeno opremo in Naročnik do dobavitelja nima nikakršnih obveznosti?

ODGOVOR
Vsi gospodarski subjekti, ki kakorkoli nastopajo v ponudbi, in bodo sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, morajo biti prijavljeni kot ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec.
Dobavitelj posameznega kosa opreme, ki ne nastopa v ponudbi, ni podizvajalec.Datum objave: 13.03.2017   09:16
VPRAŠANJE
Razpisni obrazec 8: VZOREC POGODBE
13. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
13.3 V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, je temu ustrezno izvajalec dolžan podaljšati zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

VPRAŠANJE: Ali je možno v anexu k pogodbi, v primeru, da je do podaljšanja roka izvedbe prišlo zaradi vzrokov navedenih v točki 4.7 vzorca pogodbe, zahtevati tudi nastale dodatne stroške z podaljšanjem zavarovanja za dobro izvebo pogodbenih obveznosti, navkljub zahtevi iz točke 3.2 osnutka pogodbe »Pogodbena vrednost za dogovorjeni obseg dobav in storitev po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva. Podražitev ni.« ?


ODGOVOR
Cena je, kot navedeno v razpisni dokumentaciji, fiksna in nespremenljiva. Podražitev ni v nobenem primeru.Datum objave: 13.03.2017   09:19
VPRAŠANJE
Razpisni obrazec 8: VZOREC POGODBE
4. ROK ZA ZVEDBO POGODBENIH DEL TER VLOGA IN OBVEZNOST IZVAJALCA/NAROČNIKA

VPRAŠANJE: Glede na dinamiko remotorizacije pilotne lokomotive, za katero je rok zaključka remotorizacije 15 mesecev, se zdi dinamika remotorizacije ostalih lokomotiv, za katere je rok zaključka remotorizacije 5 mesecev, vsaj za leto 2018 nerealna. S tem so pogojeni tudi roki za dobavo in plačila izvajalcu. Prosimo za realnejši terminski plan izvedbe remotorizacij ostalih 11 lokomotiv, s katerim lahko izvajalec detalneje planira s tem povezane stroške.

Razpisni obrazec 8: VZOREC POGODBE
4.7 Izvajalec je upravičen do podaljšanja roka na podlagi vzrokov, ki nastanejo zaradi višje sile, ravnanja naročnika ali tretjih oseb, ki ga ni mogel predvideti in odkloniti. Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi.

VPRAŠANJE: Ali je možno v anexu k pogodbi, v primeru, da je do podaljšanja roka izvedbe prišlo zaradi zgoraj omenjenih razlogov, zahtevati tudi nastale dodatne stroške, navkljub zahtevi iz točke 3.2 osnutka pogodbe »Pogodbena vrednost za dogovorjeni obseg dobav in storitev po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva. Podražitev ni.« ?

Razpisni obrazec 8: VZOREC POGODBE
4.8 V kolikor se podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti, se temu ustrezno podaljša tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

VPRAŠANJE: Ali je možno v anexu k pogodbi, v primeru, da je do podaljšanja roka izvedbe prišlo zaradi vzrokov navedenih v točki 4.7 vzorca pogodbe, zahtevati tudi nastale dodatne stroške z podaljšanjem zavarovanja za dobro izvebo pogodbenih obveznosti, navkljub zahtevi iz točke 3.2 osnutka pogodbe »Pogodbena vrednost za dogovorjeni obseg dobav in storitev po tej pogodbi je fiksna in nespremenljiva. Podražitev ni.« ?


ODGOVOR
Naročnikova dinamika izvedbe remotorizacije je določena z časovno opredelitvijo posameznih opravil pri izvedbi remotorizacije pilotne lokomotive v trajanju največ 15 mesecev od podpisa pogodbe in preostalih 11 lokomotiv v trajanju 7 mesecev za posamezno lokomotivo od dneva odpoklica dobave opreme, kot tudi z okvirnim terminskim načrtom izvedbe remotorizacije v obdobju 2017 – 2021. Terminski načrt izvedbe remotorizacije v obdobju 2017 – 2021 je okvirni in se zato lahko v času trajanja projekta prilagaja naročnikovim proizvodnim kapacitetam in potrebam. Izvajalec bo ves čas trajanja projekta prisoten na lokaciji naročnika, in bo torej seznanjen z aktivnostmi naročnika pri pripravi lokomotiv za remotorizacijo, kot tudi morebitnimi pospešenimi ali upočasnjenimi aktivnostmi naročnika v posameznem letu. Na osnovi aktivnosti naročnika, kot tudi na osnovi proizvodnih zmogljivosti in dobavnih rokov proizvajalca opreme, izvajalec zagotavlja pogodbene dobavne roke opreme in optimizacijo s tem povezanih stroškov.
Cena je, kot navedeno v razpisni dokumentaciji, fiksna in nespremenljiva. Podražitev ni v nobenem primeru.Datum objave: 13.03.2017   09:21
VPRAŠANJE
2.4. Sestavni deli ponudbe
J. Ponudbeni predračun
Ponudba mora veljati najmanj 150 dni od skrajnega roka za predložitev ponudbe.
V primeru, da se veljavnost ponudbe izteče, naročnik pa še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, lahko naročnik ponudnika zaprosi za soglasje k podaljšanju veljavnosti ponudbe. Zahteva naročnika za podaljšanje in odgovor
ponudnika morata biti poslana pisno po pošti priporočeno s povratnico. Če ponudnik podaljša veljavnost ponudbe, mora za ta čas podaljšati tudi veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe.

VPRAŠANJE: Ne sprejetje dokončne odločitve o oddaji naročila v roku 150 dni ni odvisno od izvajalca temveč od naročnika. Vrednost zavarovalne premije za dobro izvedena dela je velika, posledično so veliki tudi stroški zanjo. Kdo krije dodatne stroške zavarovanja, ki bi teoretično nastali zaradi ne sprejetja odločitve o oddaji naročila s strani naročnika v roku 150 dni?


ODGOVOR
Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.Datum objave: 13.03.2017   09:23
VPRAŠANJE
1.5. Rok za izvedbo pogodbenih del ter vloga in obveznost izvajalca/naročnika
Remotorizacija preostalih 11 lokomotiv oziroma vsaka od teh lokomotiv se izvede najkasneje 7 mesecev od dneva odpoklica dobave opreme (opredelitev opreme v prvi alineji prejšnjega odstavka) za izvedbo remotorizacije posamezne lokomotive, in sicer:
 Izvajalec dobavi opremo za izvedbo remotorizacije posamezne lokomotive na odpoklic najkasneje 2 meseca od dneva odpoklica,
 Naročnik pripravi lokomotivo za vgradnjo dobavljene opreme najkasneje 2 meseca od dneva odpoklica; naročnik temu ustrezno časovno prilagodi pripravo lokomotive in s tem omogoči takojšen pričetek vgradnje,
 Naročnik vgradi opremo na lokomotivo skladno projektom izvedenih del najkasneje 3 mesece od dneva dobave opreme,
 Izvajalec in naročnik izvedeta testiranje delovanja vgrajene opreme v naročnikovi preizkuševalnici najkasneje 15 dni po zaključku vgradnje opreme na lokomotivo,
 Naročnik izvede zaključna dela in protokol testiranja remotorizirane lokomotive, kar se zaključi s predajo remotorizirane lokomotive v redno obratovanje najkasneje 2 meseca po zaključku vgradnje opreme na lokomotivo.

VPRAŠANJE: Izvajalčeva obveza sta le dobava in prisotnost pri testiranju delovanja vgrajene opreme. Vsi ostali terminski roki so obveza naročnika in na njih izvajalec nima vpliva. Kako je s plačili dobavljene opreme izvajalcu, v primeru naročnikovega neizpolnjevanja terminskih planov?


ODGOVOR
Predmet javnega naročila in tudi plačila se bodo izvajala v skladu s pogodbo o izvedbi javnega naročila, katere vzorec (Razpisni obrazec 8) je sestavni del razpisne dokumentacije. Izvajalec bo izstavljal račune, ko bodo izpolnjeni pogoji za izstavitev računa, določeni v pogodbi, naročnik pa bo račun plačal v roku 30 dni od dneva prejema računa.Datum objave: 13.03.2017   09:24
VPRAŠANJE
1.5. Rok za izvedbo pogodbenih del ter vloga in obveznost izvajalca/naročnika

 Naročnik izvede zaključna dela in protokol testiranja pilotne lokomotive do predaje pilotne lokomotive v poskusno obratovanje najkasneje 2 meseca po zaključku vgradnje opreme na pilotno lokomotivo,
 Naročnik izvede in zaključi poskusno obratovanje remotorizirane pilotne lokomotive v prometu, kar se zaključi s predajo remotorizirane pilotne lokomotive v redno obratovanje, najkasneje 2 meseca od dneva predaje remotorizirane pilotne lokomotive v poskusno obratovanje,

VPRAŠANJE: Glede na to, da so na te termine vezana tudi plačila izvajalcu, kaj se zgodi s plačili izvajalcu v primeru, da naročnik ne uspe izvesti zaključnih del in testiranja do predaje v poskusno obratovanje in ne izvede in zaključi poskusnega obratovanja pilotne lokomotive v zgoraj določenih časovnih rokih?


ODGOVOR
Predmet javnega naročila in tudi plačila se bodo izvajala v skladu s pogodbo o izvedbi javnega naročila, katere vzorec (Razpisni obrazec 8) je sestavni del razpisne dokumentacije. Izvajalec bo izstavljal račune, ko bodo izpolnjeni pogoji za izstavitev računa, določeni v pogodbi, naročnik pa bo račun plačal v roku 30 dni od dneva prejema računa.Datum objave: 13.03.2017   09:26
VPRAŠANJE
1.5. Rok za izvedbo pogodbenih del ter vloga in obveznost izvajalca/naročnika
 Izvajalec izdela in naročniku preda projekt izvedenih del PID vsaj 10 dni pred predajo remotorizirane pilotne lokomotive v redno obratovanje.

VPRAŠANJE: Glede na to, da je izvajalec v tem primeru odvisen od pravočasnega obvestila s strani naročnika, glede točnega datuma predaje remotorizirane pilotne lokomotive v redno obratovanje, ki bi bil lahko teoretično tudi zelo kratek predlagamo, da se PID preda najkasneje v dveh meseceih od pričetka poizkusnega obratovanja.


ODGOVOR
Naročnik se strinja s predlogom, da izvajalec projekt izvedenih del PID naročniku preda najkasneje 2 meseca od dneva predaje remotorizirane pilotne lokomotive v poskusno obratovanje. Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.Datum objave: 13.03.2017   09:38
VPRAŠANJE
Razpisni obrazec 8: VZOREC POGODBE
19. ODSTOP OD POGODBE
19.1 Naročnik lahko kadarkoli odpove pogodbo. Odpovedni rok je 6 mesecev in prične teči s prvim dnem naslednjega meseca po prejemu pisne odpovedi naročnika brez kakršne koli odškodninske odgovornosti.

VPRAŠANJE: Glede na dinamiko remotorizacije lokomotiv in dobavnih rokov opreme, mora izvajalec, da izpolni pogodbene obveznosti dobave, imeti na zalogi najmanj 2 celotna kompleta opreme za remotorizacijo lokomotiv, včasih tudi več. S točko 19.1 vzorca pogodbe, lahko naročnik brez kakršne koli odškodninske odgovornosti izvajalca pusti v nezavidljivi situaciji, ko je investiral v opremo, katere ne more prodati naročniku. Predlagamo spremembo člena 19.1 v smislu, da je naročnik obvezan od izvajalca prevzeti in mu plačati opremo za remotorizacijo lokomotiv, ki so po terminskem planu predvidene za remotorizacijo v tekočem letu v katerem se naročnik odloči prekiniti pogodbo z izvajalcem.


ODGOVOR
Člen 19 vzorca pogodbe se dopolni z novim pod-členom 19.2, ki se glasi: »Izvajalec je upravičen do plačila vseh do prenehanja pogodbe izvršenih del in dobavljene opreme, pod pogojem, da jo je naročnik v skladu s pogodbo prevzel.« Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 13.03.2017   11:18
VPRAŠANJE
Razpisni obrazec 8: VZOREC POGODBE
5. LOKACIJA IZVEDBE
5.2 Na lokaciji izvedbe bo naročnik ali predstavnik naročnikovega pooblaščenega vzdrževalca tirnih vozil izvedel kakovostni in količinski prevzem kompletne opreme za izvedbo remotorizacije, razen kakovostnega prevzema prvega dizel motorja (za vgradnjo na pilotno lokomotivo). Ob prevzemu naročnik ali naročnikov pooblaščeni vzdrževalec tirnih vozil podpiše zapisnik o prevzemu.

VPRAŠANJE: To točko izvajalec razume v smislu, da se kakovostni prevzem dizel motorjev za remotorizacijo ostalih 11 lokomotiv opravi izključno in samo na lokaciji naročnika remotorizacije v Mariboru na naslovu: SŽ – VIT, d.o.o., Proizvodnja Maribor, Kurilniška 8, 2000 Maribor, Slovenija in ne pri proizvajalcu dizel motorjev. Pri proizvajalcu dizel motorjev, se opravi samo in izključno enkraten kakovostni prevzem dizel motorja in sicer motorja za remotorizacijo pilotne lokomotive. Izvajalec ponuja motorje istega tipa in iste izvedenke za vseh 12 lokomotiv. Prosimo za razlago oziroma potrditev.


ODGOVOR
Kakovostni prevzem dizel motorjev za remotorizacijo preostalih 11 lokomotiv se izvede na lokaciji naročnika v Mariboru na naslovu SŽ – VIT, d.o.o., Proizvodnja Maribor, Kurilniška 8, 2000 Maribor, Slovenija, razen v primeru nove ali posodobljene verzije dizel motorja, za katero se kakovostni prevzem izvede na lokaciji proizvajalca dizel motorja (Razpisni obrazec 8: Vzorec pogodbe, točka 5.4).Datum objave: 13.03.2017   11:22
VPRAŠANJE
Zahtevek za predajo načrtov lokomotiv

Spoštovani!

V Prilogi 10 razpisne dokumentacije je navedeno: Naročnik bo ponudnikom na ogledu na njihovo željo izročil vse načrte lokomotive, s katerimi razpolaga, in so relevantni za izdelavo ponudbe, v datoteki PDF na USB ključu. V zvezi s tem imamo naslednja vprašanja:

1. Ali je možno, da te načrte lokomotive, s katerimi naročnik razpolaga in so za sestavo ponudbe relevantne, že sedaj dobite v PDF datoteki na USB ključu ali po e-pošti ali po pošti, ne da bi lokomotivo videli na licu mesta?
2. Če da, kateri osebi naj naše e-sporočilo ali pošto posredujemo, komu naj pošljemo načrte?
3. Oz. ali se načrte lahko prevzame samo v okviru ogleda lokomotive?
4. Če je možno načrte prevzeti samo na licu mesta, ali je to lahko kadarkoli ali samo v okviru ogleda lokomotive?


Najlepša hvala.


ODGOVOR
1. Ne.
3. Da.Datum objave: 15.03.2017   11:40
VPRAŠANJE
1.5. Rok za izvedbo pogodbenih del ter vloga in obveznost izvajalca/naročnika
 Izvajalec in naročnik vgradita opremo na pilotno lokomotivo najkasneje 5 mesecev od dneva dobave opreme in priprave pilotne lokomotive za vgradnjo dobavljene opreme; naročnik zagotovi sodelovanje ustreznega kadra,
VPRAŠANJE: Kakšna je razmejitev obveznosti pri izvedbi del remotorizacije pilotne lokomotive? Ali naročnikov pooblaščenec zagotovi kompletno izvedbo del, tako pripravo na remotorizacijo kot tudi vgradnjo nove opreme in ali, in v kolikšni meri, so dela vgradnje nove opreme v domeni izvajalca? Definicija »naročnik zagotovi sodelovanje ustreznega kadra«, koliko oseb in katere so njihove obveznosti? Točka 9.3 vzorca pogodbe sicer določa največ 5 oseb izkušenih kadrov naročnikovega vzdrževalnega osebja , ki bodo sodelovali pri izvedbi remotorizacije pilotne lokomotive in v nadaljevanju prevzeli obveznost izvedbe remotorizacije preostalih lokomotiv, ne določa pa njihovih nalog in obveznosti.ODGOVOR
Naročnik bo zagotovil sodelovanje ustreznega kadra, to je tehničnega kadra, ki sedaj izvaja vsa vzdrževalna dela na obstoječih lokomotivah, delovne prostore (tir), osnovna delavniška orodja ter mostno dvigalo za izvedbo montažnih-mehanskih del ter montažo inštalacij s podporo izvajalca.
Naročnik bo zagotovil najmanj 3 kvalificirane osebe dnevno za izvedbo mehanskih del in najmanj 2 kvalificirani osebi za izvedbo električarskih del ter po potrebi 2 tehnologa. Njihove naloge so priprava lokomotive za montažo elementov ter sodelovanje pri montaži ter preizkusih v skladu z navodili izvajalca del.Datum objave: 15.03.2017   12:11
VPRAŠANJE
1.5. Rok za izvedbo pogodbenih del ter vloga in obveznost izvajalca/naročnika
- Izvajalec in naročnik izvedeta testiranje delovanja vgrajene opreme v naročnikovi preizkuševalnici najkasneje 15 dni po zaključku vgradnje opreme na pilotno lokomotivo,
VPRAŠANJE: Kateri so kriteriji za uspešno opravljeno testiranje delovanja vgrajene opreme?


ODGOVOR
Kriterij za uspešno opravljen preizkus lokomotive v naročnikovi preizkuševalnici je pravilno delovanje sistemov in doseganje parametrov v skladu s tehničnimi zahtevami, kar vključuje uspešen štart in utekanje dizel motorja z generatorjem, doseganje moči dizel motorja in generatorja v skladu s potrebno karakteristiko lokomotive, pravilno delovanje krmiljenja in pravilno delovanje pomožnih naprav. Meritve se opravijo po Protokolu o kontroli motorja ter električne meritve.Datum objave: 15.03.2017   12:12
VPRAŠANJE
1.6. Način plačila

Plačilo remotorizacije se izvede postopno, za vsako posamezno lokomotivo posebej, v odstotku od vrednosti remotorizacije lokomotive. Izvajalec bo naročniku izstavil:

Pilotna lokomotiva:
 2. račun v višini 20% vrednosti remotorizacije lokomotive na osnovi merilne dokumentacije o uspešno opravljenih preizkusih lokomotive v naročnikovi preizkuševalnici,

VPRAŠANJE: Kateri so kriteriji za uspešno opravljene preizkuse lokomotive – merilna dokumentacija?


ODGOVOR
Kriterij za uspešno opravljen preizkus lokomotive v naročnikovi preizkuševalnici je pravilno delovanje sistemov in doseganje parametrov v skladu s tehničnimi zahtevami, kar vključuje uspešen štart in utekanje dizel motorja z generatorjem, doseganje moči dizel motorja in generatorja v skladu s potrebno karakteristiko lokomotive, pravilno delovanje krmiljenja in pravilno delovanje pomožnih naprav. Meritve se opravijo po Protokolu o kontroli motorja ter električne meritve.Datum objave: 15.03.2017   12:21
VPRAŠANJE
1.6. Način plačila
 3. račun v višini 20% vrednosti remotorizacije lokomotive na osnovi zapisnika o opravljeni tekalni in obremenilni preizkusni vožnji in izročitvi lokomotive v poskusno obratovanje,

VPRAŠANJE: Kateri so kriteriji za uspešno opravljeni tekalni in obremenilni preizkusni vožnji?


ODGOVOR
Kriterij za uspešno opravljeno tekalno preizkusno vožnjo je preizkus vožnje z maksimalno hitrostjo, pri čemer se ugotavlja pravilno delovanje pogonskih agregatov, sklopov in naprav, v skladu z dokumentacijo.
Tekalna vožnja se opravi najmanj na 25 km v vsako smer. Obremenilna vožnja se opravi po uspešno opravljeni tekalni vožnji, lokomotiva mora opraviti vožnjo polno obremenjenega vlaka v skladu z voznim redom.
V obeh vožnjah se preverja karakteristike lokomotive po pravilnikih SŽ oziroma predpisih UIC.Datum objave: 15.03.2017   12:22
VPRAŠANJE
1.6. Način plačila
 4. račun v višini 20% vrednosti remotorizacije lokomotive na osnovi zapisnika o:
o uspešno zaključenem poskusnem obratovanju remotorizirane lokomotive v prometu, in
o predaji lokomotive v redno obratovanje, in
o predaji projekta izvedenih del, in
o izvedbi usposabljanja naročnikovega osebja za nadzor in upravljanje lokomotive, in
o izvedbi usposabljanja naročnikovega vzdrževalnega osebja za izvajanje sprotnega vzdrževanja.

VPRAŠANJE: Kateri so kriteriji za uspešno zaključeno poskusno obratovanje remotorizirane lokomotive v prometu?


ODGOVOR
Kriterij za uspešno zaključeno poskusno obratovanje je brezhibno delovanje remotorizirane lokomotive v trajanju največ 2 meseca od predaje remotorizirane lokomotive v poskusno obratovanje, kar vključuje doseganje potrebnih vlečnih karakteristik – vleka v skladu z zahtevami voznega reda in pravilno delovanje na premiku – brez okvar.Datum objave: 15.03.2017   12:23
VPRAŠANJE
1.6. Način plačila
Za vsako od preostalih 11 lokomotiv:
 2. račun v višini 40% vrednosti remotorizacije lokomotive na osnovi merilne dokumentacije o uspešno opravljenih preizkusih lokomotive v naročnikovi preizkuševalnici,
VPRAŠANJE: Kateri so kriteriji za uspešno opravljene preizkuse lokomotive – merilna dokumentacija?

 3. račun v višini 20% vrednosti remotorizacije lokomotive na osnovi zapisnika o opravljeni tekalni in obremenilni preizkusni vožnji in izročitvi lokomotive v redno obratovanje.
VPRAŠANJE: Kateri so kriteriji za uspešno opravljeni tekalni in obremenilni preizkusni vožnji?


ODGOVOR
Kriterij za uspešno opravljen preizkus lokomotive v naročnikovi preizkuševalnici je pravilno delovanje sistemov in doseganje parametrov v skladu s tehničnimi zahtevami, kar vključuje uspešen štart in utekanje dizel motorja z generatorjem, doseganje moči dizel motorja in generatorja v skladu s potrebno karakteristiko lokomotive, pravilno delovanje krmiljenja in pravilno delovanje pomožnih naprav. Meritve se opravijo po Protokolu o kontroli motorja ter električne meritve.
-------
Kriterij za uspešno opravljeno tekalno preizkusno vožnjo je preizkus vožnje z maksimalno hitrostjo, pri čemer se ugotavlja pravilno delovanje pogonskih agregatov, sklopov in naprav, v skladu z dokumentacijo.
Tekalna vožnja se opravi najmanj na 25 km v vsako smer. Obremenilna vožnja se opravi po uspešno opravljeni tekalni vožnji, lokomotiva mora opraviti vožnjo polno obremenjenega vlaka v skladu z voznim redom.
V obeh vožnjah se preverja karakteristike lokomotive po pravilnikih SŽ oziroma predpisih UIC.Datum objave: 15.03.2017   12:24
VPRAŠANJE
2.4. Sestavni deli ponudbe
J. Ponudbeni predračun
V ponudbeni vrednosti so zajeti kompletni stroški izvajalca, to so vsi stroški, ki so potrebni za izvedbo naročila: vrednost vseh komponent, sestavnih delov in potrošnega in ostalega materiala, rezervnih delov in potrošnega materiala za redno vzdrževanje v garancijskem roku, izobraževanje naročnikovega vzdrževalnega osebja za sprotno in revizijsko vzdrževanje, razen stroškov prevoza naročnikovih udeležencev izobraževanja, kompletna tehnična dokumentacija, morebitne carine, takse, transportni in zavarovalni stroški do lokacije naročnika, skladiščenje, vsa dela in preizkusi do polne funkcionalnosti remotorizirane lokomotive (v delu, ki se nanaša na predmet pogodbe), kompletni stroški izvajalčevega oziroma proizvajalčevega osebja, kar vključuje stroške nastanitve, prevoza in prehrane, prevajanje, svetovanje in podobno, ter vsi stroški kakovostnega prevzema dizel motorja pri proizvajalcu dizel motorja, razen stroškov prevoza naročnikovih udeležencev kakovostnega prevzema.
VPRAŠANJE: V točki razpisa 1.5. Rok za izvedbo pogodbenih del ter vloga in obveznost izvajalca/naročnika
je navedeno:
 Izvajalec in naročnik vgradita opremo na pilotno lokomotivo najkasneje 5 mesecev od dneva dobave opreme in priprave pilotne lokomotive za vgradnjo dobavljene opreme; naročnik zagotovi sodelovanje ustreznega kadra,

Čigavi so stroški naročnikovega osebja, ki sodeluje pri remotorizaciji pilotne lokomotive?

VPRAŠANJE: Redno vzdrževanje lokomotive je vezano na število opravljenih delovnih ur lokomotive. Koliko delovnih ur na leto je predvidenih za posamezno lokomotivo?

VPRAŠANJE: Ali termin »potrošni material« zajema tudi olja, hladilno tekočino, kislino za startne baterije, ....?

VPRAŠANJE: Naročnik naj točno definira termin »vsa dela in preizkusi do polne funkcionalnosti remotorizirane lokomotive (v delu, ki se nanaša na predmet pogodbe)«, saj lahko izvajalec le tako detaljno določi vse s tem povezane stroške. Kaj se razume pod »polna funkcionalnost«? Ali naj bodo tukaj všteti tudi stroški goriva za testiranje / testiranja lokomotive?


ODGOVOR
Naročnikovo osebje, ki sodeluje pri remotorizaciji pilotne lokomotive, je strošek naročnika.
Planirano je 4000 do 6000 opravljenih delovnih ur lokomotive letno.
Olja, hladilne tekočine in kislina niso zajeti kot potrošni material.
»Polna funkcionalnost remotorizirane lokomotive« pomeni popolno delovanje lokomotive v vleki in na premiku.
Navedba »v delu, ki se nanaša na predmet pogodbe« pomeni, da so na lokomotivo vgrajeni tudi drugi elementi in sistemi, brez katerih lokomotiva ne more obratovati, pa niso predmet javnega naročila. Ti ostanejo nespremenjeni.
Preizkusi, ki so vezani na predmet naročila, so:
- Tehtanje lokomotive,
- Preizkušanje lokomotive na preizkuševalnici moči:
a/ agregat (preizkus moči, stabilnosti, temperature),
b/ pomožne naprave in stroji (stabilnost, temperature),
c/ temperature in tlaki:
- fluidov (voda, olje, gorivo),
- izpušnih plinov,
- vstopnega zraka za dizel motor,
d/ mehanske meritve:
- temperature ležajnih mest,
- opletanje,
e/ električne meritve:
- zaščit agregata,
- izvrševanje krmiljenja ob vklopih (šentiranje, vključevanje pomožnih naprav),
- Preizkusi po navodilih proizvajalca za preizkušanje agregata oziroma lokomotive in vsi preizkusi elementov v
skladu s projektno dokumentacijo.
Do 1000 l goriva za preizkus dizel motorja in uskladitev dizel motorja z glavnim generatorjem je strošek naročnika.Datum objave: 15.03.2017   12:26
VPRAŠANJE
2.4. Sestavni deli ponudbe
L. Kadrovske zahteve
Naročnik opozarja ponudnike, da morajo ponuditi zadostno število kadra za izvedbo remotorizacije pilotne lokomotive, usposabljanje naročnikovega vzdrževalnega osebja za samostojno izvedbo preostalih 11 remotorizacij in vse ostale naloge v času trajanja pogodbe. V kolikor se tekom izvedbe pogodbenih del izkaže, da so za izvedbo pogodbenih del potrebni dodatni kadri s strani izvajalca, jih mora izvajalec, v dogovoru z naročnikom, zagotoviti na lastne stroške.
VPRAŠANJE: Za opredelitev ustreznega števila kadra, ki bo sodeloval pri remotorizaciji lokomotiv s strani izvajalca, naj naročnik definira, kot zahtevano že v prvem od naših vprašanj, »naročnik zagotovi sodelovanje ustreznega kadra«, koliko oseb in katere so njihove naloge in obveznosti?


ODGOVOR
Naročnik bo zagotovil sodelovanje ustreznega kadra, to je tehničnega kadra, ki sedaj izvaja vsa vzdrževalna dela na obstoječih lokomotivah, delovne prostore (tir), osnovna delavniška orodja ter mostno dvigalo za izvedbo montažnih-mehanskih del ter montažo inštalacij s podporo izvajalca.
Naročnik bo zagotovil najmanj 3 kvalificirane osebe dnevno za izvedbo mehanskih del in najmanj 2 kvalificirani osebi za izvedbo električarskih del ter po potrebi 2 tehnologa. Njihove naloge so priprava lokomotive za montažo elementov ter sodelovanje pri montaži ter preizkusih v skladu z navodili izvajalca del.Datum objave: 15.03.2017   12:29
VPRAŠANJE
Razpisni obrazec 8: VZOREC POGODBE

3. POGODBENA VREDNOST
3.1
V pogodbeni vrednosti so zajeti kompletni stroški izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila: vrednost vseh komponent, sestavnih delov in potrošnega ter ostalega materiala, rezervnih delov in potrošnega materiala za redno vzdrževanje v garancijskem roku, izobraževanje naročnikovega osebja za sprotno in revizijsko vzdrževanje, razen stroškov prevoza naročnikovih udeležencev izobraževanja, kompletna tehnična dokumentacija, morebitne carine, takse, transportni in zavarovalni stroški do lokacije naročnika, skladiščenje, vsa dela in preizkusi do polne funkcionalnosti remotorizirane lokomotive (v delu, ki se nanaša na predmet pogodbe), kompletni stroški izvajalčevega oziroma proizvajalčevega osebja, kar vključuje stroške nastanitve, prevoza in prehrane, prevajanje, svetovanje in podobno, ter vsi stroški kakovostnega prevzema dizel motorja pri proizvajalcu dizel motorja, razen stroškov prevoza naročnikovih udeležencev kakovostnega prevzema.
VPRAŠANJE: V točki razpisa 1.5. Rok za izvedbo pogodbenih del ter vloga in obveznost izvajalca/naročnika
je navedeno:
 Izvajalec in naročnik vgradita opremo na pilotno lokomotivo najkasneje 5 mesecev od dneva dobave opreme in priprave pilotne lokomotive za vgradnjo dobavljene opreme; naročnik zagotovi sodelovanje ustreznega kadra,

Čigavi so stroški naročnikovega osebja, ki sodeluje pri remotorizaciji pilotne lokomotive?

VPRAŠANJE: Redno vzdrževanje lokomotive je vezano na število opravljenih delovnih ur lokomotive. Koliko delovnih ur na leto je predvidenih za posamezno lokomotivo?

VPRAŠANJE: Naročnik naj točno definira termin »vsa dela in preizkusi do polne funkcionalnosti remotorizirane lokomotive (v delu, ki se nanaša na predmet pogodbe)«, saj lahko izvajalec le tako detalno določi vse s tem povezane stroške.


ODGOVOR
Naročnikovo osebje, ki sodeluje pri remotorizaciji pilotne lokomotive, je strošek naročnika.
Planirano je 4000 do 6000 opravljenih delovnih ur lokomotive letno.
»Polna funkcionalnost remotorizirane lokomotive« pomeni popolno delovanje lokomotive v vleki in na premiku.
Navedba »v delu, ki se nanaša na predmet pogodbe« pomeni, da so na lokomotivo vgrajeni tudi drugi elementi in sistemi, brez katerih lokomotiva ne more obratovati, pa niso predmet javnega naročila. Ti ostanejo nespremenjeni.
Preizkusi, ki so vezani na predmet naročila, so:
- Tehtanje lokomotive,
- Preizkušanje lokomotive na preizkuševalnici moči:
a/ agregat (preizkus moči, stabilnosti, temperature),
b/ pomožne naprave in stroji (stabilnost, temperature),
c/ temperature in tlaki:
- fuidov (voda, olje, gorivo),
- izpušnih plinov,
- vstopnega zraka za dizel motor,
d/ mehanske meritve:
- temperature ležajnih mest,
- opletanje,
e/ električne meritve:
- zaščit agregata,
- izvrševanje krmiljenja ob vklopih (šentiranje, vključevanje pomožnih naprav),
- Preizkusi po navodilih proizvajalca za preizkušanje agregata oziroma lokomotive in vsi preizkusi elementov v
skladu s projektno dokumentacijo.

Datum objave: 15.03.2017   12:31
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE: Kaj v primeru, da so vse prispele ponudbe cenovno izven planiranega kompletnega zneska investicije remotorizacije 12 lokomotiv. Ali se razpis razveljavi?

VPRAŠANJE: Kdo je odgovoren za certifikacijo lokomotive in njeno končno testiranje? Po končani remotorizaciji in testiranju, je potrebno lokomotivo certificirati. Je za certifikacijo odgovoren (in nosi stroške postopka) izvajalec remotorizacije ali naročnik?

VPRAŠANJE: Kje je lokacija testiranja remotorizirane lokomotive? Ali ima naročnik na voljo ustrezne prostore in instrumente potrebne za izvedbo zahtevanega testiranja?

VPRAŠANJE: Meritve torzijskih vibracij. Izvajalec ima izračune, proizvajalec tudi meritve, torzijskih vibracij motorja in spojke. V primeru da bo naročnik izvajal sanacijo in montažo generatorja na ostale sisteme, lahko pride do nepredvidenih torzijskih vibracij sistema. Kdo izvaja merjenje vibracij in kdo nosi odgovornost v primeru da le-te niso v skladu z zahtevami?

VPRAŠANJE: Pri sami montaži je potrebno veliko dodatnega materiala kot so cevi, vijaki, spojni material, ožičenje, nosilci, .... . Kdo dobavlja ta material, izvajalec ali naročnik?


ODGOVOR
Naročnik bo ravnal skladno z določbami ZJN-3.
Za pravočasno pridobitev obratovalnih dovoljenj do predaje remotoriziranih lokomotiv v redno obratovanje je naloga in odgovornost naročnika, ki v celoti krije stroške postopka pridobivanja obratovalnega dovoljenja, izvajalec pa je dolžan dostaviti vso potrebno tehnično dokumentacijo, ki je povezana z dobavljeno opremo in projektom za izvedbo vgradnje opreme na lokomotivo, in je potrebna za pridobitev obratovalnega dovoljenja.
Lokacija testiranja je preizkuševalnica na lokaciji naročnika v Mariboru na naslovu: SŽ – VIT, d.o.o., Proizvodnja Maribor, Kurilniška 8, 2000 Maribor, Slovenija. Naročnik razpolaga z ustrezno opremo za testiranje.
Naročnik bo tekalno preizkusno vožnjo opravil na progah na območju Maribora.
Meritve torzijskih vibracij izvede izvajalec, kontrolira naročnik, odgovornost v celoti nosi izvajalec.
Kompletni material, kot so cevi, vijaki, spojni material, ožičenje, nosilci in ves ostali potrebni material predvidi in dobavi izvajalec.Datum objave: 15.03.2017   12:32
VPRAŠANJE
3. REGULACIJA DIZEL MOTORJA IN GLAVNEGA GENERATORJA
3.1 Elektronska regulacija z diagnostiko, vsebovati mora strojno opremo in programsko opremo za izvajanje nastavitev moči agregata (nastavitev PID regulatorja); izvajalec usposobi naročnikovo vzdrževalno osebje za izvedbo postopkov nastavitev.
VPRAŠANJE: Je potrebno dobaviti tudi prenosni računalnik na katerega se bo namestilo programsko opremo za diagnostiko in regulacijo moči?

ODGOVOR
Prenosni računalnik ni predmet javnega naročila. Zagotovi ga naročnik.Datum objave: 15.03.2017   12:34
VPRAŠANJE
Pitanja za dodatna pojašnjenja

Da bismo mogli izraditi idejni projekt i što precizniju kalkulaciju molimo Vas sljedeće odgovore:

1. Gdje se planira obaviti završno ispitivanje lokomotive? Da li SŽ Maribor ima otpornik za ispitivanje lokomotive?
2. Da li će u Mariboru biti na raspolaganju kolosijek duljine od barem 1 km za ispitivanje lokomotive koja pri tome treba postići brzinu od 60 km/h?
3. Tko će odraditi popravak glavnih generatora (naručitelj ili izvoditelj)?
4. Kakav je pogon kompresora na lokomotivama 642 i 643?
5. Da li treba ugraditi novi kompresor?
6. Da li treba ugraditi sušač zraka?
7. Remotorizacija i rekonstrukcija upravljanja lokomotivom povlači niz drugih zahvata kao što je ugradnja nove električne instalacije i rekonstrukcija kočnice. Tko će nabaviti ovaj materijal?
8. Remotorizacija povlači za sobom niz promjena na lokomotivi (rekonstrukciju haube dizel motora, izradu novih rezervoara goriva, sanduka baterija, zračnih rezervoara). Pitanje glasi – u čijoj će obvezi biti ovo (naručitelja ili izvoditelja).
9. Da li se u upravljačnicu ugrađuje klima uređaj ili električni brisači? Što je s rasvjetom na lokomotivi?
Osim toga trebamo slijedeće podatke:
10. Vučni dijagram lokomotive 643.
11. Tehničke podatke za glavni generator lokomotive 643 (snaga generatora, regulacija snage generatora, spoj prema dizel motoru i sl)
S poštovanjem,
Tomislav Hasan, ing.
Vodeći referent prodaje

TŽV Gredelj d.o.o. u stečaju
Vukomerečka cesta 89
10000 Zagreb
Hrvatska (Croatia)

P +385 1 6328 560
M +385 91 6328 570
F +385 1 2479 103
E tomislav.hasan@tzv-gredelj.hr
W www.tzv-gredelj.hr
ODGOVOR
Postopek oddaje javnega naročila se v skladu s točko »2.2. Jezik ponudbe« navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe vodi v slovenskem jeziku. To pomeni, da morajo vsi zainteresirani predložiti vprašanja v slovenskem jeziku. Na vprašanja, postavljena v tujem jeziku, naročnik ne bo odgovarjal.


Datum objave: 15.03.2017   12:34
VPRAŠANJE
Zahtevek za podaljšanje roka:

Spoštovani!

Zaradi tehnične kompleksnosti, vlagamo zahtevek za podaljšanje roka za oddajo ponudbe do 31.05.2017, 10:00. Prosimo za odobritev.
Najlepša hvala.


ODGOVOR
Rok za oddajo ponudbe ostaja, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 15.03.2017   12:35
VPRAŠANJE

Spoštovani, v nadljevanju Vas prosim za pojasnila vezana na spodaj postavljena vprašanja:
1. V razpisni dokumentaciji se zahteva, da se vgradijo novi elektro pogoni ventilatorjev vlečnih motorjev, vendar je vprašljiva možnost v obstoječem stanju vgraditi nove elektromotorje.
Ali je možna vgradnja elektromotorjev, ki bi preko jermenice gnali ventilatorje za hlajenje vlečnih motorjev. Vprašanje se nanaša tudi na ostale elektropogone, ali se lahko vgradijo samo direktni pogoni z elektromotorja , ali so lahko pogoni iz elektromotorja gnani tudi preko jermenice.
2. Meritve izpuha ( točka 3.3 ) Ali se zahteva po meritvah izpuha nanaša samo na prototip ali je potrebno na lokomotivi vgraditi sistem za stalno merjenje izpuha ?
3. Hrup ( točka 9.3 ) Ali se bodo meritve hrupa izvajale v mirovanju ? Če se bodo meritve izvajale v vožnji-ali se bo upošteval hrup , ki ga povzročajo stari sistemi in niso predmet modifikacije , npr. gibni podstavki ? Ali obstajajo podatki o hrupu, ki ga povzročajo obstoječi sistemi, da bi jih lahko primerjali z novo opremo?
4. Tehnična dokumentacija ( točka 6 ) Ali se zahteva celotna dokumentacija vseh sestavov ( novih in starih ) ali pa je zadostna dokumentacija za nove sestave, ki se vključijo v stare sestave, npr. pnevmatska oprema in inštalacije. Če se morajo poenotiti in prikazati vsi sestavi, čigava je odgovornost za delovanje starih sestavov.
5. Kdo komunicira z AŽP ?
6. Kakšna je moč razsvetljave ?
7. Kakšne so napetosti autostopa, grelca kabine, razsvetljave Hasler brzinomera, radio postaje ?
8. Načrtovana je zamenjava kombinatorja. Ali se bo uporabil novi kontroler in ločeno od kontrolerja zaviralnik ( npr. FV1a )?
9. Obstoječi kontroler je povezan z verigo pod podom. Glede na to, da prehajamo na novi kontroler , bo tudi izvedba drugačna. Kakšna izvedba je zaželjena - s stikalom , ki vključi pult ?
10. Zahtevana je vgradnja Joysticka . Ali se zahteva diskretna regulacija ( npr. v 8 položajih ) ali se zahteva impulzna regulacija ( vsak premik joysticka povečuje ali zmanjšuje moč ).
11. Ali teži lokomotiv 642 in 643 ostaneta isti za vsako serijo ali se bosta unificirali ?
12. Kaj se razume pod »black box« ( točka 3.3 )
13. Ali se obdrži obstoječi tip sedeža strijevodje ?


ODGOVOR
1. Jermenski prenosi niso dovoljeni.
2. Meritve izpuha se izvedejo na vsakem vozilu (zahteva AŽP). Na lokomotive ni potrebno vgraditi sistema za stalno merjenje izpuha.
3. Meritve hrupa se izvajajo v mirujočem stanju lokomotive.
4. Izvajalec izdela in predloži vso dokumentacijo, ki in kot je zahtevana v razpisni dokumentaciji, za nove sestave in spoje sestavov, ki se vključujejo v stare sisteme. Odgovornost za delovanje starih sistemov je na strani naročnika.
5. Naročnik.
6. Cca. 2kW.
7. Napetost vseh sklopov, navedenih v vprašanju št. 7, trenutno znaša 72 V. Po izvedbi remotorizacije se v vseh teh sklopih predvideva napetost 24 V.
8. Da, novi zaviralnik mora biti ločen od kontrolerja.
9. Brez stikala.
10. Impulzna regulacija.
11. Teži lokomotiv 642 in 643 po remotorizaciji ostaneta enaki kot pred remotorizacijo.
12. Spominska enota ki shranjuje podatke sistema.
13. Da.Datum objave: 15.03.2017   12:36
VPRAŠANJE
Spoštovani

V primeru da se ponudi izvedba napajanja pomožnih naprav preko treh izhodov:
1 izhod: fiksen 380V 50Hz:
2 izhod: variabilen 0-440V 0-60Hz.
3 izhod: enosmerni 24v
..definirajte pomožne naprave glede izhodov.


Lp

ODGOVOR
1: Izhod: fiksen 380V 50Hz: vijačni kompresor.
2. Izhod: variabilen 0-440V 0-6Hz: ventilatorja za hlajenje vlečnega motorja, ventilator za hlajenje vode dizel motorja.
3. Izhod: enosmerni 24V: elektro oprema - razsvetljava, kompresor za klima napravo, krmiljenje.
Datum objave: 15.03.2017   13:11
VPRAŠANJE
Razpisni obrazec 8: VZOREC POGODBE
9. USPOSABLJANJE NAROČNIKOVEGA VZDRŽEVALNEGA OSEBJA ZA IZVEDBO REMOTORIZACIJ IN VZDRŽEVANJA
9.3 Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil zadostno število, največ 5 oseb, izkušenih kadrov naročnikovega vzdrževalnega osebja, ki bodo sodelovali pri izvedbi remotorizacije pilotne lokomotive in v nadaljevanju prevzeli obveznost izvedbe remotorizacije preostalih lokomotiv.

9.9 Izvajalec se obvezuje, da bo v času izvedbe remotorizacije pilotne lokomotive usposobil oziroma izvedel izobraževanje največ 5 osebam naročnika oziroma naročnikovega pooblaščenega vzdrževalca tirnih vozil za izvedbo sprotnega vzdrževanja (kontrolni pregledi) novo vgrajene opreme do revizijskega vzdrževanja.

9.11 Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v 1 letu po preteku pogodbe usposobil oziroma izvedel izobraževanje največ 5 osebam naročnika oziroma naročnikovega pooblaščenega vzdrževalca tirnih vozil za izvedbo revizijskega vzdrževanja novo vgrajene opreme.

VPRAŠANJE: Ali gre v zgornjih treh točkah vzorca pogodbe za istih 5 oseb naročnika?
VPRAŠANJE: Prosimo za definicijo oziroma natančnejši opis »revizijskega» vzdrževanja.
VPRAŠANJE: Do katerega nivoja »revizijskega« vzdrževanja naj izvajalec pripravi šolanje za naročnikovo osebje?

9.12 Izvajalec se obvezuje, da bo naročnikovemu vzdrževalnem osebju zagotavljal kompletno podporo pri izrednih popravilih (okvare, poškodbe) v po-garancijskem obdobju do izteka garancijskega roka zadnje remotorizirane lokomotive, predane v redno obratovanje.

VPRAŠANJE: Kaj pomeni termin »Izvajalec se obvezuje ... »? Izvajalec si razlaga, da v garancijskem roku odpravlja napake v sklopu garancijskih obveznosti brezplačno, v po-garancijskem obdobju vsake remotorizacije pa se izvajalčeva podpora naročnikovemu vzdrževalnem osebju zaračunava po takrat veljavnem izvajalčevem ceniku blaga in storitev, oziroma ni brezplačna. Prosimo za pojasnilo.


ODGOVOR
Naročnikovo vzdrževalno osebje oziroma večji del tega osebja, ki bo sodelovalo pri izvedbi remotorizacije pilotne lokomotive, bodo udeleženci izobraževanja za izvedbo sprotnega vzdrževanja (kontrolni pregledi) novo vgrajene opreme do revizijskega vzdrževanja. Izobraževanja se v okviru kvote lahko udeleži tudi predstavnik naročnika.
Predvideno je, da se bo izobraževanja za izvedbo revizijskega vzdrževanja novo vgrajene opreme udeležila ista ekipa naročnikovega vzdrževalnega osebja ali predstavnik naročnika, ki se bo izobraževala za izvedbo sprotnega vzdrževanja (kontrolni pregledi) novo vgrajene opreme, ali pa bodo to osebe, ki na katere bo naročnik sam prenesel ustrezno znanje in izkušnje.
Revizijsko vzdrževanje je generalno popravilo dizel motorja v skladu z navodili proizvajalca dizel motorja.
Ostala oprema se v okviru revizijskega vzdrževanja demontira, preizkusi, opravi obvezne zamenjave delov in sklopov, po potrebi popravi in montira nazaj na lokomotivo v skladu z navodili proizvajalca.
Revizijsko vzdrževanje je generalno popravilo dizel motorja v skladu z navodili proizvajalca dizel motorja, generalno popravilo je torej nivo, do katerega je potrebno usposobiti vzdrževalce.
V po-garancijskem obdobju do izteka garancijskega roka zadnje remotorizirane lokomotive izvajalec naročniku zagotavlja kompletno podporo pri izrednih popravilih (okvare, poškodbe), proti plačilu v medsebojnem dogovoru.
Datum objave: 20.03.2017   11:48
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Imamo težavo pri določitvi točne temperaturne disperzije hlajenja motorja:

V skladu s shemo obtočno 643 imamo naslednje podatke:
-Disperzija intercoolerja radiatorja: 51000 kcal / h = 59,3 kW
-Disperzija hladilne tekočine hladilnika: 268.000 kcal / h = 311,5 kW

V skladu s shemo obtočno 642 imamo naslednje podatke:
-Ni intercooler-ja
-Disperzija hladilne tekočine hladilnika: 165.000 kcal / h = 191,7 kW

Če se le upošteva stopnjo prostorninskega pretoka in temperature hladilne tekočine se dobi drugačno disperzijsko moč, ki se ne ujema z disipacijo v dokumentaciji.

Z izračunano disperzijo vstopne in izstopne temperature imamo lahko naslednjo moč hladilne disperzije hladilne tekočine:
-Vstopna temperatura: 85 ° C
-Izstopna temperatura: 75 ° C
-Volumetrični pretok: 55 m³ / h
-cv hladilne tekočine: 3782 KJ / kg K (ocenjena vrednost)

Izračunana disperzija: 577,9 kW

Glede na trenutne podatke domnevamo, da radiator ne zadostuje zahtevani izgubi disperzijske moči.

VPRAŠANJE:

Ali obstajajo podrobnejše informacije glede radiatorja / celic?
Ali je mogoče dobiti specifikacijo starega motorja (UD30), kjer so na voljo vsi podatki hlajenja?

ODGOVOR
Vsi podatki o radiatorjih in o hlajenju dizel motorja so vključeni v razpoložljivi tehnični dokumentaciji (načrti lokomotive), ki so jo udeleženci obveznega ogleda prevzeli, in sicer:
- Karakteristika hladilnika,
- SILA – H085-00-00,
- Uverenje o kvaliteti,
- Shema cirkulacije vode dizel motorja in naprav 642.05.009,
- Shema cirkulacije vode dizel motorja in naprav 643.05.003.
Proizvajalec hladilnih celic je podjetje Sila d.o.o. Radnička cesta 218, 10 000 Zagreb, Hrvaška.
Za motor UD 30V12R2-3 LE ima naročnik študijo proizvajalca WÄRTSILÄ FRANCE s.a.s. o pregrevanju dizel motorja v poletnem času, ko so temperature zelo visoke, in je udeležencem obveznega ogleda na razpolago po predhodnem dogovoru z naročnikom, in sicer najkasneje 24.3.2017.
Kontaktni osebi naročnika:
- g. Andrej Radež, elektronski naslov andrej.radez@slo-zeleznice.si ali na telefon 01 29 14 107,
- g. Bojan Bela, elektronski naslov bojan.bela@slo-zeleznice.si ali na telefon 02 29 24 356.
Datum objave: 20.03.2017   11:49
VPRAŠANJE
Spoštovani ,
Vezano za
Točko F. Pogoji za sodelovanje – Tehnični pogoji

Smo podjetje, ki se ukvarja z remotorizacijo diesel električnih lokomotiv in proizvodnjo novih diesel električnih lokomotiv. Izpolnjujemo vse tehnične zahteve iz zgoraj navedene točke.
Vezano za reference za vgradnjo motorjev pa smo do sedaj vgrajevali diesel motorje z odgovarjajočimi karakteristikami, vendar brez Norme III B. Takšnih zahtev do sedaj še nismo imeli saj je norma začela veljati šele 01.01.2017 .
Zato ne moremo zagotoviti referenc o vgradnji motorja istega proizvajalca kot bi ga ponudili. Zagotovimo pa lahko reference o vgradnji podobnih motorjev z zahtevanimi karakteristikami ( razen norme IIIB ) vendar je motor od drugega proizvajalca.

Vprašanje:
Ali bodo upoštevane naše reference za remotorizacije izvedene z vgradnjo odgovarjajočega diesel motorja drugega proizvajalca ?


ODGOVOR
Kot je navedeno v »Točki F, Tehnični pogoji« razpisne dokumentacije, je moral v času izvedbe remotorizacije novo vgrajeni dizel motor v celoti izpolnjevati zahteve po takrat veljavnih standardih izpustov emisij dizel motorjev v državi, kjer končni naročnik opravlja svojo dejavnost. Naročnik torej ne zahteva, da morajo biti referenčne remotorizacije izvedene z vgradnjo dizel motorja, ki izpolnjuje trenutno veljavni standard izpustov emisij dizel motorjev Stage III B v državni naročnika predmetnega javnega naročila.
Ne glede na to naročnik dopušča, da so bile referenčne remotorizacije izvedene z vgradnjo dizel motorja, ki je v času izvedbe remotorizacije v celoti izpolnjeval takrat veljavne standarde izpustov emisij dizelskih motorjev v državi, kjer končni naročnik opravlja svojo dejavnost, vendar pa ta dizel motor danes ne izpolnjuje trenutno veljavnega standarda izpustov emisij dizel motorjev Stage III B v državi naročnika predmetnega javnega naročila.
Zato se je naročnik odločil, da bo ponudnikom priznal tudi referenčne remotorizacije, ki izpolnjujejo vse v »Točki F, Tehnični pogoji« navedene pogoje, in so bile izvedene z dizel motorjem drugega proizvajalca, kot je ponujen v predmetnem javnem naročilu.
Ponujeni dizel motor v predmetnem javnem naročilu pa mora v celoti izpolnjevati vse tehnične zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji.
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 20.03.2017   11:50
VPRAŠANJE
1.5. Rok za izvedbo pogodbenih del ter vloga in obveznost izvajalca/naročnika
 Izvajalec in naročnik vgradita opremo na pilotno lokomotivo najkasneje 5 mesecev od dneva dobave opreme in priprave pilotne lokomotive za vgradnjo dobavljene opreme; naročnik zagotovi sodelovanje ustreznega kadra,
VPRAŠANJE 1: Kakšna je razmejitev obveznosti pri izvedbi del remotorizacije pilotne lokomotive? Ali naročnikov pooblaščenec zagotovi kompletno izvedbo del, tako pripravo na remotorizacijo kot tudi vgradnjo nove opreme in ali, in v kolikšni meri, so dela vgradnje nove opreme v domeni izvajalca? Definicija »naročnik zagotovi sodelovanje ustreznega kadra«, in katere so njihove obveznosti?

 Izvajalec in naročnik izvedeta testiranje delovanja vgrajene opreme v naročnikovi preizkuševalnici najkasneje 15 dni po zaključku vgradnje opreme na pilotno lokomotivo,
VPRAŠANJE 2: Kateri so kriteriji za uspešno opravljeno testiranje delovanja vgrajene opreme?


ODGOVOR
1.
Naročnik bo zagotovil sodelovanje ustreznega kadra, to je tehničnega kadra, ki sedaj izvaja vsa vzdrževalna dela na obstoječih lokomotivah, delovne prostore (tir), osnovna delavniška orodja ter mostno dvigalo za izvedbo montažnih-mehanskih del ter montažo inštalacij s podporo izvajalca.
Naročnik bo zagotovil najmanj 3 kvalificirane osebe dnevno za izvedbo mehanskih del in najmanj 2 kvalificirani osebi za izvedbo električarskih del ter po potrebi 2 tehnologa. Njihove naloge so priprava lokomotive za montažo elementov ter sodelovanje pri montaži ter preizkusih v skladu z navodili izvajalca del.
2.
Kriterij za uspešno opravljen preizkus lokomotive v naročnikovi preizkuševalnici je pravilno delovanje sistemov in doseganje parametrov v skladu s tehničnimi zahtevami, kar vključuje uspešen štart in utekanje dizel motorja z generatorjem, doseganje moči dizel motorja in generatorja v skladu s potrebno karakteristiko lokomotive, pravilno delovanje krmiljenja in pravilno delovanje pomožnih naprav. Meritve se opravijo po Protokolu o kontroli motorja ter električne meritve.
Datum objave: 20.03.2017   11:50
VPRAŠANJE
1.5. Rok za izvedbo pogodbenih del ter vloga in obveznost izvajalca/naročnika
 Izvajalec in naročnik vgradita opremo na pilotno lokomotivo najkasneje 5 mesecev od dneva dobave opreme in priprave pilotne lokomotive za vgradnjo dobavljene opreme; naročnik zagotovi sodelovanje ustreznega kadra,
VPRAŠANJE 1: Kakšna je razmejitev obveznosti pri izvedbi del remotorizacije pilotne lokomotive? Ali naročnikov pooblaščenec zagotovi kompletno izvedbo del, tako pripravo na remotorizacijo kot tudi vgradnjo nove opreme in ali, in v kolikšni meri, so dela vgradnje nove opreme v domeni izvajalca? Definicija »naročnik zagotovi sodelovanje ustreznega kadra«, in katere so njihove obveznosti?

 Izvajalec in naročnik izvedeta testiranje delovanja vgrajene opreme v naročnikovi preizkuševalnici najkasneje 15 dni po zaključku vgradnje opreme na pilotno lokomotivo,
VPRAŠANJE 2: Kateri so kriteriji za uspešno opravljeno testiranje delovanja vgrajene opreme?


ODGOVOR
1.
Naročnik bo zagotovil sodelovanje ustreznega kadra, to je tehničnega kadra, ki sedaj izvaja vsa vzdrževalna dela na obstoječih lokomotivah, delovne prostore (tir), osnovna delavniška orodja ter mostno dvigalo za izvedbo montažnih-mehanskih del ter montažo inštalacij s podporo izvajalca.
Naročnik bo zagotovil najmanj 3 kvalificirane osebe dnevno za izvedbo mehanskih del in najmanj 2 kvalificirani osebi za izvedbo električarskih del ter po potrebi 2 tehnologa. Njihove naloge so priprava lokomotive za montažo elementov ter sodelovanje pri montaži ter preizkusih v skladu z navodili izvajalca del.
2.
Kriterij za uspešno opravljen preizkus lokomotive v naročnikovi preizkuševalnici je pravilno delovanje sistemov in doseganje parametrov v skladu s tehničnimi zahtevami, kar vključuje uspešen štart in utekanje dizel motorja z generatorjem, doseganje moči dizel motorja in generatorja v skladu s potrebno karakteristiko lokomotive, pravilno delovanje krmiljenja in pravilno delovanje pomožnih naprav. Meritve se opravijo po Protokolu o kontroli motorja ter električne meritve.
Datum objave: 20.03.2017   11:51
VPRAŠANJE
1.6. Način plačila

Plačilo remotorizacije se izvede postopno, za vsako posamezno lokomotivo posebej, v odstotku od vrednosti remotorizacije lokomotive. Izvajalec bo naročniku izstavil:

Pilotna lokomotiva:
 2. račun v višini 20% vrednosti remotorizacije lokomotive na osnovi merilne dokumentacije o uspešno opravljenih preizkusih lokomotive v naročnikovi preizkuševalnici,
VPRAŠANJE 1: Kateri so kriteriji za uspešno opravljene preizkuse lokomotive – merilna dokumentacija?

 3. račun v višini 20% vrednosti remotorizacije lokomotive na osnovi zapisnika o opravljeni tekalni in obremenilni preizkusni vožnji in izročitvi lokomotive v poskusno obratovanje,
VPRAŠANJE 2: Kateri so kriteriji za uspešno opravljeni tekalni in obremenilni preizkusni vožnji?

 4. račun v višini 20% vrednosti remotorizacije lokomotive na osnovi zapisnika o:
o uspešno zaključenem poskusnem obratovanju remotorizirane lokomotive v prometu, in
o predaji lokomotive v redno obratovanje, in
o predaji projekta izvedenih del, in
o izvedbi usposabljanja naročnikovega osebja za nadzor in upravljanje lokomotive, in
o izvedbi usposabljanja naročnikovega vzdrževalnega osebja za izvajanje sprotnega vzdrževanja.
VPRAŠANJE 3: Kateri so kriteriji za uspešno zaključeno poskusno obratovanje remotorizirane lokomotive v prometu?

Za vsako od preostalih 11 lokomotiv:
 2. račun v višini 40% vrednosti remotorizacije lokomotive na osnovi merilne dokumentacije o uspešno opravljenih preizkusih lokomotive v naročnikovi preizkuševalnici,
VPRAŠANJE 4: Kateri so kriteriji za uspešno opravljene preizkuse lokomotive – merilna dokumentacija?

 3. račun v višini 20% vrednosti remotorizacije lokomotive na osnovi zapisnika o opravljeni tekalni in obremenilni preizkusni vožnji in izročitvi lokomotive v redno obratovanje.
VPRAŠANJE 5: Kateri so kriteriji za uspešno opravljeni tekalni in obremenilni preizkusni vožnji?


ODGOVOR
1.
Kriterij za uspešno opravljen preizkus lokomotive v naročnikovi preizkuševalnici je pravilno delovanje sistemov in doseganje parametrov v skladu s tehničnimi zahtevami, kar vključuje uspešen štart in utekanje dizel motorja z generatorjem, doseganje moči dizel motorja in generatorja v skladu s potrebno karakteristiko lokomotive, pravilno delovanje krmiljenja in pravilno delovanje pomožnih naprav. Meritve se opravijo po Protokolu o kontroli motorja ter električne meritve.
2.
Kriterij za uspešno opravljeno tekalno preizkusno vožnjo je preizkus vožnje z maksimalno hitrostjo, pri čemer se ugotavlja pravilno delovanje pogonskih agregatov, sklopov in naprav, v skladu z dokumentacijo.
Tekalna vožnja se opravi najmanj na 25 km v vsako smer. Obremenilna vožnja se opravi po uspešno opravljeni tekalni vožnji, lokomotiva mora opraviti vožnjo polno obremenjenega vlaka v skladu z voznim redom.
V obeh vožnjah se preverja karakteristike lokomotive po pravilnikih SŽ oziroma predpisih UIC.
3.
Kriterij za uspešno zaključeno poskusno obratovanje je brezhibno delovanje remotorizirane lokomotive v trajanju največ 2 meseca od predaje remotorizirane lokomotive v poskusno obratovanje, kar vključuje doseganje potrebnih vlečnih karakteristik – vleka v skladu z zahtevami voznega reda in pravilno delovanje na premiku – brez okvar.
4.
Kriterij za uspešno opravljen preizkus lokomotive v naročnikovi preizkuševalnici je pravilno delovanje sistemov in doseganje parametrov v skladu s tehničnimi zahtevami, kar vključuje uspešen štart in utekanje dizel motorja z generatorjem, doseganje moči dizel motorja in generatorja v skladu s potrebno karakteristiko lokomotive, pravilno delovanje krmiljenja in pravilno delovanje pomožnih naprav. Meritve se opravijo po Protokolu o kontroli motorja ter električne meritve.
5.
Kriterij za uspešno opravljeno tekalno preizkusno vožnjo je preizkus vožnje z maksimalno hitrostjo, pri čemer se ugotavlja pravilno delovanje pogonskih agregatov, sklopov in naprav, v skladu z dokumentacijo.
Tekalna vožnja se opravi najmanj na 25 km v vsako smer. Obremenilna vožnja se opravi po uspešno opravljeni tekalni vožnji, lokomotiva mora opraviti vožnjo polno obremenjenega vlaka v skladu z voznim redom.
V obeh vožnjah se preverja karakteristike lokomotive po pravilnikih SŽ oziroma predpisih UIC.
Datum objave: 20.03.2017   11:52
VPRAŠANJE
2.4. Sestavni deli ponudbe
J. Ponudbeni predračun
V ponudbeni vrednosti so zajeti kompletni stroški izvajalca, to so vsi stroški, ki so potrebni za izvedbo naročila: vrednost vseh komponent, sestavnih delov in potrošnega in ostalega materiala, rezervnih delov in potrošnega materiala za redno vzdrževanje v garancijskem roku, izobraževanje naročnikovega vzdrževalnega osebja za sprotno in revizijsko vzdrževanje, razen stroškov prevoza naročnikovih udeležencev izobraževanja, kompletna tehnična dokumentacija, morebitne carine, takse, transportni in zavarovalni stroški do lokacije naročnika, skladiščenje, vsa dela in preizkusi do polne funkcionalnosti remotorizirane lokomotive (v delu, ki se nanaša na predmet pogodbe), kompletni stroški izvajalčevega oziroma proizvajalčevega osebja, kar vključuje stroške nastanitve, prevoza in prehrane, prevajanje, svetovanje in podobno, ter vsi stroški kakovostnega prevzema dizel motorja pri proizvajalcu dizel motorja, razen stroškov prevoza naročnikovih udeležencev kakovostnega prevzema.
VPRAŠANJE 1: V točki razpisa 1.5. Rok za izvedbo pogodbenih del ter vloga in obveznost izvajalca/naročnika
je navedeno:
 Izvajalec in naročnik vgradita opremo na pilotno lokomotivo najkasneje 5 mesecev od dneva dobave opreme in priprave pilotne lokomotive za vgradnjo dobavljene opreme; naročnik zagotovi sodelovanje ustreznega kadra,
Čigavi so stroški naročnikovega osebja, ki sodeluje pri remotorizaciji pilotne lokomotive?

VPRAŠANJE 2: Redno vzdrževanje lokomotive je vezano na število opravljenih delovnih ur lokomotive. Koliko delovnih ur na leto je predvidenih za posamezno lokomotivo?

VPRAŠANJE 3: Ali termin »potrošni material« zajema tudi olja, hladilno tekočino, kislino za startne baterije, ....?

VPRAŠANJE 4: Naročnik naj točno definira termin »vsa dela in preizkusi do polne funkcionalnosti remotorizirane lokomotive (v delu, ki se nanaša na predmet pogodbe)«, saj lahko izvajalec le tako detaljno določi vse s tem povezane stroške. Kaj se razume pod »polna funkcionalnost«? Ali naj bodo tukaj všteti tudi stroški goriva za testiranje / testiranja lokomotive?ODGOVOR
1.
Naročnikovo osebje, ki sodeluje pri remotorizaciji pilotne lokomotive, je strošek naročnika.
2.
Planirano je 4000 do 6000 opravljenih delovnih ur lokomotive letno.
3.
Olja, hladilne tekočine in kislina niso zajeti kot potrošni material.
4.
»Polna funkcionalnost remotorizirane lokomotive« pomeni popolno delovanje lokomotive v vleki in na premiku.
Navedba »v delu, ki se nanaša na predmet pogodbe« pomeni, da so na lokomotivo vgrajeni tudi drugi elementi in sistemi, brez katerih lokomotiva ne more obratovati, pa niso predmet javnega naročila. Ti ostanejo nespremenjeni.
Preizkusi, ki so vezani na predmet naročila, so:
- Tehtanje lokomotive,
- Preizkušanje lokomotive na preizkuševalnici moči:
a/ agregat (preizkus moči, stabilnosti, temperature),
b/ pomožne naprave in stroji (stabilnost, temperature),
c/ temperature in tlaki:
- fluidov (voda, olje, gorivo),
- izpušnih plinov,
- vstopnega zraka za dizel motor,
d/ mehanske meritve:
- temperature ležajnih mest,
- opletanje,
e/ električne meritve:
- zaščit agregata,
- izvrševanje krmiljenja ob vklopih (šentiranje, vključevanje pomožnih naprav),
- Preizkusi po navodilih proizvajalca za preizkušanje agregata oziroma lokomotive in vsi preizkusi elementov v
skladu s projektno dokumentacijo.
Do 1000 l goriva za preizkus dizel motorja in uskladitev dizel motorja z glavnim generatorjem je strošek naročnika.
Datum objave: 20.03.2017   11:52
VPRAŠANJE
Razpisni obrazec 8: VZOREC POGODBE
9. USPOSABLJANJE NAROČNIKOVEGA VZDRŽEVALNEGA OSEBJA ZA IZVEDBO REMOTORIZACIJ IN VZDRŽEVANJA
9.3 Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil zadostno število, največ 5 oseb, izkušenih kadrov naročnikovega vzdrževalnega osebja, ki bodo sodelovali pri izvedbi remotorizacije pilotne lokomotive in v nadaljevanju prevzeli obveznost izvedbe remotorizacije preostalih lokomotiv.

9.9 Izvajalec se obvezuje, da bo v času izvedbe remotorizacije pilotne lokomotive usposobil oziroma izvedel izobraževanje največ 5 osebam naročnika oziroma naročnikovega pooblaščenega vzdrževalca tirnih vozil za izvedbo sprotnega vzdrževanja (kontrolni pregledi) novo vgrajene opreme do revizijskega vzdrževanja.

9.11 Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v 1 letu po preteku pogodbe usposobil oziroma izvedel izobraževanje največ 5 osebam naročnika oziroma naročnikovega pooblaščenega vzdrževalca tirnih vozil za izvedbo revizijskega vzdrževanja novo vgrajene opreme.
VPRAŠANJE 1: Ali gre v zgornjih treh točkah vzorca pogodbe za istih 5 oseb naročnika?
VPRAŠANJE 2: Prosimo za definicijo oziroma natančnejši opis »revizijskega» vzdrževanja.
VPRAŠANJE 3: Do katerega nivoja »revizijskega« vzdrževanja naj izvajalec pripravi šolanje za naročnikovo osebje?

9.12 Izvajalec se obvezuje, da bo naročnikovemu vzdrževalnem osebju zagotavljal kompletno podporo pri izrednih popravilih (okvare, poškodbe) v po-garancijskem obdobju do izteka garancijskega roka zadnje remotorizirane lokomotive, predane v redno obratovanje.
VPRAŠANJE 4: Kaj pomeni termin »Izvajalec se obvezuje ... »? Izvajalec si razlaga, da v garancijskem roku odpravlja napake v sklopu garancijskih obveznosti brezplačno, v po-garancijskem obdobju vsake remotorizacije pa se izvajalčeva podpora naročnikovemu vzdrževalnem osebju zaračunava po takrat veljavnem izvajalčevem ceniku blaga in storitev, oziroma ni brezplačna. Prosimo za pojasnilo.


ODGOVOR
1.
Naročnikovo vzdrževalno osebje oziroma večji del tega osebja, ki bo sodelovalo pri izvedbi remotorizacije pilotne lokomotive, bodo udeleženci izobraževanja za izvedbo sprotnega vzdrževanja (kontrolni pregledi) novo vgrajene opreme do revizijskega vzdrževanja. Izobraževanja se v okviru kvote lahko udeleži tudi predstavnik naročnika.
Predvideno je, da se bo izobraževanja za izvedbo revizijskega vzdrževanja novo vgrajene opreme udeležila ista ekipa naročnikovega vzdrževalnega osebja ali predstavnik naročnika, ki se bo izobraževala za izvedbo sprotnega vzdrževanja (kontrolni pregledi) novo vgrajene opreme, ali pa bodo to osebe, ki na katere bo naročnik sam prenesel ustrezno znanje in izkušnje.
2.
Revizijsko vzdrževanje je generalno popravilo dizel motorja v skladu z navodili proizvajalca dizel motorja.
Ostala oprema se v okviru revizijskega vzdrževanja demontira, preizkusi, opravi obvezne zamenjave delov in sklopov, po potrebi popravi in montira nazaj na lokomotivo v skladu z navodili proizvajalca.
3.
Revizijsko vzdrževanje je generalno popravilo dizel motorja v skladu z navodili proizvajalca dizel motorja, generalno popravilo je torej nivo, do katerega je potrebno usposobiti vzdrževalce.
4.
V po-garancijskem obdobju do izteka garancijskega roka zadnje remotorizirane lokomotive izvajalec naročniku zagotavlja kompletno podporo pri izrednih popravilih (okvare, poškodbe), proti plačilu v medsebojnem dogovoru.
Datum objave: 20.03.2017   11:52
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE 1: Kaj v primeru, da so vse prispele ponudbe cenovno izven planiranega kompletnega zneska investicije remotorizacije 12 lokomotiv. Ali se tender razveljavi?

VPRAŠANJE 2: Kdo je odgovoren za certifikacijo lokomotive in njeno končno testiranje? Po končani remotorizaciji in testiranju, je potrebno lokomotivo certificirati. Je za certifikacijo odgovoren (in nosi stroške postopka) izvajalec remotorizacije ali naročnik?

VPRAŠANJE 3: Kje je lokacija testiranja remotorizirane lokomotive? Ali ima naročnik na voljo ustrezne prostore in instrumente, potrebne za izvedbo zahtevanega testiranja?

VPRAŠANJE 4: Meritve torzijskih vibracij. Izvajalec ima izračune, proizvajalec tudi meritve, torzijskih vibracij motorja in spojke. V primeru da bo naročnik izvajal sanacijo in montažo generatorja na ostale sisteme, lahko pride do nepredvidenih torzijskih vibracij sistema. Kdo izvaja merjenje vibracij in kdo nosi odgovornost v primeru da le-te niso v skladu z zahtevami?

VPRAŠANJE 5: Pri sami montaži je potrebno veliko dodatnega materiala kot so cevi, vijaki, spojni material, ožičenje, nosilci, .... . Kdo dobavlja ta material, izvajalec ali naročnik?


ODGOVOR
1.
Naročnik bo ravnal skladno z določbami ZJN-3.
2.
Za pravočasno pridobitev obratovalnih dovoljenj do predaje remotoriziranih lokomotiv v redno obratovanje je naloga in odgovornost naročnika, ki v celoti krije stroške postopka pridobivanja obratovalnega dovoljenja, izvajalec pa je dolžan dostaviti vso potrebno tehnično dokumentacijo, ki je povezana z dobavljeno opremo in projektom za izvedbo vgradnje opreme na lokomotivo, in je potrebna za pridobitev obratovalnega dovoljenja.
3.
Lokacija testiranja je preizkuševalnica na lokaciji naročnika v Mariboru na naslovu: SŽ – VIT, d.o.o., Proizvodnja Maribor, Kurilniška 8, 2000 Maribor, Slovenija. Naročnik razpolaga z ustrezno opremo za testiranje.
4.
Meritve torzijskih vibracij izvede izvajalec, kontrolira naročnik, odgovornost v celoti nosi izvajalec.
5.
Kompletni material, kot so cevi, vijaki, spojni material, ožičenje, nosilci in ves ostali potrebni material predvidi in dobavi izvajalec.
Datum objave: 20.03.2017   11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani
Zaradi zamudnega prevajanja in velikega obsega dela , ki ga zahteva izdelava kvalitetne ponudbe in zaradi
šele pred kratkim razjasnjenih tehničnih vprašanj, katera neposredno vplivajo na tehnično zasnovo in posledično tudi na višino ponudbe,
Vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe za 3 tedne ( do 21.04.2017).

Vprašanje : Ali lahko podaljšate rok za oddajo ponudbe in za koliko ?


ODGOVOR
Naročnik se strinja s podaljšanjem roka za oddajo ponudbe, in sicer je novi rok za oddajo ponudbe 14.4.2017 do 10.00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo 14.4.2017 ob 12.00 uri.
Ravno tako naročnik podaljšuje rok za dodatna vprašanja, vezana na razpisno dokumentacijo, in sicer najkasneje 27.3.2017 do 12.00 ure.
Naročnik bo odgovore pripravil in objavil najkasneje 31.3.2017 do 12.00 ure.
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije.
Datum objave: 20.03.2017   11:54
VPRAŠANJE
Smo večje podjetje v regiji, ki uspešno izdelujemo železniška tirna vozila, med drugim tudi remotoriziramo, in jih vzdržujemo. Od leta 2012 smo v stečaju, vendar nemoteno poslujemo naprej in želimo konkurirati na vašem razpisu. Vaš pogoj, da ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku, nam onemogoča, da je naša ponudba izbrana, v kolikor ekonomsko najugodnejša. Prosimo vas, da razpisno dokumentacijo ustrezno spremenite in nam omogočite, da se potegujemo za pridobitev posla, skladno z merili za izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika.


ODGOVOR
Naročnik dovoljuje, da se kot ponudnik, so-ponudnik ali podizvajalec prijavi gospodarski subjekt v stečaju (stečajni dolžnik), pod pogojem, da mu je sodišče izdalo sklep o nadaljevanju poslovanja, skladno s 317. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16,31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C) oziroma za ponudnika, so-ponudnika ali podizvajalca, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, ekvivalentno zakonodajo v državi, v kateri ima ponudnik, so-ponudnik ali podizvajalec sedež.
Poleg tega mora ponudnik, so-ponudnik ali podizvajalec v stečaju dokazati, da v zadnjih 2 zaključenih obračunskih letih pred dnevom objave tega javnega naročila ne izkazuje negativnega poslovanja.
Dokazilo: Računovodski izkaz uspeha za zadnji dve zaključeni obračunski leti pred dnevom objave tega javnega naročila.
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije in popravljen obrazec ESPD.
Datum objave: 20.03.2017   11:54
VPRAŠANJE
Smo večje podjetje v regiji, ki uspešno izdelujemo železniška tirna vozila, med drugim tudi remotoriziramo, in jih vzdržujemo. Od leta 2012 smo v stečaju, vendar nemoteno poslujemo naprej in želimo konkurirati na vašem razpisu. Vaš pogoj, da ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku, nam onemogoča, da je naša ponudba izbrana, v kolikor ekonomsko najugodnejša. Prosimo vas, da razpisno dokumentacijo ustrezno spremenite in nam omogočite, da se potegujemo za pridobitev posla, skladno z merili za izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika.


ODGOVOR
Naročnik dovoljuje, da se kot ponudnik, so-ponudnik ali podizvajalec prijavi gospodarski subjekt v stečaju (stečajni dolžnik), pod pogojem, da mu je sodišče izdalo sklep o nadaljevanju poslovanja, skladno s 317. členom Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14 – uradno prečiščeno besedilo, 10/15 – popr., 27/16,31/16 – odl. US, 38/16 – odl. US in 63/16 – ZD-C) oziroma za ponudnika, so-ponudnika ali podizvajalca, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, ekvivalentno zakonodajo v državi, v kateri ima ponudnik, so-ponudnik ali podizvajalec sedež.
Poleg tega mora ponudnik, so-ponudnik ali podizvajalec v stečaju dokazati, da v zadnjih 2 zaključenih obračunskih letih pred dnevom objave tega javnega naročila ne izkazuje negativnega poslovanja.
Dokazilo: Računovodski izkaz uspeha za zadnji dve zaključeni obračunski leti pred dnevom objave tega javnega naročila.
Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije in popravljen obrazec ESPD.
Datum objave: 22.03.2017   08:36
VPRAŠANJE
Spoštovani

Pri predložitvi potrdil od nosilca ponudbe kot so npr. potrdilo o nekaznovanosti, finančni izpisi, registracija.. morajo biti le ti v slovenskem jeziku ali enemu od EU jezikov?

Lp

ODGOVOR
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. V primeru, da so dokazila za izpolnjevanje pogojev v tujem jeziku, morajo biti v ponudbi predloženi tudi uradni prevodi v slovenski jezik s strani zapriseženega stalnega sodnega prevajalca. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.
Prospekti, strokovna literatura, certifikati, licenčne pogodbe, licence in podobno, kar pojasnjuje ponudbo, morajo biti v slovenskem ali angleškem jeziku. Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.
Vsa korespondenca in drugi dokumenti, ki si jih bosta izmenjala naročnik in ponudnik, so v slovenskem jeziku.