Dosje javnega naročila NMV8052/2015
Naročnik: SŽ, d.o.o. 
Storitve: Informacijski sistemi
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 109.800,00 EUR

NMV8052/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.12.2015
NMV553/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.01.2016
NMV553/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.09.2016
    NMV8052/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Informacijski sistemi

Datum objave: 17. 12. 2015
Številka objave: NMV8052/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ, d.o.o., KOLODVORSKA ULICA 11, Kontakt: Darko Zakrajšek, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12914687. Telefaks +386 12914833. E-pošta darko.zakrajsek@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Uvedba poslovno informacijskega sistema v družbi SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d. na platformi SAP ERP
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Uvedba poslovno informacijskega sistema v družbi SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d. na platformi SAP ERP
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 48810000 (Informacijski sistemi)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/12/3161-51886574134598523680/Razpisn
a_dokumentacija.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 14. 1. 2016
Čas: 08:30
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 14. 1. 2016
Čas: 09:30
Kraj: Ljubljana
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 5. 1. 2016
Čas: 15:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 12. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV553/2016, Storitve: Informacijski sistemi; datum objave: 29. 1. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.01.2016   14:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji je navedeno, da se projekt izvaja po SAP ASAP projektni metodologiji. Prosili bi vas, če lahko zapišete, katere faze po SAP ASAPu so faze, ki so navedene na strani 34 razpisne dokumentacije (točka 10.1 v pogodbi) in na strani 38 razpisne dokumentacije (razpisni obrazec 8).

ODGOVOR:
Faze navedene na strani 38 se preslikajo v naslednje faze po ASAP:
1. Priprava dokumentacije v ASAP faze 1,2
2. Izdelava vmesnikov v ASAP faze 3,4
3. Poskusno obdobje produkcije v ASAP fazo 5

Datum objave: 06.01.2016   14:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Predmet uvedbe je tudi hčerinsko podjetje Kamnolom Verd d.o.o.. S tem v zvezi bi prosili za odgovor na naslednja vprašanja:
- ali se v Kamnolom Verd d.o.o. uvede tudi proizvodni modul (SAP PP)?
- ali se v Kamnolom Verd d.o.o. uvedejo tudi procesi za materialno poslovanje in nabavo (SAP MM)?
- ali se v Kamnolom Verd d.o.o. uvedejo tudi prodajni procesi (SAP SD)?
- ali naj se uvedejo tudi medpodjetni procesi v SAPu za poslovanje med podjetjema ŽGP in Kamnolom Verd?

ODGOVOR:
- ali se v Kamnolom Verd d.o.o. uvede tudi proizvodni modul (SAP PP)? Da.
- ali se v Kamnolom Verd d.o.o. uvedejo tudi procesi za materialno poslovanje in nabavo (SAP MM)? Da.
- ali se v Kamnolom Verd d.o.o. uvedejo tudi prodajni procesi (SAP SD)? Da.
- ali naj se uvedejo tudi medpodjetni procesi v SAPu za poslovanje med podjetjema ŽGP in Kamnolom Verd? Da.

Datum objave: 06.01.2016   14:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali katerikoli podjetje (ŽGP ali Kamnolom Verd) pri prodaji sprejema tudi gotovinska plačila?
- Če da, prosimo za opis procesa in aplikacije, v kateri se gotovinsko plačilo poknjiži.
- Če da, ali je potrebno v ponudbo vključiti tudi prilagoditev te aplikacije za davčne blagajne?

ODGOVOR:
Kamnolom Verd sprejema gotovinska plačila in ima obveznost davčnih blagajn. Gotovinsko plačilo se izvede v aplikaciji »Tehtnica ALBA«.
SŽ ŽGP ne sprejema gotovinskih plačil.

Datum objave: 06.01.2016   14:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kakšne tehnične možnosti za integracijo s SAP ERP omogoča aplikacija "tehtnica ALBA", ki je v uporabi v Kamnolomu Verd d.o.o.? Spletne storitve (web-service), izmenjava ASCII datotek ...?

ODGOVOR:
Integracija bo izvedena z uporabo spletnih storitev.

Datum objave: 06.01.2016   14:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na strani 38 je v točki "Obseg dela" navedeno tudi, da:
- pripraviti je potrebno zmogljiv in fleksibilen sistem poslovnega obveščanja za področje projektnega kontrolinga.
Vprašanje:
- ali je s tem mišljeno, da je potrebno pripraviti poslovna poročila?
- ali tudi obveščanje, t.j. pošiljanje poročil po npr. e-pošti?

ODGOVOR:
Predvidena je uporaba standardnih poslovnih poročil in priprava nekaj dodatnih lastnih poročil v okviru SAP PS modula.
Ni predvideno pošiljanje poročil po elektronski pošti.

Datum objave: 06.01.2016   14:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali naj bo predmet uvedbe v ŽGP in v Kamnolom Verd tudi modul "Vzdrževanje" (SAP PM - Plant Maintenance)?
Če da, prosimo za kratek opis procesov vzdrževanja v ŽGP in v Kamnolomu Verd.

ODGOVOR:
Ne.

Datum objave: 06.01.2016   14:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnilo, kateri datum (točka 1.4 v razpisni dokumentaciji) je mišljen kot datum prehoda v živo (go-live date) po SAP ASAP projektni metodologiji?

ODGOVOR:
31.05.2016

Datum objave: 06.01.2016   14:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za potrditev, da naročnik poskrbi za vse, kar je potrebno za pripravo, čiščenje in dopolnjevanje matičnih podatkov iz obstoječih sistemov.
Izvajalec bo tekom projekta naročniku dal format (in tehnične opise) za matične podatke.

ODGOVOR:
Da, naročnik poskrbi za pripravo, čiščenje in dopolnjevanje matičnih podatkov.
Da, izvajalec bo določil format za matične podatke.

Datum objave: 06.01.2016   14:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Projekt se izvaja po SAP ASAP projektni metodoologiji. Prosimo za potrditev, da bodo ključni uporabniki naročnika (skladno z ASAPom) poskrbeli za:
- pripravo navodil za končne uporabnike,
- šolanje končnih uporabnikov za uporabo rešitve.

ODGOVOR:
Izvajalec izvede šolanje ključnih uporabnikov, naročnik pripravi navodila in izšola končne uporabnike.

Datum objave: 06.01.2016   14:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kaj (t.j. katere aktivnosti) pričakuje naročnik od izvajalca v t.im. poskusnem obdobju produkcije (faza 3, stran 38 v razpisni dokumentaciji)?

ODGOVOR:
Naročnik od izvajalca v poskusnem obdobju produkcije pričakuje: odpravljanje morebitnih napak in pomanjkljivosti pri delovanju sistema, pomoč ključnim uporabnikom.

Datum objave: 06.01.2016   14:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede rokov za izvedbo, ki so opredeljeni v razpisu. Prosimo, da se roki opredelijo na način "T0+ število mesecev". T0 pa pomeni dan podpisa pogodbe.
Kot izvajalec namreč ne moremo jamčiti roka izvedbe, ki je s konkretnim datumom naveden v razpisni dokumentaciji, ker nimamo nobenega vpliva na potek in trajanje postopka izbire in odločitve pri naročniku.

ODGOVOR:
Roki za izvedbo, navedeni v razpisni dokumentaciji, veljajo ob predpostavki, da bo pogodba z izbranim ponudnikom podpisana najkasneje do 31.01.2016, sicer se roki za izvedbo ustrezno premaknejo.