Dosje javnega naročila NMV541/2015
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Storitve: Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 231.884,42 EUR

NMV541/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 02.02.2015
NMV2675/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 15.05.2015
NMV2675/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.05.2015
    NMV541/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem

Datum objave: 2. 2. 2015
Številka objave: NMV541/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: OPERATIVNI LEASING OSEBNIH VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Operativni najem osebnih vozil.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 60171000 (Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem), dopolnilni besednjak: PB04 (Brez voznika)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/1/1838-32523148197378721489/Leasing_
osebnih_vozil.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 17. 2. 2015
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 17. 2. 2015
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 7. 2. 2015
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 1. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV2675/2015, Storitve: Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem; datum objave: 15. 5. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.02.2015   15:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Glede na to da točka 2.7.5. razpisne dokumentacije predvideva pred izbiro ponudnika tudi pogajanja o elementih, ki jih točka predvideva, zaprošam za informacijo kdaj naj bi se ta pogajanja izvedla oziroma ali bodo izvedena takoj po odpiranju ponudb?

2. Ali se doba najema začne z dnem izročitve vozila v posest naročniku?

3. Razpisna dokumentacija podmerilo I. predvideva eno dodatno točko v primeru kadar ponudnik ponudi poračun preseženih ali manjkajočih kilometrov v višini ki je za 500 km višja od zahtevanega minimuma, da se poračun preseženih ali manjkajočih kilometrov opravi šele če le ti presegajo 5.000 km. Glede na to, da gredo manjkajoči kilometri v korist naročnika, ni logično da navedeni kriterij ponuja dodatno točko, v primeru zvišanja skupnega zneska kilometrov, ko se poračunavajo manjkajoči kilometri (tako je možno sklepati, prosimo za pojasnilo).

4. Ali se v primeru manjkajočih ali preseženih kilometrov poračunavajo vsi kilometri ali samo kilometri nad številko v ponudbi?

5. Ali se naredi poračun več oziroma manj prevoženih kilometrov le ob rednem izteku pogodbe ali tudi v primeru predčasne prekinitve pogodbe posledično odpovedi pogodbenega razmerja skladno s pogodbo? Ker so odpovedni razlogi različni ali se poračun naredi v primeru odpovedi pogodbe iz kateregakoli razloga in s strani katerekoli stranke pogodbe?

6. Po kakšni formuli se naredi obračun manj ali več prevoženih kilometrov v primeru, če je odgovor na vprašanje iz prejšnje alineje pozitiven?

7. Ker razpisna dokumentacija v primeru ko naročnik namesto vozila zahtevanega proizvajalca ponudi vozilo drugega proizvajalca kot je v razpisni dokumentaciji, določa da je dolžan ponudnik pisno dokazati da je ponujeno vozilo po tehničnih karakteristikah in funkcionalnosti enakovredno oziroma boljše od zahtevanega vozila, prosimo za pojasnilo kriterija funkcionalnosti vozila, ki se upošteva v tem primeru.

8. Ob upoštevanju razpisne dokumentacije, ki določa da naročnika zavezujejo tudi splošni pogoji izbranega ponudnika, če niso v nasprotju s storitveno specifikacijo, prosim za pojasnilo kateri splošni pogoji so mišljeni (napr. SPP ponudnika za operativni leasing, pogodbeni pogoji za izvajanje asistence,…)? Nadalje na kakšen način se naročnik s temi SPP seznani oziroma v kateri fazi postopka jo ponudnik predloži naročniku?

9. Prosimo za pojasnilo termina »drugo ekvivalentno vozilo, ki ga mora izbrani ponudnik zagotoviti kot nadomestno vozilo« (tretji odstavek str. 56.).

10. Glede na določbo, da bo naročnik sam na lastne stroške sklenil AK in AO pod pogoji razpisne dokumentacije prosim za pojasnilo ali bo zavarovanje sklenjeno pri zavarovalnici s sedežem v RS, oziroma če je možno da se poda informacija pri kateri zavarovalnici bo sklenjeno zavarovanje?

11. Glede na to, da pogoji financiranja (str. 56/1) predvidevajo da stroške registracije posameznega vozila, ter nadomestilo za uporabo cest nosi ponudnik, prosimo za pojasnilo ali ima sprememba teh stroškov posledično dejavnikom na katere ponudnik nima vpliva (napr. sprememba davkov,…) kakršenkoli vpliv na določbo o fiksnosti obroka najemnine?

12. Glede na to da pogoji financiranja predvidevajo fiksno ceno mesečnega najema, pri čemer je v stroških mesečnega najema vključen tudi DDV (ne glede na to da se ponudba daje v neto zneskih), ali morebitna sprememba DDV-ja v času trajanja pogodb bremeni ponudnika ali naročnika oziroma ali se naročnik v tem primeru zavezuje plačati obrok z upoštevanjem višje stopnje DDV-ja?

13. V kakšnem rangu mora biti nadomestno vozilo, ki ga je ponudnik dolžan zagotoviti v primeru popravila vozila, ki je predmet najema?

14. Glede na razpisni pogoj (str. 57 točka 3, prva alineja) da med stroške vzdrževanja, ki jih nosi ponudnik oziroma so zajeti v ponudbi, sodijo tudi izredni servisi , prosimo za pojasnilo kateri servisi so v tem primeru mišljeni? Praviloma proizvajalec določa le redne servise, izredni servisi so izjema napr. pri vpoklicu vozil.

15. Glede na navedbo stroškov, ki jih nosi naročnik (str. 57 točka 3, drugi odstavek) prosimo za pojasnilo ali naročnik nosi tudi vse ostale morebitne stroške povezane z uporabo in posestjo vozila, ki pa ne izvirajo iz vozila samega (napr. stroški prekrškov, stroški RTV naročnine za radio v vozilu (ki se zaenkrat sicer ne zaračunavajo, kar pa še ne pomeni da se tudi v bodoče ne bodo, pravna podlaga je namreč podana, stroški popravil ki so potrebni izključno posledično napačni ali premalo skrbni uporabi in niso kriti iz naslova zavarovanja,…)?

16. Ali je predvideno število prevoženih kilometrov iz 2. člena pogodbe mišljeno na letni ravni, kar bi napr. za vozilo št. 1 pomenilo glede na predvideno dobo najema, da je skupno število predvidenih kilometrov 180.000 km?

17. Glede na točko 8) prvega odstavka 10. člena pogodbe, ki določa da so priloge pogodbe tudi SPP izbranega ponudnika, prosimo za pojasnilo ali to pomeni da se kot te priloge štejejo splošni pogoji izbranega ponudnika, ki jih ta uporablja v zvezi s posli operativnega leasinga in posli zagotavljanja asistence (nadomestno vozilo,…)? Ob pogoju da niso v nasprotju z določbami zakonodaje.

18. Glede na to, da prvi odstavek 11. člena pogodbe določa, da prvih 12 mesecev od sklenitve pogodbe ni dopustno enostransko odstopiti, prosimo za pojasnilo ali to pomeni da odstop ni možen tudi v primeru situacije iz drugega odstavka tega člena, ki določa možnost odstopa najemnika zaradi kršitev najemodajalca?

19. Glede na prepoved odstopa prvih 12 mesecev od sklenitve pogodbe, prosimo za pojasnilo od kdaj naprej se šteje da je pogodba sklenjena, od podpisa ali izročitve vozila v posest najemniku?

20. Drugi odstavek 11. člena določa možnost izrednega odstopa najemnika brez odpovednega roka, prosimo za sledeča pojasnila:

Glede na to, da se predvideva v tem primeru tudi odpovedni rok, ki začne teči z dnem prejema vročitve prosimo za pojasnilo kdo bo v tem primeru določil trajanje odpovednega roka, glede na to da gre za uresničitev pravice do odstopa brez odpovednega roka?

Ali ima pod pogoji iz drugega odstavka 11. člena pravico od pogodbe odstopiti tudi najemodajalec, če najemnik krši svoje obveznosti po pogodbi in jih ne odpravi?

21. Glede na določbo tretje alineje prvega odstavka člena 12, ki ureja delno odpoved pogodbe in določa da se stranki v primeru ko naročnik delno odpove pogodbo pod pogoji iz 12. Člena medsebojne pravice in obveznosti urejajo skladno s SPP najemodajalca, če ti ne nasprotujejo pogodbi in prilogam prosimo za pojasnilo katere določbe pogodbe in priloge so v tem primeru mišljene, glede na to da je situacija delne odpovedi pogodbe urejena izključno v 12. členu, pri čemer ni ničesar določeno glede medsebojnih pravic in obveznosti? Oziroma ali se v tem primeru uporabljajo SPP najemodajalca, ki urejajo tovrstno situacijo, ob pogoju da niso v nasprotju z zakonodajo?

22. Kdo nosi stroške nastale posledično odtujitvi ali poškodbi vozila v primeru, ko zavarovalnica iz kakršnihkoli razlogov odkloni plačilo teh stroškov iz naslova zavarovanja?

23. Ali najemnik nosi stroške povezane s popravilom vozila zaradi premalo skrbnega ravnanja z vozilom v času trajanja najema? Ali ta obveznost velja tako v primeru rednega izteka pogodbe kot tudi predčasne prekinitve pogodbe? V kolikor velja tudi v primeru predčasne prekinitve ali velja v vseh primerih predčasne prekinitve ne glede na razlog le te?

ODGOVOR:
1. Naročnik bo pogajanja izvedel po pregledu in ocenitvi pravočasno prejetih ponudb. Pogajanja ne bodo izvedena neposredno po javnem odpiranju ponudb.

2. Pravice in obveznosti iz najemnega razmerja, vezane na posamezno vozilo (npr. obveznost plačila, vzdrževanja, …), razen obveznosti predaje vozila v uporabo, začnejo teči z dnem izročitve posameznega vozila v posest naročniku/najemniku. Sprejemljiv rok dobave vozila je naveden v tehničnih specifikacijah.


3. Predvideno število prevoženih kilometrov, kot navedeno v tehničnih specifikacijah za posamezno vozilo, je določeno v korist naročnika. Posledično bo naročnik ponudnikom, ki bodo ponudili širši razpon (četudi le-ta velja tako za presežne kot tudi manjkajoče kilometre), skladno z merili dodelil dodatno točko. Pogodbeni stranki bosta tekom trajanja pogodbe na letni ravni lahko usklajevali oz. prilagodili predvideno število prevoženih kilometrov za posamezno vozilo.
4. Pri poračunu, ki bo ob koncu najemnega razmerja pripravljeno za vsako vozilo ločeno, bo upoštevana razlika med dejansko prevoženimi kilometri in predvidenim številom prevoženih kilometrov (+/- dovoljeno odstopanje).

5. Poračun presežnih oz. manjkajočih kilometrov bo narejen ob vsakem prenehanju pogodbe (redno prenehanje, predčasna in delna odpoved pogodbe) in ne glede na razlog za prenehanje oz. odpoved pogodbe.
V primeru kršitev pogodbe s najemodajalca in posledično odpovedi pogodbe iz zaradi takšnih kršitev, bo naročnik lahko skladno z določili pogodbe unovčil garancijo za dobro izvedbo, pri čemer pa unovčenje le-te ne izključuje odškodninske odgovornosti najemodajalca. Kršitve pogodbe s strani najemodajalca so posledično brez vpliva na poračun presežnih oz. manjkajočih kilometrov.

6. Odgovor je podan pri pojasnilu na vprašanje št. 4

7. Naročnik bo kot enakovredno upošteval samo tisto vozilo drugega proizvajalca ali druge znamke, ki ima vsaj tiste funkcionalnosti, ki jih ima tudi zahtevano vozilo. Prav tako morajo biti tehnične karakteristike vozila enakovrednega vozila drugega proizvajalca ali druge znamke vsaj enake ali boljše od tehničnih karakteristik zahtevanega vozila. V primeru, da ponudnik ne bo dokazal enakovrednosti vozila, bo naročnik takšno ponudbo zavrnil kot neprimerno.

8. Pri tem so mišljeni vsi veljavni splošni pogoji izbranega ponudnika, ki podrobneje urejajo razmerje med najemnikom in najemodajalcem in se nanašajo na storitve, ki so predmet tega naročila ter jih izbrani ponudnik uporablja za velike poslovne uporabnike.

Naročnik je svoje zahteve in pogoje, na katere pristaja, definiral v razpisni dokumentaciji. Ponudnikovi splošni pogoji ne bodo predmet pogajanj in niso obvezna priloga ponudbene dokumentacije. Izbrani ponudnik bo naročnika seznanil s splošnimi pogoji, ki bodo naročnika zavezovali ob sklenitvi pogodbe, z vsakokratnimi spremembami pa v roku, določenem v pogodbi.

9. Nadomestno vozilo mora biti iste kategorije (znamka, model, razred) kot vozilo, ki je predmet najema, vendar pa se kot ustrezna oz. ekvivalentna šteje standardna oprema.

10. Zavarovanje bo sklenjeno pri zavarovalnici Slovenica.

11. Tovrstni dejavniki so tveganje, ki ga prevzema ponudnik in bodo, v kolikor nastopijo, breme izbranega ponudnika.

12. Storitve, ki so predmet najema, bo izbrani ponudnik obračunal skladno z veljavno zakonodajo. Dogovorjena cena najema posameznega vozila se v primeru sprememb davčne stopnje, po kateri se obračunavajo storitve, ki so predmet naročila, ne bo spremenila.

13. Odgovor je podan pri pojasnilu na vprašanje št. 9.

14. Kot izredni servisi so mišljeni vsi servisi, ki se ne štejejo za redne servise (tj. servise, kot jih določi proizvajalec vozila). Najemodajalec bo kot lastnik vozila upravičen uveljavljati povračilo stroškov vsakega izrednega servisiranja na podlagi garancije proizvajalca vozila bodisi na podlagi avtomobilskega zavarovanja, ki ga bo naročnik sklenil v njegovo korist.

15. Stroški, ki niso eksplicitno navedeni ali posredno opredeljeni v razpisni dokumentaciji, se bodo obravnavali skladno z določili splošnih pogojev izbranega ponudnika.

16. Da, predvideno število prevoženih kilometrov je opredeljeno na letni ravni.

17. Da. Odgovor je vključen tudi pri pojasnilu na vprašanje št. 8.

18. Da. Naročnik se zavezuje, da v primeru kršitev pogodbe s strani izbranega ponudnika/najemodajalca v prvih 12 mesecih ne bo enostransko odpovedal pogodbe. Vendar pa bo naročnik v primeru kršitev pogodbe s strani najemodajalca upravičen unovčiti garancijo za dobro izvedbo in uveljavljati povračilo škode iz naslova kršitev pogodbenih obveznosti.

19. Šteje se, da je pogodba sklenjena z dnem podpisa pogodbe. Najem vozil pa traja 60 mesecev od izročitve vozila v posest najemniku, v kolikor ne bo v postopku pogajanj drugače dogovorjeno.

20. Termin »odpovedni rok« v povedi: »Odpovedni rok začne teči z dnem prejema (vročitve) pisnega obvestila o enostranskem odstopu od pogodbe« v drugem odstavku 11. člena v vzorcu pogodbe je potrebno razumeti kot »odpoved«. Naročnik bo pred podpisom pogodbe termin »odpovedni rok« zamenjal s terminom »odpoved«.

Ne, najemodajalec nima pravice do enostranske odpovedi pogodbe brez odpovednega roka zaradi kršitev na strani najemnika.

21. Da, pogodbeni stranki bosta medsebojne pravice in obveznosti določili skladno z določili splošnih pogojev najemodajalca, v kolikor slednji urejajo takšen primer in niso v nasprotju z veljavno zakonodajo, ter smiselno ostalim določbam te pogodbe.

22. Naročnik/najemnik bo imel ves čas trajanja pogodbe in v korist najemodajalca kot lastnika vozila sklenjeno zavarovanje, ki bo vključevalo takšne primere. Morebitna zavrnitev izplačila stroškov iz naslova zavarovanja ne pomeni nujno, da je vzrok za nastanek stroškov na strani naročnika. Stranki bosta navedeno situacijo reševali sporazumno na podlagi veljavne zakonodaje, v odvisnosti od razlogov, zaradi katerih je zavarovalnica zavrnila plačilo stroškov.

23. Odgovor je vključen v že podana pojasnila. Naročnik v pogodbi namenoma ni uredil vseh detajlov, saj se bodo vsa vprašanja, ki s pogodbo niso rešena, urejala na podlagi ponudnikovih veljavnih splošnih pogojev poslovanja, ki jih ponudnik uporablja za velike poslovne uporabnike.Datum objave: 12.02.2015   10:58
Obveščamo vas, da smo v razpisni dokumentaciji zaznali manjšo tiskarsko napako pri opisu vozila št. 2.

V 40. alineji opisa opreme vozila se briše tekst ''s funkcijo sledenja v ovinek'', zato se nova alineja glasi:

- LED-žarometi za zasenčene in dolge luči, z LED dnevnimi lučmi ter LED zadnjimi lučmi.

Prosimo, da popravek upoštevate pri izdelavi ponudbe.