Dosje javnega naročila 001503/2017
Naročnik: OBČINA ČRNOMELJ, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Gradnje: Rekonstrukcija Kidričeva ulice
ZJN-3: Odprti postopek

JN001503/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.03.2017
JN001503/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.05.2017

    JN001503/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340
SI
Črnomelj
Slovenija
Občina Črnomelj, Vinko Kunič
vinko.kunic@crnomelj.si
+386 73061100
+386 73061130

Internetni naslovi
http://www.crnomelj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.crnomelj.si/obcina-2/javni-razpisi-in-objave/javni-razpisi

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija Kidričeva ulice
Referenčna številka dokumenta: 430-14/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Rekonstrukcija obsega 600 m ulice v mestu Črnomelj, skupaj s pločnikom, meteorno kanalizacijo, fekalno kanalizacijo, vodovodom, prestavitvijo in zaščito elektroenergetskih vodov in javno razsvetljavo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Črnomelj
II.2.4 Opis javnega naročila
Rekonstrukcija obsega 600 m ulice v mestu Črnomelj, skupaj s pločnikom, meteorno kanalizacijo, fekalno kanalizacijo, vodovodom, prestavitvijo in zaščito elektroenergetskih vodov in javno razsvetljavo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Po razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Po razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.03.2017   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.03.2017   09:30
Kraj: Sejna soba Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastilo.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 13.03.2017   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340
Črnomelj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.02.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.03.2017   12:58
Vsaka referenca gospodarskega subjekta ali odgovornega vodje del mora biti za izvedbo enakovrednih del kot so razpisana. Posel, ki je predmet reference mora zajemati vsaj cesto + vodovod + kanalizacijo + elektroenergetske vode na istem gradbišču, kar štejemo za primerljivo zahtevnost gradnje razpisani.


Datum objave: 06.03.2017   08:24
Iz že objavljenega odgovora na vprašanje je obrazloženo, da posamezne reference ni mogoče sestavljati iz več referenc oziroma poslov na več gradbiščih.

Datum objave: 07.03.2017   14:37
Naročnik želi pridobiti ponudbe izkušenih izvajalcev, ki so v zadnjih 5. letih izvedli vsaj 3 objekte (npr. vsaj enega na dve leti), ki so po vrsti del primerljivi z razpisanimi deli, po vrednosti pa zanašajo vsaj 600.000 EUR brez DDV, kar je manj kot je ocenjena vrednost razpisanega objekta. Iz tega razloga se pogoji glede referenc v razpisni dokumentaciji ne spreminjajo.
V razpisni dokumentaciji je tiskarska napaka pri enotni klasifikaciji objektov, za ceste je pravilna oznaka CC-SI 211 (namesto 221).
Za napako se opravičujemo, smo jo odpravili in bomo na naši spletni strani objavili popravek razpisne dokumentacije.

Datum objave: 08.03.2017   15:00
Naročnik v popisu del navaja cevi iz poliestra obodne togosti SN 10.000 (N/m2). Samo za primer je kot primerna cev navedena cev HOBAS PN1 SN 10.000, ker je naročniku poznana kot cev, ki izpolnjuje njegova pričakovanja in zahteve po projektni dokumentaciji na tem objektu. Kot je navedeno v popisu, se lahko ponudi tudi enakovredne poliestrske cevi drugega proizvajalca oziroma cevi, ki niso izdelane po postopku centrifugiranja, ki pa morajo imeti enakovredne karakteristike (pričakovano življenjsko dobo, korozijsko in abrazijsko odpornost in hidravlične karakteristike - koeficient hrapavosti) kot navedene.

Datum objave: 10.03.2017   13:00
Na vprašanje, ali zahtevamo za kanalsko litino zadnji veljaven standard EN 124-2 je odgovor pritrdilen, standard EN 124-2 :2015 zamenjuje prej veljavni standard EN 124 : 1996. Ves vgrajeni material mora ustrezati zadnjim veljavnim standardom.

Datum objave: 10.03.2017   13:02
Pomotoma nismo povzeli vprašanj pri odgovorih, za kar se opravičujemo.
Vsa vprašanja in odgovore bomo objavili na naši spletni strani.

Datum objave: 10.03.2017   13:11
Na prošnjo po podaljšanju referenčnega obdobja na 10 let odgovarjamo, da se pogoji pri referencah ne spreminjajo. Razloge za to smo pojasnili v odgovoru z dne 7. 3. 2017.

Datum objave: 13.03.2017   12:50
Na poziv po spremembi pogoja bonitetne ocene iz SB5 na SB6 odgovarjamo, da se ta pogoj za priznanje usposobljenosti v razpisni dokumentaciji ne spreminja. Verjetnost nastopa dogodka neplačila poslovnega subjekta z bonitetno oceno SB6 je zaradi eksponentnega naraščanja bistveno višja kot pri SB5, njegovo poslovanje pa je ocenjeno kot močno občutljivo na razmere v gradbeništvu.