Dosje javnega naročila 001707/2017
Naročnik: JSS MOL, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
: URBANISTIČNO ARHITEKTURNI NATEČAJ STANOVANJSKA GRADNJA RAKOVA JELŠA II
ZJN-3: Odprti postopek

JN001707/2017-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 07.03.2017
JN001707/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.04.2017
JN001707/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.06.2017
JN001707/2017-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 30.06.2017

    JN001707/2017-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL) 2017/S 047-086626
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
JSS MOL
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
natecaji@zaps.si
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si
http://www.zaps.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: URBANISTIČNO ARHITEKTURNI NATEČAJ STANOVANJSKA GRADNJA RAKOVA JELŠA II
Referenčna številka dokumenta: 36-806/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI URBANISTIČNO ARHITEKTURNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA:
STANOVANJSKO GRADNJO RAKOVA JELŠA II
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
A. Dopustnost udeležbe
B. UsposobljenostOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
MERILA ZA OCENJEVANJE

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisnem gradivu. Ocenjevalna komisija elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, kakor sledijo v nadaljevanju te strani, in sicer v točkah od 1. do 8., pri čemer je vsebina navedena v padajoči pomembnosti (najpomembnejša točka 1. najmanj pomembna točka 8. (7.točka 84. člena ZJN-3)):

1. skladnost zasnove s prostorskimi akti in razpisno dokumentacijo
2. kakovost urbanistične rešitve (umestitev, promet, orientacija, zunanje površine, krajinska ureditev)
3. funkcionalnost zasnove in ustreznost razporeditve vsebin
4. kakovost stanovanjskih tlorisov in ustreznost predpisanim standardom
5. primernost arhitekturnega izraza
6. tehnične rešitve
7. trajnostna zasnova in energetska učinkovitost (Uredba o zelenem javnem naročanju)
8. ekonomičnost in vzdrževanje

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IZLOČITVENI KRITERIJI:
- neupoštevanje gradbene meje (GM),
- preseganje predpisane etažnosti.

Elaborate, ki ne bodo upoštevali izločitvenih kriterijev, bo komisija izločila v prvem ocenjevalnem krogu.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
12.05.2017   16:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada 8.000 EUR
• 3. nagrada 6.000 EUR
• tri priznanja po 3.000 EUR
Skupni znesek nagradnega sklada je: 33.000 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence
Razpisani sklad za odškodnine je:
• odškodnine po 700 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 13.300 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 19 odškodnin se zneski ustrezno znižajo.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.
IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije: Ricardo Tomšič, univ.dipl.inž.arh., Namestnik predsednika ocenjevalne komisije: Sašo Rink, univ.dipl.prav., Član imenovan s strani naročnika: Jožica Kuntarič, univ.dipl.inž.arh., Član imenovan s strani naročnika: Tanja Gašperšič, univ.dipl.inž.arh., Član imenovan s strani ZAPS: Gašper Medvešek, univ.dipl.inž.arh., Namestnica članov ZAPS: Urška Kranjc, univ.dipl.inž.kraj.arh., Namestnica članov naročnika: Živa Matjašič, univ.dipl.prav., Poročevalka A: Veronika Ščetinin, univ.dipl.inž.arh., Poročevalka A: Špela Nardoni Kovač, univ.dipl.inž.arh., Poročevalec KA: Damjan Černe, univ.dipl.inž.arh., Skrbnica natečaja: Dunja Šutanovac, univ.dipl.inž.arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.05.2017   00:00

Dodatne informacije:
Rok za postavljanje vprašanj
(priporočeno vsebinska) 12.4.2017
Rok za odgovore na vprašanja 19.4.2017
Rok za postavljanje vprašanj
(priporočeno formalna, 8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 3.5.2017
Rok za odgovore na vprašanja
(6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 5.5.2017
Oddaja natečajnih elaboratov 12.5.2017 do 16:00 ure
Odločitev o izzidu natečaja predvidoma 12.6.2017
Razstava elaboratov predvidoma 23.6.2017

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
JSS MOL
Zarnikova ulica 3
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.03.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.03.2017   10:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na to, da se je rok oddaje natečaja Atletskega centra premaknil na 20.4. in je hkrati za tako obširen natečaj relativno malo časa, nas zanima, če je možno rok oddaje natečaja Stanovanjske gradnje Rakove Jelše II prestaviti?

Hvala

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo elaboratov ne bo podaljšal.Datum objave: 30.03.2017   08:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je dopustno zasnovati odprte komunikacije do posameznih stanovanj (stopnišče s streho brez fasade)?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Da, če so vse komunikacije vsaj s streho zaščitene pred vremenskimi vplivi.Datum objave: 30.03.2017   08:31
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
postavljamo vprašanje če se riše okoliške objekte na osnovi DOF ali katastrske podlage, saj se le ti razlikujeta?

Naslednje vprašanje pa se navezuje na shrambe; so lahko te na zunanjem hodniku priključene posameznim stanovanjem?
Sama shramba je zaprta in ima polna vrata, dostop do njih je nadzorovan, saj lahko do zunanjega hodnika odstopajo zgolj stanovalci.

Hvala

ODGOVOR
postavljamo vprašanje če se riše okoliške objekte na osnovi DOF ali katastrske podlage, saj se le ti razlikujeta?

Odgovor: Natečajno rešitev se riše na podlago geodetskega načrta. Za prikazovanje širšega območja se uporabi katastrsko podlago (DKN).


Naslednje vprašanje pa se navezuje na shrambe; so lahko te na zunanjem hodniku priključene posameznim stanovanjem?
Sama shramba je zaprta in ima polna vrata, dostop do njih je nadzorovan, saj lahko do zunanjega hodnika odstopajo zgolj stanovalci.

Odgovor: Umestitev shramb je prepuščena presoji natečajnikov. Komisija bo rešitve ocenjevala celostno.Datum objave: 30.03.2017   08:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
v zvezi z natečajem na Rakovi Jelši, bi postavili naslednja vprašanja;

- ali je dovoljena zunanja komunikacija/hodniki (če je le ta primerno zaščitena in ima kontroliran vhod za uporabnike)?
- lahko vetrolov/skupni prostor pri vhodu opravlja svojo programsko funkcijo ampak ni zrakotesen (navezava na zunanje komunikacije)?
- je lahko gostinski lokal ločen od trgovine in postavljen kje drugje npr. združen z večnamenskim prostorom?
- lahko v primeru zunanje komunikacije spalnice mejijo na zunanji hodnik proti severu (hodnik katerega uporabljajo zgolj prebivalci stanovanj)?

Hvala za Vaš odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
- ali je dovoljena zunanja komunikacija/hodniki (če je le ta primerno zaščitena in ima kontroliran vhod za uporabnike)?
Odgovor: Da
- lahko vetrolov/skupni prostor pri vhodu opravlja svojo programsko funkcijo ampak ni zrakotesen (navezava na zunanje komunikacije)?
Odgovor: Da
- je lahko gostinski lokal ločen od trgovine in postavljen kje drugje npr. združen z večnamenskim prostorom?
Odgovor: Ne. Gostinska namembnost ni bila mišljena kot samostojen program, ampak kot dopustna (ne obvezna) dopolnitev lokalne trgovine. Samostojen gostinski lokal v območju stanovanjske soseske ni zaželen.
- lahko v primeru zunanje komunikacije spalnice mejijo na zunanji hodnik proti severu (hodnik katerega uporabljajo zgolj prebivalci stanovanj)?
Odgovor: Po presoji natečajnikov (vendar ob upoštevanju dejstva, da bo naročnik, po izkušnjah z ostalih podobnih obstoječih objektov, zaradi tega lahko ocenil rešitev kot manj ustrezno).Datum objave: 05.04.2017   08:23
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ali se stavba CC-SI klasifikacije 12630 (UD pridobljeno pred manj kot 10 leti in bruta kvadratura večja od 1750m2)
šteje kot ustrezno referenčno delo in se z njo izpolnjuje pogoje za nastopanje na predmentnem javnem natečaju?
Ali mora biti odgovorni vodja projekta tega referenčnega dela nujno tudi avtor natečajne rešitve predmetnega natečaja, oz.
ali lahko gre za drugega zaposlenega pri ponudniku (pravni osebi), ki bi se kot odgovorni projektant ali OVP vključil v fazi projektiranja po pridobljenem naročilu?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR


Ali se stavba CC-SI klasifikacije 12630 (UD pridobljeno pred manj kot 10 leti in bruta kvadratura večja od 1750m2)
šteje kot ustrezno referenčno delo in se z njo izpolnjuje pogoje za nastopanje na predmentnem javnem natečaju? odgovor DA


Ali mora biti odgovorni vodja projekta tega referenčnega dela nujno tudi avtor natečajne rešitve predmetnega natečaja, oz.
ali lahko gre za drugega zaposlenega pri ponudniku (pravni osebi), ki bi se kot odgovorni projektant ali OVP vključil v fazi projektiranja po pridobljenem naročilu?
Odgovor: Dopustnost udeležbe in pogoji za sodelovanje so podrobno opisani v natečajnih pogojih in sicer v točki A. Dopustnost udeležbe in nasprotje interesov ter v točki B. Pogoji za sodelovanje. Potrjena referenca za odgovornega vodjo projekta oziroma primerljivo vlogo v tujini (kot npr. head architect) se mora nanašati na avtorja oziroma soavtorja natečajne rešitve.

Datum objave: 05.04.2017   10:11
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE v zvezi z prijavo na natečaj
Pozdravljeni,
v zvezi z natečajem,
ali se moramo na natečaj prijaviti ali se prijavimo samo z oddajo elaborata?

hvala za odgovor!,

lp

ODGOVOR
Natečajni elaborat je potrebno pravočasno oddati, brez predhodne prijave.Datum objave: 05.04.2017   14:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

VPRAŠANJE

Zanima me za kakšno odškodnino je predpisan odškodninski sklad?

(Razpisani sklad za odškodnine:
• odškodnine po 700 EUR
Skupni znesek odškodninskega sklada je: 13.300 EUR
V primeru, da bo podeljenih več kot 19 odškodnin se zneski ustrezno znižajo.)


Hvala za odgovor

ODGOVOR
Odškodnina znaša 700,00€ bruto bruto. Skupni odškodninski sklad znaša 13.300,00€ bruto bruto. V primeru, da bo podeljenih več kot 19 odškodnin se znesek odškodnine ustrezno zniža.Datum objave: 05.04.2017   14:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
menimo, da je v natečajnih pogojih zahtevana referenca objekta s pridobljeni uporabnih dovoljenjem omejujoča in predlagamo, da se jo razširi na pridobljeno gradbeno dovoljenje, tako kot je bilo to storjeno pri natečaju za ALU, saj projektant ni odgovoren zato, kaj naredi naročnik s pridobljenim dovoljenjem in se nemalokrat zgodi, da projekt s pridobljenim gradbenim dovoljenjem ni izveden zaradi razlogov, ki niso na strani projektanta. Menimo, da s takšno referenco, ne bi ogrozili izvedbe projekta. Hvala.


ODGOVOR

Naročnik natečajnega pogoja glede zahtevane reference ne bo spreminjal. Referenca in dodatne zahteve po usposobljenosti kandidata so glede na predmet natečaja in vrednost javnega naročila minimalne.


Datum objave: 07.04.2017   10:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,
zanima nas ali se potrebna referenca nanaša tudi na avtorstvo projekta, torej da je avtor, ne nujno tudi OVP, izdelal potrebno projektno dokumentacijo s pridobljenim uporabnim dovoljenjem, kot je bilo to v natečaju za Prizidek nove telovadnice k OŠ Vižmarje - Brod. Hvala, lep dan


ODGOVOR


Dopustnost udeležbe in pogoji za sodelovanje so podrobno opisani v natečajnih pogojih in sicer v točki A. Dopustnost udeležbe in nasprotje interesov ter v točki B. Pogoji za sodelovanje. Potrjena referenca za odgovornega vodjo projekta oziroma primerljivo vlogo v tujini (kot npr. head architect) se mora nanašati na avtorja oziroma soavtorja natečajne rešitve – avtor oziroma soavtor nastopa tudi kot odgovorni vodja projekta.

Datum objave: 11.04.2017   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

- ali je potrebno predviditi pralni stroj v kopalnici ali je lahko v kuhinji? Ali je možna ureditev skupne pralnice za posamezne stavbe?
- stavbe P+2 ne potrebujejo dvigala (pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj), vendar zahtevate, da je v vseh stanovanjih omogočeno gibanje z invalidskim vozičkom. Ali zahtevate dvigalo ali ne?
- kakšna je minimalna svetla višina trgovskega dela?

Hvala za odgovore!

ODGOVOR
Spoštovani,

- ali je potrebno predviditi pralni stroj v kopalnici ali je lahko v kuhinji? Ali je možna ureditev skupne pralnice za posamezne stavbe?


Odgovor:

Postavitev pralnega stroja se predvidi v kopalnici ali v utilityu, izjemoma je dopustna postavitev pralnega stroja tudi v kuhinji. Ureditev skupne pralnice za posamezne stavbe ni dopustna.

- stavbe P+2 ne potrebujejo dvigala (pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj), vendar zahtevate, da je v vseh stanovanjih omogočeno gibanje z invalidskim vozičkom. Ali zahtevate dvigalo ali ne?


Odgovor:

Pri izdelavi natečajnih rešitev je treba upoštevati tudi Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03, 33/07 – ZPNačrt in 77/09 – odl. US), ki v 5. členu določa stanovanjske stavbe, ki morajo biti brez ovir; večstanovanjska stavba (razred po CC.Si: 11221), če je v njej 10 stanovanj ali več.

Z zasnovo komunikacij mora biti zagotovljeno samostojno gibanje in dostop funkcionalno oviranih oseb do vseh skupnih prostorov stanovanjske stavbe.

- kakšna je minimalna svetla višina trgovskega dela?

Odgovor:

Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1) v 6. členu določa, da mora svetla višina delovnega prostora znašati vsaj 3 m, če je osnovna površina večja od 100 m2.

V praksi se pri novogradnjah trgovin minimalna svetla višina večinoma projektira samo nad strežnimi linijami (kruh, meso,… ), v preostalem delu se projektira višja svetla višina (tudi v kombinaciji z vidnimi inštalacijami in vidnimi nosilnimi konstrukcijami).

Projektne rešitve oziroma predlagana minimalna svetla višina trgovskega dela je prepuščena presoji natečajnikov. Komisija bo rešitve ocenjevala celostno.Datum objave: 11.04.2017   12:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali je bila za lokacijo narejena kakšna preveritev? Ali je možno objaviti te projekte?

ODGOVOR


Investitor je v letu 2014 pridobil dva zazidalna preizkusa. Podrobnejši opis je v A. Natečajni pogoji, stran 14.

Datum objave: 11.04.2017   12:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v točkah 2.2.2.9. in 3.2.4. natečajne naloge ste zapisali da se število parkirnih mest določi skladni z določili OPN MOL ID. V peti alineji 38. člena OPN MOL ID je zapisano, da se lahko število zahtevanih parkirnih mest zmanjša na podlagi mobilnostnega načrta. Ali je bil takšen načrt narejen? Ali je možno zmanjšati število zahtevanih parkirnih mest? Lokacija je dobro priključena na mestni potniški promet prav tako je lahko dostopna s kolesom. S stališča trajnostnega razvoja je smiselno in potrebno razmišljati in projektirati tako, da se daje prednost drugim oblikam transporta in ne avtomobilu.

ODGOVOR

Mobilnostni načrt ni izdelan. Pri izdelavi natečajnih rešitev se za določitev najmanjšega števila parkirnih mest upošteva preglednica 11 iz 38. člena OPN MOL ID.


Datum objave: 12.04.2017   14:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

1.) V prilogi B "Natečajna naloga" piše:
"Kolesarnice se naj nahajajo neposredno ob vhodih v objekte.
Vsakemu stanovanju pripada shramba ter souporaba posebnega skupnega prostora za kolesa. "
Ali to pomeni, da morajo biti kolesarnice pred vhodom IN da mora imeti stavba dodatni notranji prostor namenjem posebej kolesom? Ali pomeni, da mora biti kolesarnica le ena in je ta lahko zunaj pred vhodom?

2.) Vprašanje v zvezi s Shrambo:
Čemu je namenjena (povezano s prejšnjim vprašanjem-lahko tudi kolesom?) in ali je zaželjeno, da se naredi skupne prostore za shrambe?

lp

ODGOVOR

1.) V prilogi B "Natečajna naloga" piše:
"Kolesarnice se naj nahajajo neposredno ob vhodih v objekte.
Vsakemu stanovanju pripada shramba ter souporaba posebnega skupnega prostora za kolesa. "
Ali to pomeni, da morajo biti kolesarnice pred vhodom IN da mora imeti stavba dodatni notranji prostor namenjem posebej kolesom? Ali pomeni, da mora biti kolesarnica le ena in je ta lahko zunaj pred vhodom?


Odgovor:

Kolesarnice morajo biti neposredno ob vhodih v objekte, lahko so umeščene tudi pred vhodom v objekt. Kolesarnica je za posamezen objekt lahko načrtovana v enem prostoru ali pa v več prostorih – zagotoviti je treba ustrezno skupno št. PM za kolesarski promet, skladno s preglednico 11 iz 38. člena OPN MOL ID.


2.) Vprašanje v zvezi s Shrambo:
Čemu je namenjena (povezano s prejšnjim vprašanjem-lahko tudi kolesom?) in ali je zaželjeno, da se naredi skupne prostore za shrambe?Odgovor:

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS št. 1/11) v 10. členu določa; Vsakemu stanovanju pripada individualni prostor, namenjen shranjevanju stvari, s tlorisno površino najmanj 3 m2, ki je lahko zunaj stanovanja, a na parceli namenjeni gradnji stavbe.

Predvidene morajo biti individualne shrambe (po definiciji iz Pravilnika), ki pa se lahko uredijo v enem ali več skupnih prostorih. Zagotavljanje ustreznega števila PM za kolesarski promet ni dopustno v sklopu shramb posameznih stanovanj. Kolesarnice morajo biti načrtovane v posebnem skupnem prostoru.


Datum objave: 12.04.2017   14:27
VPRAŠANJE
Ali se lahko potrebno število ležišč pri stanovanjih za 2, 3, 4 in 5 oseb zagotavlja tudi v dnevnem prostoru, ali pa je treba ležišča praviloma zagotoviti v spalnicah in je dnevni prostor le dodatna možna razširitev?
OPN MOL uvršča trgovine nad 500m2 v 12301 Trgovske stavbe (nakupovalni center...) za katere je predvideno 1PM/25m2 BTP. Ali je ta klasifikacija pravilna, ali pa je možna delitev 700m2 trgovine v več manjših trgovin? Za lokalne trgovine do 200m2 parkirnih mest ni treba zagotavljati, za lokalne trgovine od 200 do 500m2 pa 1PM/40m2 BTP.


ODGOVOR
Ali se lahko potrebno število ležišč pri stanovanjih za 2, 3, 4 in 5 oseb zagotavlja tudi v dnevnem prostoru, ali pa je treba ležišča praviloma zagotoviti v spalnicah in je dnevni prostor le dodatna možna razširitev?


Odgovor:

V dnevnem prostoru se lahko zagotavlja ležišče za eno osebo.OPN MOL uvršča trgovine nad 500m2 v 12301 Trgovske stavbe (nakupovalni center...) za katere je predvideno 1PM/25m2 BTP. Ali je ta klasifikacija pravilna, ali pa je možna delitev 700m2 trgovine v več manjših trgovin? Za lokalne trgovine do 200m2 parkirnih mest ni treba zagotavljati, za lokalne trgovine od 200 do 500m2 pa 1PM/40m2 BTP.Odgovor:

S projektno nalogo je predvidena trgovska stavba do 700 m2 BTP objekta ali dela objekta. Delitev v več manjših trgovin s projektno nalogo ni predvidena.Datum objave: 13.04.2017   11:16
VPRAŠANJE
1. Ali morajo biti vsa stanovanja dostopna brez grajenih ovir?
2. Kaj so izločilni kriteriji? Niso opredeljeni.
3. Ali lahko kršimo gradbeno mejo?
4. Ali je skupni prostor namenjen samo stanovalcem soseske ali tudi ostalim prebivalcem Rakove Jelše?
5. Ali je smiselno predvideti garaže za avtomobile?
6. Ali je smiselno predvideti pokrita parkirna mesta?


ODGOVOR

1. Ali morajo biti vsa stanovanja dostopna brez grajenih ovir?Odgovor:

DA, v skladu s 3. in 5. členom Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03, 33/07 – ZPNačrt in 77/09 – odl. US).


2. Kaj so izločilni kriteriji? Niso opredeljeni.Odgovor:

Pri izdelavi natečajnega elaborata je treba upoštevati vse natečajne pogoje. Za vse prejete natečajne elaborate bo ocenjevalna komisija izvedla predhodni preizkus, opisano v A. Natečajni pogoji, stran 12.Izločitveni kriteriji v povezavi z natečajno rešitvijo so zapisani v A. Natečajni pogoji, stran 21;

Izločitveni kriteriji:

- neupoštevanje gradbene meje (GM),

- preseganje predpisane etažnosti.

Elaborate, ki ne bodo upoštevali izločitvenih kriterijev, bo komisija izločila v prvem ocenjevalnem krogu.


3. Ali lahko kršimo gradbeno mejo?Odgovor:

NE. Kršitev gradbene meje je izločitveni kriterij (Natečajni pogoji, stran 21).


4. Ali je skupni prostor namenjen samo stanovalcem soseske ali tudi ostalim prebivalcem Rakove Jelše?Odgovor:

Večnamenski prostor lokalne skupnosti je namenjen stanovalcem soseske in tudi ostalim prebivalcem Rakove jelše.


5. Ali je smiselno predvideti garaže za avtomobile?Odgovor:

Parkirna mesta za avtomobile se načrtujejo na terenu ali v pritličju objektov. Nadkritje parkirnih mest za motorna vozila ni obvezno.

Odločitev glede načrtovanja garaž je prepuščena presoji natečajnikov, v odvisnosti od natečajne rešitve. Komisija bo rešitve ocenjevala celostno.


6. Ali je smiselno predvideti pokrita parkirna mesta?Odgovor:

Parkirna mesta za avtomobile se načrtujejo na terenu ali v pritličju objektov. Nadkritje parkirnih mest za motorna vozila ni obvezno.

Odločitev glede načrtovanja pokritih parkirnih mest je prepuščena presoji natečajnikov, v odvisnosti od natečajne rešitve. Komisija bo rešitve ocenjevala celostno.


Datum objave: 13.04.2017   15:03
VPRAŠANJE
Vpršanje glede površin stanovanj.
So podane zahteve za kvadraturo v neto ali bruto površini?

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR


Zahteve glede površine stanovanj so zapisane v natečajni nalogi in sicer se upošteva tabela na str. 26, kjer je zapisano, da gre za neto uporabne tlorisne površine stanovanj v skladu s SIST ISO 9836.

Datum objave: 13.04.2017   15:03
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
še zadnjih nekaj vprašanj;

1.
V nalogi piše, da naj bo poleg 10% invalidskih stanovanj, možna naknadna preureditev kateregakoli stanovanja v invalidskega.
Pomeni to, da moramo v vseh stanovanjih projektirati toalete, v katerih je obračalni krog 1,5m, ter dovolj široke hodnike za prehod z vozičkom.

2.
V primeru preurejanja kopalnice za potrebe invalidne osebe, je dovoljeno zgolj odstraniti lahko predelno steno v kopalnici.
Ta stena deli prostor kopalnice in straniščne školjke, v primeru odstranitve te stene pa ustreza kopalnici za invalide.

3.
V nalogi piše tudi, da naj prebivalci nimajo zaprtih privatnih zelenih površin (npr. atrijev), zanima pa nas, če to vključuje tudi zaprt notranji atrij/dvorišče,
do katerega dostopajo vsi stanovalci vendar ni dostopen za zunanje obiskovalce.

4.
Velikost stanovanj naj bi oblikovali glede na številko oseb. Moramo vsem osebam zagotoviti posteljo ali je lahko ležišče tudi raztegljiv kavč, na katerem spita dve osebi.
Vprašanje se navezuje na to, da računamo velikost (dolžino) kuhinje ter število kopalnic oz. WC-jev glede na število postelj ali na dejansko število oseb, ki lahko prespijo v stanovanju.

Hvala lepa za vaše odgovore.

ODGOVOR

1.
V nalogi piše, da naj bo poleg 10% invalidskih stanovanj, možna naknadna preureditev kateregakoli stanovanja v invalidskega.
Pomeni to, da moramo v vseh stanovanjih projektirati toalete, v katerih je obračalni krog 1,5m, ter dovolj široke hodnike za prehod z vozičkom.
Odgovor:
DA, skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03, 33/07 – ZPNačrt in 77/09 – odl. US).

2.
V primeru preurejanja kopalnice za potrebe invalidne osebe, je dovoljeno zgolj odstraniti lahko predelno steno v kopalnici.
Ta stena deli prostor kopalnice in straniščne školjke, v primeru odstranitve te stene pa ustreza kopalnici za invalide.
Odgovor:
Natečajna rešitev je prepuščena presoji natečajnikov.

3.
V nalogi piše tudi, da naj prebivalci nimajo zaprtih privatnih zelenih površin (npr. atrijev), zanima pa nas, če to vključuje tudi zaprt notranji atrij/dvorišče,
do katerega dostopajo vsi stanovalci vendar ni dostopen za zunanje obiskovalce.
Odgovor:
Zaprt notranji atrij je dopusten, če je načrtovan kot skupen atrij za vse stanovalce objekta. Zasebni atriji znotraj zaprtega dvorišča niso dopustni.

4.
Velikost stanovanj naj bi oblikovali glede na številko oseb. Moramo vsem osebam zagotoviti posteljo ali je lahko ležišče tudi raztegljiv kavč, na katerem spita dve osebi.
Vprašanje se navezuje na to, da računamo velikost (dolžino) kuhinje ter število kopalnic oz. WC-jev glede na število postelj ali na dejansko število oseb, ki lahko prespijo v stanovanju.

Odgovor:

V dnevnem prostoru se lahko zagotavlja ležišče za eno osebo, za katero je dopustno upoštevati ležišče na raztegljivem kavču. Prostori in minimalna oprema v posameznem stanovanju morajo biti načrtovani glede na zahtevano število družinskih članov oz. ležišč.


Datum objave: 14.04.2017   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja za natečaj za stanovanjsko naselje na Rakovi Jelši:
1. Ali je možno namesto običajnih parkirišč za stanovalce predvideti parkirne bokse (garaže)? Ali v tem primeru odvečen prostor v parkirnem boksu lahko šteje kot shramba stanovanja?
2. Predvideno je, da se bodo makete, ki jih bodo pripravili udeleženci natečaja, vstavile v vnaprej pripravljeno maketo okolice. Ali je možno dobiti fotografijo te makete? Do kakšne ravni bodo izdelani okoliški objekti na tej maketi - se bodo videle npr strehe in balkoni?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Spoštovani,

Prosimo za odgovore na naslednja vprašanja za natečaj za stanovanjsko naselje na Rakovi Jelši:
1. Ali je možno namesto običajnih parkirišč za stanovalce predvideti parkirne bokse (garaže)? Ali v tem primeru odvečen prostor v parkirnem boksu lahko šteje kot shramba stanovanja?

Odgovor:
Načrtovanje garaž / parkirnih boksov je dopustno. Znotraj tega prostora se lahko umesti shrambo, ki pa mora biti načrtovana kot ločen prostor.

2. Predvideno je, da se bodo makete, ki jih bodo pripravili udeleženci natečaja, vstavile v vnaprej pripravljeno maketo okolice. Ali je možno dobiti fotografijo te makete? Do kakšne ravni bodo izdelani okoliški objekti na tej maketi - se bodo videle npr strehe in balkoni?

Fotografije makete širšega območja bodo objavljene na spletni strani Zaps, predvidoma 26.4.2017.
Okoliški objekti bodo obdelani volumensko, brez fasad. Prikazane bodo glavne volumenske členitve (razni večji prizidki, lope, garaže). Vsi objekti bodo polni beli volumni. Strehe bodo vidne (dvokapne na hišah, enokapne na lopah bodo prikazane kot ravne). Okolica bo prikazovala značaj Rakove jelše: večji stanovanjski objekti ter veliko manjših prizidkov.
Datum objave: 14.04.2017   11:49
VPRAŠANJE
Spoštovana komisija,

Pošiljamo vam naslednja vprašanja:

1. Prosimo, da točno definirate (označite na geodetskem načrtu) del območja ob reki Ljubljanici, kjer se naj ne načrtuje objektov. Kakšen mora biti odmik od reke?

2. Kakšna je potrebna širina zelenega pasu med reko Ljubljanico in grajenimi strukturami?

3. Koliko procentov (%) stanovanj je dopustno obrniti na sever?

4. Ali so kvadrature stanovanj v tabeli v natečajni nalogi na strani 26 navedene s korekcijskimi faktorji ali brez?

5. Ali je dopustna premestitev regulacijske linije za cesto?

6. Ali se sme regulacijska linija premakniti cca 6 metrov bolj južno?

7. Ali je obvezna ali zgolj zaželjena svetloba v komunikacijskih jedrih?

8. Ali se sme zasnovati stanovanja v dupleksih?

9. Ali je zaželjeno del stanovanj zasnovati kot duplekse?

10. Kaj točno pomeni nasipavanje pod objekti?

11. Kolikšen je potreben odmik zidave od rdeče črte layer "Natečajno območje"?

12. Ali je rdeča črta - layer "Natečajno območje" gradbena meja?

13. Kolikšen je potreben odmik trgovine od ceste Pot na Rakovo Jelšo?

14. V natečajni nalogi na strani 29 je zapisano, da je velikost trgovine cca 700 m2 BTP. Ali sta v tej kvadraturi sešteta tako prodajni prostor kot tudi skladiščni in pomožni prostori?

15. V natečajni nalogi na strani 12 je zapisano: "...za stanovanje v velikosti nad 70m2 neto tlorisne površine potrebno zagotoviti 2 parkirni mesti...". Ali se pri parkirnih mestih upošteva velikosti stanovanj s korekcijskimi faktorji ali brez?

16. Ali je dopustno imeti vsa parkirna mesta nepokrita?

17. Tabele s stanovanji so zasnovane po osebah in ne po sobnosti. Ali je torej:
1 član - garsonjera (= dnevna soba)?
2 člana - dvosobno stanovanje (= spalnica + dnevna soba)?
3 člani - trosobno stanpvanje (= spalnica + otroška soba + dnevna soba)?
4 člani - štirosobno stanovanje (= spalnica + 2 otroški sobi + dnevna soba)?
5 članov - petsobno stanovanje (= spalnica + 3 otroške sobe + dnevna soba)?

Ali je ta razporeditev članov po sobnosti pravilna?

18. Navezava na vprašanje 18: Ali se za enega člana lahko zagotavlja ležišče tudi v dnevni sobi? Torej:
3 člani - dvosobno stanovanje (= spalnica + dnevna soba)?
4 člani - trosobno stanovanje (= spalnica + 1 otroška soba + dnevna soba)?

19. Katera razporeditev članov po sobnosti je pravilna? Pod vprašanjem 17 ali 18? Prosimo za nedvoumni odgovor.

Najlepša hvala.ODGOVOR
Spoštovana komisija,

Pošiljamo vam naslednja vprašanja:

1. Prosimo, da točno definirate (označite na geodetskem načrtu) del območja ob reki Ljubljanici, kjer se naj ne načrtuje objektov. Kakšen mora biti odmik od reke?
Odgovor:
Obvezno je upoštevanje gradbene meje (GM), ki je prikazana tudi na geodetskem načrtu - layer: gradbene črte.

2. Kakšna je potrebna širina zelenega pasu med reko Ljubljanico in grajenimi strukturami?
Odgovor:
Obvezno je upoštevanje gradbene meje (GM), ki je prikazana tudi na geodetskem načrtu - layer: gradbene črte. Načrtovanje zelenih površin je prepuščeno presoji natečajnikov. Posegi izven območja urejanja (natečajno območje) niso dopustni, razen za prilagoditev cestnega priključka na cesto Pot na Rakovo jelšo.

3. Koliko procentov (%) stanovanj je dopustno obrniti na sever?
Odgovor:
Obvezno je upoštevanje določil OPN MOL ID, 91. člen (zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osončenjem in kakovostjo bivanja).

4. Ali so kvadrature stanovanj v tabeli v natečajni nalogi na strani 26 navedene s korekcijskimi faktorji ali brez?
Odgovor:
Površine so navedene brez korekcijskih faktorjev.

5. Ali je dopustna premestitev regulacijske linije za cesto?
Odgovor:
DA, vendar se mora ohraniti uvoz/izvoz iz SZ smeri.

6. Ali se sme regulacijska linija premakniti cca 6 metrov bolj južno?
Odgovor:
Dopusten je samo premik regulacijske linije ceste, premik gradbene meje (GM) ni dopusten.

7. Ali je obvezna ali zgolj zaželjena svetloba v komunikacijskih jedrih?
Odgovor:
Naravna osvetljenost komunikacijskih jeder ni obvezna, je pa zaželena.

8. Ali se sme zasnovati stanovanja v dupleksih?

Odgovor:
Odločitev je prepuščena presoji natečajnikov.

9. Ali je zaželjeno del stanovanj zasnovati kot duplekse?
Odgovor:
NE

10. Kaj točno pomeni nasipavanje pod objekti?
Odgovor:
»Nasipavanje pod objekti« v natečajni nalogi ni navedeno.
Na str. 9 natečajne naloge je povzetek izdelane hidrološko hidravlične presoje vodnega režima z usmeritvami za načrtovanje stanovanjske soseske Rakova jelša II, kjer je zapisano, da ni dopustno nasipavanje celotnega območja s stališča ohranjanja režima odtoka poplavnih vod. Zaradi zagotavljanja poplavne varnosti objektov se predlaga dvig kote pritličja objektov najmanj do kote Q100 + 50 cm (289.11 – 289.00); tehnična rešitev je prepuščena presoji natečajnikov.

11. Kolikšen je potreben odmik zidave od rdeče črte layer "Natečajno območje"?
Odgovor:
Obvezno je upoštevanje gradbene meje (GM), ki je prikazana tudi na geodetskem načrtu.

12. Ali je rdeča črta - layer "Natečajno območje" gradbena meja?
Odgovor:
NE

13. Kolikšen je potreben odmik trgovine od ceste Pot na Rakovo Jelšo?
Odgovor:
Obvezno je upoštevanje gradbene meje (GM), ki je prikazana tudi na geodetskem načrtu - layer: gradbene črte.

14. V natečajni nalogi na strani 29 je zapisano, da je velikost trgovine cca 700 m2 BTP. Ali sta v tej kvadraturi sešteta tako prodajni prostor kot tudi skladiščni in pomožni prostori?
Odgovor:
BTP zajema vse površine (vse prostore) trgovskega objekta ali dela objekta.

15. V natečajni nalogi na strani 12 je zapisano: "...za stanovanje v velikosti nad 70m2 neto tlorisne površine potrebno zagotoviti 2 parkirni mesti...". Ali se pri parkirnih mestih upošteva velikosti stanovanj s korekcijskimi faktorji ali brez?
Odgovor:
Upošteva se velikost stanovanj brez korekcijskih faktorjev.

16. Ali je dopustno imeti vsa parkirna mesta nepokrita?
Odgovor:
DA

17. Tabele s stanovanji so zasnovane po osebah in ne po sobnosti. Ali je torej:
1 član - garsonjera (= dnevna soba)?
2 člana - dvosobno stanovanje (= spalnica + dnevna soba)?
3 člani - trosobno stanpvanje (= spalnica + otroška soba + dnevna soba)?
4 člani - štirosobno stanovanje (= spalnica + 2 otroški sobi + dnevna soba)?
5 članov - petsobno stanovanje (= spalnica + 3 otroške sobe + dnevna soba)?

Ali je ta razporeditev članov po sobnosti pravilna?
Odgovor:
Odločitev glede razporeditve prostorov je prepuščena presoji natečajnikov. Prostori in minimalna oprema v posameznem stanovanju morajo biti načrtovani glede na zahtevano število družinskih članov oz. ležišč. V dnevnem prostoru se lahko zagotavlja ležišče za eno osebo, za katero je dopustno upoštevati ležišče na raztegljivem kavču.

18. Navezava na vprašanje 18: Ali se za enega člana lahko zagotavlja ležišče tudi v dnevni sobi? Torej:
3 člani - dvosobno stanovanje (= spalnica + dnevna soba)?
4 člani - trosobno stanovanje (= spalnica + 1 otroška soba + dnevna soba)?
Odgovor:
DA, v dnevni sobi se lahko zagotavlja ležišče za eno osebo, za katero je dopustno upoštevati ležišče na raztegljivem kavču.

19. Katera razporeditev članov po sobnosti je pravilna? Pod vprašanjem 17 ali 18? Prosimo za nedvoumni odgovor.

Odgovor:
Pri načrtovanju stanovanj se upošteva število družinskih članov. Sobnost ni predpisana. Odločitev glede razporeditve prostorov je prepuščena presoji natečajnikov. Prostori in minimalna oprema v posameznem stanovanju morajo biti načrtovani glede na zahtevano število družinskih članov oz. ležišč.

Datum objave: 18.04.2017   15:48
VPRAŠANJE
Skladno z besedilom zadnjega odstavka točke A.3. navodil A_NATEČAJNIH POGOJEV prosimo naročnika za vpogled v preizkus zazidljivosti.

ODGOVOR
Skladno z natečajnimi pogoji lahko za vpogled v zazidalna preizkusa zaprosite na ZAPS, kjer se navedeno gradivo tudi nahaja.

ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana

Uradne ure:
ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 8.00 do 12.00 ure
torek: 12.00 do 16.00 ureDatum objave: 18.04.2017   15:49
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi preizkus zazidljivosti za ta natečaj - RAKOVA JELŠA II.

ODGOVOR

Naročnik natečajnih pogojev ne bo spreminjal - zazidalna preizkusa ne bosta objavljena. Skladno z natečajnimi pogoji lahko za vpogled v zazidalna preizkusa zaprosite na ZAPS, kjer se navedeno gradivo tudi nahaja.

ZAPS, Vegova 8, 1000 Ljubljana
Uradne ure:
ponedeljek, sreda, četrtek, petek: 8.00 do 12.00 ure
torek: 12.00 do 16.00 ure


Datum objave: 18.04.2017   15:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

V prilogi A_B natečajni pogoji, pod členom 4.5. Cena projektne dokumentacije, je napisano;
"Ocenjena vrednost projektne dokumentacije, ki je naročnik ni pripravljen preseči je 4,5 % ocenjene investicijske vrednosti za gradnjo stanovanjske soseske Rakova jelša II.
Ciljna investicijska vrednost je omejena z naslednjimi zneski (v EUR/m2, zneski so brez DDV):
•garažni del do 350 EUR / m2;
•zunanja ureditev do 135 EUR/m2 površine zunanje ureditve.

Vprašanje:
Ali spadajo parkirna mesta na terenu pod garažni del ali pod zunanjo ureditev ali kaj tretjega?

hvala za odgovor.

ODGOVOR
Zunanja parkirna mesta na terenu so upoštevana v sklopu zunanje ureditve. Upoštevana je povprečna vrednost za celotno zunanjo ureditev.Datum objave: 20.04.2017   16:33
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede na značaj trgovine_trgovina za lokalno oskrbo_nas zanima točno predpisano število parkirnih mest saj je zahteva do 700 m2 z OPN MOL.ID dvoumna. Glede na to da ne gre za trgovski center bi bilo število PM primerno razlagi 1PM/40m2BTP. Ali je v nasprotnem primeru dovoljeno načrtovati trgovino z BTP 500 m2 glede na to, da minimalna velikost ni določena?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR


Ne, načrtovati je treba trgovsko stavbo do 700 m2 BTP objekta ali dela objekta - natečajna rešitev se naj približa površini 700 m2 BTP (povečanje površin ni dopustno). Upošteva se parkirni normativ 1PM/25,00 m2 BTP objekta, od tega najmanj 75% PM za obiskovalce.Datum objave: 26.04.2017   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Ponudnika zanima, ali lahko v natečaju nastopa bodisi v skupni ponudbi ali s podizvajalci, pri čemer ima s soponudnikom / podizvajalcem sklenjeno bodisi pogodbo o skupnem sodelovanju oziroma sodelujeta preko avtorske / podjemne pogodbe, pri čemer partner v skupni ponudbi ali podizvajalec izkazuje potrebne reference.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev / kandidatov – skupna ponudba. Skupina izvajalcev/ kandidatov nastopa v skladu z določili ZJN-3 in pod pogoji navedenimi v poglavju A Priloge Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci te razpisne dokumentacije. Skupina ponudnikov mora v ponudbi predložiti sporazum o predložitvi skupne ponudbe in skupni izvedbi naročila, s katerim opredeli zlasti odgovornost posameznih partnerjev za izvedbo naročila ter prevzem neomejene solidarne odgovornosti vseh partnerjev v skupni ponudbi do naročnika za izvedbo pogodbenih del, skladno s pogoji po pogodbi. V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse osnovne pogoje oziroma sposobnost ponudnika ter ekonomsko – finančne pogoje, skladno s spodnjimi navodili, kadrovsko tehnične pogoje pa kumulativno.

Ponudbo lahko predloži tudi kandidat s podizvajalci. Kandidat s podizvajalci nastopa v skladu z določili ZJN-3 in pod pogoji navedenimi v poglavju B Priloge Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci te razpisne dokumentacije.

S kakšno vrsto pravnega posla torej skupna ponudnika oziroma glavni ponudnik in podizvajalec urejata medsebojne pravice in obveznosti pa ni predmet presoje naročnika.


Datum objave: 27.04.2017   10:46
Obveščamo vas, da je možen vpogled v maketo širšega območja, na ZAPSu, Vegova ulica 8, Ljubljana, v času uradnih ur. Fotografije pa so objavljene na spletni strani: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni, natečaj Stanovanjska gradnja Rakova jelša II, E_fotografije maketa_sirse obmocje

Datum objave: 03.05.2017   14:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me kolikšno je dopustno odstopanja pri bruto tlorisni površini trgovine?

ODGOVOR


Na podobno vprašanje je bil že podan odgovor dne 20.4.2017; Načrtovati je treba trgovsko stavbo do 700 m2 BTP objekta ali dela objekta - natečajna rešitev se naj približa površini 700 m2 BTP (povečanje površin ni dopustno). Komisija bo rešitve ocenjevala celostno.

Datum objave: 03.05.2017   14:53
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni.

Zanima nas ali se pri situaciji (merilo 1:500) pri objektih prikazujejo strehe objektov ali tlorise pritličji objektov.
Na shemi plakatov je sicer navedeno "tloris pritličij", vendar je merilo res majhno, zato bi se radi prepričali.

Najlepša hvala za odgovor.

ODGOVOR

Prikazujejo se tlorisi pritličij objektov (risba se prilagodi zahtevanemu merilu).


Datum objave: 03.05.2017   14:53
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,

zanima nas ali se pri odmikih med fasadami stavb upoštevajo tudi balkoni? Tudi v primeru, kadar so balkoni oblikovani tako, da segajo po celotni dolžini stavbe?

"Odmiki med fasadami stavb tipov V, VS in C, na katere niso orientirani prostori, namenjeni bivanju, so najmanj enaki ali večji od polovice višine višje stavbe, odmiki od fasad stavb, na katere so orientirani prostori, namenjeni bivanju, pa najmanj eni višini višje stavbe. Ta določba ne velja za ožje mestno središče in za nestanovanjske stavbe, višje od 40,00 m, kjer mora biti odmik fasad najmanj 20,00 m. "

ODGOVOR

Glede odmikov med objekti se upošteva najbolj izpostavljeni del objekta; balkoni se upoštevajo. Odmiki, ki jih navajate iz 24. člena OPN MOL ID se nanašajo na stavbe, ki so višje od 14 m (z višino do 40 m).

Pri načrtovanih objektih P+2 se pričakuje nižja višina od 14 m. Obvezno je zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osončenjem in kakovostjo bivanja (91. člen OPN MOL ID) ter odmikov za zagotavljanje varstva pred požarom.


Datum objave: 03.05.2017   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za odgovore na naslednja vprašanja:

1. V natečajni nalogi pod izhodišči za projektiranje navajate gradivo: »Nova priporočila za načrtovanje vseživljenjskega stanovanjskega okolja (LUZ, št. pr. 7779, 2015)«. Prosimo za podatek, če je navedeno gradivo javno dostopno oziroma da nam omogočite dostop do navedenega gradiva.

2. V tabeli površin smo opazili računsko napako.
Z OPN MOL ID zahtevan FZP se računa le za del parcele, ki je namenjen gradnji nestanovanjskih stavb! Pri formuli, ki je nastavljena v vzorcu »tabela površin«, pa se računa na celotno površino parcele. Na ta način izračunan predpisan FZP (25%) ne bo dosežen. Kako boste preverjali ustreznost zagotavljanja zelenih površin na raščenem terenu za nestanovanjski program?

3. Potrditev reference:
S podjetjem, ki je naročalo projektno dokumentacijo za objekt, ki ga bomo navedli kot referenco, ne uspemo navezati kontakta. Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da podjetje sicer formalno še obstaja, nima pa zaposlenih niti ne vpisanega zakonitega zastopnika. Kontaktna oseba, ki je v času projektiranja in izvajanja del sodelovala z našim birojem, nima več stika z omenjenim podjetjem. Ali namesto potrditve reference s strani naročnika lahko predložimo kopijo uporabnega dovoljenja?

Hvala za vaše odgovore


ODGOVOR
1. V natečajni nalogi pod izhodišči za projektiranje navajate gradivo: »Nova priporočila za načrtovanje vseživljenjskega stanovanjskega okolja (LUZ, št. pr. 7779, 2015)«. Prosimo za podatek, če je navedeno gradivo javno dostopno oziroma da nam omogočite dostop do navedenega gradiva.

Odgovor:

Gradivo objavljamo na spletni strani: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni, natečaj Stanovanjska gradnja Rakova jelša II, F_Nova priporočila za načrtovanje vseživljenjskega stanovanjskega okolja
2. V tabeli površin smo opazili računsko napako.
Z OPN MOL ID zahtevan FZP se računa le za del parcele, ki je namenjen gradnji nestanovanjskih stavb! Pri formuli, ki je nastavljena v vzorcu »tabela površin«, pa se računa na celotno površino parcele. Na ta način izračunan predpisan FZP (25%) ne bo dosežen. Kako boste preverjali ustreznost zagotavljanja zelenih površin na raščenem terenu za nestanovanjski program?

Odgovor:

Izračun FZP v tabeli površin se pri ocenjevanju ne bo upošteval. Ocenjevalna komisija bo ustreznost zagotavljanja zelenih površin na raščenem terenu za nestanovanjski del preverjala na podlagi izračuna, ki ga bo izdelala sama v fazi ocenjevanja natečajnih elaboratov.

S tem se razpisna dokumentacija delno spremeni. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je seznanjen s spremembo razpisne dokumentacije.
3. Potrditev reference:
S podjetjem, ki je naročalo projektno dokumentacijo za objekt, ki ga bomo navedli kot referenco, ne uspemo navezati kontakta. Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da podjetje sicer formalno še obstaja, nima pa zaposlenih niti ne vpisanega zakonitega zastopnika. Kontaktna oseba, ki je v času projektiranja in izvajanja del sodelovala z našim birojem, nima več stika z omenjenim podjetjem. Ali namesto potrditve reference s strani naročnika lahko predložimo kopijo uporabnega dovoljenja?

Hvala za vaše odgovore

Odgovor:

V tem primeru izpolnjenemu obrazcu priložite kopijo gradbenega in uporabnega dovoljenja ter ustreznih strani vodilne mape v projektu PGD in PID s podatki, ki izkazujejo zagotavljanje zahtev za preveritev reference odgovornega vodje projekta.Datum objave: 03.05.2017   14:55
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Glede gradbene meje nas zanima ali lahko enostavni objekti (nadstrešnica za ločeno zbiranje odpadkov) presegajo gradbeno linijo?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR


NE. Gradbeno mejo lahko presegajo komunalni priključki, parkirišča in ograja k objektu, urbana oprema ter spominska obeležja (glej OPN MOL ID, 23. člen (regulacijske črte)).

Datum objave: 03.05.2017   14:56
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Ponudnika zanima, ali lahko pogoje za sodelovanje izpolnjuje tudi na tak način, da ima sam kot dejavnost, ki jo opravlja projektiranje, vendar pa projektant z referenčnim potrdilom, ki je tudi vpisan v ZAPS imenik projektantov, nastopa v ponudbi kot podizvajalec. V kolikor projektant ni neposredno zaposlen pri ponudniku, ali mora ponudnik kot podizvajalca ali partnerja v skupni ponudbi navesti projektanta ali podjetje, v katerem je zaposlen?
Lep pozdrav.


ODGOVOR

Ponudnik lahko izpolnjevanje pogojev dokazuje s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci, pri čemer je odločitev ponudnika, ali bo kot partnerja v skupni ponudbi oziroma podizvajalca navajal posameznika ali pravno osebo.

Datum objave: 05.05.2017   08:41
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zanima nas, ali je kršenje določil stanovanjskega pravilnika (Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj) izločitveni kriterij.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Ne
Datum objave: 05.05.2017   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!

V točki »3.2.10.1 Stanovanja« preferirate večnamensko funkcijo dnevne sobe, ki se preko noči uporablja kot spalni prostor. Verjetno je mišljeno, da starši spijo v dnevni sobi, stanovanje za tričlansko družino pa ima poleg dnevne samo še eno dodatno, otroško sobo (t.i. prenaseljeno stanovanje).
Glede tega nas zanima:
1. Ali je takšna rešitev obvezna?
2. Ali bo rešitev z večnamensko funkcijo dnevne sobe ocenjena kot boljša od rešitve s spalnimi prostori ločenimi od dnevnih?

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR


V točki »3.2.10.1 Stanovanja« preferirate večnamensko funkcijo dnevne sobe, ki se preko noči uporablja kot spalni prostor. Verjetno je mišljeno, da starši spijo v dnevni sobi, stanovanje za tričlansko družino pa ima poleg dnevne samo še eno dodatno, otroško sobo (t.i. prenaseljeno stanovanje).
Glede tega nas zanima:
1. Ali je takšna rešitev obvezna?Odgovor:

Ne


2. Ali bo rešitev z večnamensko funkcijo dnevne sobe ocenjena kot boljša od rešitve s spalnimi prostori ločenimi od dnevnih?

Odgovor:

Natečajna rešitev je prepuščena presoji natečajnikov. V dnevnem prostoru se lahko zagotavlja ležišče za eno osebo, za katero je dopustno upoštevati ležišče na raztegljivem kavču. Komisija bo rešitve ocenjevala celostno.


Datum objave: 05.05.2017   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zaradi kratkega roka obdelave projekta nas zanima ali je mogoče prestaviti rok za oddajo (samo) makete na en teden kasneje. Možnosti vedno obstajajo da se zadnji hip kaj spremeni, tako pa bi imel izdelovalec makete dovolj časa, da pravilno izdela maketo.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Ne. Naročnik roka za oddajo elaboratov ne bo podaljšal.


Datum objave: 05.05.2017   08:43
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zaradi velikosti objektov in merila 1:200 so tlorisi etaž raztegnjeni čez dva panoja. Ali je to dovoljeno? Bodo vsi panoji razstavljeni eden ob drugem?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Zaradi velikosti objektov in merila 1:200 so tlorisi etaž raztegnjeni čez dva panoja. Ali je to dovoljeno?

Odgovor:

Da.

Bodo vsi panoji razstavljeni eden ob drugem?

Odgovor:

Postavitev razstave bo prilagojena številu prejetih elaboratov.


Datum objave: 05.05.2017   08:43
VPRAŠANJE
Prosimo vas za odgvore:

1. Nikjer ne najdemo navedeno minimalno razdaljo med objekti (gradnja P+2). Kolikšna je minimalna razdalja med bloki?
2. Kolikšna je kota Q100 na tem območju?
3. Navedeno je: "2PM/stanovanje v velikosti do 70,00 m2 neto tlorisne površine, od tega 10 % za obiskovalce". Ali razumemo pravilno, da so PM za obiskovalce že všteta v 2PM/ stanovanje v velikosti do 70,00 m2?


ODGOVOR

1. Nikjer ne najdemo navedeno minimalno razdaljo med objekti (gradnja P+2). Kolikšna je minimalna razdalja med bloki?

Odgovor:

Upošteva se določila OPN MOL ID in ostale področne zakonodaje.


2. Kolikšna je kota Q100 na tem območju?

Odgovor:

Podatek je naveden v natečajnem gradivu D_Priloge, D_4_Hidravlično hidrološka presoja in sicer na 10. strani Hidrološko hidravlične presoje vodnega režima z usmeritvami za načrtovanje stanovanjske soseske Rakova Jelša II;

»Izračunana kota gladine pri Q100 na obravnavnem območju znaša 288.61 m n.m. na zahodnem robu (pri ulici Pot na Rakovo Jelšo) in 288.50 na njegovem vzhodnem robu (levi breg Ljubljanice).«


3. Navedeno je: "2PM/stanovanje v velikosti do 70,00 m2 neto tlorisne površine, od tega 10 % za obiskovalce". Ali razumemo pravilno, da so PM za obiskovalce že všteta v 2PM/ stanovanje v velikosti do 70,00 m2?


Odgovor:

Parkirne normative iz preglednice 11 v 38. členu OPN MOL ID (parkirni normativi) niste pravilno povzeli. Pravilno je 1 PM/stanovanje v velikosti do 70,00 m2 neto tlorisne površine, od tega 10 % za obiskovalce ter 2 PM/stanovanje v velikosti nad 70,00 m2 neto tlorisne površine, od tega 10 % za obiskovalce.

PM za obiskovalce so všteta v zapisana števila.


Datum objave: 05.05.2017   08:44
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Iz natečajne naloge se ne da razbrati kolikšna je kota stoletnih poplavnih voda Q100. Prosimo vas za odgovor.

Hvala

ODGOVOR

Podatek je naveden v natečajnem gradivu D_Priloge, D_4_Hidravlično hidrološka presoja in sicer na 10. strani Hidrološko hidravlične presoje vodnega režima z usmeritvami za načrtovanje stanovanjske soseske Rakova Jelša II;

»Izračunana kota gladine pri Q100 na obravnavnem območju znaša 288.61 m n.m. na zahodnem robu (pri ulici Pot na Rakovo Jelšo) in 288.50 na njegovem vzhodnem robu (levi breg Ljubljanice).«


Datum objave: 05.05.2017   08:44
VPRAŠANJE
Ali lahko gradbeno mejo presegajo komunalni odpadki (str. 24: "Komunalne odpadke se zbira na 1 do 2 odjemnih mestih zunaj stavb.")?

Hvala za odgovor!

ODGOVOR


Ne. Gradbeno mejo lahko presegajo komunalni priključki, parkirišča in ograja k objektu, urbana oprema ter spominska obeležja (glej OPN MOL ID, 23. člen (regulacijske črte)).Datum objave: 05.05.2017   08:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Glede na to, da morajo biti ekološki otoki znotraj gradbene meje, nas zanima, ali enako velja tudi za trafo postajo?
Ali se v primeru, da smeti niso nadkrite, le te lahko umešča izven območja gradbene meje?

ODGOVOR

Glede na to, da morajo biti ekološki otoki znotraj gradbene meje, nas zanima, ali enako velja tudi za trafo postajo?

Odgovor:

Da


Ali se v primeru, da smeti niso nadkrite, le te lahko umešča izven območja gradbene meje?

Odgovor:

Da. Vendar je zahteva naročnika, da so zbirna mesta za smeti zaščitena pred vremenskimi vplivi in ustrezno oblikovana.
Datum objave: 05.05.2017   08:45
VPRAŠANJE
Na kakšen grafični način je potrebno prikazati osončenje?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Prikaže se 3D model objektov oz. soseske s prikazanim osončenjem iz katerega mora biti razvidno zagotavljanje naravnega osončenja v zahtevanem časovnem obdobju glede na določila OPN MOL ID, 91. člen (zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osončenjem in kakovostjo bivanja).

Datum objave: 05.05.2017   08:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Navajate, da je potrebno oddati "značilne fasade, M 1:200". Ali se lahko predstavi zgolj dve značilni fasadi, ali je obvezno predstaviti vse štiri fasade?

Koliko fasad je potrebno predstaviti v primeru, da je zasnovanih več različnih objektov?

Hvala.


ODGOVOR


Navajate, da je potrebno oddati "značilne fasade, M 1:200". Ali se lahko predstavi zgolj dve značilni fasadi, ali je obvezno predstaviti vse štiri fasade?


Odgovor:

Prikazati je potrebno vse različne fasade.
Koliko fasad je potrebno predstaviti v primeru, da je zasnovanih več različnih objektov?

Hvala.


Odgovor:

Vse značilne fasade za vsak različen objekt.

Datum objave: 05.05.2017   08:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V natečajni nalogi je navedeno, da se kot omilitveni ukrep za zmanjšanje potencialne škode v primeru nastopa poplav predlaga dvig kote pritličja najmanj do kote Q100 + 50cm (289,11 - 289,00).

​Prosili bi vas, če nam lahko poveste kolikšna je kota Q100 (kota stoletnih vod)?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Podatek je naveden v natečajnem gradivu D_Priloge, D_4_Hidravlično hidrološka presoja in sicer na 10. strani Hidrološko hidravlične presoje vodnega režima z usmeritvami za načrtovanje stanovanjske soseske Rakova Jelša II;

»Izračunana kota gladine pri Q100 na obravnavnem območju znaša 288.61 m n.m. na zahodnem robu (pri ulici Pot na Rakovo Jelšo) in 288.50 na njegovem vzhodnem robu (levi breg Ljubljanice).«