Dosje javnega naročila 001848/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA NOVO MESTO, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Gradnje: Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del za ureditev mestnega jedra - Glavni trg
ZJN-3: Omejeni postopek

JN001848/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.03.2017
JN001848/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.07.2017
JN001848/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 25.07.2017
Zahtevek za revizijo

    JN001848/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 051-093354
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
SI017
Novo mesto
Slovenija
mestna.obcina@novomesto.si
maja.gorenc@novomesto.si
+386 73939308
+386 73939208

Internetni naslovi
http://www.novomesto.si/si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/191785/UREDITEV_MESTNEGA_JEDRA_-_GLAVNI_TRG_10.3.2017.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del za ureditev mestnega jedra - Glavni trg
Referenčna številka dokumenta: 430-10/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je izvedba vseh potrebnih del za ureditev mestnega jedra - Glavni trg v Novem mestu. Pogoji in način izvedbe del bodo natančno opredeljeni v povabilu k oddaji končne ponudbe.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45100000
45200000
45300000
45400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI017 - Jugovzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Novo mesto
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je izvedba vseh potrebnih del za ureditev mestnega jedra - Glavni trg v Novem mestu, in sicer bo predmet naročila podrobneje opredeljen v dokumentu "Popisi del", ki bo na voljo v fazi oddaje končne pisne ponudbe. Priloga dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je projektna in tehnična dokumentacija, ki je dostopna na spletni strani naročnika. Pogoji in način izvedbe del bodo natančno opredeljeni v povabilu k oddaji končne ponudbe. Naročnik si pridrži pravico, da predmet javnega naročila dopolni ali spremeni glede na morebitne dodatne ugotovitve, ki bi bile posledica izvedenih arheoloških, geoloških in drugih raziskav ali novih dejstev, s katerimi naročnik v tej fazi javnega naročila še ne razpolaga.
Predmet naročila je enoten in ni razdeljen na sklope. Rok za dokončanje del je 12 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, predvidoma v začetku septembra 2017, pri čemer je uvedba izvajalca v delo vezana na pridobitev sredstev za sofinanciranje projekta iz virov EU in proračuna RS.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020.
II.2.14 Dodatne informacije
Naročnik bo na svoji spletni strani, www.novomesto.si, v rubriki Javna obvestila pri objavi obvestila o predmetnem javnem naročilu, objavil še preostalo projektno in tehnično dokumentacijo, ki je zaradi obsežnosti datotek ni mogoče objaviti na Portalu javnih naročil.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z določili razpisne dokumentacije.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
1. Pogoj
Kandidat v zadnjih 180 dneh oziroma 6 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti kandidat. V primeru partnerske prijave mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Kandidat kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun ali drugo enakovredno dokazilo. Potrdilo mora biti izdano ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo prijave.

2. Pogoj
Kandidatova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred SB6 ali boljše. V primeru, da kandidat ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJPES, izkaže za dan izdaje dokazila bonitetno oceno vsaj Baa3 agencije Moody's ali bonitetno oceno BBB- agencije S&P ali bonitetno oceno BBB- agencije Fitch ali drugo primerljivo oceno finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II, pri čemer bo naročnik kandidatu kot ustrezno oceno priznal tisto oceno, ki sodi v zgornjih 50% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti kandidat. V primeru partnerske prijave mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Kandidati za izkazovanje izpolnjevanja pogoja v prijavi predložijo bonitetno informacijo, izdano s strani agencije AJPES, Moody's, S&P, Fitch ali s strani druge finančne institucije, ki uporablja metodologijo Basel II. Iz bonitetne informacije mora biti razvidna bonitetna ocena. Listina ne sme biti izdana več kot 30 dni pred rokom za oddajo prijav.

3. Pogoj
Kandidat mora izkazati, da je imel v letih 2013, 2014 in 2015 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek od prodaje najmanj 5 mio EUR.
Način izpolnjevanja:
Pogoj izpolni kandidat. V primeru partnerske prijave mora pogoj izpolniti katerikoli izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj.
Zahtevano dokazilo:
Kandidat za izpolnjevanje pogoja predloži letna poročila, bonitetni obrazec ali drugo dokazilo, iz katerega izhaja izkazovanje višine čistih letnih prihodkov od prodaje v letih 2013, 2014 in 2015.


III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z določili razpisne dokumentacije.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
1. Pogoj
REFERENČNI POGOJ - TLAKOVANJE
Kandidat mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo prijav uspešno zaključil vsaj en podoben referenčni posel tlakovanja. Kot podoben referenčni posel tlakovanja se bo štel posel katerega predmet je bila izvedba tlakovanja javnih površin v izmeri posameznega projekta najmanj 2.000 m2, pri čemer je bilo tlakovanje izvedeno iz granitnih kock velikosti 8 cm/8 cm/8 cm, stiki zaliti z elastično zmesjo, kocke pa so bile iz naravnega kamna kot npr. Pohorski Tonalit, vrhnja površina je bila ravna (rezana) in žgana, robovi pa sekani.
.Kot datum zaključka se bo štel datum plačila končne situacije.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti kandidat. V primeru partnerske prijave mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev. V primeru, če se kandidat za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 80% vrednosti del, za katere so podali reference.
Zahtevano dokazilo:
Kandidat referenčne posle navede v obrazec »OBR-Prijava«. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla. Naročnik si pridržuje pravico, da opravi ogled navedenega referenčnega tlakovanja, kjer lahko preveri resničnost navedb iz referenčnega potrdila.


2. Pogoj
REFERENČNI POGOJ - UREJANJE JAVNI POVRŠIN
Kandidat mora izkazati, da je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo prijav uspešno zaključil vsaj en podoben referenčni posel urejanja javnih površin. Kot podoben referenčni posel se bo štel posel katerega predmet je bila izvedba ureditve javne površine (javni trgi, ploščadi, območja za peščce), pri kateri je izvajalec hkrati izvajal izgradnjo ali sanacijo kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, komunikacijskega omrežja in urejanja pohodne površine, vključno z odvodnjavanjem. Vrednost posameznega referenčnega posla je bila najmanj 1 mio EUR brez DDV.
Kot zaključek del se bo štel datum podpisa prevzemnega zapisnika ali izstavitve končnega obračuna.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti kandidat. V primeru partnerske prijave mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev. V primeru, če se kandidat za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 80% vrednosti del, za katere so podali reference.
Zahtevano dokazilo:
Kandidat referenčne posle navede v obrazec »OBR-Prijava«. Referenčna dela morajo biti potrjena s strani naročnika referenčnega posla.

3. Pogoj
Kandidat potrjuje, da je seznanjen z obstoječo dokumentacijo naročnika, s predvideno lokacijo izvajanja del, predvidenim načinom izvedbe ter obstoječim stanjem na terenu.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti kandidat. V primeru partnerske prijave pogoj izpolni vsak izmed partnerjev.
Način dokazovanja:
Kandidat izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Prijava«.

4. Pogoj
Kandidat mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, skladno s 33. členom ZGO-1.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti kandidat. V primeru partnerske prijave pogoj izpolni vsak izmed partnerjev.
Zahtevano dokazilo:
Kandidat potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo fotokopije veljavne zavarovalne police.
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z določili razpisne dokumentacije.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.04.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 31.03.2017   09:00

Dodatne informacije:
Ponudniki morajo oddati ponudbe do 10.4.2017 do 10:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo dne, 10.4.2017 ob 10.10 uri v prostorih MO NM, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, II. nadstropje, velika sejna soba.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
V skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000
Novo mesto
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.03.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.03.2017   10:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kje so popisi del????

LP

ODGOVOR
Naročnik je vso tehnično dokumentacijo zaradi obsežnosti gradiva objavil na svoji spletni strani v rubriki Javna obvestila pri objavi obvestila o predmetnem javnem naročilu.
Naročnik
Mo Novo mestoDatum objave: 17.03.2017   11:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Popis del smo iskali po vaših navodilih (javne objave), vendar ga nismo našli. Prosim za informacijo, kje se popis del nahaja.

LP

ODGOVOR
Naročnik s tem odgovorom popravlja odgovor glede popisa del:

Naročnik vodi predmetni postopek javnega naročila kot omejeni postopek, ki ga bo izvedel v dveh fazah:
Prva faza: oddaja prijave - faza priznanja sposobnosti;
Druga faza: oddaja končne pisne ponudbe.
V prvi fazi bo naročnik s sklepom priznal sposobnost vsem kandidatom, ki bodo predložili prijave in bodo v celoti izpolnjevali vse pogoje za priznanje sposobnosti iz točke B) teh Navodil. Kandidati morajo oddati prijavo v obliki in vsebini, kot je zahtevana s temi Navodili.
Vsi kandidati, ki bodo oddali prijavo, bodo o priznanju sposobnosti obveščeni s sklepom naročnika, zoper katerega jim bo omogočeno pravno varstvo.
Kandidati, ki jim bo na podlagi prijave priznana sposobnost, bodo povabljeni k oddaji končne pisne ponudbe. Povabilo k oddaji končne ponudbe bo vsebovalo popise del, ki bodo osnova za oblikovanje ponudbene cene. Ponudnik mora v ponudbi ponuditi vsa razpisana dela skladno s popisom del in določbami pogodbe iz obrazca »OBR-Vzorec pogodbe in razpisno dokumentacijo.« Ponudniki bodo morali izpolniti obrazce »popisi del.xls. V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil cene pri posamezni postavki v popisu del, bo naročnik štel, da je to postavko ponudil za ceno 0 EUR.
Naročnik bo k oddaji končne pisne ponudbe povabil vse kandidate, ki jim bo priznal sposobnost v prvi fazi javnega razpisa. Pred izdajo povabila k oddaji končne pisne ponudbe bo naročnik izvedel obvezen ogled lokacije izvedbe projekta.

Naročnik poziva vse interesente, da skrbno preberejo navodila naročnika za izdelavo ponudbe, kjer je natančno opisan potek postopka za oddajo predmetnega javnega naročila in pripravo ponudbe.

Naročnik
MO Novo mesto

Datum objave: 17.03.2017   12:14
VPRAŠANJE
Naročnika sprašujemo, kje je našel razpisne pogoje, ker jih izpolnjuje samo CGP? Prosimo, da malo razširite, omilite zahteve, da boste kot naročnik (in seveda kot skrben gospodar) pridobili več konkurenčnih ponudb...

ODGOVOR
Naročnik na mnenja potencialnih ponudnikov ne bo odgovarjal.
Vsi postavljeni pogoji so sorazmerni in povezani s predmetom javnega naročila, ob tem je referenčne pogoje dopustno izpolnjevati tudi s partnerji in/ali podizvajalci, zato naročnik ocenjuje, da obstaja dovolj širok krog konkurenčnih ponudnikov, ki bodo izpolnjevali postavljene pogoje.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 17.03.2017   12:23
VPRAŠANJE
Referenčni pogoj - tlakovanje
Kandidat mora izkazati, da je izvedeliz posel - tlakovanje z granitnimi kockami, velikoti 8cm/8cm/8cm in stikov zalitimi z elastično zmesjo.
Prosimo naročnika, da jo spremeni zahtevo in sicer da je lahko tlakovanje izvedeno tudi iz betonskih kock. Izvedba tlakovanje je enaka, zato je zahteva izvedba tlakovanja samo z granitnimi kockami, diskriminatorna.ODGOVOR
Tlakovanje javnih površin mora biti izvedeno, kot je navedeno v RD in zajema bistveni del projekta. Zato je ključnega pomena, da ponudnik izkazuje ustrezno referenco polaganja prav takšnega kamnitega tlaka, kot je predviden v konkrentnem javnem razpis. Izvedba tlakovanja betonskih tlakovcev/kock je povsem drugačna od tlakovanja granitnih kock, postopka nista primerljiva, zato naročnik meni, da s spremembo referenčnega pogoja ne bo pridobil ustrezno usposobljenega in izkušenega izvajalca. Referenčni pogoj je tako z vidika sorazmernosti kot z vidika povezanosti s predmetom naročila ustrezen.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 21.03.2017   08:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Ali bo priznana referenca za tlakovanje javnih površin: tlakovanje iz granitnih kock velikosti 10 cm/10 cm/8 cm, štiri stransko klane, zgornja površina žgana, stiki zapolnjeni z vodotesno fugirno maso 4.350 m2.

Hvala in lp

ODGOVOR
Naročnik bo takšno referenco štel kot ustrezno.
Naročnik
MO Novo mesto
Datum objave: 22.03.2017   08:03
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vaša razpisna dokumentacija in popis del je prilagojena enemu dobavitelju kamna, saj tlačite v razpis izvedbo del s kamnom kot npr. pohorski tonalit. Prosimo, da odobritve izvedbo trga z vsemi ostalimi granitnimi kamni sive barve, sicer bomo primorani vložiti revizijo (pa mimogrede ne odgovarjati da je zahteva, da mora biti vgrajen lokalni kamen, ker Cezlak ni nič kaj bliže Novemu mestu kot Jablanica). Pojdite si pogledat tlak v Žalec pa tlak v center Ljubljane in se odločite kateri je bolje izveden in kateri bolje izgleda.

ODGOVOR
Navedba v razpisnih pogojih izhaja iz Konservatorskega načrta za urejanje javnih površin mestnega jedra, ki izrecno zahteva granitne kocke velikosti 8/8/8cm slovenskega izvora ter tudi predpisuje ustrezen ustroj oz. način vgradnje, kar bo razvidno iz popisov, ki jih bodo ponudniki s priznano sposobnostjo prejeli v drugi fazi razpisa.
Naročnik
MO Novo mesto
Datum objave: 22.03.2017   08:06
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Velikosti granitnih kock za tlakovanja po trgih v Sloveniji se razlikujejo od kraja do krajka. Zahtevnost izvedbe del pri kamniti kocki dim 8/8/8 ni nič
drugačna kot pri tlakovanju s kamnitimi kockami 10/10/10 ali 10/10/8 itd.
Menimo, da je pri referenci nepotrebna omejijtev na tlakovanje s kockami 8/8/8.
Prosimo, da popravite zahtevano referenco na samo tlakovanje z granitnimi kockami brez določene dimenzije.

ODGOVOR
Kot ustrezno referenco bo naročnik upošteval vsa izvedena tlakovanja z granitnimi kockami iz naravnega kamna zalitimi z elastično zmesjo ne glede na velikost oz. dimenzije granitnih kock. Navedba v razpisnih pogojih izhaja iz Konservatorskega načrta za urejanje javnih površin mestnega jedra, ki izrecno zahteva granitne kocke velikosti 8/8/8cm slovenskega izvora ter tudi predpisuje ustrezen ustroj oz. način vgradnje, kar bo razvidno iz popisov, ki jih bodo ponudniki s priznano sposobnostjo prejeli v drugi fazi razpisa.
Naročnik
MO Novo mesto
Datum objave: 22.03.2017   08:07
VPRAŠANJE
Glede izpolnjevanja referenčnega pogoja je očitno, da imate že izbranega ponudnika, ki je izvajal točno takšna dela, kot so zahtevana za izpolnitev referenčnega pogoja.
Prosimo vas, da razmislite in spremenite referenčni pogoj vsaj v delu velikosti granitnih kock, ker je namreč sistem tlakovanja, kjer se stiki zalivajo elastično zmesjo enak če tlakujemo s kockami 8x8x8, kot če tlakujemo s kockami 8x8x10 ali s kockami 10x10x10 ali kakšne druge dimenzije.
Kot dober gospodar bi morali stremeti k temu, da dobite čimbolj konkurenčne ponudbe.

ODGOVOR
Kot ustrezno referenco bo naročnik upošteval vsa izvedena tlakovanja z granitnimi kockami iz naravnega kamna zalitimi z elastično zmesjo ne glede na velikost oz. dimenzije granitnih kock. Navedba v razpisnih pogojih izhaja iz Konservatorskega načrta za urejanje javnih površin mestnega jedra, ki izrecno zahteva granitne kocke velikosti 8/8/8cm slovenskega izvora ter tudi predpisuje ustrezen ustroj oz. način vgradnje, kar bo razvidno iz popisov, ki jih bodo ponudniki s priznano sposobnostjo prejeli v drugi fazi razpisa.
Naročnik
MO Novo mesto
Datum objave: 22.03.2017   08:08
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da kot dober gospodar, ki želi prejeti čimveč konkurenčnih ponudb in ne samo ene, da zniža bonitetno oceno.

ODGOVOR
Naročnik je zahtevano bonitetno oceno oblikoval ob upoštevanju specifičnosti lokacije in zahtevnosti gradnje ter s tem povezanimi vprašanjem pravočasnosti izvedbe projekta. Pravočasna izvedba projekta je za naročnika ključna, pri čemer je pomemben pogoj za pravočasnost predvsem korekten odnos med glavnim izvajalcem in njegovimi podizvajalci, ki se v pomembnem delu odraža ravno v pravočasni poravnavi finančnih obveznosti glavnega izvajalca do podizvajalcev, kar je tudi eden od bistvenih kriterijev za oblikovanje bonitetne ocene ponudnika. Iz tega razloga naročnik ocenjuje, da je bonitetna ocena SB6 ali boljše minimalen finančni kriterij, ki dokazuje, da je subjekt ob normalnih tržnih razmerah še vedno sposoben poravnavati svoje obveznost.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 22.03.2017   08:09
VPRAŠANJE
Prosimo, da spremenite bonitetno oceno vsaj na SB 7, saj je po AJPESOVI lestvici prikaz verjetnosti neplačila po bonitetnih ocenah ocena SB 7 še vedno v povprečju.
Glede na gospodarsko stanje v gradbeništvu v preteklih letih, ki se sedaj sicer počasi popravlja, vas prosimo da omilite pogoj.

ODGOVOR
Naročnik je zahtevano bonitetno oceno oblikoval ob upoštevanju specifičnosti lokacije in zahtevnosti gradnje ter s tem povezanimi vprašanjem pravočasnosti izvedbe projekta. Pravočasna izvedba projekta je za naročnika ključna, pri čemer je pomemben pogoj za pravočasnost predvsem korekten odnos med glavnim izvajalcem in njegovimi podizvajalci, ki se v pomembnem delu odraža ravno v pravočasni poravnavi finančnih obveznosti glavnega izvajalca do podizvajalcev, kar je tudi eden od bistvenih kriterijev za oblikovanje bonitetne ocene ponudnika. Iz tega razloga naročnik ocenjuje, da je bonitetna ocena SB6 ali boljše minimalen finančni kriterij, ki dokazuje, da je subjekt ob normalnih tržnih razmerah še vedno sposoben poravnavati svoje obveznost.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 22.03.2017   08:10
VPRAŠANJE
Prosimo, da znižate pogoj po bonitetni oceni.

ODGOVOR
Naročnik je zahtevano bonitetno oceno oblikoval ob upoštevanju specifičnosti lokacije in zahtevnosti gradnje ter s tem povezanimi vprašanjem pravočasnosti izvedbe projekta. Pravočasna izvedba projekta je za naročnika ključna, pri čemer je pomemben pogoj za pravočasnost predvsem korekten odnos med glavnim izvajalcem in njegovimi podizvajalci, ki se v pomembnem delu odraža ravno v pravočasni poravnavi finančnih obveznosti glavnega izvajalca do podizvajalcev, kar je tudi eden od bistvenih kriterijev za oblikovanje bonitetne ocene ponudnika. Iz tega razloga naročnik ocenjuje, da je bonitetna ocena SB6 ali boljše minimalen finančni kriterij, ki dokazuje, da je subjekt ob normalnih tržnih razmerah še vedno sposoben poravnavati svoje obveznost.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 22.03.2017   08:12
VPRAŠANJE
Pogoj reference: Kot zaključek referenčnega posla se bo štel datum podpisa prevzemnega zapisnika ali izstavitve končnega obračuna.
V obrazcu za potrditev referenčnega pogoja pa navajate "datum plačila končne situacije", kar je nedopustno in prosimo, da popravite obrazec na datum podpisa prevzemnega zapisnika.
Izvajalec, ki je delo izvedel in objekt predal s podpisom prevzemnega zapisnika je delo uspešno zaključil. Če je plačilni rok določen na daljši rok oz. če naročnik izvedenega dela iz kakšnih koli razlogov še ni poravnal končne situacije, delo zato ni nič manj dobro opravljeno.
Prosimo popravite obrazec za potrditev reference!

ODGOVOR
Naročnik bo kot zaključek del štel datum izstavitve končnega obračuna.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 22.03.2017   08:12
VPRAŠANJE
Referenčni pogoj - tlakovanje: Kandidat mora izkazati, da je izvedel tlakovanje z granitnimi kockami (pohorski tonalit), velikoti 8cm/8cm/8cm in stikov zalitimi z elastično zmesjo.
Prosimo naročnika, da jo spremeni zahtevo tlakovanja brez velikosti kock, saj se polaganje izvaja enako, če so kocke velikosti 8x8x8 ali 10x10x10.


ODGOVOR
Kot ustrezno referenco bo naročnik upošteval vsa izvedena tlakovanja z granitnimi kockami iz naravnega kamna zalitimi z elastično zmesjo ne glede na velikost oz. dimenzije granitnih kock. Navedba v razpisnih pogojih izhaja iz Konservatorskega načrta za urejanje javnih površin mestnega jedra, ki izrecno zahteva granitne kocke velikosti 8/8/8cm slovenskega izvora ter tudi predpisuje ustrezen ustroj oz. način vgradnje, kar bo razvidno iz popisov, ki jih bodo ponudniki s priznano sposobnostjo prejeli v drugi fazi razpisa.
Naročnik
MO Novo mesto
Datum objave: 22.03.2017   08:15
VPRAŠANJE
Zahtevana bonitetna ocena v predmetnem JN je SB6. Glede na splošno stanje v gradbeništvu ocenjujemo da je pretirana in da izključuje še vedno zdravo konkurenco.
Prosimo, da spremenite bonitetno oceno na SB7 - posledično boste dobili več konkurenčnih ponudb, kar je verjetno v vašem interesu.

LP

ODGOVOR
Naročnik je zahtevano bonitetno oceno oblikoval ob upoštevanju specifičnosti lokacije in zahtevnosti gradnje ter s tem povezanimi vprašanjem pravočasnosti izvedbe projekta. Pravočasna izvedba projekta je za naročnika ključna, pri čemer je pomemben pogoj za pravočasnost predvsem korekten odnos med glavnim izvajalcem in njegovimi podizvajalci, ki se v pomembnem delu odraža ravno v pravočasni poravnavi finančnih obveznosti glavnega izvajalca do podizvajalcev, kar je tudi eden od bistvenih kriterijev za oblikovanje bonitetne ocene ponudnika. Iz tega razloga naročnik ocenjuje, da je bonitetna ocena SB6 ali boljše minimalen finančni kriterij, ki dokazuje, da je subjekt ob normalnih tržnih razmerah še vedno sposoben poravnavati svoje obveznosti.
Naročnik
MO Novo mesto
Datum objave: 22.03.2017   08:19
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnika pozivamo, da spremeni referenčne pogoje, saj je tlakovanje granitnih kock popolnoma tehnološko identično tlakovanju s kamnom. Naročnik naj reference razširi še na tlakovanje z naravnim kamnom.

ODGOVOR
Naročnik bo upošteval kot ustrezno referenco vsa izvedena tlakovanja z granitnimi kockami iz naravnega kamna zalitimi z elastično zmesjo zmesjo ali podobno fugirno maso ne glede na velikost oz. dimenzije granitnih kock. Tlakovanje z naravnim kamnom bo tako glede na navedeno priznano v primeru, da gre za granitne plošče v debelini vsaj 6 cm (povozne površine) in zalite z elastično zmesjo ali podobno fugirno maso v ustrezni količini.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 22.03.2017   08:22
VPRAŠANJE
Ali bo priznana referenca za tlakovanje javnih površin: tlakovanje iz granitnih kock velikosti 5cm/5cm/6cm, klane, zgornja površina žgana, stiki zapolnjeni z dvokomponentno fugirno maso, v primerni količini za izpolnitev referenčnega pogoja.

ODGOVOR
Kot ustrezno referenco bo naročnik upošteval vsa izvedena tlakovanja z granitnimi kockami iz naravnega kamna zalitimi z elastično zmesjo ali podobno fugirno maso ne glede na velikost oz. dimenzije granitnih kock. Navedba v razpisnih pogojih izhaja iz Konservatorskega načrta za urejanje javnih površin mestnega jedra, ki izrecno zahteva granitne kocke velikosti 8/8/8cm slovenskega izvora ter tudi predpisuje ustrezen ustroj oz. način vgradnje, kar bo razvidno iz popisov, ki jih bodo ponudniki s priznano sposobnostjo prejeli v drugi fazi razpisa.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 28.03.2017   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Polaganje granitnih kock in kamna je tehnološko popolnoma enako zahtevno. Polaganje kamna 6cm ali 3cm je enako zahtevno. Naročnika pozivamo, da prizna reference na polaganju kamnitega tlaka ne glede na format kamna in njegovo debelino. Hvala.

ODGOVOR
Naročnik se zaveda, da je za polaganje vsakega tlaka potrebna specifična praksa. Kamnite plošče v debelini 3cm niso ekvivalentne tlaku iz granitnih kock s konstantno povozno funkcijo. Granitne kocke dimenzije 8/8/8cm predstavljajo večino tlakovane površine, zato želi naročnik pridobiti izvajalca, ki polaganje takšnega tlaka obvladuje in ima zato ustrezne reference ter bo lahko jamčil dolgoletno kvaliteto brez popravil. Kljub temu bo naročnik upošteval kot ustrezno referenco vsa izvedena tlakovanja z granitnimi kockami iz naravnega kamna ne glede na velikost oz. dimenzije granitnih kock. Tlakovanje z naravnim kamnom pa bo priznano samo v primeru, da gre za granitne plošče v debelini vsaj 6 cm (povozne površine) v ustrezni količini.
Naročnik
MO Novo mestoDatum objave: 30.03.2017   11:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

naročnika pozivamo, da spremeni (zmanjša) referenčni pogoj za tlakovanje, in sicer namesto najmanj 2.000 m2, da se prizna najmanj 1.300 m2, saj že to izkazuje zahtevane sposobnosti.
Ali se bo kot referenčni pogoj za urejanje javnih površin/OVD upoštevala tudi referenca ureditve/izgradnje ceste z vso zahtevano infrastrukturo in v zahtevani vrednosti?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Naročnik meni, da so postavljeni pogoji glede obsega zahtevanih površin sorazmerni in povezani s predmetom javnega naročila, ki sicer obsega bistveno večjo površino tlakovanja katera predstavlja enega ključnih delov naročila.
Urejanje javnih površin v starem mestnem jedru predstavlja bistveno zahtevnejše postopke izvajanja del (gradnja v neposredni bližini obstoječih stavb, omogočanje dostopov k objektom, prestavljanje infrastrukturnih vodov ipd.), zato naročnik ostaja pri navedbi referenc in bo kot ustrezen referenčni posel v pogoju urejanja javnih površin in pri pogoju odgovornega vodje del upošteval posel katerega predmet je bila izvedba ureditve javne površine (javni trgi, ploščadi, območja za pešce), pri kateri je izvajalec hkrati izvajal izgradnjo ali sanacijo kanalizacijskega ali vodovodnega omrežja, komunikacijskega omrežja in urejanja pohodne površine, vključno z odvodnjavanjem.
Naročnik
MO Novo mesto