Dosje javnega naročila 001856/2017
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Storitve: Obnova amortizerjev na ELOK, EMG, DMG in vlečenih potniških vozilih
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 315.830,79 EUR

JN001856/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 14.03.2017
JN001856/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.05.2017
JN001856/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 28.07.2017
JN001856/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.07.2017

    JN001856/2017-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/192095/Obnova_amortizerjev.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova amortizerjev na ELOK, EMG, DMG in vlečenih potniških vozilih
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Obnova amortizerjev na ELOK, EMG, DMG in vlečenih potniških vozilih
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
50220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ – Vleka in tehnika, d.o.o., Center Ljubljana, Zaloška 217, 1000 Ljubljana, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova amortizerjev na ELOK, EMG, DMG in vlečenih potniških vozilih
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.04.2017   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.04.2017   10:00

Dodatne informacije:
Javno odpiranje ponudb bo izvedeno 13.4.2017 ob 9.00 uri na naslovu, navedenem v razpisni dokumentaciji.VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.03.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.03.2017   14:16
VPRAŠANJE
Prosim za obrazložitev vaše zahteve pod tehničnimi pogoji:

Izvajalec mora skupaj z naročnikom na svojem skladišču vzpostaviti varnostno zalogo vseh
amortizerjev, ki so predmet tega javnega naročila..


Kaj ste mislili s to zahtevo??

Lp

ODGOVOR
Pozdravljeni,
ta zahteva pomeni, da mora izvajalec obnove amortizerjev držati na svojem skladišču varnostno zalogo obnovljenih amortizerjev skladno s tabelo navedeno v Razpisnem obrazcu 19: Tehnične zahteve.

Lep pozdrav


Datum objave: 20.03.2017   13:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,
na tendru bo nastopil v skupni ponudbi tudi gospodarski subjekt iz tujine (EU). Glede na novo zakonodajo splošne
obrazce nadomešča EPSD obrazec, ki je poenoten.
1. Prosimo vas, da objavite še obrazec ESPD, katerega domači ponudnik in ponudnik iz tujine lahko uvozi in izpolni.
2. Prosimo vas za konkretna navodila, katere razpisne obrazce mora ponudnik iz Slovenije in ponudnik iz tujine (EU) v skupni ponudb predložiti v primeru, da bosta k ponudbi predložila izpolnjen ESPD obrazec?
3. Ali mora ponudnik iz tujine (EU), ki predloži izpolnjen obrazce ESPD, zraven tega obrazca priložiti tudi potrdila ali izjave o izpolnjevanju pogojev?
Na primer: Plačani davki in prispevki in Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

4. V dokumentaciji na strani 16, II. Ekonomska in finančna sposobnost zahtevate:
DOKAZILO: Priloženo poslovno poročilo in izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec št. 8 – Izjava o izpolnjevanju pogojev za priznanje ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika.
Za katero leto zahtevate poslovno poročilo?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,

1. Obrazec ESPD v .xml obliki, katerega gospodarski subjekt uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, je objavljen v .zip datoteki, v kateri se nahaja tudi razpisna dokumentacija. Gospodarski subjekt v ESPD obrazec neposredno vnese zahtevane podatke ter ga izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi.

2. Konkretna navodila so navedena na strani 18 razpisne dokumentacije pod »Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila-ESPD«.

3. Ponudniku (tudi tujemu), ki je predložil izpolnjen ESPD obrazec, ni potrebno izpolniti razpisnih obrazcev glede tistih pogojev o katerih se je izjavil v ESPD obrazcu. Ponudnik pa lahko ob oddaji ponudbe predloži dokazila kot so zahtevana v poglavju »3 Navodilo ponudnikom za pripravo ponudbe« razpisne dokumentacije.

4. Poslovno poročilo je zahtevano za zadnje zaključeno obračunsko obdobje (obračunsko leto) pred dnevom objave tega javnega naročila.


Lep pozdrav
Datum objave: 20.03.2017   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v tenderski dokumentaciji na strani 7, točka 2.14 Izvedba pogajanj je navedeno da bo izveden NAJMANJ en(1) krog pogajanj.

Prosimo vas, da v izogib nadaljnjim postopkom in reviziji javnega naročila, točno definirate koliko bo izvedenih pogajanj, ali bolj točno določite način pogajanj (npr. pred pogajanji nas boste obvestili, da bo to samo en krog pogajanj, ali da bomo obveščeni, de je to zadnji krog pogajanj,..).
Iz temeljnih načel, prakse in odločitev Državne revizijske komisije izhaja, da morajo pogajanja potekati na način, da so zagotovljena temeljna načela javnega naročanja, predvsem enakopravna in nediskriminatorna obravnava vseh ponudnikov. Vaša navedba glede pogajanj tega ne zagotavlja.
Državna revizijska komisija je v praksi ugodila večini pritožb, kjer niso bila točno definirana pravila pogajanj.

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik bo med pogajanji vnaprej pisno napovedal zadnji krog pogajanj.

Lep pozdravDatum objave: 20.03.2017   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani

Za predložiti uspešno ponudbo potrebujemo več informacij glede amortizerjev :
Imamo obrazce lastnosti in dimenzij katerega bi rad izpolnil s vašim tehnikom.
Lahko date kontakte tehnične osebe, hvala.

Lp


ODGOVOR
Spoštovani,

z namenom pridobitve dodatnih informacij je omogočen ogled predmetov dela, skladno s točko "2.9 Ogled predmetov dela" razpisne dokumentacije.

Lep pozdravDatum objave: 21.03.2017   09:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,
planiramo, da na tendru nastopimo s podizvajalcem. Podizvajalec je v stečaju, vendar je skupščina upnikov sprejela sklep: Nadaljuje se poslovanje stečajnega dolžnika.
Podjetje ima tudi potrdilo sodišča, ki potrjuje sprejetje tega sklepa. Sklep bomo tudi priložili dokumentaciji.
Ali lahko nastopimo s tem podizvajalcem?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,
odgovor na zastavljeno vprašanje je negativen, torej NE.

Lep pozdrav