Dosje javnega naročila 001971/2017
Naročnik: Zdravstveni dom Nova Gorica, Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica
: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA – FAZA III
ZJN-3: Odprti postopek

JN001971/2017-I01 - Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL), objavljeno dne 16.03.2017
JN001971/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.07.2017
JN001971/2017-J01 - Rezultati natečaja (EU 13 - SL), objavljeno dne 17.08.2017

    JN001971/2017-I01 Obvestilo o natečaju (EU 12 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
Zdravstveni dom Nova Gorica
Rejčeva ulica 4
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
natecaji@zaps.si
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
ZAPS
Vegova ulica 8
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Barbara Pungerčar
natecaji@zaps.si
+386 12420672
+386 12420680

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Zdravstveni dom Nova Gorica
Rejčeva ulica 4
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
natecaji@zaps.si

Internetni naslovi
http://www.zaps.si

I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA – FAZA III
Referenčna številka dokumenta: JN NMV 10/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.2 Opis
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNI, PROJEKTNI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI ARHITEKTURNI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE IN IZBIRO IZDELOVALCA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA

ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA – FAZA III.
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.10 Merila za izbor udeležencev


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
Udeležba je omejena na določeno stroko:
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
4.15. Ugotavljanje sposobnostiOddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.2 Vrsta natečaja
Odprti postopek
IV.1.7 Imena že izbranih udeležencev
IV.1.9 Merila za ocenjevanje projektov
MERILA ZA OCENJEVANJE

Natečajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogočati preverjanje vseh elementov, podanih v razpisnem gradivu. Ocenjevalna komisija elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala.
Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih natečajnih elaboratih vrednotila po merilih, kakor sledijo v nadaljevanju te strani, in sicer v točkah od 1. do 8., pri čemer je vsebina navedena v padajoči pomembnosti (najpomembnejša točka 1. najmanj pomembna točka 8. (7.točka 84. člena ZJN-3)):

1. skladnost zasnove z razpisno dokumentacijo
2. kakovost urbanistične rešitve (umestitev, promet, orientacija, zunanje površine, krajinska ureditev, navezave)
3. kakovost arhitekturnega izraza
4. funkcionalna zasnova
5. racionalnost zasnove, izvedbe in obratovanja
6. trajnostna zasnova in energetska učinkovitost (Uredba o zelenem javnem naročanju)
7. cena izdelave projektne dokumentacije

Morebitna odstopanja od predvidenega programa/usmeritev in določil natečajne naloge je potrebno natančno opredeliti in utemeljiti. Ocenjevalna komisija bo presodila ali so odstopanja od programa in usmeritev utemeljena.

IV.2.2 Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
02.06.2017   15:00
IV.2.3 Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.3 Nagrade in žirija
IV.3.1 Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade:Da

Število in vrednost podeljenih nagrad:
Podatki o nagradnem skladu:
• 1. nagrada 10.000 EUR
• 2. nagrada 6.000 EUR
• 3. nagrada 3.000 EUR
• tri priznanja po 2.000 EUR
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednostih.

IV.3.2 Podatki o izplačilih za vse udeležence

IV.3.3 Naročila po natečaju
Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja: Da
IV.3.4 Odločitev žirije
Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča: Da
IV.3.5 Imena izbranih članov žirije
Predsednik ocenjevalne komisije ZAPS: izr.prof. Boštjan Vuga univ.dipl.inž.arh. Grad. Dip. (AA), Namestnica predsednika ocenjevalne komisije_naročnik: Petra Kokoravec dr.med, Članica imenovana s strani naročnika:mag. Lara Beseničar Pregelj, dr.med., Članica imenovana s strani naročnika:Aleksandra Torbica, univ.dipl.inž.arh., Članica imenovan s strani ZAPS: Vlatka Ljubanović univ.dipl.inž.arh., Namestnik članov ZAPS:dr.Jernej Markelj mag.inž.arh., Namestnik članov naročnika: Andrej Markočič dipl.ekon., Poročevalec A: Boštjan Hvala, univ.dipl.inž.arh., Izvedenec za investicije:Simon Klaut dipl.inž.grad., Izvedenec za medicinsko stroko: Borut Klančič, Skrbnica natečaja: Jana Bavdaž univ.dipl.inž.arh.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.05.2017   00:00

Dodatne informacije:
Organizirani ogled lokacije in posvet 14.04.2017 ob 15:00 uri
Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno vsebinska) 26.04.2017
Rok za odgovore na vprašanja 05.05.2017
Rok za postavljanje vprašanj (priporočeno formalna, 8 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 22.05.2017
Rok za odgovore na vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo natečajnih elaboratov) 24.05.2017
Oddaja natečajnih elaboratov 02.06.2017 do 15:00 ure (na naslov naročnika natečaja: Zdravstveni dom Nova Gorica na naslovu Rejčeva ulica 4, 5000 Nova Gorica v tajništvu uprave v 3.nadstropju!!)
Odločitev o izzidu natečaja predvidoma 03.07.2017
Razstava elaboratov predvidoma September 2017


VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Zdravstveni dom Nova Gorica
Rejčeva ulica 4
5000
Nova Gorica
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.03.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.04.2017   22:30
VPRAŠANJE
Ali se lahko za uvoz v garažo uporabi obstoječa klančina, ki se jo ustrezno priredi in vodi v garažo objekta 2. Faze Zdravstvenega doma?
Ali se lahko za garažo 2. Faze uporabi klančina nove garaže?
Ali je v prihodnosti predvidena kletna povezava z 2. Fazo Zdravstvenega doma?
Ali od natečajnikov pričakujete tudi oblikovne predloge za predvideno energetsko sanacijo fasadnega ovoja Zdravstvenega doma 1. Faze, oziroma oblikovno poenotenje 1. In 3. faze?
Ali je lahko predvidena garaža za dve urgentni vozili pred obstoječim vhodom 1. Faze oblikovana samo kot nadstrešek?
V natečajni nalogi je na str. 24 navedeno, da je potrebno zagotoviti dovoz za urgentna vozila in funkcionalno ovirane osebe do vhoda 3. Faze.
Je lahko načrtovana ureditev v 1.kletni etaži?
Glede na to da III.faza noma predvidenega svojega vhoda, (glavni vhod ostane obstoječi glavni vhod v I. Fazo in obe fazi sta dobro povezani) na kateri vhod se nanaša ta zahteva?
Natečajna naloga zahteva, da sta obe fazi zelo dobro povezani ter tvorita skupaj enoto, vendar natečajna naloga predvidi povezavo samo v eni etaži. Je v interesu naročnika omogočiti povezave v več etažah, čeprav bi to rahlo pevečalo m2 kominikacij?
V natečajni nalogi je na str. 24 navedeno, da je potrebno zagotoviti tudi dostavno mesto za 2. Fazo. Mora biti načrtovano 1 dostavno mesto obvezno na nivoju zunanjega terena?
Ali je možna rekonstrukcija pritličnega dela 1. Faze zdravstvenega doma tudi zahodno od glavnega vhoda za potrebe vzpostavitve javnega prehoda?
Natečajna naloga na strani 32 pravi “Predvidi se samostojen vhod v celoten program pediatrije”. Je s tem mišljeno naj bo oddelek ločen z vrati od ostalega dela zdravstvenega doma ali pa da naj ima oddelek samostojen vhod od zunaj?
Razen pediatrije, ki deluje kot samostojni oddelek, so lahko ambulante ostalih oddelkov prosto vendar logično razporejene po novi zgradbi?
Prosimo če obrazložite nivo fleksibilnosti?
a) Je možno spreminjati pozicije predelnih sten?
b) Je možno spreminjati število ambulant namenjenih posamezni dejavnosti ter velikosti posameznih oddelkov?


ODGOVOR
1. Ali se lahko za uvoz v garažo uporabi obstoječa klančina, ki se jo ustrezno priredi in vodi v garažo objekta 2. faze Zdravstvenega doma?
Da. Ohraniti se mora funkcija dostopa do kletne etaže ZD-faza II. in »koridorja« v kletni etaži stanovanjskih blokov.
Poseg se lahko izvaja max. do severnega roba zemlj. parc. 485/13 brez posega v obstoječe objekte.

2. Ali se lahko za garažo 2. faze uporabi klančina nove garaže?
Da. Ohraniti se mora funkcija dostopa do kletne etaže ZD-faza II. in »koridorja« v kletni etaži stanovanjskih blokov. Brez posega v obstoječe objekte, max. do severnega roba zemlj. parc. 485/13.

3. Ali je v prihodnosti predvidena kletna povezava z 2. fazo Zdravstvenega doma?
Ne.

4. Ali od natečajnikov pričakujete tudi oblikovne predloge za predvideno energetsko sanacijo fasadnega ovoja Zdravstvenega doma 1. faze, oziroma oblikovno poenotenje 1. in 3. faze?
Da. Upoštevati je potrebno ekonomsko racionalnost rešitve.

5. Ali je lahko predvidena garaža za dve urgentni vozili pred obstoječim vhodom 1. faze oblikovana samo kot nadstrešek?
Ne.

6. V natečajni nalogi je na str. 24 navedeno, da je potrebno zagotoviti dovoz za urgentna vozila in funkcionalno ovirane osebe do vhoda 3. faze. Je lahko načrtovana ureditev v 1.kletni etaži?
Na nivoju pritličja je potrebno zagotoviti dostavo pacientov z reševalnim vozilom do vhoda ZD-III.faza.
Glede na to da III. faza nima predvidenega svojega vhoda, (glavni vhod ostane obstoječi glavni vhod v I. fazo in obe fazi sta dobro povezani) na kateri vhod se nanaša ta zahteva?
Skladno s projektno nalogo ima III.faza predviden vhod.

7. Natečajna naloga zahteva, da sta obe fazi zelo dobro povezani ter tvorita skupaj enoto, vendar natečajna naloga predvidi povezavo samo v eni etaži. Je v interesu naročnika omogočiti povezave v več etažah, čeprav bi to rahlo pevečalo m2 komunikacij?
Povezava je lahko v več etažah.

8. V natečajni nalogi je na str. 24 navedeno, da je potrebno zagotoviti tudi dostavno mesto za 2. fazo. Mora biti načrtovano 1 dostavno mesto obvezno na nivoju zunanjega terena?
Da.

9. Ali je možna rekonstrukcija pritličnega dela 1. faze zdravstvenega doma tudi zahodno od glavnega vhoda za potrebe vzpostavitve javnega prehoda?
Da. Rešitev mora biti ekonomsko upravičena.

10. Natečajna naloga na strani 32 pravi “Predvidi se samostojen vhod v celoten program pediatrije”. Je s tem mišljeno naj bo oddelek ločen z vrati od ostalega dela zdravstvenega doma ali pa da naj ima oddelek samostojen vhod od zunaj?
Rešitev mora biti skladna z Tehnično smernico TSG-12640-001;2008 Zdravstveni objekti

11. Razen pediatrije, ki deluje kot samostojni oddelek, so lahko ambulante ostalih oddelkov prosto vendar logično razporejene po novi zgradbi?
Da.

12. Prosimo če obrazložite nivo fleksibilnosti?
a) Je možno spreminjati pozicije predelnih sten?
Podane so zavezujoče kvadrature prostorov, ki sestavljajo posamezno ambulanto.
b) Je možno spreminjati število ambulant namenjenih posamezni dejavnosti ter velikosti posameznih oddelkov?
Ne.
Datum objave: 28.04.2017   22:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v natečajni nalogi je v poglavju mirujočega prometa navedeno, da se predvidi 194 PM v garaži in v nadaljevanju še 56 PM na nivoju terena ali v garaži.
Koliko parkirnih mest je potrebno ohraniti na nivoju terena?
V grafiki je označena gradbena meja kleti samo na severu in zahodu. Smatramo, da je na vzhodu grafično prikazana kot meja med podenotama urejanja?


ODGOVOR

1. V natečajni nalogi je v poglavju mirujočega prometa navedeno, da se predvidi 194 PM v garaži in v nadaljevanju še 56 PM na nivoju terena ali v garaži.
Koliko parkirnih mest je potrebno ohraniti na nivoju terena?
Rešitev je prepuščena natečajnikom.

2. V grafiki je označena gradbena meja kleti samo na severu in zahodu. Smatramo, da je na vzhodu grafično prikazana kot meja med podenotama urejanja?
Da.Datum objave: 28.04.2017   22:31
VPRAŠANJE
Vprašanja postavljena na ogledu lokacije 14.4.2017

1. Ali se programsko posega tudi v ZD-I.fazo ?
2. Glede garaže za 2 reševalni vozili na prostoru J od ZD-I.faza – ali je to prav objekt z zaprtimi stranicami ali samo dve parkirni mesti ali samo nadstrešek?
3. Kolikšna je frekvenca reševalnih vozil na nujni vožnji iz ZD?
4. Obstoječi dovoz z Rejčeve ulice do glavnega vhoda ZD-I.faza – ali ostane?
5. Mesto (lokacija) glavne vratarske lože ostane isto?
6. Povezava ZD-I.faza in ZD-III.faza - ali je lahko samo levo od stopnišča z dvigalom (gledano z juga, z glavnega vhoda)?
7. Ali je potrebno predvideti povezavo iz garaže za 2 reševalni vozili (južno od ZD-I.faza) proti zahodu v objekt P+1 (zahodni krak ZD-I.faza)?
8. Ali se ukinja sedanji dovoz ob zahodni strani ZD-I.faza ali se ga lahko uporabi za dovoz v ZD-III.faza (ne v podzemne garaže, pač pa za dovoz reševalnih vozil, invalidov, bolnikov?
9. Ali je natečajno območje s kakšnim razlogom omejeno proti severu? Ali je to gradbena linija ali gradbena meja?
10. Dovoz v kletno garažo z Ulice Gradnikove brigade – ali se lahko uporabi obstoječi uvoz (dovozno rampo), ki poteka tik ob objektu ZD-II.faza (ob SZ strani)?
11. Ali se lahko posega v dovoz z Ulice Gradnikove brigade v smislu širitve oz. ponižanja peš prehodov (mišljen je prehod skozi objekt ZD-II.faza)?
12. Ali je potrebno pustiti oz. predvideti mesto tudi za kontejnerje za odpadke ob stavbi ZZZS?
13. Dovoz za reševalna vozila in telesno ovirane – ali je lahko tudi (samo) v klet ali mora biti na nivoju pritličja?
14. Pediatrija v ZD-III.faza naj ima ločen vhod – ali je mišljen ločen vhod na oddelek npr. iz avle ali prav iz zunanjosti? Ločen vhod iz zunanjosti tudi ni prav ugoden, če moraš z otrokom npr iz ambulante v laboratorij?
15. Povezava novega ZD-III.faza in ZD-II.faza – se kaj predvidi?
16. Natečajno območje sega tudi na zemljišča v lasti ZZZS – se lahko posega?
17. Ali se lahko poveča površine za komunikacije, glede na to, da so v natečajni nalogi precej skopo odmerjene in da je potrebno zagotoviti vse potrebne povezave?
18. Ali so lahko objekti drugače razvrščeni? (Verjetno je mišljeno v smislu programov – op. skrbnika). Ali je lahko celotna komunikacija vključno z vratarjem v pritličju ZD-III.faza?
19. Ali se lahko en tip programa deli po več nadstropjih?
20. Energetska sanacija obstoječega ZD-I.faza – ali se pričakuje tudi oblikovna rešitev, oblikovanje fasade? Je zahtevano kasneje v projektu, ni pa v natečajni nalogi.
21. Povezava ZD-I.faza in ZD-III.faza – mora biti v kleti, ampak ali naj bo tudi v eni od nadzemnih etaž?
22. Ali je potrebno poskrbeti za požarne dovoze (intervencijske poti) preko natečajnega območja na peš cono med stan. bloke (mišljeno proti severu med stan. bloke na Ul. Gradnikove brigade in Cankarjevo), glede na to da sedaj ta povezava obstaja?
23. Parkiranje na nivoju pritličja – ali je to obvezno predvideti?
24. V enoti je max 250 PM? Ali je to lahko vse v garaži? 194 PM v garaži, 56 PM na zg. platoju. Ali je teh 56 PM všteto v 194?
25. Program ZD-III.faza je neodvisen od ZD-I.faza?

ODGOVOR
1. Ali se programsko posega tudi v ZD-I.fazo ?
Ne. V ZD -1.faza se posega samo s komunikacijami.

2. Glede garaže za 2 reševalni vozili na prostoru J od ZD-I.faza – ali je to prav objekt z zaprtimi stranicami ali samo dve parkirni mesti ali samo nadstrešek?
Kot je navedeno v projektni nalogi.

3. Kolikšna je frekvenca reševalnih vozil na nujni vožnji iz ZD?
V povprečju 2-6 na dan.

4. Obstoječi dovoz z Rejčeve ulice do glavnega vhoda ZD-I.faza – ali ostane?
Da.

5. Mesto (lokacija) glavne vratarske lože ostane isto?
Da.

6. Povezava ZD-I.faza in ZD-III.faza - ali je lahko samo levo od stopnišča z dvigalom (gledano z juga, z glavnega vhoda)?
Lahko je tudi na drugi lokaciji. Smiselno z obstoječo razporeditvijo prostorov v ZD-I.faza.

7. Ali je potrebno predvideti povezavo iz garaže za 2 reševalni vozili (južno od ZD-I.faza) proti zahodu v objekt P+1 (zahodni krak ZD-I.faza)?
Smiselno, ni pa nujno.

8. Ali se ukinja sedanji dovoz ob zahodni strani ZD-I.faza ali se ga lahko uporabi za dovoz v ZD-III.faza (ne v podzemne garaže, pač pa za dovoz reševalnih vozil, invalidov, bolnikov?
Uvoz se ukine. V uporabi ostane samo peš in kolesarski prehod.

9. Ali je natečajno območje s kakšnim razlogom omejeno proti severu? Ali je to gradbena linija ali gradbena meja?
Natečajno območje je proti severu omeje z mejo EUP.

10. Dovoz v kletno garažo z Ulice Gradnikove brigade – ali se lahko uporabi obstoječi uvoz (dovozno rampo), ki poteka tik ob objektu ZD-II.faza (ob SZ strani)?
Glej odgovor na vprašanje 1., 2., z dne 17.4.2017 – prvič.

11. Ali se lahko posega v dovoz z Ulice Gradnikove brigade v smislu širitve oz. ponižanja peš prehodov (mišljen je prehod skozi objekt ZD-II.faza)?
Ne.

12. Ali je potrebno pustiti oz. predvideti mesto tudi za kontejnerje za odpadke ob stavbi ZZZS?
Ne. Rešitev je prepuščena natečajnikom.

13. Dovoz za reševalna vozila in telesno ovirane – ali je lahko tudi (samo) v klet ali mora biti na nivoju pritličja?
Glej odgovor na vprašanje 6., z dne 17.4.2017 – prvič.

14. Pediatrija v ZD-III.faza naj ima ločen vhod – ali je mišljen ločen vhod na oddelek npr. iz avle ali prav iz zunanjosti? Ločen vhod iz zunanjosti tudi ni prav ugoden, če moraš z otrokom npr iz ambulante v laboratorij?
Rešitev mora biti skladna z Tehnično smernico TSG-12640-001;2008 Zdravstveni objekti

15. Povezava novega ZD-III.faza in ZD-II.faza – se kaj predvidi?
Ne.

16. Natečajno območje sega tudi na zemljišča v lasti ZZZS – se lahko posega?
Da. Meja obdelave je meja natečajnega območja.

17. Ali se lahko poveča površine za komunikacije, glede na to, da so v natečajni nalogi precej skopo odmerjene in da je potrebno zagotoviti vse potrebne povezave?
Da. Lahko se poveča z obrazložitvijo. Rešitve naj bodo ekonomsko upravičene.

18. Ali so lahko objekti drugače razvrščeni? (Verjetno je mišljeno v smislu programov – op. skrbnika). Ali je lahko celotna komunikacija vključno z vratarjem v pritličju ZD-III.faza?
Da. Sklopi programov se lahko smiselno drugače razporejeni po etažah. Vratar ostane na lokaciji v ZD-I.faza.

19. Ali se lahko en tip programa deli po več nadstropjih?
Smiselno glede na posamezni sklop. Rešitev je prepuščena natečajnikom.

20. Energetska sanacija obstoječega ZD-I.faza – ali se pričakuje tudi oblikovna rešitev, oblikovanje fasade? Je zahtevano kasneje v projektu, ni pa v natečajni nalogi.
Glej odgovor na vprašanje 4., z dne 17.4.2017 – prvič.

21. Povezava ZD-I.faza in ZD-III.faza – mora biti v kleti, ampak ali naj bo tudi v eni od nadzemnih etaž?
Da.

22. Ali je potrebno poskrbeti za požarne dovoze (intervencijske poti) preko natečajnega območja na peš cono med stan. bloke (mišljeno proti severu med stan. bloke na Ul. Gradnikove brigade in Cankarjevo), glede na to da sedaj ta povezava obstaja?
Potrebno je ohraniti obstoječe intervencijske povezave in navezave.

23. Parkiranje na nivoju pritličja – ali je to obvezno predvideti?
Predmet natečajne rešitve. Glej odgovor na vprašanje 6., z dne 17.4.2017 – prvič.

24. V enoti je max 250 PM? Ali je to lahko vse v garaži? 194 PM v garaži, 56 PM na zg. platoju. Ali je teh 56 PM všteto v 194?
56PM severno od uvozne ceste v območje ni všetih v 194PM. Glej odgovor na vprašanje 1., z dne 18.4.2017 – prvič.

25. Program ZD-III.faza je neodvisen od ZD-I.faza?
Da.
Datum objave: 28.04.2017   22:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,

sprašujemo vas, če mora biti kolesarnica zaprti prostor (60m2), saj je vključena tudi v tabelah površin oskrbovalnih in servisnih prostorov?

ODGOVOR

1. Sprašujemo vas, če mora biti kolesarnica zaprti prostor (60m2), saj je vključena tudi v tabelah površin oskrbovalnih in servisnih prostorov?
Parkirne površine za kolesa in kolesa z motorji morajo biti zaščitene pred vremenskimi vplivi.Datum objave: 28.04.2017   22:32
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pošiljamo vam naslednja vprašanja:
1. Ali je lahko objekt garaže za dve urgentni vozili pripojen k objektu faze1? S samo predvideno velikostjo (64 m2) in lokacijo levo od glavnega vhoda ob Rejčevi ulici nudi zelo malo svetlobe obstoječim ambulantnim prostorom. V grafičnih podlogah ni označena gradbena meja predvidenega pritličnega objekta ob Rejčevi ulici.
2. Ali mora biti pri drugem izhodu iz garaže, ki je odprt tudi izven delovnega časa Zdravstvenega doma predvideno tudi dvigalo za funkcionalno ovirane osebe? Mora biti predvideni izhod lociran znotraj predvidene gradbene meje novogradnje ali je lahko lociran kjerkoli v širšem natečajnem območju?
3. Ali sta lahko predvideni kolesarnici oblikovani samo kot nadstrešnici in locirani kjerkoli v širšem natečajnem območju ali morata biti oblikovani kot objekta znotraj predvidene gradbene meje novogradnje?


ODGOVOR

1. Ali je lahko objekt garaže za dve urgentni vozili pripojen k objektu faze1? S samo predvideno velikostjo (64 m2) in lokacijo levo od glavnega vhoda ob Rejčevi ulici nudi zelo malo svetlobe obstoječim ambulantnim prostorom. V grafičnih podlogah ni označena gradbena meja predvidenega pritličnega objekta ob Rejčevi ulici.
Gradbena meja na južni strani je južna linija zahodnega kraka objekta ZD-faza III.

2. Ali mora biti pri drugem izhodu iz garaže, ki je odprt tudi izven delovnega časa Zdravstvenega doma predvideno tudi dvigalo za funkcionalno ovirane osebe? Mora biti predvideni izhod lociran znotraj predvidene gradbene meje novogradnje ali je lahko lociran kjerkoli v širšem natečajnem območju?
Da, predvidi se dvigalo. Izhod mora biti lociran znotraj natečajnega območja.

3. Ali sta lahko predvideni kolesarnici oblikovani samo kot nadstrešnici in locirani kjerkoli v širšem natečajnem območju ali morata biti oblikovani kot objekta znotraj predvidene gradbene meje novogradnje?
Parkirne površine za kolesa in kolesa z motorji morajo biti zaščitene pred vremenskimi vplivi.
Lokacija je predmet natečajne rešitve.Datum objave: 28.04.2017   22:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi drugih natečajev, ki so razpisani istočasno, prosimo za prestavitev roka oddaje za dva tedna. Sicer se, kot mnogi drugi, natečaja ne bomo mogli udeležiti.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Rok oddaje natečajnih rešitev ostaja nespremenjen.


Datum objave: 28.04.2017   22:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
na str. 36 v natečajni nalogi je načrtovana garaža za urgentni vozili v velikosti 64 m2. Predvidena je levo od vhoda v Zdravstveni dom. Ker mora biti zaradi same velikosti priključena k objektu, ker drugače blokira vhodni del, hkrati je v natečajni nalogi omenjena možnost neposredne povezave z zahodnim krakom Zdravstvenega doma, vas prosimo, da točno specificirate, kje bi bila ta možnost povezave in kateri prostori v predvideni reševalni postaji lahko zgubijo neposredno svetlobo?

ODGOVOR

Predmet natečajne rešitve je umestitev objekta. Povezave z obstoječim objektom niso predmet natečajne rešitve.


Datum objave: 28.04.2017   22:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Prilagam vprašanja v zvezi z natečajem ZD NG III:

1. Navajanje sklopa »družinska medicina/fizoterapija« – projektna naloga str. 25
Ali je fizoterapija urejena v sklopu ambulant za družinsko medicino, ali kot samostojen blok ambulant oziroma prostorov? Ali so določeni prostori fizioterapije obvezno vezani na prostore družinske medicine. Ali je fizioterapija ločen funkcionalni sklop prostorov ali so posamezni prostori povezani neposredno s posameznimi prostori ambulant?

2. Kako je urejeno čakanje v sklopu fizoterapije? Ali je kak poseben razlog, da ima zgolj fizioterapija predvideno ločeno definirano površino za čakalnico? Ali se ta čakalnica nujno navezuje na vse ambulante/prostore v sklopu fizioterapije?

3. Ali se lahko dovozna rampa na SV delu lokacije uporabi kot dostop v novo garažno hišo za potrebe dovoza obiskovalcev zdravstvenega doma v 2. kletno etažo?

4. Ali je mogoča oz. zaželjena tudi navezava na Fazo 2?

5. Ali si lahko dve sosednji ambulanti delita »skupni prostor«?

6. Ali imata lahko Nevrofizoterapija in telovadnica skupni prostor za preoblačenje – garderobo? Je to garderoba z omaricami in ostalo opremo ali samo nek prostor, kjer se lahko posameznik preobleče pred vadbo (primer: kot kabina v trgovini z oblačili).

7. Ali je možno, da imata K1 in K2 ločene dovoze v garažo in da se K1 nameni izključno službeni rabi?

8. Ali se v sklopu pritličja/nadstropij predvidi kakšen dodaten prostor za potrebe hrambe materiala za vzdrževanje/čiščenje objekta? Ali se za nedefinirane servisne prostore, privzema da so le ti že locirani v obstoječih objektih?

9. Delavnica (str. 35 v projektni nalogi) – sklepamo, da mora biti omogočen uvoz reševalnega vozila v posamezen prostor delavnice (40m2)?

10. Ali mora imeti vsak sklop ambulant svoje WC-je za obiskovalce? To pomeni, da če je v enem nadstropju specialističnih ambulant samo ena ambulanta družinske medicine, mora imeti ta svoje ločene sanitarije?

Lep pozdrav


ODGOVOR

1. Navajanje sklopa »družinska medicina/fizoterapija« – projektna naloga str. 25
Ali je fizoterapija urejena v sklopu ambulant za družinsko medicino, ali kot samostojen blok ambulant oziroma prostorov? Ali so določeni prostori fizioterapije obvezno vezani na prostore družinske medicine. Ali je fizioterapija ločen funkcionalni sklop prostorov ali so posamezni prostori povezani neposredno s posameznimi prostori ambulant?
Fizioterapija se ureja kot samostojen sklop. Prostore fizioterapije ni potrebno vezati na prostore družinske medicine.

2. Kako je urejeno čakanje v sklopu fizoterapije?
Kot je predvideno v natečajni nalogi.
Ali je kak poseben razlog, da ima zgolj fizioterapija predvideno ločeno definirano površino za čakalnico?
Ne.
Ali se ta čakalnica nujno navezuje na vse ambulante/prostore v sklopu fizioterapije?
Navezuje se znotraj sklopa fizioterapije.

3. Ali se lahko dovozna rampa na SV delu lokacije uporabi kot dostop v novo garažno hišo za potrebe dovoza obiskovalcev zdravstvenega doma v 2. kletno etažo?
Glej odgovor na vprašanje 1., 2., z dne 17.4.2017 – prvič.

4. Ali je mogoča oz. zaželjena tudi navezava na Fazo 2?
Ne.

5. Ali si lahko dve sosednji ambulanti delita »skupni prostor«?
Ne.

6. Ali imata lahko Nevrofizoterapija in telovadnica skupni prostor za preoblačenje – garderobo?
Da.
Je to garderoba z omaricami in ostalo opremo ali samo nek prostor, kjer se lahko posameznik preobleče pred vadbo (primer: kot kabina v trgovini z oblačili).
Lahko je to prostor, kjer se pacient preobleče pred aktivnostjo (kot navajate, npr. kabina za preoblačenje)

7. Ali je možno, da imata K1 in K2 ločene dovoze v garažo in da se K1 nameni izključno službeni rabi?
Rešitev mora biti ekonomsko upravičena.

8. Ali se v sklopu pritličja/nadstropij predvidi kakšen dodaten prostor za potrebe hrambe materiala za vzdrževanje/čiščenje objekta?
Ne.
Ali se za nedefinirane servisne prostore, privzema da so le ti že locirani v obstoječih objektih?
Da.

9. Delavnica (str. 35 v projektni nalogi) – sklepamo, da mora biti omogočen uvoz reševalnega vozila v posamezen prostor delavnice (40m2)?
Uvoz naj bo omogočen vsaj v en prostor delavnice.

10. Ali mora imeti vsak sklop ambulant svoje WC-je za obiskovalce? To pomeni, da če je v enem nadstropju specialističnih ambulant samo ena ambulanta družinske medicine, mora imeti ta svoje ločene sanitarije?
Ne.Datum objave: 28.04.2017   22:35
VPRAŠANJE
1) Kakšni so možni nameni uporabe večnamenske dvorane? Ali je mišljeno, da je le ta oblikovana stopničeno ali kot večji prostor z ravnimi tlemi?


ODGOVOR


Večji prostor z ravnimi tlemi z možnostjo pregraditve na dva ali tri manjša prostora.

Datum objave: 29.04.2017   20:35
VPRAŠANJE
1) Ali je podzemna garaža lahko delno vkopana?

2) Ali gradbena meja kleti velja tudi za eventuelno delno vkopano 1. klet?

3) Ali se za gradbeno mejo priltičja šteje vsota gradbene meje P+1 in gradbene meje nadstropja (glede na grafično prilogo gradbenih meja iz Priloge B)?

4) Ali se nadstrešena uvozna klančina laho izvede na območju gradbene meje kleti?

ODGOVOR

1) Ali je podzemna garaža lahko delno vkopana?
Da. Upoštevajoč 3.člen OPN Nova Gorica (pomen ključnih uporabljenih izrazov) ob zagotovljenem neoviranem dostopu, vstopu in uporabi objektov v javni rabi.

2) Ali gradbena meja kleti velja tudi za eventuelno delno vkopano 1. klet?
Da. Upoštevajoč 3.člen OPN Nova Gorica (pomen ključnih uporabljenih izrazov).

3) Ali se za gradbeno mejo priltičja šteje vsota gradbene meje P+1 in gradbene meje nadstropja (glede na grafično prilogo gradbenih meja iz Priloge B)?
Gradbene meje so določene za največjo dovoljeno etažnost.

4) Ali se nadstrešena uvozna klančina laho izvede na območju gradbene meje kleti?
Da.Datum objave: 19.05.2017   09:26
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Razpisovalcu predlagamo podaljšanje roka za 10 dni.
Hvala za razmislek in odgovor.

ODGOVOR

Rok oddaje natečajnih rešitev ostaja nespremenjen.

Datum objave: 26.05.2017   11:58
VPRAŠANJE
Lepo pozdravljeni,

Vprašanje se nanaša na zahtevo po zagotovitvi dovoza za urgentna vozila in telesno ovirane osebe do vhoda v Zdravstveni dom III.faza.

V projektni nalogi je na str. 18, navedeno da mora biti dostop do parkirišč (oz. garaže) izključno iz Ulice Gradnikove brigade, razen za reševalna vozila, invalide in dostavo. Dne 28.4. odgovarjate, da se dovoz po zahodni strani ZD-I.faza ukinja in da ostaja v uporabi le peš in kolesarski prehod.

Kje je potem mišljen alternativen dostop za reševalna vozila in telesno ovirane osebe, poleg dostopa z Ulice Gradnikove brigade?
Z Rejčeve ulice do gl. vhoda v objekt ZD-I.faze? V tem primeru bi se vršil dostop za invalide/paciente preko vhoda v objekt ZD-I.faze.
Ali je potem možno, v primeru, da sta vhod v objekt ZD-I. faze in vhod v objekt ZD-III.faze med seboj povezana s hodnikom, zagotovi dostop le z Rejčeve ulice (torej preko vhoda v objekt ZD I. faze)?

Najlepša hvala za odgovor.

ODGOVOR
Na nivoju pritličja je potrebno zagotoviti dostavo pacientov z reševalnim vozilom do vhoda ZD-III.faza. Obstoječa dostava do vhoda ZD-I.faza ostane v uporabi.