Dosje javnega naročila 801680/2016
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 58.549,75 EUR

NMV1680/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.03.2016
JN003264/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.07.2016
JN003264/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.09.2016
jn003264/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.12.2016
JN003264/2016-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.08.2017
Zahtevek za revizijo
    NMV1680/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 18. 3. 2016
Številka objave: NMV1680/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Zoran Kalaković, V roke: Zoran Kalaković, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064408. Telefaks +386 13064407. E-pošta zoran.kalakovic@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD in PZI) za Izobraževalni center ZDL, Metelkova 10a.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izdelava projektne dokumentacije (IDZ, IDP, PGD in PZI) za Izobraževalni center ZDL, Metelkova 10a.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71220000 (Storitve arhitekturnega projektiranja)
71240000 (Arhitekturne, inženirske in projektantske storitve)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/4202-65358796393091596986/Razpisna
_dokumentacija_-_IDZ_PGD_PZI_izobrazevalni_center_ZDL_1.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 4. 4. 2016
Čas: 11:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 4. 4. 2016
Čas: 13:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 25. 3. 2016
Čas: 15:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.03.2016   13:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali je možno podati vsaj eno od zahtevanih referenc ki niso za objekt s področja zdravstva za izdelano projektno dokumentacijo PGD / PZI in pridobljenim gradbenim dovoljenjem namesto uporabnim dovoljenjem. Zaradi velikega upada gradenj s strani države je namreč precej projektov zastalo in niso dokončani. Z dopustitvijo navedenega bi lahko gotovo povečali število ponudb ne da bi bistveno zmanjšali kvaliteto referenc ponudnikov, kar je gotovo v interesu naročnika

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal referenčnih pogojev določenih v razpisni dokumentaciji številka 430-133/2016-3 z dne 17.3.2016.

Datum objave: 23.03.2016   13:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V razpisu imate navedeno: "V fazi PZI je potrebno je izdelati Načrt notranje pohištvene opreme in morebiten tehnološki projekt medicinske opreme za celoten objekt (pisarniška oprema, ambulante, garderobe, avle, recepcija, pomožni prostori idr.) skupaj s popisom del in materiala..."
Kaj pomeni izraz "morebiten"? Je to torej predmet razpisa ali ne?
Hvala


ODGOVOR:
Tehnološki projekt medicinske opreme naj se predvidi v pritličju objekta in sicer v prostorih CPZOND (cca 245m2) in v 2. nadstropju v prostorih SIM CENTRA (cca 560m2).
Torej skupaj približno nekaj več kot 800m2.

Datum objave: 25.03.2016   13:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V točki 11. Kadrovske zmogljivosti / imenovanje projektne skupine na strani 10 razpisne dokumentacije je med drugim zahtevan tudi odgovorni projektant za načrt zdravstvene tehnologije.

Za slednjega do sedaj še ni nismo zasledeili, da bi bila zahteva o vpisu v poklicno zbornico. Torej sklepamo, da IZS ali ZAPS potrdilo za odg.projektanta načrta zdravstvene tehnologije ni potreben. Drži?

Hvala!

ODGOVOR:
Potrdila zbornice za odgovornega projektanta načrta zdravstvene tehnologije ni potrebno predložiti.

Datum objave: 25.03.2016   13:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, prosimo za natančno obrazložitev kaj je potrebno storiti s prilogo C - Zavarovanjem. Ali v tej fazi zadošča, da samo ponudnik parafira in požigosa ta obrazec? Lep pozdrav

ODGOVOR:
Priloga C je vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ga bo moral izbrani ponudnik predložiti v skladu s 15. členom vzorca pogodbe (Priloga A).

Datum objave: 25.03.2016   13:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Iz ponudbene dokumentacije izhaja, da izbrani ponudnik predloži naročniku zavarovanje v roku 15 dni po podpisu pogodbe (stran12/55). torej v tem primeru sklepamo, da v fazi oddajanja ponudbe ni potrebno predložiti ničesar v zvezi z finančnimi zavarovanji. Prosimo za potrditev našega razumevanja te določbe.

ODGOVOR:
V fazi oddajanja ponudbe ni potrebno predložiti navedenega finančnega zavarovanja.

Datum objave: 25.03.2016   13:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kot prilogo 9 naj bi priložili Izjavo zavarovalnice, da je zavarovalno kritje v skladu z ZGO 1. Zavarovalnica ne daje izjav. sklenjeno zavarovanje je razvidno iz zavarovalne police. Predlagamo, da se kot priloga upošteva fotokopija sklenjene zavarovalne police.

ODGOVOR:
Naročnik vztraja pri zapisanem pogoju, torej po predložitvi izjave zavarovalnice, da je zavarovalno kritje v skladu z zahtevami 33. člena ZGO-1.

Datum objave: 25.03.2016   13:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
DOBER DAN, kateri BON obrazec je potrebno priložiti, da ne bo pomote? hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Ponudnik mora predložiti BON obrazec, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja številka 9 na strani 9 razpisne dokumentacije (lahko je to BON-2, S.BON-1/P).

Datum objave: 30.03.2016   07:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji je za vse odgorne projektane zahtevan tudi vpis v poklicno zbornico. Ampak za odgovrnega projektanta zdravstvene opreme to ni potrebno. Drži?

ODGOVOR:
Potrdila zbornice za odgovornega projektanta načrta zdravstvene tehnologije ni potrebno predložiti.

Datum objave: 30.03.2016   07:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V pogodbi ste navedli, da je izvajalec dolžan hraniti izvod kompletno izdelane dokumentacije dokumentacije v svojem arhivu.
Zadeva je dokaj nenavadna saj se naročniku preda kar 8 izvodov dokumentacije in 2 digitalna izvoda.

Pozivamo naročnika da umakne zahtevo iz pogodbe oziroma opredeli rok max 5 let, saj v primeru izvršitve pogodbe (PZI predan in plačan) naročnik nima vzvoda, kako bi lahko to preveril oz. sankcioniral.

Prav tako iz veljavnega ZGO izhaja, da je naročnik oz. investitor dolžan hraniti dokumentacijo objekta.

Prosimo za odgovor.

ODGOVOR:
Skladno s 106 in 107 členom ZGO je projektno dokumentacijo dolžan hraniti upravni organ za gradbene zadeve (10 let) in lastnik objekta oziroma njegov pravni naslednik (dokler objekt stoji oziroma do odstranitve objekta, če ni s posebnimi predpisi za določeno vrsto objektov določeno, da jih je treba hraniti trajno). V skladu z navedenim smatramo, da osnutek projektantske pogodbe v členu 17 lahko dopolnimo: »Izvajalec je 10 let dolžan hraniti izvod kompletne izdelane projektne dokumentacije v svojem arhivu.«

Datum objave: 30.03.2016   07:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V 17. členu (lastništvo in avtorstvo) vas pozivamo da izvzamete iz člena pogodbe predelavo arhitekturnega dela.

Posegi predelave za avtorja pomenijo grobo kršitev njegovih moralnih avtorskih pravic in okrnitev njegovega ugleda in
imena.

Pozivamo vas, da omenjeni dikcijo predelave izvzamete, saj je lahko manipulirana že med samo gradnjo (naročnik dobi vse pravice, da sprotno spreminja objekt...)

Prav tako pa je tudi za naprej sporna saj dovoljuje nekontrolirane predelave objekta!!!

Predlagamo, da jo omejite zgolj na notranjost objekta ter na inštalacijski del, ki bo podvržen morebitnim spremembam ali izboljšavam objekta v prihodnosti.

ODGOVOR:
Vsebina 17.člena, je skladna z veljavnim Zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/1995, 9/2001, 30/2001 - ZCUKPIL, 43/2004, 17/2006, 114/2006 - ZUE, 139/2006, 68/2008, 110/2013, 56/2015).

Datum objave: 30.03.2016   07:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

v 3 členu pogodbe je opredeljeno da so v ceno vključeni tudi:
- stroški pridobivanja projektnih pogojev in soglasij soglasodajalcev,
- stroški soglasij,
- stroški izdelave vloge za gradbeno dovoljenje na Upravno enoto,
- stroški izdelave vloge za pridobitev izračuna komunalnega prispevka.

Kot ponudnik seveda nosimo vse stroške priprave dokumentacije za soglasja ne moremo pa prevzeti materialnih stroškov posameznih soglasodajalcev, taks ipd.

Prosim, da se opredelite, da takse in stroški, pridobivanja projektnih pogojev, soglasij niso predmet izvajalca.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal določil navedenega člena pogodbe.

Datum objave: 30.03.2016   07:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani v 2.5 členu pogodbe je zapisano, da

"Izvajalec mora v sklopu te pogodbe vložiti na pristojni Upravni enoti popolno vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja in pridobiti pravnomočno gradbeno dovoljenje."

Glede na to da kot izvajalec nimamo vpliva na lastninske razmerja in vplive sosedov ne moremo prevzeti takšno zahtevo.

V primeru, ko so razlogi na strani naročnika zahtevamo, da izvajalec vseeno dobi poplačilo sredstev (PGD) skladno s terminskim planom in da nadaljuje z naslednjo fazo projekta (PZI), ki jo dobi prav tako plačano!


ODGOVOR:
Izvajalec mora že v sklopu priprave IDZ in nadalje IDP, skladno s členom 2.1 in 2.2 osnutka pogodbe, naročnika opozoriti na morebitna dejstva, ki bi onemogočala uresničevanje projekta. Izvajalec mora naročniku predati usklajen IDP, kar pomeni, da morajo biti tudi »lastninska razmerja« jasna in rešena ali pa vsaj znana. V kolikor se naročnik odloči, da ne bo nadaljeval z izdelavo dokumentacije PGD, je izvajalec upravičen do določenega % vrednosti pogodbe, v višini skladni s členom 6 osnutka pogodbe.