Dosje javnega naročila 003295/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: OBNOVA IN UREDITEV GALLUSOVEGA NABREŽJA
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.579.638,08 EUR

JN003295/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.04.2017
JN003295/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.05.2017
JN003295/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.06.2017
JN003295/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.08.2017
JN003295/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2017
JN003295/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.09.2017
Zahtevek za revizijo

    JN003295/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI021
Ljubljana
Slovenija
Dejan Mezek
dejan.mezek@ljubljana.si
+386 13064421
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/194177/RD.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA IN UREDITEV GALLUSOVEGA NABREŽJA
Referenčna številka dokumenta: 430-349/2017-4
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je OBNOVA IN UREDITEV GALLUSOVEGA NABREŽJA.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Gallusovo nabrežje, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nova ureditev je nadaljevanje že izvedenih peščevih površin ob Ljubljanici, med Tromostovjem in Čevljarskim mostom. Tlak je enonivojski iz rezanih, fino fugiranih granitnih kock, umetnega kamna in pranega litega betonskega tlaka. Po sredini uličnega prostora poteka trak iz umetnega kamna, os sledi rečnemu loku ob katerega je postavljena linijska kanaleta za odvodnjavanje.
Na nivo rečnega postajališča je speljana nova klančina, po zgledu realizirane na sosednjem bregu.

Obstoječe meteorno odvodnjavanje bo zaradi nivojske izravnave tlakov, vodeno v linijske rešetke in speljano v obstoječe vpadne jaške. Potrebna je obnova javne razsvetljave in plinovodnega omrežja.
Ostali obstoječi komunalni vodi ostanejo nespremenjeni, potrebna bo le nivojska uskladite pokrovov obstoječih jaškov. Vsi jaški imajo pokrove obdelane v enakem tlaku kot je tlak na katerem se nahajajo, z označbo za katere komunalne vode gre. V prometnem smislu bo prometni režim ostal po zaključeni prenovi Gallusovega nabrežja nespremenjen.

Projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku na naslovu Mestna občina Ljubljana, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg MDB 7, Ljubljana. Ogled je možen vsak delovni dan od 9:00 do 12:00 ure po predhodni najavi na telefonski številki +386 1 306 17 00 (tajništvo).

Na javnih površinah Mestne občine Ljubljana se, tam kjer se polagajo granitne kocke, v fuge kock položenih na pripravljeno podlogo iz betona, stike zaliva z dvokomponentno epoksi porozno fugirno maso.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 210
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.05.2017   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 08.09.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.05.2017   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.04.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.04.2017   08:20
VPRAŠANJE
ALI LAHKO REFERENČNI POGOJ IZPOLNIMO S PODIZVAJALCEM?

aLI ZAHTEVATE ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA VIŠINO 100.000 EUR ŽE V FAZI PONUDBE?
TO JE NEOBIČAJNO, SAJ IMA VEČINA PODJETIJ SKLENJENO ZAVAROVANJE V VIŠINI PO ZGO - 41.000 EUR.
ZA VIŠINO 100.000 EUR LAHKO SKLENEMO POLICO V FAZI PRED PODPISOM POGODBE V KOLIKOR BOMO IZBRANI. PREJ TE POLICE NE POTREBUJEMO.

ODGOVOR
Da, ob pogoju, da je podizvajalec naveden v prijavi in zanj izpolnjeni in predloženi vsi predpisani obrazci.

Naročnik ni podal takšne zahteve. Gospodarski subjekt pogoj izkazuje s podpisom ESPD obrazca. Ponudnik, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo (izbrani ponudnik) bo izpolnjevanje pogoja izkazal s predložitvijo izjave zavarovalnice.Datum objave: 20.04.2017   12:33
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika, da popravi referenčne pogoje, ki jih sedaj izpolnjuje samo naročnikov "dvorni" izvajalec.

Pri razpisu gre za očitno zavajanje ponudnikov in načrtno omejevanje konkurence.


ODGOVOR
Referenčni pogoji so sorazmerni s predmetom naročila, zato jih naročnik ne bo spreminjal.Datum objave: 03.05.2017   13:01
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

Zanima me ali prav razumemo, da je potrebno v sklopu prijavne dokumentacije - 1. faza, priložiti samo obrazce PRILOGA 1, PRILOGA 2, PRILOGA 3,
ostale obrazce (reference, pooblastila....) pa predloži kasneje samo izbrani ponudnik?

hvala in lp

ODGOVOR
Da.Datum objave: 03.05.2017   13:02
VPRAŠANJE
Postavljeni referenčni pogoj je zelo ozko postavljen, saj omejuje zdravo konkurenčnost. Omejitev je v najmanj naslednjih točkah:

1. Preveč specifična zahteva posameznega dela. V enem stavku zahtevate, da je "zunanja površina", "granitne kocke", "položene ločno", na "betonsko podlago" in "z dvokomponentno fugirno maso"

2. Naročnik v eni referenci zahteva izpolnjevanje več različnih del, kateri so iz gradbeno-izvedbenega vidika povsem nepovezani. Podjetje, ki dokaže, da je sposobno izvesti kanalizacijo na enem objektu in polaganje kock na drugem objektu, je nabrž sposobno ta ista dela izvesti tudi skupaj na tretjem projektu. Združevanje teh pogojev v eno referenco pa pomeni, da mora izvajalec dokazati povsem enak objekt, kakor je predmet javnega naročila, kar je, razen, da je ponudnik delal v Ljubljani, praktično nemogoče.

Naročniku predlagamo spremembo pogoja kot sledi. Poleg tega predlagamo, da se pogoj analogno spremeni tudi pri Odgovornemu vodji del.

“Gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov v okviru skupne prijave oz. podizvajalec, mora izkazati, da je v obdobju od 1.1.2012 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili spešno izvedel in zaključil vsaj dva istovrstna posla, kot je predmetno naročilo, katerih skupna vrednost zgrajenih objektov znaša vsaj 1.500.000 EUR brez DDV, pri čemer mora vrednost enega objekta znašati vsaj 1.000.000 EUR brez DDV. V okviru teh poslov mora dokazati, da je bilo izvedeno: a) tlakovanje javnih zunanjih površin s kamni manjšega formata skupne površine najmanj 2200 m2; b) gradbena in montažna dela pri izgradnji ulične javne razsvetljave v skupni dolžini vsaj 400 m`; c) odvodnjavanje meteorne vode z linijskimi rešetkami v skupni dolžini vsaj 150 m.”

Poleg tega predlagamo, da se pogoj spremeni tudi pri Odgovornemu vodji del tako, da se zahteva reference primerljivih objetkov, ne pa posamezna specifična dela, saj OVD ne izvaja dotičnih del. OVD je zadolžen za nadzor in vodenje gradnje, ne pa polaganje, zato je povsem nerelevantno ali ima ta oseba reference pri polagajnju 2000m2 granitnih kock. Ta pogoj je pomemben za podizvajalca oz. za ekipo delavcev, ne pa za odgovornega vodjo del. Predlagamo spremembo za OVD kot sledi:

“Odgovorni vodja del mora izkazati, da je v obdobju od 1.1.2012 kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili spešno izvedel in zaključil vsaj dva istovrstna posla, kot je predmetno naročilo, katerih skupna vrednost zgrajenih objektov znaša vsaj 1.500.000 EUR brez DDV, pri čemer mora vrednost enega objekta znašati vsaj 1.000.000 EUR brez DDV in da se je na vsaj enem objektu izvajala kanalizacija, kamnito tlakovanje, ulična razsvetljava.”

Naročnika razumemo, da si je že v naprej izbral izvajalca, vendar v kolikor ne bo spremembe pogojev, ne bo zagotovil zadostne konkurenčnosti.


ODGOVOR
Postavljeni referenčni pogoji so skladni s projektno dokumentacijo.